Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zemní plyn lze do aut tankovat i doma

Záměry Evropské unie počítají s větším využitím alternativních paliv a technologií v automobilové dopravě. Záměna klasických kapalných motorových paliv zemním plynem a bioplynem by měla přispět ke snižování emisí z dopravy.

Zemní plyn se v dopravě v řadě evropských zemích prosazuje již řadu let. Využíván je v osobních a dodávkových automobilech, ale také v autobusech, lehkých a těžkých nákladních automobilech. Vzhledem k ekologickým vlastnostem zemního plynu je velmi aktuální využití plynového pohonu především v městských aglomeracích s vysokým stupněm dopravního zatížení.

Domácí plničky plynu

Technická zařízení budov v České republice v poslední době obohatil nový plynový přístroj - plnicí zařízení zemního plynu do vozidel. V praxi se setkáváme s řadou názvů zařízení pro pomalé plnění, oficiální mezinárodní název je VRA - Vehicle Refuelling Appliance (zařízení pro plnění vozidel). Často je také používán název FuelMaker, odvozený od kanadského výrobce s dominantním postavením na trhu. V češtině použití tohoto zařízení nejlépe vystihuje pojmenování "domácí plnička plynu".

Plnicí zařízení jsou vhodná všude tam, kde zatím chybí veřejné CNG stanice. Vhodné jsou především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na stálém místě a nejezdí nepřetržitě. Často jsou využívána i pro některá speciální vozidla - pro vysokozdvižné vozíky ve skladech nebo pro rolby ledu na zimních stadionech. Společnosti s velkým počtem vozidel na zemní plyn např. pošty, zásobovací firmy, plynárenské společnosti používají ve svých areálech až desítky malých plniček.

Tankování doma přináší výhody

Velké rychloplnicí stanice jsou finančně velmi náročné, s dlouhou dobou návratnosti a určitým rizikem, zda se předpoklad plynofikace vozidel naplní jak v čase, tak v počtu. Oproti tomu domácí plnicí zařízení mají tyto výhody:

 • rychlá doba výstavby,
 • zařízení lze instalovat všude tam, kde je přiveden zemní plyn a elektřina,
 • snadné přemístění v případě potřeby,
 • automatizovaný provoz (plnění vozidla probíhá plně automaticky, po dosažení maximálního přípustného tlaku se zařízení automaticky vypne),
 • snadná ovládání, bezobslužné, automatické plnění
 • minimum servisních požadavků,
 • cca poloviční cena zemního plynu oproti kapalným pohonným hmotám,.
 • bezpečnost (při úniku plynu nebo porušení plnicí hadice je plnění automaticky přerušeno),
 • nízká hlučnost,
 • nezávislost na veřejných stanicích zemního plynu i na čerpacích stanicích klasických PHM.

Česká legislativa již existuje

Společná legislativa plnicích zařízení v Evropě není zatím dořešena. V návrhu je evropská norma CEN prEN 13945 "NGV Refuelling Appliances". V České republice již legislativa plnicích zařízení existuje. Začátkem roku 2009 vstoupila v platnost technická doporučení GAS - TDG 982 03 "Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG". Tato technická doporučení stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn. V doporučeních jsou uvedeny požadavky na bezpečnost práce a požární bezpečnost.

TDG 982 03 specifikují plnicí zařízení CNG, u něhož jsou současně splněny následující podmínky: maximální plnicí tlak je 210 bar, výkon kompresoru nepřesáhne 20 m3/h, vnitřní objem zemního plynu v kompresoru nepřesáhne 0,5 m3, maximální počet plnicích přípojek je 5 a celkový objem zásobníků stlačeného zemního plynu nepřesáhne 960 litrů geometrického objemu. Plnicí zařízení může být typu A, které je navrženo pro vnitřní i vnější použití, nebo typu B pouze pro venkovní instalaci.

Instalace plnicího zařízení

Plnicí zařízení se umisťuje v prostorech, ve kterých je zajištěno účinné a spolehlivé větrání podle příslušné legislativy (ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14). Požární bezpečnost plnicího zařízení se řeší podle ČSN 73 0804 a souvisejících norem a předpisů.

Plnicí zařízení typu A lze umístit ve vnitřním prostoru, např. v garáži pouze na základě zpracované odborné expertizy. Minimální požární technická opatření pro případ vnitřní instalace plnicího zařízení typu A jsou:

 1. dveře, vrata místnosti musí vést do volného prostoru, musí být uzamykatelné, ručně otevíratelné směrem ven a zajistitelné v otevřené poloze;
 2. místnost musí být dostatečně větrána,
 3. místnost bude vybavena plynovou detekcí dle TDG 982 01.

U venku umístěných plnicích zařízení provedení přístřešků pro zařízení nesmí umožňovat kumulaci uniklého zemního plynu.

Plnicí zařízení se nesmí umísťovat v prostorech hromadných (podzemních i nadzemních) garáží určených pro veřejné užívání. Jednotlivé části plnicího zařízení musí být chráněny proti nebezpečí mechanického poškození spojeného s provozem motorových vozidel, nebo musí být chráněno před tímto poškozením vhodnými mechanickými prostředky. Pokud je plnicí zařízení připevněno ke zdi nebo svislé konstrukci, musí být instalováno minimálně 1,2 m nad zemí/podlahou tak, aby se předešlo riziku nárazu vozidla do plnicího zařízení a byl k plnicímu zařízení umožněn snadný přístup. Zároveň musí být zajištěno, že zeď či svislá konstrukce jsou dostatečně pevné pro upevnění (nebo instalaci) plnicího zařízení. Instalaci plnicího zařízení provádí pouze odborná servisní firma.

Vzhledem k odlišné daňové povinnosti pro použití zemního plynu pro pohon vozidel a pro ostatní způsoby jeho použití (vytápění, příprava teplé vody, vaření a další), musí být pro daňové účely před plnicím zařízením umístěno samostatné měření odběru plynu.

V provozu jsou zatím desítky zařízení

V České republice jsou již v provozu desítky plnicích zařízení. Stačí připomenout jejich použití pro plnění vysokozdvižných vozíků, pro plnění roleb ledu na zimním stadionu v Liberci apod.

Nejnovějším výrobkem na našem trhu je kompaktní plně automatické zařízení pro vnější i vnitřní prostředí vyvinuté zařízení pro tankování vozidel zemním plynem. Je vybaveno tlumiči hluku, ovládacím panelem a plnicí hadicí s maximální délkou 5 metrů s bezpečnostními rychlospojkami.

Zahájení, sledování a ukončení provozu se provádí prostřednictvím ovládacího panelu. Ten je vybaven tlačítky START a STOP a 4 barevnými kontrolkami pro kontrolu zařízení při plnění. Plnění aut zemním plynem se provádí přímo z domovního plynovodu a probíhá zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu.. Plnění je snadné a pohodlné, nevyžaduje žádnou obsluhu. Plnění vozidla v garáži nebo na dvoře probíhá plně automaticky, při dosažení maximálního přípustného tlaku se zařízení automaticky vypne. Naplnění 80 litrové nádrže na zemní plyn na tlak 200 barů trvá 6 až 8 hodin. Elektronický systém diagnostikuje provoz zařízení - vstupní a výstupní tlak, okolní teplotu, provozní hodiny. Při úniku plynu nebo porušení plnicí hadice dojde k automatickému přerušení plnění.

Veřejné čerpací stanice zůstanou

Domácí plnicí zařízení nikdy plně nenahradí veřejné rychloplnicí stanice zemního plynu. Mohou ale napomoci rychlejšímu rozšíření používání zemního plynu pro pohon vozidel, zejména v oblastech, kde veřejné stanice zatím nejsou. Cena plnicího zařízení závisí od jeho výkonu, pohybuje se od 100 tisíc Kč u nejmenších zařízení výše. Zároveň s převodem vozového parku na zemní plyn mohou být ekonomicky zajímavým projektem pro řadu podnikatelů nebo firem.

Způsoby plnění zemního plynu do vozidel

Plnění vozidel stlačeným zemním plynem - CNG se provádí pomocí plnicích stanic, které stlačují zemní plyn z distribuční sítě a plní jím tlakové nádoby ve vozidlech na provozní tlak 20 - 22 MPa.

Podle způsobu a rychlosti provedení plnicího procesu jsou v praxi nejčastěji používány 2 typy technologií:

 1. Stanice pro rychlé plnění se skládají z kompresoru, tlakových lahví umístěných v zásobnících a výdejního stojanu. Doba plnění je srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot tzn.několik minut.
 2. Plnicí zařízení, u nichž se plnění aut zemním plynem provádí přímo pomocí kompresoru, přičemž může být tankováno i několik vozidel současně. Plnění probíhá zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu - v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy.
 
 
Reklama