Obecné zásady prevence před výbuchy a požáry plynů I

Datum: 8.6.2009  |  Autor: Z publikace Prevence nehod, havárií a požárů ČSTZ

V článku jsou uvedeny povinnosti, které musí plnit právnické a fyzické podnikající osoby.

REVIZE, KONTROLY, ODBORNÉ PROHLÍDKY

Revize

Revize jsou pojmem společným pro všechna vyhrazená technická zařízení. Jedná se o celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. U vyhrazených plynových zařízení stanoví požadavky na revize vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Podle tohoto předpisu se rozeznávají revize výchozí a provozní.

Výchozí revize se provádějí na každém zařízení před uvedením zařízení do provozu. Zpráva o revizi je součástí dodávky zařízení. Některé firmy si usnadňují práci tím, že zákazníka pouze upozorní na nutnost obstarat si tuto revizi. Tento postup je však v rozporu s právním řádem ČR: kromě již zmíněných předpisů i se zákonem na ochranu spotřebitelů. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. Lze však jen doporučit, aby investor trval na tom, aby ve zprávě o výchozí revizi nebyly uvedeny žádné závady.

Vzhled a náležitosti zprávy o výchozí (provozní) revizi jsou uvedeny na obr. 6.

Provozní revize se provádějí na zařízení provozovaném právnickou nebo fyzickou podnikající osobou 1x za 3 roky (ČSN 38 6405 "Plynová zařízení. Zásady provozu"), pokud není jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanovena lhůta kratší. Kromě toho je nutno provést revizi zejména:

  • po generální opravě
  • po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu
  • po nuceném odstavení zařízení z provozu
  • po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců

Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky, dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, úplnost a správnost provozní technické dokumentace, funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení poruchových stavů, funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení, těsnost zařízení a jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany. Bližší podmínky jsou uvedeny v ČSN 38 6405 "Plynová zařízení. Zásady provozu".

Provozní revizi si musí zajistit právnická nebo fyzická podnikající osoba, a to na základě harmonogramu revizí zpracovaného nejméně na tříleté období. Za neprovádění revizí jí může být uložena pokuta až 2,000.000 Kč. Z tohoto důvodu je nutné, aby tato osoba byla schopna posoudit, zda má revizní technik platné osvědčení a revizní zpráva všechny náležitosti rozhodující pro její platnost.

Na následujícím obrázku je uveden vzor tiskopisu revizní zprávy.


Obr. 6a Vzor tiskopisu revizní zprávy - Titulní strana
 
Obr. 6b Vzor tiskopisu revizní zprávy - Technická zpráva
 
Obr. 7 Příklad osvědčení revizního technika

Osvědčení revizního technika, které vydává Institut technické inspekce Praha, má platnost pět let ode dne vydání. Význam symbolů je stejný jako význam symbolů v oprávnění firmy znázorněný na obrázku 1 v podkapitole Odborná způsobilost firem a osob při zřizování a opravách plynových zařízení s tím rozdílem, že v osvědčení jsou římské číslice nahrazeny velkými písmeny.

Osvědčení tedy nesmí být v době provádění revize starší než pět let. Prováděním revize se rozumí i vystavování revizní zprávy. Příklad osvědčení revizního technika je uveden na následujícím obrázku.

Je třeba si uvědomit, že revizní zpráva s chybějícími nebo nepřesnými údaji může být považována za neplatnou. Výsledkem je, že nebude uznána ani vlastní revize. Následky za neprovedení provozní revize pak ponese provozovatel, popř. osoba odpovědná za provoz.

V revizní zprávě musí být jednoznačně vyznačen rozsah revidovaného zařízení. Provozovatel by měl být schopen zkontrolovat si, zda byla revize provedena na celém plynovém zařízení.

U případných závad má být uveden návrh způsobu jejich odstranění a návrh termínu odstranění jednotlivých závad.

Velmi důležité je pro provozovatele Celkové zhodnocení zařízení. Jak bylo již řečeno v podkapitole Dokumentace plynového zařízení, musí být toto zhodnocení jednoznačné. Nepřijatelný je závěr, že "zařízení bude schopno bezpečného provozu po odstranění závad", přičemž u jednotlivých závad není uvedena nutnost okamžitého odstavení z provozu, ale lhůty někdy až několika měsíců. V tomto případě se jedná o nedomyšlený pokus alibistického zbavení se odpovědnosti revizního technika, který by však v případě kontroly prováděné státním odborným dozorem nebo v případě nehody mohl provozovateli způsobit zbytečné komplikace.

Kontroly

Kontroly vyhrazených plynových zařízení se provádějí nejméně 1x ročně. Při kontrole zařízení se posoudí, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Kontrolu zařízení smí provádět osoba, která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a která je zaškolena v obsluze zařízení. Není tedy nutné zadávat provedení této kontroly reviznímu technikovi. Je však nutno si uvědomit, že tato osoba musí ovládat bezpečnostní předpisy prokazatelně. Vhodným způsobem zajištění tohoto požadavku je zajistit jí odborné školení.

Častým nedostatkem kontrol prováděných někým jiným než revizním technikem je skutečnost, že v jejím rámci není provedena kontrola ovzduší a nejsou zjišťovány netěsnosti, jak požaduje ČSN 38 6405 "Plynová zařízení. Zásady provozu".

Odborné prohlídky

Tento pojem používá vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Při odborné prohlídce se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, zařízení na úpravu vod, kouřových kanálů a komínů.

Je tedy nutno si uvědomit, že v plynové kotelně podle uvedené vyhlášky nebo podle ČSN 07 0703 "Kotelny se zařízeními na plynná paliva", se tedy provádějí kromě provozních revizí a kontrol podle vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, i výše uvedené odborné prohlídky, a to 1x ročně.

KVALIFIKACE OSOB OBSLUHUJÍCÍCH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Požadavky na kvalifikaci osob obsluhujících plynová zařízení u právnických a fyzických podnikajících osob stanoví především následující dva právní předpisy:

  • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. musí být pracovníci pověření obsluhou zařízení seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení a dále pak 1x za 3 roky musí být přezkoušeni revizním technikem plynových zařízení, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu. Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného s celkovým výkonem nižším než 50 kW.

Požadavky na kvalifikaci topičů stanoví vyhláška č. 91/1993 Sb. Ti musí být přezkušováni revizním technikem plynových zařízení a revizním technikem kotlů 1x za 5 let.

Vzory dokladů o odborné způsobilosti obsluh plynových spotřebičů jsou uvedeny na obrázku 9.


Obr. 8 Vzor tiskopisu o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny
 
Obr. 9a Vzory tiskopisů o odborné způsobilosti obsluh plynových spotřebičů
 
Obr. 9b Vzory tiskopisů o odborné způsobilosti obsluh plynových spotřebičů

 

Hodnotit:  

Datum: 8.6.2009
Autor: Z publikace Prevence nehod, havárií a požárů ČSTZSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38)


Témata 2018

Partneři - Vytápíme plynem

logo ENBRA
logo BAXI
logo THERMONA
logo PROTHERM

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018