Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jaký bude postup při doprodeji „starých“ spotřebičů po zářijových změnách a jak se liší energetické štítky kotlů pro vytápění, kombinovaných kotlů a pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj pro vytápění + ohřev teplé vody?

kód800924


V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů. Reagovali tak na kusé a většinou zavádějící informace o zákazu turbo kotlů a jejich náhradě kondenzačními kotli. S ohledem na složitost předpisů upravujících výrobu plynových spotřebičů v členských zemích Evropské unie z hlediska úspor energie a tedy i ochrany životního prostředí jsme tuto problematiku zařadili do programu školení GAS 2015, které proběhlo ve dnech 31. března a 1. dubna 2015 v Hradci Králové. Tento článek vychází z příslušných evropských předpisů a přednášky Ing. Libora Hrabačky z Vaillant Group Czech s. r. o.

Základním předpisem pro změny v sortimentu plynových spotřebičů na trhu je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Ekodesignem se rozumí konstrukční provedení zajišťující co nejvyšší ochranu životního prostředí, definovanou některými fyzikálními a chemickými parametry, jako jsou účinnost užití energie (a tím nepřímo snižování emisí škodlivin, jako jsou např. oxid uhličitý nebo oxidy dusíku) nebo hladina hluku.

Konkrétními předpisy pro oblast plynových spotřebičů jsou pak:

 • Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
 • Nařízení Komise (EU) č. 814/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody

Nařízení Komise (EU) č. 813/2013

Podle tohoto nařízení se předpokládá, že kombinovaný účinek požadavků na ekodesign uvedený v tomto nařízení povede do roku 2020 ve srovnání se situací v případě nepřijetí žádných opatření k ročním úsporám energie přibližně ve výši 1 900 PJ (tj. spotřeba zemního plynu České republiky za téměř 6 let) a snížení množství emisí oxidu uhličitého (CO2) přibližně o 110 milionů tun.

Nařízení č. 813 stanoví požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 400 kW pro účely jejich uvádění na trh a/nebo do provozu, včetně ohřívačů začleněných do souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení.

V nařízení je konstatováno, že v Unii existuje téměř pět milionů bytových jednotek s kotlovými ohřívači připojenými na společný komín. Nahrazení stávajících kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných ohřívačů účinnými kondenzačními kotli není proto v bytových jednotkách se společným komínem z technických důvodů možné. Požadavky uvedené v tomto nařízení umožňují, aby nekondenzační kotle navržené konkrétně pro tuto konfiguraci (tj. pro připojení na společný komín) zůstaly nadále na trhu; toto opatření má zabránit nepatřičným nákladům pro spotřebitele, poskytnout výrobcům čas na vývoj kotlů využívajících účinnější technologie vytápění a členským státům poskytnout čas na zvážení úprav vnitrostátních stavebních předpisů.

Nařízení tedy neplatí pro

 • ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů o jmenovitém tepelném výkonu nad 400 kW
 • komínové kotle typu B1 napojené na společné komíny
 • parní a teplovzdušné kotle (ohřívače)

Pro účely nařízení je uvedena řada definic, mimo jiné:

ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů – zařízení, které dodává teplo do teplovodního systému ústředního topení za účelem dosažení a udržení požadované vnitřní teploty uzavřených prostor jako jsou budovy, bytové jednotky nebo místnosti a které je vybaveno jedním či více zdroji tepla

kombinovaný ohřívač – ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby vyráběl rovněž teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody

teplovodní systém ústředního topení – systém využívající vodu jako teplonosnou látku přenášející centrálně vyráběné teplo do topných těles určených k vytápění budov nebo jejích částí

kotel typu B1 – palivový kotlový ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů vybavený komínovou klapkou, který má být připojen ke kouřovodu s přirozeným tahem odvádějícímu zplodiny spalování ven z místnosti s palivovým kotlovým ohřívačem a který nasává spalovací vzduch přímo z místnosti; kotel typu B1 je uváděn na trh pouze jako kotel typu B1

kombinovaný kotel typu B1 – palivový kotlový kombinovaný ohřívač, vybavený komínovou klapkou, který má být připojen ke kouřovodu s přirozeným tahem odvádějícímu zplodiny spalování z místnosti s palivovým kotlovým kombinovaným ohřívačem a který nasává spalovací vzduch přímo z místnosti; kombinovaný kotel typu B1 je uváděn na trh pouze jako kombinovaný kotel typu B1

kondenzační kotel – kotlový ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů nebo kotlový kombinovaný ohřívač, ve kterém za normálních provozních podmínek a při daných provozních teplotách vody dochází k částečné kondenzaci vodní páry ve spalinách za účelem využití latentního tepla této vodní páry k vytápění

sezónní energetická účinnost vytápění (ηs) – poměr mezi potřebou tepla pro vytápění v určeném otopném období, zajišťovaném ohřívačem, a roční spotřebou energie potřebné k uspokojení této potřeby, vyjádřený v %;

užitečná účinnost (η) – poměr užitečného tepelného výkonu a celkového energetického příkonu kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kotlového kombinovaného ohřívače nebo kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, vyjádřený v %, přičemž celkový energetický příkon je vyjádřen pomocí spalného tepla a/nebo pomocí součinu celkové spotřebované energie a převodního koeficientu

U definic „kotel typu B1“ a „kombinovaný kotel typu B1“ je nutno poznamenat, že se nejedná o komínovou klapku, ale o přerušovač tahu.

Nařízení Komise (EU) č. 814/2013

U ohřívačů vody a zásobníků teplé vody nebyl dosud proveden odhad úspor energie a množství nevypuštěných emisí oxidu uhličitého. Místo toho je uvedena formulace, že „přípravná studie ukazuje, že spotřebu energie ve fázi používání a emise oxidů dusíku ohřívačů vody lze podstatně snížit“.

Nařízení č. 814 stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh a/nebo do provozu ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤ 2 000 litrů včetně těch, které jsou začleněny do souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení.

Pro účely nařízení je ohřívačem vody zařízení, které:

 1. je připojeno na vnější přívod pitné nebo užitkové vody
 2. vyrábí a předává teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě a v daném množství a průtoku v daném časovém období a
 3. může být vybaveno jedním nebo více zdroji tepla

Zákazy výroby plynových kotlů a ohřívačů vody vyplývají z poměrně složitých ustanovení uvedených nařízení, definovaných hodnotami sezónní energetické účinnosti vytápění nebo užitečné účinnosti plynových kotlů, nebo energetické účinnosti ohřevu vody u ohřívačů vody. Z tohoto důvodu je na obrázku 1 uvedeno schéma znázorňující část harmonogramu postupného ukončování výroby plynových kotlů a ohřívačů vody.

Obr. 1 Časová posloupnost při zavádění nařízení

* Výjimka:

 • komínové kotle v provedení B1 napojené na společné komíny
 • kotle pro vytápění v provedení B1 s výkonem do 10 kW včetně
 • kombinované kotle v provedení B1 s výkonem do 30 kW včetně
Obr. 1 Časová posloupnost při zavádění nařízení

U elektrokotlů znamenají zvětšující se výstražné trojúhelníky postupné zvyšování nároků na jejich účinnost.

Ukončení výroby neznamená, že by po 26. září 2015 nebyl na trhu k dostání plynový kotel nebo ohřívač vody nesplňující požadavky uvedené ve výše popsaných nařízeních. Legální postup při prodeji „starých spotřebičů“ po tomto datu je naznačen na obrázku 2.

Obr. 2 Postup při doprodeji „starých“ spotřebičů
Obr. 2 Postup při doprodeji „starých“ spotřebičů

Zjednodušeně řečeno, na trh mohou být po 26. září 2015 dodávány „staré“ spotřebiče, jako např. turbokotle a další spotřebiče nesplňující vyšší požadavky na účinnost, pokud budou distribuovány ze skladů distributora, do něhož byly dodány do tohoto data.

Je třeba poznamenat, že zákaz distribuce se netýká spotřebičů vyrobených v nečlenských zemích Evropské unie.

Plynové kotle a ohřívače vody budou od 26. září 2015 opatřeny povinně energetickými štítky. Na obrázcích 3 až 5 jsou uvedeny jejich příklady s popisem významu jednotlivých symbolů a hodnot.

Obr. 3 Energetické štítky kotlů pro vytápění
Obr. 3 Energetické štítky kotlů pro vytápění

Obr. 4 Energetické štítky kombinovaných kotlů
Obr. 4 Energetické štítky kombinovaných kotlů

Obr. 5 Energetický štítek pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj – vytápění + ohřev teplé vody
Obr. 5 Energetický štítek pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj – vytápění + ohřev teplé vody

Energetický štítek systému má za povinnost předat zákazníkovi instalační firma. V případě sestav uvedených v ceníku je zodpovědný distributor dané sestavy. Někteří výrobci mají již k dispozici softwarové nástroje pro vytvoření uvedených štítků.

English Synopsis

How to proceed with clearance sale of old appliances after september changes? And what is the difference among energy labels for heating boilers, combined boilers and for heating systems with solar heating, storage tank, regulation and additional heating and hot water source?

 
 
Reklama