Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kurz základů Termohydrauliky

Články o termohydraulice – alternativní metodě návrhu otopných soustav – patří na portálu TZB-info tradičně k těm vůbec nejčtenějším a nejdiskutovanějším. Čtenáři z řad projektantů se na naši redakci často obrací s dotazem, kde je možné se o této metodě, ve zkratce značené jako TH, dozvědět více, aby byli schopni otopné soustavy s využitím principů TH navrhovat. Doposud nám nezbývalo nic jiného, než předávat kontakt na autora této metody, pana Jiřího V. Ráže, DiS., nebo odkazovat dotazovatele na články uveřejněné na TZB-info v roce 2008, kdy byly formou seriálu rozdíly v navrhování otopných soustav jednotlivými metodami, klasickou a TH, podrobně popsány.

Potěšila nás proto informace, že se pan Ráž a jeho firma =CRA=CENTROTHERM rozhodli uspořádat šestidenní kurz základů TH, na kterém chtějí zájemcům o tuto metodu s využitím svého originálního softwaru ukázat odlišnosti jednotlivých přístupů a dát jim tak základní vybavení pro to, aby pochopili TH a mohli jeho principy v praxi využívat.

Když nás pan Ráž požádal o spolupráci při pořádání svého kurzu, s potěšením jsme tuto nabídku přijali. Nyní tak máme možnost pozvat nejen všechny projektanty v oboru vytápění, kteří chtějí navrhovat otopné soustavy na principech aktivních úspor tepla, ale i energetiky (PENB), techniky SBD, SVJ a všechny zájemce o úsporné vytápění budov, na první turnus kurzu základů TH, který pořádá firma =CRA=CENTROTHERM za podpory portálu TZB-info v listopadu až prosinci 2013 (6. až 7. 11., 27. až 28. 11. a 18. až 19. 12.), v konferenčních prostorách hotelu Svornost v Praze-Dolních Počernicích.

Tematickou náplní šestidenního kurzu bude vysvětlení principů projektování a řešení úprav otopných soustav metodou TH pro zajištění bezporuchového a úsporného provozu vytápění, včetně hodnocení efektivnosti úsporných opatření. Cílem kurzu je poskytnout komplexní informace a umožnit zájemcům, aby se i v oblasti klasického projektování mohli přiblížit k plnohodnotnému termohydraulickému řešení, pracujícímu s hydraulickými i termickými parametry otopných soustav.

Účastníci kurzu získají zdarma pracovní pomůcku, která jim umožní rozšířit vlastní zkušenosti a využívat nových poznatků v každodenní praxi. Unikátní pomůcka ve formě excelové aplikace je poprvé v oboru vytápění vypracována jako OPEN SOURCE a umožňuje zcela volný přístup uživatelů ke všem algoritmům, výpočtovým vztahům i k veškerému obsaženému know-how. Tím se dosáhlo nejvyšší edukativní úrovně software a vnitřní výpočtové postupy přestaly být před uživatelem skryty.

Metoda TH řeší všechny oblasti oboru vytápění, proto je nová pomůcka vypracována jako kompletní výpočtová linka, od zpřesněné denostupňové metody, přes výpočty tepelných ztrát, výpočty otopových křivek, až po hydraulické vyvažování a seřízení všech armatur i teplotních čidel v otopné soustavě.

V jednotlivých blocích výpočtová linka obsahuje:

 1. širokou databázi tepelnětechnických vlastností stavebních materiálů a předpočítaných koeficientů prostupu tepla stavebních konstrukcí
 2. širokou databázi parametrů otopných těles
 3. zpracování klimatických údajů a vážených průměrů vnějších teplot pro období i normálový rok v libovolné oblasti
 4. výpočty koeficientů „U“ pro zadané skladby konstrukcí
 5. výpočty tepelných ztrát objektů v zatepleném i nezatepleném stavu (PENB) s okamžitým porovnáním dosažených úspor tepla
 6. výpočty tepelných ztrát místností s určením teploty vzduchu pro nastavení teplotních čidel
 7. výpočty teplot místností s instalovaným tělesem při libovolných průtocích nebo teplotách vody a po uzavření průtoku tělesem
 8. modelování tepelného výkonu otopných těles za libovolných podmínek
 9. modelování teplotních stavů místností při různém provozu otopných těles
 10. určení podílu tepelných ztrát vnitřními konstrukcemi pro konstrukci otopové křivky
 11. návrh rychlé výměny dožívajících otopných těles v panelových domech
 12. automatické vyhodnocení úspor tepla a přínosů zateplováním budov
 13. automatické vyhodnocení úspor tepla a přínosů seřízením soustavy TH
 14. určení úrovně průměrných tepelných zisků
 15. vyhodnocení úspor z naměřené spotřeby tepla
 16. určení vnitřní teploty, na kterou byl naměřenou spotřebou tepla objekt vytápěn
 17. protokol o hospodaření s teplem a výpočet návratnosti investic do seřízení soustav TH
 18. ekonomické vyhodnocení přínosů a reálné návratnosti investic do úsporných opatření podle vyhlášky 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posouzení podle zákona č. 406/2000 Sb.
 19. orientační výpočet spotřeby tepla pro VZT
 20. orientační výpočet spotřeby a úspor tepla při ohřevu TV
 21. výpočty spotřeb tepla, paliv a nákladů na vytápění
 22. výpočty požadavků na kvalitativní (ekvitermní) regulaci
 23. výpočty otopových křivek v celém průběhu sezóny
 24. výpočet parametrů otopové křivky (teplot vody) pro zadaný dílčí odběr tepla
 25. výpočet teplot vody pro zadanou vnější teplotu při měření
 26. návrhový výpočet trojcestného směšovacího ventilu
 27. návrhový výpočet dvoucestného ventilu pro kvantitativní regulaci
 28. výpočet průtoku dvoucestným ventilem v závislosti na zdvihu kuželky
 29. výpočet regulace vlastního tepla dvoucestným ventilem
 30. určení požadované charakteristiky trojcestných ventilů
 31. přehled předdefinovaných charakteristik a výpočtových vztahů dvoucestných ventilů
 32. příklad kompletního výpočtu kvantitativně regulovaného okruhu (včetně potrubí)
 33. vliv výrobní tolerance dvoucestných ventilů na přesnost regulace
 34. návrh armatur pro dynamické vyvážení objektů
 35. návrh a výpočet seřízení armatur pro dynamické vyvážení stoupacích větví
 36. návrh armatur pro statické vyvážení objektů
 37. návrh a výpočet seřízení armatur pro statické vyvážení stoupacích větví
 38. dimenzování malých horizontálních soustav
 39. dimenzování stoupacích větví
 40. dimenzování ležatých vnitřních a vnějších potrubních sítí
 41. dílčí výpočty provozního nastavení armatur
 42. dílčí výpočet nastavení termostatické hlavice
 43. automatické nastavení termostatických hlavic při dimenzování stoupacích větví
 44. výpočet nastavení termostatických ventilů bez šroubení a s regulačním šroubením
 45. výpočet hydraulické stability vertikálního pásma soustavy
 46. určení optimálního diferenčního tlaku na patě stoupacích větví
 47. dimenzování okruhů suterénních těles
 48. určení zpřesněných součinitelů vřazených odporů podle hydraulických podmínek
 49. výpočet nastavení armatur v sériovém zapojení
 50. výpočet minimální spotřeby tepla na hranici vzniku plísní

Po absolvování kurzu projektanti obdrží potvrzení o jeho absolvování a oprávnění s pomůckou pracovat. Toto oprávnění nahrazuje licenční smlouvu a využívání pomůcky je pro účastníky kurzu bezplatné.

Cena kurzu je stanovena na 12.000,– Kč. V ceně je obsaženo šestidenní školení v trvání 48 hodin včetně obědů a občerstvení po dobu trvání kurzu, a dále výpočetní pomůcka a oprávnění nahrazující licenční smlouvu. Pro mimopražské zájemce nabízí hotel Svornost ubytovací kapacitu cca 30 lůžek. Ubytování není součástí ceny kurzu.

Kurz je určen pouze pro omezený počet účastníků, aby mohla výuka probíhat efektivně, proto zájemcům doporučujeme včas odeslat závaznou přihlášku, která je přílohou ke stažení v Kalendáři akcí. Uzávěrka přihlášek je 18. října 2013.

 
 
Reklama