Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Problematika spotřebičů kategorie C stále aktuální

Zejména z hlediska úspor energií a bezpečnosti provozu se musí prosadit používání uzavřených spotřebičů kategorie C. Nesmí se však dopustit nevhodná aplikace nových předpisů např. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Podle § 1 se tento předpis vztahuje na provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv s cílem aby nedocházelo ke vzniku požáru.

NV uvádí jednoznačně již v § 1 odst. 1, co se rozumí pro účely NV spalinovou cestou: je to komín a kouřovod.

Co přesně je kouřovod, stanoví jednak ČSN 73 4201:2010 a jednak ČSN EN 1443, tj. že se jedná o konstrukční díl pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Pokud tedy není odvod spalin napojen do sopouchu, dospějeme na základě prosté logiky, že se nejedná o kouřovod, a pokud se nejedná o kouřovod, který je napojen na komín, pak na základě stejné logiky se nemůže jednat ani o spalinovou cestu podle § 1 odst. 1 NV 91/2010 Sb., ale jde o potrubí pro odvádění spalin, která je nedílnou součástí plynového spotřebiče (čl. 3.3.2.2 ČSN EN 483).

Na instalované plynové zařízení typu C s odvodem spalin, který je nedílnou součástí plynového spotřebiče, se provede výchozí revize plynového zařízení, jehož nedílnou součástí je posouzení celého provedení včetně provedení odvodu spalin a jeho vyústění. Jakýkoliv další úkon, např. ze strany držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví, je duplicitním úkonem, který navíc nemůže nahradit úkon se specifickým požadavkem na odbornou způsobilost revizního technika plynových zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Pokud z dokumentace použitého spotřebiče a z konečné realizace vyplývá, že je použito zařízení pro spotřebu plynu spalováním kategorie C, pak na základě normy ČSN EN 483, je připojení kotle zajištěno potrubím pro odvod spalin a potrubím pro přívod vzduchu. Podle předložené dokumentace tato potrubí nejsou zaústěna do sopouchu a komínového průduchu a z toho důvodu je účast revizního technika komínů bezpředmětná z prostého důvodu, že tam chybí zařízení, na kterém by měl realizovat svoji činnost podle platných předpisů jakým je mimo jiné i NV 91/2010 Sb., jak vyplývá z následujícího schématu.

Obr. 1 Schéma výkonu činností na systému odvodu spalin
Obr. 1 Schéma výkonu činností na systému odvodu spalin

V praxi při instalaci plynových spotřebičů kategorie C mohou nastat následující případy:

 1. Potrubí odvodu spalin je vedeno samostatně nebo v koncentrickém provedení, je vyústěno přímo do fasády, vodorovně vyústěné střechou objektu nebo svisle střechou objektu podle příslušných požadavků předpisů a podmínek výrobce. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení včetně potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, které jsou podle platných předpisů nedílnou součástí spotřebiče. Provedení podle obr. 2 a 3

  Obr. 2 Příklad instalace plynového kotle v koupelně
  Obr. 2 Příklad instalace plynového kotle v koupelně
  Obr. 3 Příklad vyústění potrubí odvodu spalin
  Obr. 3 Příklad vyústění potrubí odvodu spalin

 2. Potrubí odvodu spalin, příp. i přívodu vzduchu je vedeno v konstrukci zrušeného komínového průduchu, které je řádně zadokumentováno podle ČSN 73 4201 v pasportu komínů příslušného objektu. Potrubí tedy v tomto případě není vedeno komínovým průduchem, ale dutou stavební konstrukcí, šachtou apod. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení včetně potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, které jsou podle platných předpisů nedílnou součástí spotřebiče
 3. Potrubí odvodu spalin od kotle je zaústěno do sopouchu komínového průduchu. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení revizním technikem plynu a revize odvodu spalin revizním technikem komínů podle platných předpisů výrobce spotřebiče.

Problematika odkouření plynových tzv. turbospotřebičů je stále středem různých diskusí a názorů, a to především zda se u nich mají provádět kominické úkony jednak před uvedením do provozu a jednak za jejich provozu. Na různých školeních se tak setkáváme s řadou protichůdných názorů. Jedno z názorových spekter tvrdí, že každý odvod spalin, a to i od plynového uzavřeného spotřebiče typu C, podléhá komickému posouzení, tj. revizi spalinové cesty a dále pak kontrolám spalinových cest, zatímco jiné názorové spektrum trvá na tom, že odvody spalin od těchto typů spotřebičů s ohledem na jejich specifické vlastnosti a režim provozu těchto spotřebičů kominickým úkonům nepodléhají.

Na základě těchto diskusí zpracoval odborný tým v rámci Českého sdružení pro technická zařízení návrh řešení pro aplikaci platných předpisů, který obsahuje následující zásady:

 1. plynový spotřebič musí být připojen na certifikované potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu
 2. potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu musí splňovat technické požadavky stanovené výrobcem spotřebiče
 3. montáž systému potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu zajistí subjekt podle podmínek stanovených v technické dokumentaci výrobce spotřebiče
 4. před uvedením spotřebiče do provozu musí být v rámci revize plynového zařízení provedena kontrola montáže systému potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu
 5. u instalací potrubí odvodu spalin a vzduchu, které budou po skončení montáže zakrytovány, musí být kontrola revizním technikem PZ provedena před jeho zakrytováním
 6. u systému potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, kde bude pro jeho vedení využito zrušeného komínového průduchu, musí být tato skutečnost uvedena v pasportizaci komínů
 7. pokud bude k odvodu spalin použito kouřovodu zaústěného do sopouchu a komínového průduchu, musí být před uvedením spotřebiče do provozu proveden kontrolní výpočet a revize spalinové cesty
 8. postup u plynových spotřebičů provedení C je schematicky uveden na následujícím obrázku 1

  Obr. 4 Schematické znázornění odvodů spalin od plynových spotřebičů v provedení C
  Obr. 4 Schematické znázornění odvodů spalin od plynových spotřebičů v provedení C
 9. u turbokotlů je nutné instalaci potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu realizovat tak, aby se zamezilo:
  1. zamrzání ústí potrubí
  2. stékání kondenzátů a dešťové vody zpět do kotle
English Synopsis
Issue of C category appliances up to date

Especially in terms of energy savings and safety must enforce closed appliances category C. It must not, however, commit inappropriate application of new regulations such as Government Regulation No. 91/2010 terms of fire safety during the operation of chimneys, flues and heating appliances.

 
 
Reklama