Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontrola tmavosti kouře, aneb jak každý může kontrolovat kvalitu ovzduší v okolí


© Fotolia.com

Příchod zástupce města či obce, který upozorní na nevhodné zacházení se spalovacím zdrojem tepla a vyzve k nápravě, by měl být až tou poslední variantou. Ještě před tím, než se provozovatel kotle, kamen nebo krbu dostane do hledáčku kontrolního orgánu, který mu v nejnepříznivějším případě může udělit poměrně vysokou pokutu v řádu deseti tisíců korun, lze svépomocí a s poměrně velkou přesností posoudit, zda kouř, který vychází z komína, je v normě. Vzhledem k tomu, že se při takové jednoduché kontrole hodnotí jen tmavost kouře, nejde o kontrolu komplexní. Přesto tmavost kouře hodně vypovídá o tam, jak kvalitní spalovací proces ve spotřebiči paliva probíhá a zda je v něm spalováno předepsané palivo. Neboť pokud konstrukce kotle neodpovídá vlastnostem spalované hmoty, spalovací proces neprobíhá optimálně. Typicky jde o spalování biomasy obsahující lepidla, barvy, plastické hmoty, vyjeté motorové a převodové oleje atp.

K posuzování míry znečišťování se používá tzv. Ringelmannova stupnice. Ta má šest stupňů, od nuly do 5, které se liší intenzitou šedi. Podle této stupnice se srovnávacím pozorováním najde stupeň, který nejvíce odpovídá šedosti kouře. Je-li zabarvení kouře vypouštěného z komína tmavší, než druhý stupeň, je překračována povolená míra znečišťování a dochází k porušování povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší.

Obr.: Jedno z možných grafických řešení Ringelmannovy stupnice
Obr.: Jedno z možných grafických řešení Ringelmannovy stupnice, která je ke stažení zde.

Jak uvedl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS), tak se aktuálně „ve sněmovním výboru rozhořela diskuze o pozměňovacích návrzích k novele zákona o ovzduší. Jedna z iniciativ volá po zavedení větších pravomocí pro obce, aby mohly domácnostem zakázat spalování nekvalitního uhlí v kotlích.

Novela zákona o ovzduší, která je účinná od začátku roku 2017, nabídla obcím nové nástroje, jak postihnout nezodpovědné chování lidí. Navzdory vžité představě, že největší podíl na kontaminaci ovzduší mají průmyslové podniky a doprava, jsou významnějším zdrojem škodlivin i domácnosti. Přesněji řečeno jejich lokální topeniště na pevná paliva, zejména zastaralé kotle s ručním přikládáním.

Obce dnes mohou kontrolovat doklady prokazující kvalitu paliv (tento doklad by měl být při každém nákupu paliva vystaven a předán zákazníkovi, který si jej má uschovat pro případ kontroly). Povinné jsou kontroly komínů, kotlů a jejich technického stavu a v případech nedodržení předepsaných provozních podmínek, obtěžování okolí emisemi, kouřem, mohou orgány obcí takové kontroly provádět až přímo v domácnostech.

Zásadní pochybení lze odhalit pouhým okem, prozradí je kouř. A právě kouř z nekvalitního paliva může fatálně ohrožovat zdraví lidí, zejména pak děti,“ dodal J. Ruml. Nejen provozovatelé spalovacích zdrojů sami pro sebe, ale všichni občané by měli vědět, že mohou podle tmavosti kouře sami kontrolovat, zda je použité palivo kvalitní. Podle ČPS by výsledkem této iniciativy neměly být tisíce podaných podnětů, ale nenásilná změna chování řady obyvatel.

Jak určit tmavost kouře?

K orientačnímu určení tmavosti kouře lze použít tzv. Ringelmannovu metodu (viz např. vyhláška č. 415/2012 Sb. v §10 a §11) Metoda je založena na porovnání barvy kouře, respektive jeho šedosti, se stupnicí obsahující 6 polí. Černá barva použitá k tisku stupnice musí mít odrazivost světla 5 %.

  1. stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém podkladě s definovanou odrazivostí světla 80 % (přibližně odpovídá bílý křídový papír),
  2. stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém podkladě,
  3. stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém podkladě,
  4. stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém podkladě,
  5. stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém podkladě,
  6. stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na bílém podkladě, tedy pole je plně pokryté černou barvou. Tímto stupněm se jen ověřuje kvalita tisku stupnice.

Při určování tmavosti kouře podle Ringelmannovy stupnice je třeba dodržet tyto podmínky:

  1. směr kouřové vlečky vystupující z komína má být přibližně v pravém úhlu na směr pozorování (kouř směřuje vlevo nebo vpravo) a posuzuje se kouř vystupující z koruny komína
  2. pozadí kouřové vlečky má tvořit rozptýlené světlo oblohy během dne; měření nelze provádět proti slunci, proti zástavbě nebo okolnímu terénu, neboť tato pozadí ovlivňují tmavost kouře
  3. Šablonu s Ringelmannovou stupnicí je třeba držet tak daleko od očí, aby se síť čar v jednotlivých polích stupnice slila do rozdílných stupňů šedé barvy.

Pro určení tmavosti kouře se vybírá místo vzdálené asi 150 až 400 metrů. Každé srovnávání tmavosti kouře a políček stupnice má trvat asi 5 sekund. Takových porovnání se provede 30 za sebou v půlminutových intervalech a pak se z nich spočte průměrná hodnota.

Tmavost kouře se určuje v ustáleném stavu hoření v kotli, zpravidla nejdříve po půl hodině od zapálení paliva. Při zapálení paliva a zahájení činnosti kotle je obvyklá vyšší tmavost kouře okolo stupně 3.

Ringelmannovu metodu používají úředníci jako primární a na jejím základě upozorní provozovatele na nutnost odstranit nevhodné chování, použití nevhodných paliv. Stejně tak mají možnost tuto metodu vzhledem k její jednoduchosti použít i sami provozovatelé nebo ti, kteří se cítí ohroženi, sousedé atp. Pro řešení sporů, stížností, se jako nejvhodnější jeví upozornění na nadměrnou tmavost kouře, neboť ji lze poměrně přesně specifikovat a doložit svědectvím dalších osob. Bohužel v noci je metoda nepoužitelná.

Pokud kontrolující úřední osoby zjistí nadměrnou tmavost kouře, je majiteli inkriminovaného topeniště zasláno písemné upozornění. Nedojde-li k nápravě, zpravidla si úředníci vyžádají revizní zprávy od kotle i komína. Podle zákona o ovzduší by si měl každý provozovatel kotle na pevná paliva nechat každé dva roky zkontrolovat jeho technický stav. Chybějící revizní zprávy mohou být pokutovány až do výše 20 tisíc korun. Nejsou-li přesto k dispozici, je majitel vyzván, aby si nechal provést příslušné kontroly a revizní zprávy vyhotovit. Při tom obvykle dojde k odhalení příčiny problému a jeho následnému odstranění (vyčištění komína, vyčištění nebo seřízení kotle, změna paliva na to, které je pro daný kotel určené výrobcem apod.).

Pokud problém přetrvává i nadále a je zřejmé, že dochází k opakovanému porušování zákona, mohou úředníci přikročit až k fyzické kontrole topeniště přímo v objektu. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství i palivo, úředník je rovněž oprávněn odebrat vzorky popela k rozboru v laboratoři. Krajním řešením je pak pokuta, jejíž maximální výše činí až 50 tisíc korun.

Jednou z možností, jak se vyhnout problémům, je přechod z uhlí na ušlechtilejší paliva. Například při řízeném spalování zemního plynu, jak to zajišťují moderní kondenzační kotle, vzniká oxid uhličitý a zanedbatelné, někdy i neměřitelné množství oxidů dusíku. Žádný prach, složité organické látky aj.

Ringelmannovu stupnici si lze vytisknout i na domácí tiskárně na bílý, křídový papír. Podklad k tisku lze stáhnout z mnoha zdrojů na internetu (například arnika.org). Lze si ji zhotovit i vlastnoručně zadáním požadované šedosti jednotlivých políček ve vhodným kreslícím programu. Orientačně si lze stupnici vytvořit například i pomocí kreslící aplikace pro smartphone, například Paint Free a mít ji tak neustále po ruce. Existuje i aplikace Virtual Ringelmann, která tmavost kouře orientačně určí s využitím kamery smartpohone. Českou aplikaci autor na Google play nenašel.

Zpracováno s využitím zprávy Českého plynárenského svazu

 
 
Reklama