Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sankce za neprovedení kontrol vytápění pro vlastníky bytových domů či SVJ

Povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy platí od r. 2020. První kontroly měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023. Od ledna splnění kontroluje SEI.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Aktualizováno a doplněno 10.11.2023

Od kdy a na základě čeho platí povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy?

Povinná kontrola kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie v budovách byla zavedena již novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Původně se týkala pouze kotlů na spalování paliv o jmenovitém výkonu 20 kW a výše a neplatila pro rodinné domy, byty a stavby pro rodinou rekreaci (pokud nesloužily výhradně k podnikatelským účelům). Tato povinnost byla zavedena do zákona jako implementace Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

To se změnilo další novelou zákona o hospodaření energií z roku 2020, která vycházela ze Směrnice EP a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Pro které otopné systémy bytových domů tedy v současné době platí povinná kontrola systémů vytápění?

Podle novelizovaného znění je nyní povinná kontrola systémů vytápění budov se jmenovitým příkonem nad 70 kW a platí pro všechny budovy, u kterých je součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií vyšší jak 70 kW. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
Povinnost provádět kontroly systémů vytápění ukládá všem vlastníkům budovy či společenstvím vlastníků jednotek § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

„Povinnost se týká všech bytových domů, které mají spalovací zdroje, ale i elektrické vytápění a tepelná čerpadla, ale i bytových domů s centrálním zásobováním teplem, kde se počítá s přípojným výkonem odběrného místa. Povinnost začala platit od března 2022. Na provedení kontroly měly domy rok. Do 1. 3. 2023 měla být kontrola provedena a od 1. 1. 2024 se bude kontrolovat splnění povinnosti,“ říká v rozhovoru Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec, energetický specialista, výkonný předseda APTT a člen redakce TZB-info.

Přečtěte si také Přihlaste se na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů - již 1. listopadu Přijďte se zeptat na detaily povinnosti a získat další informace

Co přesně znamená povinná kontrola na místě a kdo ji může provádět?

Náležitosti kontroly jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, podle které je povinnost provádět tyto kontroly pravidelně, a to v intervalu nejméně jedenkrát za 5 let. Kontrolu smí provádět pouze energetický specialista, který je ke kontrole autorizován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam autorizovaných energetický specialistů je uveden na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu ČR s typem oprávnění: „kontrola systémů vytápění“.

„Kontrola probíhá vícestupňově, to přímo nařizuje vyhláška. Nejdříve proběhne setkání s majitelem objektu, kde se předají podklady, např. PENB, podklady k otopné soustavě, zpracuje se plán kontroly. Následně proběhne vlastní kontrola všech přístupných částí otopné soustavy,“ popisuje proces Zdeněk Lyčka.

Samotnou kontrolou jako takovou to nekončí, jaké jsou další povinnosti a jak dlouho kontrola platí?

„Jako výsledek vznikne zpráva o kontrole, kterou energetický specialista nahlásí do systému ENEX. Samozřejmě zprávu předkládá specialista také majiteli objektu (objednateli). Kontrola platí 5 let,“ říká Lyčka.

První kontroly podle § 6a zákona měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023, tedy do jednoho roku od doby nabytí účinnosti Vyhlášky č. 38/2022. Za nesplnění povinnosti lze vlastníkovi budovy či společenství vlastníků jednotek udělit podle § 12a zákona pokutu až do výše 200 000 Kč.

Vyjádření MPO a SEI

Vzhledem k tomu, že i na základě původní verze tohoto článku ze dne 23.10.2023 se na MPO a SEI obrátilo mnoho tazatelů, vydalo k tomu MPO tiskovou zprávu.

Doplňující tiskovou zprávu vydala i SEI.

 
 
Reklama