Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Varianty elektrického vytápění - rozdělení podle zdroje tepla

Zdrojem tepla v případě elektrického vytápění může být elektrický přímotopný zdroj, elektrický akumulační zdroj nebo tepelné čerpadlo. Výhodný tarif na odebíranou elektřinu je využíván i pro všechny ostatní spotřebiče. Při stále se zvyšující spotřebě elektřiny v domácnostech tak dochází k zajímavým úsporám.

Speciální dvoutarifové sazby pro přímotop, akumulaci i tepelná čerpadla zajišťují nižší náklady na odebíranou elektřinu. Ta je v průběhu dne dodávána po limitovanou dobu v nízkém tarifu (NT) a ve zbylém čase ve vysokém tarifu (VT), aktuální tarif přitom platí pro všechny elektrické spotřebiče z přípojky napájené.

Časové úseky v NT nesmí být kratší než 1 hodina, v této době je zapínání a vypínání akumulačních spotřebičů řízeno prostřednictvím HDO. Jak přímotopy, tak akumulace a tepelná čerpadla musí být řádně nainstalovány a musí být zajištěno technické blokování topných spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.


Sledujte projekt TZB-info Vytápíme elektřinou a aktuální ceny elektřiny v nezávislém Kalkulátoru cen energií TZB-info, kde jsou ceny denně aktualizovány. Snadno můžete porovnat ceny i podmínky jednotlivých dodavatelů.

Přímotop

Přímotopné zdroje jsou založeny na principu současné výroby tepla a jeho předávání teplonosné látce, reagují tak bezprostředně na potřebu dodávky energie k zajištění teploty vnitřního vzduchu. Tyto zdroje mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti (sálavé panely, infrazářiče, přímotopné konvektory a radiátory a topné podlahové folie), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (elektrokotel s ohřevem topné vody, nebo přímotopný ohřívač vzduchu). Pro přímotopy existují speciální dvoutarifové sazby cen elekřiny D35d a D45d.

Elektrické podlahové vytápění je ideálním řešením vytápění pro nízkoenergetické domy, kdy využíváme možnost navrhnout řešení přesně odpovídající nízké tepelné ztrátě a využíváme efektu kvalitní regulace. Elektrické vytápění je také investičně výhodnou variantou. Nesporná je výhoda dlouhé životnosti, kdy se u kabelů počítá s životností ekvivalentní elektroinstalaci v objektu. Elektrické podlahové vytápění může být využíváno i jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu.


vlevo skladba podlahového vytápění s elektrickou topnou folií (zdroj www.fenixgroup.cz), vpravo tenkovrstvý systém s rychlým náběhem teploty např. v koupelnách pod dlažbu (zdroj www.v-system.cz)

Infrazářiče (nebo také quartzová topidla) využívají vlastností infračerveného záření, kdy sálavé teplo směřující na přítomné osoby zajišťuje dostatečný teplotní komfort i při nižší teplotě okolního vzduchu. Proto jsou provozně i investičně výhodnou variantou používanou zejména pro větší prostory, sklady, průmysl apod.
Nástěnné přímotopné sálavé panely plní nejen funkci topného tělesa, ale s ohledem na své materiálové řešení (tvrzené sklo nebo ušlechtilá kamenná deska) přispívají i k estetické kvalitě interiéru. Lze zvolit i velkoplošné stropní (stěnové) vytápění interiéru ve formě topné folie v kombinaci např. se sádrokartonem.
Jednotlivé varianty podrobně včetně popisu najdete v projektu Vytápíme elektřinou.

Sazby cen elektřiny pro tento typ zdrojů:
Podmínkou přiznání sazby je vždy řádná instalace zdrojů a splnění podmínek doložené revizní zprávou.

 • D45d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin v až 7 časových úsecích
  Je určena pro domácnosti, které odebírají elektrický proud k ohřevu teplé vody a k elektrickému přímotopnému vytápění.
  Kromě správné instalace přímotopů je podmínkou získání sazby minimální celkový instalovaný příkon přímotopů a akumulačního spotřebiče pro ohřev vody ve výši 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu).
 • D35d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 hodin v až 5 časových úsecích
  Tato sazba je určena pro domácnosti, které využívají elektřinu k ohřívání vody a také k provozu akumulačních a přímotopných zdrojů tepla (tzv. hybridní elektrické vytápění).
  Podmínkou je řádná instalace hybridních elektrických spotřebičů, jejichž celkový instalovaný příkon musí činit minimálně 50 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu).

Akumulace

Akumulační zdroje jsou založeny na principu ukládání energie vyrobené v době nízkého tarifu do akumulátoru tepla (teplovodní zásobník, magnezitové cihly nebo betonová vrstva podlahy), aby se následně v době energetické špičky uvolnila ve formě tepla a využila k ohřevu vnitřního vzduchu. Akumulační zdroje mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti (akumulační kamna, topné podlahové kabely a podmítkové topné folie), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (akumulační teplovodní zásobník). Pro akumulační tělesa existují speciální dvoutarifové sazby cen elekřiny D25d, D26d a D35d.

Akumulační kamna se šířkou pouhých 45 cm Stiebel Eltron
Akumulační kamna se šířkou pouhých 45 cm, www.stiebel-eltron.cz
Elektrické "akumulačky" se vrací v posledních letech na své místo ve vytápění menších bytů a samostatných místností. přispívá k tomu nabídka, která se již neomezuje na dříve známé velké akumulačky. Akumulační kamna se šířkou pouhých 45cm a plynulým nastavením výšky lze vestavět například do standardních kuchyňských linek, integrovaný elektronický prostorový termostat a tichý ventilátor servírují stále příjemné teplo.
Dobrý akumulační topný systém pro ústřední teplovodní vytápění je vybaven automatikou nabíjení akumulačních nádrží ale také automatickou regulací vytápění objektu. Tím je možno dosáhnout významných úspor energie při zachování vysokého komfortu vytápění bez nutnosti jakkoli zasahovat do provozu vytápění.
Výhodou je bezhlučný provoz topného systému a jedná se o velmi vhodné řešení pro sestavování vícezdrojových topných systémů

Sazby cen elektřiny pro akumulační zdroje:
Podmínkou přiznání sazby je vždy řádná instalace zdrojů a splnění podmínek doložené revizní zprávou.

 • D25d je dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin v až 3 časových úsecích určená pro domácnosti, které elektřinou ohřívají vodu.
 • D26d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) je určena pro domácnosti, které elektřinu využívají k ohřevu vody a/nebo k akumulačnímu vytápění. Tuto sazbu lze získat pouze pro řádně instalované elektrické akumulační spotřebiče s celkovým instalovaný příkonem minimálně 55 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu).

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla nejsou klasickými zdroji elektrického vytápění. Elektrickou energii využívají k ohřevu teplonosné látky, ale k pohonu kompresoru. Spotřeba elektřiny pro běh zařízení je ale natolik významná, že lze tepelná čerpadla do této kategorie zařadit.
Nejhospodárněji pracuje tepelné čerpadlo, pokud je co nejmenší rozdíl mezi teplotami zdroje tepla a vstupem do topného systému. Proto jsou pro kombinaci s tepelným čerpadlem nejvhodnější nízkoteplotní podlahové nebo stěnové vytápěcí systémy.


Tepelné čerpadlo může být v odděleném provedení, což znamená, že venkovní část tepelného čerpadla je tvořena venkovním výparníkem, který je spojen s vnitřní jednotkou. (Vnitřní část tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch), nebo v rámci rozvodu otopné soustavy (tepelná čerpadla typu země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch).
Relativně novinkou na českém trhu jsou tepelná čerpadla nikoliv pro vytápění, ale pouze pro ohřev vody. Jedná se o TČ vzduch-voda, která se umísťují v technickém zázemí objektu, protože je třeba počítat s ochlazováním prostoru, ve kterém je čerpadlo umístěno. Nástup těchto čerpadel byl očekáván již v roce 2009.
Vývoj se projevuje u tepelných čerpadel typu vzduch-voda, jejichž tržní šance se díky poměrně snadné instalaci nadále posuzují velmi pozitivně (zvlášť při modernizaci budov). Pro tepelná čerpadla existují speciální dvoutarifové sazby cen elekřiny D55d a D56d.

tepelná čerpadla Alpha-Innotec
Nabídka tepelných čerpadel Alpha-Innotec se vyznačuje širokým spektrem produktů tepelných čerpadel

Sazby cen elektřiny pro tepelná čerpadla:
Žadatel splnění podmínek dokládá revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla.

 • D55d - dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin je určena pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla uvedeným do provozu do 31. 3. 2005. 22 hodin denně je v NT, které může distributor rozdělit až do 7 samostatných úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, souvislá délka platnosti vysokého tarifu navíc nesmí být delší než 1 hodina denně.
  Kromě řádné instalace musí výkon tepelného čerpadla odpovídat tepelným ztrátám domu a musí být technicky blokováno po dobu platnosti vysokého tarifu.
 • Pro TČ uvedená do provozu od 1. dubna 2005 a s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin je určena sazba D56d - dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem.
  Změnou oproti sazbě D55d je požadavek krytí min. 60 % tepelných ztrát vytápěného domu tepelným čerpadem.

 
 
Reklama