Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisové zajištění bezpečného provozu kotelen s kotli na plynná paliva

Plynná paliva, a zde máme na mysli především zemní plyn, ale též i propan-butan (LPG), jsou v současné době nejčastěji používaným palivem k otopu kotlů, zejména pak v nízkotlakých kotelnách. Plynné palivo má oproti např. pevným palivům řadu výhod, např. snadná dopravitelnost ke kotlům, vysoká účinnost spalování a příznivý dopad na ochranu ovzduší.

Současně můžeme konstatovat i poměrně slušné předpisové zajištění bezpečnosti provozu, a to jak na úrovni předpisů obecně závazných (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), tak i normativních dokumentů tj. ČSN, technických pravidel G (TPG).

Připomeňme si ty základní předpisy obecně závazné, a to především vyhlášky ČÚBP. Jsou jimi:

 1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 4. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Je pochopitelné, že s problematikou bezpečného provozu kotelen s kotli na plynná paliva souvisí i řada předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády).

A - Plynová zařízení

Vyhláška 21/1979
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 52/2000 Sb. a vyhlášky MPSv a ČBÚ č. 395/2003 Sb.

Zákon 458/2000
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.**)

Vyhláška 251/2001
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Vyhláška 329/2001
Vyhláška ERÚ č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky


B - Bezpečnost práce a technických zařízení

Zákon 174/1968
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb. (v úplném znění vyhlášeném pod č. 396/1992 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/ /2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády 178/2001
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nař. vl. č. 523/2002 Sb.

Nařízení vlády 378/2001
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády 494/2001
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nařízení vlády 495/2001
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády 11/2002
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.

Vyhláška 392/2003
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem


C - Požární ochrana

Vyhláška 111/1981
Vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

Zákon 133/1985
Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb. a zák. č. 203/1994 Sb.; (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/1995 Sb.), ve znění zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

Vyhláška 246/2001
Vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


D - Zkušebnictví, metrologie a normalizace

Zákon 505/1990
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

Zákon 22/1997
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 71/2000 Sb., zák. č.102/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

Vyhláška 262/2000
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel, ve znění vyhl. MPO č. 344/2002 Sb.

Vyhláška 264/2000
Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Vyhláška 332/2000
Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhl. MPO č. 260/2003 Sb.

Vyhláška 336/2000
Vyhláška MPO č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky MPO č. 260/2003 Sb.

Nařízení vlády 291/2000
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE

Nařízení vlády 163/2002
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Nařízení vlády 190/2002
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nař. vlády č. 128/2004 Sb.

Vyhláška 345/2002
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Nařízení vlády 21/2003
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády 22/2003
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády 25/2003
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nař. vl. 126/2004 Sb.

Nařízení vlády 26/2003
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Zákon 348/2004
Zákon 348/2004 Sb., úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn


E - Ochrana životního prostředí

Zákon 388/1991
Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění zák. ČNR č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb. a zák. č. 482/2004 Sb.

Zákon 17/1992
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon 353/1999
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zák. č. 258/ /2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 82/2004 Sb., úplné znění zákona vyhlášené zákonem č. 349/2004 Sb.

Zákon 185/2001
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 167/2004 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb.

Zákon 86/2002
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zák. č. 521/2002 Sb. a zák. č. 92/2004 Sb.


F - Ostatní

Zákoník práce 65/1965
Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/68 Sb., 153/69 Sb., 100/70 Sb., 146/71 Sb., 20/75 Sb., 72/82 Sb., 111/84 Sb., 22/85 Sb., 52/87 Sb., 98/87 Sb., 188/88 Sb., 3/91 Sb., 297/91 Sb., 231/92 Sb., 264/92 Sb., 590/92 Sb., 37/93 Sb., 74/94 Sb., 118/95 Sb., 287/95 Sb., 138/96 Sb., 167/99 Sb., 225/99 Sb., 29/00 Sb.,155/00 Sb., 220/00 Sb., 238/00 Sb., 257/00 Sb., 258/00 Sb., 177/01 Sb., 6/02 Sb., 136/02 Sb., 202/02 Sb., 218/02 Sb., 309/02 Sb., 311/02 Sb., 312/02 Sb., 274/03 Sb., 362/03 Sb. a zák. č. 46/2004 Sb.

Zákon 50/1976
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., č. 103/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 262/1992 Sb. (část), č. 43/1994 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 83/1998 Sb., Nálezy Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., č. 96/2000 Sb., zák. č. 132/ /2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 59/2001 Sb., úplné znění vyhlášené zákonem č. 109/2001 Sb. a č. 254/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb., Nálezem Ústavního soudu č. 405/2002 Sb., zák. č. 422/2002 Sb. a nález Ústavního soudu č. 300/2004 Sb.

Zákon 360/1992
Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb. a zák. č. 224/2003 Sb. (úplné znění zák. č. 150/2004 Sb.)

Zákon 634/1992
Zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992, o ochraně spotřebitele, ve znění zák. č. 217/1993 Sb., zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 104/1995 Sb., (úplné znění vyhlášeno zák. č. 34/1996 Sb.), ve znění zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 64/2000 Sb., zák. č. 145/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 477/2001 Sb., zák.č. 452/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 227/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 439/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb. a zák. č. 217/2004 Sb.

Vyhláška 132/1998
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb. ze dne 29. května 1998, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhl. č. 492/2002 Sb.

Vyhláška 137/1998
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu

Zákon 258/00
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb.

Vyhláška 135/2001
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb.

Vyhláška 239/2004
Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby


A nyní k základním aspektům majícím dopad z vyhlášek (obecně závazných) na bezpečnost provozu kotelen s kotli na plynná paliva.

1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. (připravuje se novela)
Problematiku tlakových zařízení - kotlů a potažmo kotelen, řeší sedmá část, první oddíl, § 168-172 předmětné vyhlášky. Zde bych uvedl ty základní požadavky relevantní zejména ke kotlům na plynná paliva:

 1. kotle na plynná paliva musí být zajištěny tak, aby došlo k samočinnému přerušení paliva do hořáku při nedovolené změně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu,
 2. kotle vytápěné plynem a opatřené umělým tahem musí být opatřeny bezpečnostním zařízením, které při nedovolené změně nebo při přerušení toku spalin samočinně zastaví i přívod paliva do hořáku,
 3. hořáky kotlů pro spalování plynu musí být opatřeny hlídačem plamene,
 4. do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání,
 5. dveře kotelny musí být z nehořlavého materiálu, otevíratelné směrem z kotelny a opatřeny bezpečnostním označením,
 6. kotelny s půdorysnou plochou větší než 150 m2 musí mít dvě únikové cesty, z nichž jedna musí vést přímo do volného prostoru,
 7. kotle umístěné mimo kotelny musí být zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami.

2. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb.
Tento obecně závazný předpis je základním předpisem pro nízkotlaké kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 1 kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.
Za kotelnu se přitom považuje objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa
2. kapalinový s největší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa, popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v kotelně jsou kotle stejného typu.
Vyhláška stanoví základní pojmy k problematice nízkotlakých kotelen. Stanoví základní požadavky na projektovou dokumentaci kotelny a kotle, požadavky na zřizování kotelen, větrání a nouzové osvětlení. Určuje tahové poměry kotlů, zásady ochrany proti popálení, provedení provozního řádu. Stanoví rovněž povinnosti provozovatelů kotelen, uvádí případy, kdy je nutné odstavit kotle z provozu, provést odbornou prohlídku kotelen. Stanoví i požadavky odborné způsobilosti topičů a jejich povinnosti.

3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb.
Tento předpis určuje vyhrazená tlaková zařízení, stanoví mimo jiné i odbornou způsobilost revizních techniků a topičů kotlů. Rovněž stanoví požadavky na provádění individuálního vyzkoušení, zkoušek po opravách a rekonstrukcích, revizí a zkoušek provozovaných kotlů.
Zde je třeba připomenout, že za vyhrazená tlaková zařízení se považují
- parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
Bližší pojednání o kotlích (vyhrazených) by přesahovalo rámec tohoto příspěvku.

4. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Tento předpis je relevantní především k provádění kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení tj. v našem případě kotlů vytápěných plynnými palivy. Stanoví požadavky na provádění kontrol, revizí a zkoušek, zásady přípravy zkoušky a revize, provádění výchozích a provozních revizí, stejně tak provádění zkoušek.
Určuje obsah zpráv o revizích a stanoví požadavky na odbornou způsobilosti revizních techniků a určuje jejich povinnosti.
I zde by bližší pojednání o revizích, kotelnách a zkouškách přesahovalo rámec tohoto příspěvku.

A nyní k normativním dokumentům relevantním ke kotelnám s kotli na plynná paliva. Uvedeme jen ty základní.

ČSN EN 287-1
(05 0711)
Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli
ČSN EN 437
(06 1001)
Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů
ČSN CR 1749
(06 1002)
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - projektování a montáž
ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování
ČSN EN 12170
(06 0810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
ČSN EN 12171
(06 0811)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN EN 298
(06 1805)
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru
ČSN EN 126
(06 1806)
Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv
ČSN EN 746-1
(06 5011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
ČSN EN 746-2
(06 5011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
ČSN 07 000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
ČSN EN 676
(07 5802)
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým zařízením
ČSN 07 5820 Ventily s elektrickým ovládáním pro plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN EN 12952-8
(07 7604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
ČSN EN 12953-7
(07 7853)
Válcovité kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 38 6420 Průmyslové plynovody
ČSN EN 1775
(38 6441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - provozní požadavky
ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG. Tlakové stanice, provoz a použití
ČSN EN 764
(69 0004)
Tlaková zařízení. Terminologie a označování. Tlak, teplota, objem
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost - Výrobní objekty
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
TPG 605 01 Regulační stanice plynu umístěné pod úrovní terénu
TPG 605 02 Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relevantní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu
TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodním přípojek
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TDG 919 01 Revizní kniha plynových spotřebičů
TD 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

V přehledu není uvedena ČSN 07 0703 Plynové kotelny. Ta je nyní v revizi s pracovním názvem Kotelny se zařízením na plynná paliva.

 
 
Reklama