Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nutnost pro kotlíkové dotace – profesní zkouška „Topenář – montér kotlů na biomasu“

Kotlíkové dotace a další dotační programy pro instalace a výměny kotlů na biomasu a dalších zařízení využívajících OZE se živelně rozbíhají. Pro dodavatele kotlů a topenářské firmy se pravděpodobně rýsuje delší plodné období. Aby mohli instalovat dotované zdroje, potřebují složit profesní zkoušky dle zákona č. 406/2000 Sb. Jak to funguje v praxi?

Složení zkoušek i vyhledávání mezi absolventy nabízí www.topenaridotace.cz
Složení zkoušek i vyhledávání mezi absolventy nabízí www.topenaridotace.cz

Na přelomu roků 2014/2015 vznikly podle Směrnice 2009/28/ES a novely z. 406/2000 Sb. – části týkající se osob oprávněných provádět instalace zařízení OZE – hodnotící standardy pro montážníky OZE. Od 1. 7. 2015 je každá osoba instalující dotované zařízení využívající OZE povinna mít úspěšně složenou příslušnou zkoušku. V případě kotlů na biomasu se jedná o zkoušku z profesní kvalifikace s názvem „Topenář – montér kotlů na biomasu“ s kódem v Národní soustavě kvalifikací č. 36-149-H.

TZB-info je partnerem projektu www.topenaridotace.cz, který pro topenáře a montážníky zkoušky z profesních kvalifikací organizuje a pro koncové uživatele nabízí vyhledávání mezi držiteli osvědčení o těchto zkouškách. Jak vypadá úspěšné složení zkoušky „Topenář – montér kotlů na biomasu“ si popíšeme v následujícím textu.

 

Průběh zkoušky Topenář – montér kotlů na biomasu

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu a je složena ze tří částí:

 1. Písemná část zkoušky
 2. Praktická část zkoušky
 3. Teoretická ústní část zkoušky

Před zahájením vlastní zkoušky je účastník v krátkosti proškolen v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Zkouškám organizovaným v rámci projektu www.topenaridotace.cz navíc předchází školení, při kterém se probírají novinky z oboru a témata, na které se následně zkoušející může ptát. Toto školení je pro uchazeče dobrovolné, samotná Národní soustava kvalifikací tuto část nevyžaduje. Dalším bonusem je školení z podmínek kotlíkových dotací, které topenáře zvláště zajímají.

Okolo Brna je již více jak 30 topenářů se zkouškami z profesních kvalifikací
Okolo Brna je již více jak 30 topenářů se zkouškami z profesních kvalifikací

Písemná část zkoušky

Písemná část zkoušky sestává z písemného testu o 25 otázkách. Uchazeč v něm vybírá z možností a-b-c. Základní témata testových otázek jsou:

 • Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy
 • Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění
 • Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu
 • Orientace v palivech pro kotle na biomasu
 • Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody

Mezi testové otázky může být zařazen také jednoduchý výpočet. Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každý okruh otázek musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % odpovědí.

Praktická část zkoušky

Praktická část zkoušky se odehrává na autorizovaném zkušebním pracovišti, které musí být vybaveno požadovaným materiálním a technickým vybavením. Jedná se především o základní typy kotlů na biomasu (dřevozplynovací, odhořívací/prohořívací a automatický kotel). Tyto kotle musí být napojeny na funkční otopnou soustavu se všemi předepsanými regulačními a bezpečnostními prvky. Uchazeči zde pod dohledem zkoušejícího předvedou vybrané základní činnosti při spouštění, čištění, uvádění do provozu a odstraňování běžných závad na kotlích na biomasu.

Teoretická ústní část zkoušky

Teoretická ústní část zkoušky je posledním stupněm před vydáním státního osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu. V této části zkoušky se ověřují především teoretické znalosti uchazečů z některých následujících oblastí:

 • Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu
 • Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu
 • Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu
 • Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému
 • Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy
 • Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu

Jednotlivá témata se mohou mezi praktickou a teoretickou částí zkoušek prolínat. Při zakončení zkoušky dostává absolvent osvědčení o úspěšném splnění státní zkoušky s platností na 5 let.

Reportáž ze zkoušky kotlů na biomasu ve zkušebně v Heřmanově Městci

Na začátku září proběhl ve zkušebně pod autorizací č. 45/2015 další termín zkoušek z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu. Přihlášeno bylo 19 topenářů z adresy http://www.topenaridotace.cz/prihlasit-se-na-zkousku, zkouška začínala v 8:30 hod. Během odpoledne proběhlo školení BOZP, požární ochrany, podmínek kotlíkových dotací a školení z novinek v oboru kotlů na biomasu a tuhých biopaliv.

Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysokou pravděpodobnost na úspěšné absolvování kompletní zkoušky. Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

Absolvent zkoušek má na webu všechny kontaktní údaje
Absolvent zkoušek má na webu všechny kontaktní údaje
 

Po obědě následovala praktická část, která se odehrávala okolo 5 připravených testovacích kotlů, jednalo se o 2 modely dřevozplynovacích kotlů, prohořívací kotel na dřevo a 2 typy automatických kotlů na dřevní pelety – s miskovým a s retortovým hořákem.

Úspěšnost byla při tomto termínu 100%, zkušebnou celkem prošlo již přes 300 uchazečů s celkovou úspěšností 99,2 %. Pokud se najde topenář, který zkouškou neprojde, je mu zdarma nabídnut další opravný termín.

V závěru zkoušky obdrží každý absolvent státní osvědčení o absolvování zkoušky a jako bonus pouze pro přihlášené uchazeče přes www.topenaridotace.cz navíc zápisy do vyhledávače držitelů osvědčení a na TZB-info.cz. Absolventi zde také dostanou bonusy ve formě slevových voucherů na nákupy kotlů několika výrobců a komínových systémů. Smyslem těchto výhod je pokrytí nákladů, které topenáři musí vyložit, na absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu.

Zkušebna v Heřmanově Městci nabízí i další typy zkoušek z profesních kvalifikací pro tepelná čerpadla, kamna na biomasu a solární systémy. Topenáři zde využívají možnost slev při objednávce na více typů zkoušek.

English Synopsis
The need for subsidies – Plumber for biomass boilers professional examination

At the turn of 2014/2015 were created by Directive 2009/28 / EC and revised. 406/2000 Coll. – evaluation standards for installers of renewable energy sources. Since July 1, 2015, every person installing subsidized facilities using RES is required to have successfully passing a relevant examination. In the case of biomass boilers is a test of professional competence called Plumber for biomass boilers, code in the National Qualifications Framework is no. 36-149-H.


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...