Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Důležitá topenářská norma ČSN EN 12170 - 1.část

Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací.

Úvodem

Tato norma s dlouhým názvem "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu" byla převzata do našeho prostředí překladem již v roce 2003. Dosud ale do topenářské praxe nepronikla. Přitom je velice důležitá, neboť ke každé tepelné soustavě uváděné do provozu musí být přiložena provozní dokumentace (PD). V normě je pro PD používána zkratka OM&U povinně převzatá z angličtiny. Norma obsahuje předmluvu, úvod, oblast použití, definice pojmů, všeobecné požadavky na podklady k provozní dokumentaci a vlastní obsah. Norma dále obsahuje informativní přílohu A, která je příkladem příručky PD, a informativní přílohu B, která je příkladem seznamu adres.

Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Následně jsou návody uváděny jako PD. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací. PD má zajistit, aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání. PD je nutná, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí. Norma je určena především osobám, které zpracovávají PD, projektantům zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže a přejímacím technikům a vlastníkům.

Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovaný obslužný personál jsou soustavy, které jsou provedeny tak, že mohou být obsluhovány pouze osobami, které mají speciální technické školení, vědomosti nebo zkušenosti.

Předmět normy

Norma určuje požadavky na PD tepelných soustav v budovách vyžadujících kvalifikovanou obsluhu. V rámci normy k tepelným soustavám patří zejména zařízení pro výrobu tepla včetně jejich řízení, zabezpečovací zařízení, zařízení pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, včetně manipulace s kondenzátem, výměníky tepla, měřiče tepla, zařízení pro ohřev vody i vzduchu, zásobování palivem, rozvody tepla, otopné plochy včetně příslušenství, řídicí a monitorovací systémy, úpravny vody a postupy úpravy vody.

Definice pojmů

V normě platí tyto pojmy:

 • provoz - souhrn činností (fyzikálních a lidských) nezbytný k dosažení a využití projektovaných parametrů tepelné soustavy,
 • údržba - kombinace všech technických a administrativních činností a prohlídek, které jsou určeny pro udržení zařízení v takovém stavu, nebo znovu dosáhly takového stavu, který umožní požadovanou funkci,
 • užívání - proces, při němž jsou dosaženy projektované parametry a výkon, na který je soustava navržena,
 • zařízení - část, díl, zařízení, dílčí soustava, funkční jednotka, vybavení nebo soustava, která může být samostatně funkční,
 • plán údržby - popis metod, lhůt a prostředků pro udržení funkce zařízení po dobu jeho celkové životnosti,
 • preventivní údržba - údržba, která je prováděna v předem stanovených lhůtách nebo podle pevně stanovených kritérií, aby byla snížena pravděpodobnost výpadku nebo omezení funkce některého zařízení,
 • údržba odstraňující poruchu - údržba prováděná po zjištění poruchy zařízení k dosažení provozuschopného stavu,
 • kontrola a prohlídka - postup nebo činnost pro zjištění potřeby údržby,
 • oprava - činnost odstraňující poruchu zařízení jeho uvedením do původního stavu,
 • projektované parametry - požadavky na systémový provoz stanovené projektantem,
 • PD - soubor návodů na provoz, údržbu, obsluhu a užívání je provozní dokumentace.

Požadavky na podklady PD

Musí být zajištěno sestavení souborů pokynů PD, které jsou částí PD. Pokyny PD musí být napsány v úředním jazyce té země, ve které bude tepelná soustava zřízena. PD musí obsahovat projektové požadavky na provoz a na údržbu tepelné soustavy. PD musí zahrnovat návody pro užívání od výrobců jednotlivých zařízení. Pro každou otopnou soustavu musí být sestavena a být k dispozici jedna PD.

PD musí být prezentována v čitelném a trvalém provedení. Tisk musí být nesmazatelný a materiál musí být vhodný pro normální předpokládané užití. Projektant a majitel tepelné soustavy se dohodnou v jakém formátu, provedení a počtu budou dokumenty PD připraveny. První strana musí obsahovat obsah dokumentů PD, přičemž se dodrží abecedně číslicové seřazení. Jedna kopie PD musí být zhotovena ve vhodné formě pro osoby, které jsou pověřeny provozem, údržbou, obsluhou a užíváním tepelné soustavy. Pro PD platí mezinárodní systém jednotek (SI). Pojmy definované v normě musí být použity při sestavování PD.

PD musí být připravena a sestavena před ukončením smluvních povinností. PD musí být k dispozici při předávání tepelné soustavy. PD musí být vypracována tak, aby ji bylo možné doplňovat a aktualizovat při změnách tepelné soustavy, např. projektu, nebo při náhradě dílů.

Obsah PD

PD musí obsahovat úplné informace o tepelné soustavě podle návrhu projektanta. Jedná se o všeobecný popis soustavy. Popis musí obsahovat údaje o účelu a využití zařízení, pro které bylo navrženo a předpokládáno. Popis má být zakončen výrokem "Tato PD byla sestavena podle EN 12170". Dále musí PD obsahovat výkresy uspořádání budov, přístrojů a zařízení na pomoc osobám pověřeným provozem, údržbou, obsluhou a opravou soustavy a také výkresy schémat pro zařízení a soustavu. V PD nesmí chybět stav, typ, účel a data přístrojů a zařízení soustav, údaje a data pro uvedení do provozu, zpráva o uvedení do provozu a o hydraulickém seřízení. Součástí PD je i časový plán provozu, služeb uživatelům, údržby a oprav soustav i systémů, seznam adres, odkazy na příslušné zdravotní a bezpečnostní předpisy včetně odhadu rizika, dokumenty výrobců přístrojů a funkčních dílů tepelných soustav, jméno zpracovatelů PD, datum zhotovení a data všech aktualizací. Další částí mají být všechny záruční podmínky, všechny podklady pro přístroje a funkční díly tepelné soustavy na něž je v dokumentech PD odkazováno, změny zachycující nejnovější stav s udáním místa, kde bude PD k dispozici nebo archivována.

Provozní pokyny

Sestávají se z provozního programu, průběhů provozu každodenního nebo pravidelného uvádění tepelné soustavy do provozu nebo přerušení jejího provozu. Návody musí obsahovat doporučení projektanta tepelné soustavy, které informují o tom, jak se dosáhne pohoda prostředí ekologickým, ekonomickým a energeticky vědomým provozem soustavy.

Dále se připojí doporučené způsoby pro provozní odstavení zařízení, pokyny pro provoz řídicích a bezpečnostních systémů tepelných soustav. Ve zprávě o provozu mají být zásady pro zápisy o provozních událostech, dodávkách a o spotřebě paliv, energií a provozních hmot.

PD musí obsahovat všechny požadavky nebo pokyny pro pravidelné prohlídky a činnosti, jak byly určeny projektantem nebo výrobci zařízení soustavy. Dále pokyny, které budou učiněny v případě poruchy provozu tepelné soustavy nebo zařízení, bezpečnostní postupy týkající se paliva, odvodu spalin, úpravy vody a izolace elektrických rozvodů a zařízení. V PD musí být zahrnuty postupy pro havarijní a poruchové odstavení zařízení.

Provozní program

Provozní program musí obsahovat projektované provozní parametry. Musí existovat program provozních dob, provozních teplot a jiných provozních parametrů v souvislosti s různými provozními stavy a ročními obdobími. Totéž platí pro jednotlivé zóny a dílčí soustavy.

Průběhy provozu

Musí být popsán průběh každodenního nebo pravidelného uvádění tepelné soustavy do provozu nebo přerušení jejího provozu. Připojí se doporučené způsoby pro provozní odstavení zařízení, zón a dílčích soustav.

Provoz jednotlivých zón

Pro provoz zařízení v jednotlivých zónách nebo dílčích soustavách musí být připraven zvláštní provozní návod, pokud pro dotčenou zónu nebo dílčí soustavy již nejsou připraveny pokyny pro řízení. Tato část návodů musí být zpracována v předstihu podle požadavků projektanta a musí obsahovat dodatečné pokyny pro osoby, které zmíněné zóny nebo dílčí soustavy obsluhují. Musí být přesně popsáno riziko, které by mohlo vznikat neodborným provozem jednotlivých zón nebo dílčích soustav.

Tato část návodů musí, pokud to okolnosti vyžadují, obsahovat informace a poučení:

 • obecný popis dílčí soustavy instalované v samostatné zóně,
 • přesnou polohu regulačních zařízení, např. termostatů,
 • přehled způsobu pro uvedení jedné zóny nebo dílčí soustavy do provozu nebo vyřazení z provozu,
 • provozní ovlivnění tepelné soustavy a připojených soustav, např. klimatizační zařízení, bazén a jiné soustavy technického zařízení budovy, např. větrání kotelny, nezávislé solární zařízení.

Hospodárný provoz

Návody musí obsahovat doporučení projektanta tepelné soustavy, které informují o tom, jak se dosáhne pohoda prostředí ekologickým, ekonomickým a energeticky vědomým provozem soustavy.

Řídicí a bezpečnostní systémy a zařízení

Musí být obsaženy pokyny pro provoz řídicích a bezpečnostní systémů tepelných soustav.

Zpráva o provozu

Musí existovat zásady pro zápisy o provozních událostech. Záznam obsahuje popis dotčené události, zpracovatele zápisů a datum. Budou zaznamenávány dodávky paliv a energií a spotřeba paliv, energií a provozních hmot. Projektant musí stanovit náplň samostatných záznamů pro jednotlivé zóny a dílčí soustavy.

Pravidelná kontrola a prohlídka

PD musí obsahovat všechny požadavky nebo pokyny pro pravidelné prohlídky a činnosti, jak byly určeny projektantem nebo výrobci zařízení soustavy.

Provozní porucha

PD má obsahovat pokyny, které budou učiněny v případě poruchy provozu tepelné soustavy nebo zařízení. Musí být k dispozici formulář pro diagnózu vad, je-li majitelem požadován a specifikován.

Bezpečnost

PD musí obsahovat bezpečnostní postupy. Musí být popsány postupy týkající se paliva, odvodu spalin, úpravy vody a izolace elektrických rozvodů a zařízení. Musí být zahrnuty postupy pro havarijní/poruchové odstavení zařízení. Postupy zahrnou případ požáru, netěsnosti přívodu vody a paliva a jiné předvídatelné nebezpečné situace.

Pokyny pro údržbu

Pokyny pro údržbu musí obsahovat plán údržby podle údajů uvedených projektantem. Zvláštní zřetel se věnuje pravidelnému přezkušování bezpečnostních zařízení, provádění a plnění zákonem nařízených požadavků. Musí být zahrnuty metody odstavení a připojení soustav při údržbě a opravě.

Pokyny pro inspekci a údržbu přístrojů a zařízení tepelných soustav musí odpovídat požadavkům výrobců a údajům projektanta soustavy. Pokyny musí obsahovat formuláře a protokoly pro plán kontrol a prohlídek a záznamy podle požadavků projektanta a dodavatelů, pro preventivní údržbu podle požadavků projektanta a dodavatelů a pro údržby odstraňující závadu.

Pokyny pro užití

PD musí obsahovat pokyny k užívání tepelné soustavy. Musí zahrnovat samostatné provozní popisy pro užití tepelné soustavy v samostatně řízených zónách a pro zachování energie při dodržení stanovených vnitřních provozních podmínek. Uživatelské pokyny od dodavatele zařízení musí být zahrnuty v pokynech pro uživatele/provozovatele. V PD musí být popsáno riziko nevhodného užití/obsluhy tepelné soustavy v jednotlivých zónách. Dále musí být popsány činnosti uživatele/ provozovatele při jednání v nouzových situacích. Pokyny musí obsahovat následující informace a rady a doporučení projektanta:

 • všeobecný popis soustavy zřízené v samostatné zóně,
 • přesný popis umístění regulačních a měřicích zařízení přístupných uživateli/provozovateli (např. termostaty, regulátory teploty, atd.),
 • přehled metod k uvedení do provozu nebo odstavení z provozu soustavy v samostatné zóně,
 • postupy k dosažení pohody prostředí ekologickou, hospodárnou a energeticky vědomou obsluhou tepelné soustavy,
 • postup pro zaznamenávání závad,
 • umístění indikátorů spotřeby tepla (rozdělovačů topných nákladů) a návod k jejich odečítání,
 • údaje o vlivu jiných soustav/systémů a zařízení na provoz tepelné soustavy.

Příklad provedení příručky PD

Příklad má sloužit autorům PD jako pokyny pro strukturu a formu jejich provedení. Aby byl tento text obecný, platí že legenda XXX je dosazena na místa jmen, specifických údajů, částí určité budovy nebo místa v budově. Každý díl přílohy může či nemusí být významný pro sestavení dokumentů PD.

Titulní list

PŘÍRUČKA PRO PROVOZ A ÚDRŽBU BUDOVY

 • provozovatel: XXX,
 • technická zařízení budov projektovaná a provedená: XXX,
 • projektant: XXX,
 • datum vydání originálu: XXX,
 • přepracováno kým: XXX.
 • datum a počet přepracování: XXX.

Účel příručky

Příručka je vypracována pro podporu provozovatelů a osob odpovědných za údržbu, aby se seznámili s instalovaným technickým zařízením, jeho soustavami a systémy. Zařízení XXX bylo zřízeno v budově XXX.

Členění příručky

Příručka PD je obvykle rozdělena do 10 svazků, přičemž každý svazek má vlastní číslování kapitol, např. 1 až 10. Každý z 10 svazků může být rozdělen do dvou hlavních oddílů, mechanická zařízení a elektrická zařízení. Kapitoly 9 a 10 obsahují schémata zapojení pro mechanická a elektrická zařízení. Každý hlavní oddíl je rozčleněn do 13 částí, jak je vyloženo dále. Ukázka obsahuje z pochopitelných důvodů části 1 až 8.

Obsah příručky

Část 1 - Úvod

Všeobecný popis budovy a jejího využití. Návrhové údaje a užitné vlastnosti, všeobecné zkratky, zkratky týkající se zařízení, včetně informací seřízení zařízení, seznam archivovaných výkresů, seznam všech zařízení soustavy včetně seznamu dodavatelských firem a hlavní přehledný plán a hlavní schéma tepelné soustavy.

Část 2 - Popis zařízení

Obecný popis zařízení.

Část 3 - Provozní postupy

Popis provozních postupů nejdůležitějších zařízení soustavy včetně předběžných kontrol a prohlídek, uvádění do provozu, denně se opakujících kontrol, postupů při odstavení a v nouzových případech.

Část 4 - Soupis zařízení

Technická data všech zařízení včetně výrobního dokladu, typového označení, funkce, atd.

Část 5 - Postupy údržby a schémata

Postupy údržby a schémata soustavy a zařízení.

Část 6 - Zařízení regulačního systému

Krátký popis s odkazem na zvláštní příručky pro zařízení regulačního systému.

Část 7 - Bezpečnostní a závady zjišťující postupy

Všeobecné údaje k bezpečnosti a k ochraně zdraví po dobu provozu, obecné bezpečnostní postupy, podrobné zjišťování závad.

Část 8 - Doporučené skladování náhradních dílů

Doporučení pro minimální skladování náhradních dílů.

Část 9 - Záruční listy/certifikáty a prohlášení o shodě

Záruční listy/certifikáty dodavatele různých zařízení.

Část 10 - Údaje o uvádění do provozu a zkoušení

Zprávy o uvádění do provozu a o testech zařízení a soustav.

Část 11 - Výrobní dokumentace

Abecedně seřazená dokumentace příslušných výrobců oddělená štítky.

Část 12 - Archivované výkresy

Pro archivované výkresy se doporučuje formát A3.

Část 13 - Provozní a údržbové záznamy

Sestavení seznamů pro záznam dat pro provoz a údržbu. Pokud má příručka více částí, má mít každá samostatný obsah.

 
 
Reklama