Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetické služby - potenciál a možnosti využití EPC

Článek se vrací k semináři pořádanému společností SEVEn, na kterém byly prezentovány možnosti využití metody EPC (Energy Performance Contracting) v projektech zaměřených na energetické úspory. Kromě informací popisujících principy a možnosti využití EPC bylo představeno několik realizací z praxe.

Úspory energií se nepochybně staly jedním z klíčových témat současnosti. Hovoří se o nich především v souvislosti se závazkem České republiky snížit průměrnou roční energetickou spotřebu a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energií. Asi nejviditelnějším počinem v této oblasti je program Zelená úsporám založený na dotační podpoře vybraných opatření. Dotace však nejsou jedinou cestou, jak výsledku dosáhnout. Alternativu s podstatně vyšším potenciálem nabízejí energetické služby. Dne 21. září 2010 se v Praze konal seminář zaměřený na služby typu EPC, které představují nejprogresivnější metodu na poli energetických služeb.

V úvodu semináře vystoupil Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. ze společnosti SEVEn s příspěvkem: "Poskytování energetických služeb: principy a souvislosti v evropském kontextu". Jak je ze samotného názvu patrné, příspěvek byl zacílen na vysvětlení základních pojmů a principů fungování, dále na legislativní rámec, konkrétně směrnici EU 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Posluchači se dozvěděli nejen rozdíl mezi Energetickým kontraktingem a Energy Performance Contracting (EPC), ale i výhody a úzká místa uvedených energetických služeb.

Jako druhá vystoupila 1. náměstkyně ministra životního prostředí, paní Ing. Rut Bízková. Její přednáška na téma: "Úspory energie - priority MŽP a potenciál energetických služeb" se zabývala jednak energetickou náročností v ČR a v kontextu EU, dále pak prioritami MŽP včetně programů, které jsou aktuálně v dané oblasti využívány. V závěru se paní Bízková detailně věnovala problematice energetických služeb, vysvětlila jejich nesporné výhody oproti dalším, zatím více využívaným, nástrojům a uvedla, že MŽP se chystá v dalších obdobích intenzívně podporovat zejména metodu EPC.

Následoval příspěvek Ing. Ondřeje Vrbického, zástupce SFŽP, který hovořil na téma: "Synergie stavebních a technologických úsporných opatření u projektů podpořených v rámci OPŽP". Pro posluchače z řad zájemců o využití energetických služeb zazněla slova naděje potvrzující, že existují postupy vedoucí k současnému využití výhod EPC a podpory z OPŽP, byť cesta k jejich dosažení není zatím vůbec jednoduchá.

Čtvrtým přednášejícím byl moderátor semináře a další zástupce pořádající organizace SEVEn, Ing. Vladimír Sochor. V přednášce s názvem: "Současný stav v oblasti poskytování energetických služeb v ČR a možné směry vývoje" popsal stručnou historii metody EPC, zmínil se o subjektech, které EPC nabízejí v ČR a poté se věnoval popisu principu fungování EPC v našich podmínkách. V závěru svého příspěvku ukázal příklady nedávných projektů a zmínil i ocenění ze strany mezinárodních organizací, které potvrzují, že ČR patří v této oblasti ke světové špičce.

Jedním z držitelů prestižních oceněných je společnost Enesa, která získala vítězství v kategorii Nejlepší poskytovatel za rok 2009. Její zástupce, Ing. Ivo Slavotínek vystoupil na semináři s příspěvkem: "Realizované projekty energetických služeb s garantovanou úsporou ve veřejném sektoru". Ten měl dvě části. V první se hovořilo o metodě EPC obecně, jejích výhodách a konkrétních využitích, ve druhé potom o projektu realizovaném společností Enesa - modernizaci energetického hospodářství Národního divadla. Pan Slavotínek zrekapituloval provedená opatření včetně vyčíslení jejich ekonomických přínosů, čímž názorně ukázal hlavní smysl EPC.

Dalším z oceněných byla společnost Siemens (Nejlepší projekt v komerčním sektoru za rok 2009), jejíž zástupce, Ing. Radim Kohoutek, však nehovořil ve své přednášce - "Zaručené úspory energie v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí" - o oceněném projektu, ale o jiné, neméně zajímavé realizaci. Na konkrétním příkladu zde byl demonstrován postup vedoucí k sekundárnímu využití energetických úspor. Nemocnice si úsporami z projektu EPC "vydělala" na další vylepšení energetického managementu, což přineslo další úspory, za které mohl být zakoupen nový mamograf, který by si jinak nemocnice dovolit nemohla.

S právě dokončenou realizací se mohl pochlubit i další přednášející, kterým byl Ing. Ondřej Povýšil ze společnosti MVV Energie CZ. Příspěvek: "Komplexní projekt úspor energie ve školském objektu" se zabýval projektem EPC ve SPŠ stavební J. Gočára, jehož realizace proběhla v průběhu letošních letních prázdnin. Součástí projektu byla rekonstrukce kotelny, modernizace systému MaR, instalace nových komponentů VZT jednotek a částečná výměna osvětlovacích těles. Dále bylo provedeno komplexní zateplení objektu. Předpokládaná čistá roční úspora byla vyčíslena na téměř půl milionu korun.

Posledním řečníkem byl Ing. Michael ten Donkelaar, který představil projekt, jehož koordinátorem je jeho mateřská firma Enviros. "Projekt PERMANENT a mezinárodní protokol o měření a verifikaci úspor energie" byl název příspěvku, ve kterém se pan ten Donkelaar zmínil o cílech projektu, cílových skupinách a předpokládaných výsledcích. Dále se posluchači dozvěděli, na jakých principech je program založen a jakých postupů pro měření a verifikaci využívá.

Závěrem bych chtěl dodat, že seminář měl díky organizátorům i přednášejícím velmi vysokou úroveň a stal se tak pěknou pozvánkou na mezinárodní konferenci EEBW o úsporách energie, která se bude konat ve dnech 23. až 25. listopadu 2010 v Praze (www.eebw.cz).

 
 
Reklama