Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podnikatelský manuál k NOZ – odpovědnost projektanta a dozoru

Odpovědnost projektanta vůči investorovi (objednateli) může vzniknout i bez přímé smluvní vazby mezi nimi. Tuto možnost naznačuje informace uvedená v článku. Investor může mít možnost v přiměřené míře žádat nápravu chyb přímo na projektantovi, i když obecně se soudí, například v oblasti realizace otopných soustav v rodinných domech, že jediná možná cesta je od investora ke zhotoviteli a od zhotovitele k projektantovi.

Odpovědnost projektanta vůči investorovi (objednateli) může vzniknout i bez přímé smluvní vazby mezi nimi. Tuto možnost naznačuje informace uvedená v článku. Investor může mít možnost v přiměřené míře žádat nápravu chyb přímo na projektantovi, i když obecně se soudí, například v oblasti realizace otopných soustav v rodinných domech, že jediná možná cesta je od investora ke zhotoviteli a od zhotovitele k projektantovi.

Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku vydala v roce 2014 AMSP ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako pomůcku pro své členy. Na tuto skutečnost upozornil Cech topenářů a instalatérů 12. února v článku na TZB-info pod názvem Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku. Manuál je volně dostupný ke stažení ve formátu PDF na webu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Z informací v manuálu uvedených je ve vztahu k praxi projektantů zajímavé například to, že v případě vzniku sporné situace ohledně funkčnosti díla může být vyvozena odpovědnost i vůči projektantovi přímo, aniž by měl smluvní vztah s objednatelem. Obecně se má zato, že projektant ručí za své dílo jen vůči zhotoviteli díla, se kterým měl smlouvu na zhotovení dokumentace.

V rozboru právních podmínek pro podnikání po nabytí platnosti NOZ je v bodě č. 18 manuálu uvedeno:

„…Na druhé straně občanský zákoník též zesiluje právní postavení objednatele, vykazuje-li stavba vady. Novinkou je, že poddodavatel, projektant (který vytvořil stavební dokumentaci) nebo i ten, kdo prováděl stavební dozor, mohou být za určitých okolností povinni z vadného plnění společně a nerozdílně spolu se zhotovitelem. Objednatel si pak může vybrat, zda vadu uplatní vůči zhotoviteli, nebo třeba vůči projektantovi či jiným poddodavatelům. Ti se budou moci ubránit, pokud dokážou, že vada stavby nebyla způsobena jejich vadnou prací.“

Za redakci TZB-info jsem požádal paní Evu Svobodovou, MBA, generální ředitelku AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, zda by v rámci poradenství, které asociace poskytuje svým členům, mohl být uvedený bod manuálu blíže vysvětlen. Odpověď zpracoval JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. z advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., Praha.

„Pokud jde o dodavatele stavební dokumentace, odpovídá objednateli za to, co sám ke zhotovení díla dodal (obecně tedy za správnost projektové dokumentace) - srov. § 2630 občanského zákoníku. To platí i když není s objednatelem v přímém smluvním vztahu (nemusí s ním mít uzavřenu smlouvu); pokud ji uzavřenu má, odpovídá přímo a toto pravidlo se tak nemusí použít.

S tím koresponduje i jeho možnost zprostit se odpovědnosti, prokáže-li, že vada díla není způsobena chybou ve stavební dokumentaci.

Tuto odpovědnost projektanta nelze smluvně vyloučit dohodou mezi zhotovitelem a subdodavatelem. Projektant zároveň nemůže být zavázán více, než vyplývá ze zákonné úpravy práv z vadného plnění - pokud by např. ve smlouvě zhotovitele s objednatelem byl sjednán pro objednatele výhodnější režim (např. speciální postup při opravách či dodání nového díla), nemůže to proti jeho vůli zavazovat i projektanta. Ze smluvní limitace zákonných nároků mezi zhotovitelem a objednatelem může projektant těžit bez dalšího.“


Považujeme za dobré na tuto skutečnost upozornit. Protože ani případné ukončení podnikatelské činnosti mezičlánku, instalační firmy, mezi projektantem a investorem, což se občas u malých instalačních firem děje, nevyváže projektanta z odpovědnosti za jeho práci.

Zdroj: AMSP ČR – www.amsp.cz
Zdroj: PRK – www.prkpartners.com

 
 
Reklama