Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak na montáž elektrického podlahového topení

Chystáte se na svou první montáž elektrického podlahového topení a nemáte představu o náročnosti? Nebo pro Vás podlahovku bude montovat firma a chcete vědět, jak montáž bude probíhat? Na co dát pozor, co připravit předem, co těsně před pokládkou topných kabelů a co kontrolovat? Podívejte se na zásady a postup montáže, uvidíte, jak je montáž elektrické podlahovky snadná.

Nejdůležitější zásady montáže odporových topných kabelů V-systém

 • topné prvky se nikde nesmějí dotýkat nebo křížit
 • topný prvek nesmí nikde procházet tepelně-izolačním materiálem ani vzduchem
 • topný kabel nesmí nikde křižovat dilatační spáry
 • před instalací kabelu je nutno podklad zbavit všech nečistot a úlomků či cizích předmětů
 • topné prvky se neumísťují pod zařizovací předměty spočívající na povrchu podlahy, které by znemožňovaly odvod tepla z povrchu podlahy; pokud je nad topnou plochou nábytek, je zapotřebí zajistit volné proudění vzduchu
 • topné kabely musí být vhodným způsobem pevně fixovány k podkladu pomocí fixačních pasů a příchytek
 • topné kabely musí být dokonale obaleny materiálem odvádějícím teplo – beton, anhydrit, …
 • vzdálenost topného kabelu od svislých konstrukcí je min. 5–10 cm
 • spojka topné části a studeného konce nesmí být kladena v ohybu
 • do náčrtku doporučujeme při instalaci topného prvku vyznačit polohu spojky topné a přípojné části a polohu koncovky topného kabelu; ideální je pořídit fotografii instalovaného topného prvku a tuto uschovat
 • teplotní čidlo se instaluje do ochranné trubky na konci zaslepené, tato je umístěna v rovině topných kabelů, uprostřed mezi dvěma vodiči a je pevně fixována
 • po instalaci a po zalití topného kabelu je nutné změřit a zaznamenat odporové hodnoty topného kabelu; měří se hodnota odporu pracovní smyčky ohmmetrem a hodnota izolačního stavu (přístrojem „Megmet“) při měřícím napětí 1 000 V
 • při montáži elektrického podlahového vytápění nezapomínejte pečlivě vést stavební deník
Příklad nejčastějšího způsobu montáže topných kabelů

Parametry

 • zděná stavba
 • litá podlaha
 • topný kabel TO-2L (TO-2S) s doživotní zárukou
 • montáž na podlahovou tepelnou izolaci a separační fólii V-systém
 • pokojové termostaty OJ

Elektropříprava

Do každé místnosti, kde bude instalováno podlahové vytápění, se přivede napájení 230 V z rozvaděče. Každý přívod musí být samostatně jištěn patřičně dimenzovaným jističem. Toto navrhne elektrikář podle části „dimenzování“ v technickém návrhu podlahového topení.

Přívody všech topných okruhů se zapojují přes proudový chránič.

V každé místnosti, kde bude instalováno podlahové vytápění, bude připravena instalační krabice KU 68, do které bude veden přívod z rozvaděče (později do ní povede také přívod topného kabelu a nakonec do ní bude osazen pokojový termostat).

Pro montážní krabice KU 68 je vysekán otvor obvykle ve výši 1 m až 1,2 m od podlahy (v úrovni vypínačů osvětlení).

Umístění pokojových termostatů, a tedy i montážních krabic KU 68 závisí na funkci místnosti a přání investora. Doporučuje se, pokud možno, vyvarovat jejich umístění tam, kde by mohla být funkce ovlivňována nežádoucími vnějšími podmínkami (průvan od oken, vnější ochlazovaná zeď apod.).

V každé místnosti bude připraven jeden otvor, tj. osazena jedna krabice KU 68 (šroubky vodorovně).

Z každé instalační krabice směrem k podlaze budou ve stěně vedeny 2 instalační trubky „husí krky“, každá o průměru 12–16 mm – 1× pro přívod topného kabelu, 1× pro kabelové podlahové teplotní čidlo. Drážky povedou ve stěně od montážní krabice kolmo dolů směrem k podlaze.

„Husí krk“ pro studený konec může končit v podlahové ploše cca 10 cm od zdi.

„Husí krk“ pro podlahové teplotní čidlo bude pozvolným ohybem a s minimálním počtem ohybů ústit do podlahové plochy cca 50 cm od zdi. Fixace husího krku pro podlahové čidlo se provádí až po pokládce podlahové izolace, separační fólie a fixačního pásku pro topné kabely. Do té doby tedy bude volný konec ponechán volně. Pro případ, že by bylo později nutné teplotní čidlo vytáhnout; „husí krk“ bude při fixaci k podkladu na konci řádně zaslepen proti zatečení betonu / anhydritu.

Příprava podkladu, vyznačení ploch pro montáž a výpočet roztečí kabelů

Pokládka podlahové izolace, separační fólie a obvodové dilatace

Jedná se o důležité kroky, které je nutné provést důkladně. Proto je vhodné, pokud práci provádí zkušená montážní firma, která bude realizovat zakrytí topných kabelů (betonování / zalévání anhydritem). Podlahová izolace musí být dobře vyrovnaná.

Na dobře vyrovnanou podlahovou izolaci se položí separační fólie a nalepí se obvodová dilatace s fólií. Pasy separační fólie a fólie dilatačního pásu musí být důkladně přelepeny páskou. Po důkladné pokládce se ověří celistvost separační fólie a dilatace – musí vzniknout uzavřená „vana“.

Očištění podkladu

Podklad musí být před samotnou pokládkou topných kabelů řádně očištěn od všech nečistot, zejména od ostrých úlomků.

Vyznačení zařizovacích předmětů, konzultace umístění topných kabelů s investorem, ověření ploch pro topení

Montážní firma po konzultaci s investorem vyznačí umístění zařizovacích předmětů (kuchyňský kout, krb, vana apod.). Toto je možné provést např. značkovacím sprejem. Dále je s investorem zkonzultováno přesné umístění topných kabelů a naplánují se plochy pro umístění vytápění.

Výpočet roztečí smyček topných kabelů

Rozteč smyček topného kabelu se vypočítá vydělením plochy pro instalaci kabelu délkou navrženého topného kabelu.

rozteč smyček topného kabelu = plocha pro instalaci kabelu délka navrženého topného kabelu
 

Montáž fixačních prvků

Kontrola čistoty povrchu, montáž fixačních pásů Grufast

Před samotnou pokládkou topných kabelů zkontrolujte čistotu povrchu.

Topný kabel musí být vzdálen od svislých konstrukcí min. 5–10 cm, fixační pás Grufast tedy bude od svislé konstrukce vzdálen min. cca 10 cm nebo více. Orientace bývá zvolena tak, aby byla zjednodušena instalace topných kabelů. Je dobré vzít v úvahu umístění husího krku pro podlahové čidlo, aby mohl být veden s topnými kabely rovnoběžně. Pokud je to možné, obvykle je výhodnější vést topný kabel podélně s delším rozměrem místnosti, pásek Grufast by pak tedy byl instalován podél s kratším rozměrem místnosti. V místě předpokládaných obloučků smyček topného kabelu se pásy Grufast zafixují. Toto lze provést pomocí hřebíků či vrutů. Zpravidla se pásy Grufast instalují s roztečí 50 cm až 100 cm.

Rozteč jazýčků fixačního pásku Grufast je cca 3,5 cm. Minimální poloměr ohybu topného kabelu TO-2L / TO-2S je 2,5 cm.

Vlastní montáž topného kabelu

Před samotnou montáží se proměří topný kabel a hodnoty se ověří s technickým listem. (Postup měření viz Nejdůležitější zásady.)

S pokládkou se začíná od jedné strany místnosti. Začíná se tak, aby studený konec topného kabelu dosáhl k instalační krabici a aby smyčky topných kabelů byly rovnoběžně s husím krkem pro podlahové čidlo. Studený konec topného kabelu se protáhne instalační trubkou pro studený konec do instalační krabice.

Topný kabel se fixuje do oček pásů Grufast ve vypočtených roztečích (resp. tak, aby průměrná rozteč odpovídala výpočtu). Očka fixačního pásu se dotahují plochými kleštěmi. Takto se postupuje od jedné strany místnosti k druhé.

V prostoru, kde topný kabel není fixován v Grufastu, se upevní k podkladu příchytkami kabelu nebo samolepicí páskou (po cca 50 cm). Příchytky kabelu je možné narážet montážní holí. U francouzských oken či balkonových dveří se topný kabel instaluje s menšími než vypočtenými roztečemi. Toto pak zabrání rosení oken. Jedno vedení topného kabelu je možné umístit i podél zdí. Toto pak zajistí dostatečnou teplotu, aby nedocházelo k vlhnutí koutů za skříněmi.

 
Zaslepení „husího krku“ pro podlahové čidlo

Pokud tak ještě není učiněno, „husí krk“ pro podlahové čidlo je nutné zaslepit. Poté je možné jej důkladně přichytit k podkladu příchytkou čidla a to tak, aby byl rovnoběžně s topnými kabely a aby jeho konec byl ve vyhřívané ploše.

 

Kontrola instalace, měření a evidence

Po instalaci kabelu se provede opět jeho měření, kontrola naměřených hodnot a tyto se zaznamenají do stavebního deníku / záznamu ze stavby / měřicího listu. Provede se zaměření a zakreslení umístění husího krku pro podlahové čidlo, koncovky a spojky topného kabelu – náčrtek nebo fotodokumentace.

V případě použití více okruhů i v rámci jedné místnosti se toto provede u všech okruhů. Topný kabel i husí krky musí být dostatečně zajištěné proti případnému vyplavání. Toto je vhodné kontrolovat i průběžně při lití podlahy.

Zalití podlahového topení

Topné kabely se zakryjí betonem nebo zalijí anhydritem. Poté, co je plocha pochozí, se opět provede kontrolní měření s evidencí naměřených hodnot.

Po dostatečném vytvrdnutí konstrukce je možné oříznout přesahující obvodovou dilataci. Pokládka podlahové krytiny se smí provést až po dostatečném vyschnutí podlahy na hodnotu požadovanou výrobcem krytiny a v souladu s dalšími pokyny výrobce krytiny.

V případě zájmu o více informací či detailních fotografií nás kontaktujte nebo navštivte www.v-system.cz.


V-systém elektro
logo V-systém elektro

Technologie pro moderní a úsporné bydlení: od nabídky zdarma, návrhu, přes dodání a realizaci až po vyřízení PENB a dotace. Se spolehlivou technickou podporou po celé ČR a SR! Řízené větrání s rekuperací tepla, elektrické podlahové vytápění, fotovoltaická ...