Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Metoda EPC a její uplatnění I.

Princip metody EPC je založen na poskytování energetických služeb formou přípravy, realizace a obvykle i financování energeticky úsporných opatření. Investor nevynakládá ihned po realizaci opatření investiční prostředky, ale ty jsou dodavateli spláceny postupně z uspořených provozních nákladů. Dodavatel navíc ručí za to, že objem úspor bude minimálně ve smluvně sjednaném množství.

V České republice jsou energetické služby formou EPC využívány od roku 1993. Od té doby se tomuto poskytování energetických služeb začalo věnovat zhruba deset firem energetických služeb. Pro metodu EPC byl postupně nalezen nejvhodnější způsob, jak vyhlašovat pro takové projekty veřejné zakázky ve veřejném sektoru. Největší počet takto zrealizovaných projektů je v komunální oblasti. Kromě měst jsou však projekty realizované i ve státním sektoru.

1. Podstata metody EPC

Princip metody EPC (z anglického výrazu Energy Performance Contracting) je založen na netradičním přístupu k energetickému hospodářství. Spotřebitel energie nemusí předem vynaložit prakticky žádný kapitál. Většinu rizik na sebe přebírá dodavatel, který projekt uskutečňuje. Investiční náklady vynaložené na energeticky úsporná opatření jsou dodavateli projektu postupně hrazeny splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

Podstatnými rysy, které metodu EPC odlišují od jiných služeb, jsou přinejmenším tři:

  • investice jsou spláceny z dosažených úspor provozních nákladů,
  • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
  • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice.

Dodavatelem metody EPC jsou firmy energetických služeb (také ESCO z anglického výrazu Energy Services Company). Typická firma energetických služeb nabízí spotřebiteli energie (svému zákazníkovi) vždy komplex služeb spojených s úsporami energie. Jsou to služby projekční, inženýrské, technické, manažerské a většinou i finanční služby. Smyslem těchto služeb je snížit zákazníkovi náklady na energii nebo umožnit její účinnější využívání.

Služby, které jsou takto poskytovány, nejsou většinou ničím novým. Nový je způsob, jakým jsou poskytovány. Jde o projekt na klíč, který bere v úvahu všechny oblasti užití energie a obsahuje veškeré činnosti nutné k dosažení energetických úspor. Projekt je vždy přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi a jsou v něm obvykle zahrnuty následující služby:

  • energetická analýza (může být v podobě energetického auditu, ale v některých částech je důkladnější),
  • návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
  • instalace a zprovoznění navržených zařízení,
  • financování projektu (ve vhodných případech může být využit jiný finanční zdroj),
  • vyškolení obsluhy zařízení,
  • zajištění měření a sledování dosažených výsledků,
  • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností instalovaného zařízení.

Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do deseti let a po tu dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků a nákladů za související servisní činnost.

Firma energetických služeb je za své služby placena na základě dosažených úspor energie. V případě, že není dosažen očekávaný objem úspor, nezůstane jí celý objem splátek a je krácena na příjmech. Přesný způsob stanovení splátek a další podrobnosti závisejí na konkrétním smluvním ujednání mezi dodavatelem (firmou energetických služeb) a zákazníkem.

Využití metody EPC není univerzální. Velmi záleží na kvalitní úvodní fázi přípravy takového projektu, ze které vyplynou základní informace o potenciálu úspor energie a o vhodnosti využití metody EPC.

2. Počátky a vývoj metody EPC v ČR

První poznatky o energeticky úsporných projektech řešených metodou EPC se v České republice objevily brzy po roce 1990. Informace pocházely především z USA a Kanady, kde v té době probíhaly rozsáhlé programy ve veřejném sektoru.

Krátce po prvních informací o metodě EPC, začaly vznikat v českých podmínkách také první firmy energetických služeb.

Nejstarší společností byla EPS ČR, která vznikla na podzim roku 1993. V roce 2000 se společnost přeměnila na MVV Energie CZ, s.r.o. a tak funguje dodnes. V roce 1994 vzniklo Sdružení pro úspory energie se sídlem v Mostě. Pod názvem Středisko pro úspory energie s.r.o. poskytuje služby také dodnes. O málo později zahájily činnost česká zastoupení výrobců energeticky úsporných zařízení Honeywell a Landis & Gyr. Společnost Honeywell tuto činnost ukončila poprvé v roce 1998 a po opakovaném tříletém pokusu opět v roce 2008. Společnost Landis & Gyr po fúzi do společnosti Landis & Staefa a v roce 1999 po zapojení do jedné z divizí společnosti SIEMENS v této podobě funguje dodnes.

Po roce 2000 se pokoušely nabízet a řešit projekty řešené metodou EPC společnosti DALKIA, EVČ, Komterm, MARTIA, ITES a některé další. Za zmínku ovšem stojí ještě tři společnosti. Jednou je společnost ENESA, a.s., která byla založena v roce 2005 aktivitou bývalých zaměstnanců společnosti MVV Energie CZ, kteří stáli u zrodu metody EPC u nás. V roce 2002 se spojily společnosti ABB a ECM Facility a založili účelově pro projekt v největší české nemocnici společnost EPC Motol s.r.o., která zrealizovala zatím největší podobný projekt v českých zemích. Společnost EPC Motol s.r.o. poskytuje dále svoje služby ve FN Motol. Skupina AB Facility a.s. zakoupila brněnskou firmu Energ s.r.o. a jejím prostřednictvím realizovala v posledních letech několik projektů.

Po roce 1993 se podařilo realizovat metodou EPC několik projektů. V roce 1995 se však objevila poměrně velká překážka v podobě zákona o veřejných zakázkách. Nalezení způsobu, jak "odsoutěžit" metodou EPC trvalo několik let a další větší projekty se začaly objevovat až kolem roku 1999. Kromě firem energetických služeb se o rozvoj metody EPC zasadila nejvíce poradenská společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., která se snažila podněcovat další firmy, které by se touto metodou zabývaly. V roce 2000 se podařilo ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR vnést do legislativy pojem dodavatelský úvěr, kterým se rozumí právě metoda EPC. Na základě toho se podařilo realizovat projekty v rezortu zdravotnictví a později také v rezortech školství a kultury. Přes velkou snahu se však nepodařilo prosadit tuto metodu ve větší šíři.

Ve veřejné sféře je od počátku největší zájem o metodu EPC v komunální oblasti. Takové projekty se podařilo zrealizovat v řadě měst. Poslední dobou o podobné projekty projevují zájem také kraje. Lze konstatovat, že v posledních letech se projekty řešené metodou EPC objevují stále častěji.


Recenze článku Vladimíra Sochora "Metoda EPC a její uplatnění I."

Recenzent: Ing. Ladislav Tintěra

Předkládaný rukopis se formou krátkých článků na cca jednu stranu věnuje financování projektů formou energetických služeb metodou EPC. Předložený rukopis obsahuje první dvě témata - 1. Podstata metody EPC a 2. Počátky a vývoj metody EPC v ČR. Dále avizuje další témata, která nejsou v přiloženém rukopisu zpracována - 3. Výhody metody EPC ve srovnání s jinými přístupy, 4. Specifické rysy metody EPC v ČR a její budoucnost , 5. Příklady zajímavých projektů s aplikací metody EPC, 6. Spojitost metody EPC s dalšími aktivitami v oblasti úspor energie. Předložený rukopis je přehledný a obsahově správný. Autor má rozsáhlé zkušenosti s metodou EPC v řadě oblastí – při jejích počátcích na našem území, při propagaci, sledování řady projektů a organizaci výběrových řízení na úsporné projekty. Má též osobní zkušenost s obchodní prací ve společnosti, která tyto služby poskytovala.

Článek je koncipován jako přehledový. Z osobního pohledu považuji za velmi důležitý dopad této metody na práci techniků. Při metodě EPC je zde obrovská odpovědnost technika za první koncepční návrh a za výpočet dosahovaných úspor. V jiných oblastech – ať již při projektování, nebo prodeji úsporných zařízení tato odpovědnost není. Zde je přímá odpovědnost technika za to, zda projekt bude ekonomicky efektivní, či nikoliv. Ne vždy se ve firmách připravujících se k poskytování energetických služeb podaří setkání špičkového technika se špičkovým ekonomem. To je možná jedna z příčin menšího rozšíření metody EPC než bychom si přáli…

English Synopsis
Energy Performance Contracting and its utilization I.

Principle of the Energy Performance Contracting is in energy service providing by preparation, instalment and usually also by financing of energy saving measures. Stakeholder does not invest money at once after measures realization, but the expenses are paid to ESCO regularly by payments from saved operating costs. Moreover the ESCO as provider provides guarantees for sufficient value of the savings at the level from the agreement. The EPC is package of the services in relation to design, technical preparation, engineering, organization of realization, energy management and usually also financing. The target of the service is lowering of operating costs for energy and more efficient using of energy.
The Energy Performance Contacting is provided in the Czech Republic from 1993. From that time about ten energy services companies (ESCO) learnt to apply the EPC metodology. In the public sector the announcement of the tendering process was gradually optimized and last time it is made as standard selection procedure. The highest number of the realized projects was in municipal sector. Besides the municipalities the projects are realized also in state sector, mainly in the sectors of education, healthcare, culture.

 
 
Reklama