Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úsporný režim na teplé vodě

Z hlediska čerpadlářského každé vypnutí čerpadla přinese úsporu el. energie. Ale u teplé vody musíme dát přednost hygieně vody, tj. zdraví a spočítat úsporu s ohledem na další náklady. Navíc z hlediska mechanického zastavování čerpadla ideální úplně není.

Obecně je každé šetření užitečné.  Je však zapotřebí je řešit z celkového pohledu. V dnešní době je běžné, že se vezme vždy jedno hledisko, a to se vydává pak za rozhodující faktor bez ohledu na navazující aspekty. Příkladem může být například překotné prosazování elektromobility nebo, nám blíže, chaotické prosazování tepelných čerpadel. V případě omezování provozu cirkulačních čerpadel si nejsem jist, zda by celkové úspory bylo opravdu dosaženo, ovšem za podmínky že by to legislativně vyhovělo. Podle mne a kolegů, se kterými jsem to konzultoval není vypínání cirkulačních čerpadel v bytových domech povoleno pro riziko výskytu a rozmnožení bakterie legionely.

Pro úplnost ale přes to uvádím některé další aspekty tohoto problému.

Z hlediska čerpadlářského každé vypnutí čerpadla jistě přinese úsporu el. energie. Pojďme se však podívat na konkrétní hodnoty.

Přečtěte si také Snížení teploty teplé vody, zdravotní riziko, bakterie legionely, dezinfekce. Část 1/3 Přečíst článek

Čerpadla, používaná v bytových jednotkách na cirkulaci teplé vody, jsou speciálně konstruovaná k tomuto účelu a nabízené typy na našem trhu mají vesměs velmi nízkou spotřebu energie. Jejich vývoj pak vedl k ještě vyšší úspoře díky použití ECM motorů a lepším možnostem regulace jejich provozu.

Příkladem mohou být například čerpadla používaná v bytech nebo rodinných domech, kde příkon čerpadel za posledních několik let klesl z několika desítek (30 W při průtoku 0,25 m3/h a výtlaku 0,7 m) na dnešních 7 W ve stejném pracovním bodě. Kdyby tedy 1 kW/h stála teoreticky 10 Kč, byla by úspora při výměně starého typu za nový v řádu haléřů za hodinu provozu.

Jiným příkladem může být čerpadlo nasazené v bytovém domě, kdy starý typ při průtoku 9 m3/h a výtlaku 5 m odebíral cca 300 W a nynější moderní typy jen 150 W. Zde by pak úspora byla výraznější a představovala by řádově 1,5 Kč za hodinu provozu.

Přihlédneme-li k dnes používaným regulacím provozu cirkulačních čerpadel, to je časové zapínání nebo regulace na konstantní teplotu, musíme vzít ještě v potaz, že čerpadla v rodinných domech většinou nepracují nepřetržitě. V závislosti na velikosti systému, jeho staří a stavu izolace nebo na požadavcích na komfort provozu, se samozřejmě pracovní vytížení hodně liší. V rodinných domech to může být tak okolo 4 hodin čerpání denně a cena za jejich provoz je tedy opět v řádu haléřů. U panelákových domů by pak mohlo jít i o zátěž 10 ti hodinovou, a i tak by stál denní provoz v řádu pár desítek korun. Opět je však třeba upozornit, že tento typ regulace není dovolen.

Přečtěte si také Odpovědnost za hygienické parametry teplé vody podle způsobu její výroby a distribuce. Část 2/3 Přečíst článek

To je, co se týče samotné spotřeby el. energie. Pojďme se však podívat ještě na další aspekty. Z hlediska mechanického se zastavováním čerpadel sice sníží provozní namáhání, ale vzhledem k jejich konstrukci se zvyšuje riziko zavzdušnění keramických kluzných ložisek a případného usazování nečistot. Konstrukce moderních čerpadel sice tyto jevy omezuje, ale z mechanického hlediska není jejich vypínání žádnou úsporou.

Mnohem důležitější jsou však návaznosti, které provoz čerpadla ovlivňuje. Jednou z nich je hygienická udržitelnost z hlediska bakterie Legionely, která může mít, nevhodným nastavením regulace v cirkulačním potrubí, lepší podmínky pro svoji existenci. Případné úspory energie pak většinou musí být vydány na zamezení jejího šíření (termální nebo chemická dezinfekce systému). Pro toto riziko je přerušovaný provoz u větších systémů zakázán.

Další důležitým aspektem je však tepelná ztráta, případně úspora, v celém rozvodu teplé vody. I zde samozřejmě hlavní roli hraje stav technologie, použité materiály, nebo třeba kvalita izolačních prací. Jasně z toho vyplývá, že čím horší je stav systému, tím vyšší jsou tepelné ztráty, které je třeba po vypnutí a opětném zapnutí do systému cirkulace opět dodat. Při porovnání úspor za vypínání čerpadel (viz výše) a ceny za tepelné ztráty se pak většinou snaha o úsporu celkových nákladů na teplou vodu zkracováním jejich provozních časů jeví jako neefektivní.

Přečtěte si také Snížení teploty teplé vody, možné úspory energie, změna chování. Část 3/3 Přečíst článek

Velmi důležitým aspektem je pak cena vody. Nevhodně nastavená regulace nebo prostě při vypnutí cirkulace, bude nucen provozovatel nechat odpustit větší množství vychladlé vody, než se dočká teplé. V důsledku pak potencionální úspora na energii cirkulačního čerpadla bude vykompenzována cenovou a ekologickou ztrátou na straně vody.

Vzhledem k nepřebernému množství variant, nelze bez znalosti konkrétního technického zadání ale i cen energií nebo možností a požadavků odběratelů říci, jak velkou úsporu nebo ztrátu by dané řešení přineslo. V každém případě je však nutné brát daná opatření komplexně tak, aby úspora na jedné straně nepřinesla větší ztráty na straně druhé. A to bude většinou i případ omezování provozu cirkulačních čerpadel v systému dodávky teplé vody u malých rodinných systémů. Jak už jsme několikrát řekli, vypínání u velkých systémů se nedovoluje především z hygienického hlediska.

U těchto systémů je nejúspornějším řešením zabudování moderních cirkulačních čerpadel, která mají velmi nízkou spotřebu energie samy o sobě, ale především disponují specializovanými regulacemi na udržování nastavené teploty, doplněnou o regulaci zajišťující minimální průtok v cirkulaci právě jako ochranu proti množení bakterií.

 
 
Reklama