Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2018–2020

Vytápění, světelné znečištění, chladiva, osvěta


© Fotolia.com

Výběr témat se opírá o státní politiku životního prostředí České republiky a reaguje na aktuální potřeby či ohrožení životního prostředí. Ke každému prioritnímu tématu „Rámec“ přiřazuje konkrétní podporované aktivity, a to včetně plánované alokace finančních prostředků a uvádí orientační harmonogram plnění. Potenciální žadatelé tak v předstihu dostávají do rukou strategický dokument, podle kterého si mohou ve střednědobém horizontu naplánovat své aktivity a získávají čas na kvalitní přípravu pro projekty realizace vybraných aktivit. Rámec tak reaguje mimo jiné i na minulou praxi v některých programech, kde mezi vyhlášením a realizací bylo méně času, a to omezilo zájem některých potenciálních zájemců. Řada aktivit se týká oboru TZB v oblasti vytápění, světelného znečištění, chladiv a osvěty.

A. Prioritní téma: Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví

Toto prioritní téma s celkovou plánovanou alokací přes 1,2 mld. Kč je zaměřeno na zlepšování životního prostředí v lidských sídlech, městech a obcích, aktivity vhodně doplňují jiné dotační tituly a vycházejí ze zkušeností z předchozích výzev NPŽP. Podporována jsou opatření napříč různými oblastmi, zvláštní důraz je však věnován zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím snižování emisí ze stacionárních zdrojů se třemi výzvami za celkem 90 mil. Kč, což umožní snížit emise zápachu či těžkých kovů u cca 30 větších zdrojů znečištění, a zaváděním prostředků udržitelné dopravy – pořizování vozidel s alternativními pohony pro samosprávu, kde jsou naplánovány dvě výzvy s celkovou alokací 200 mil. Kč, za které je možné pořídit 400 osobních elektromobilů a 2 000 vozidel s pohonem na CNG.

Důležitou součástí celkové koncepce je podpora realizace programů na zlepšování kvality ovzduší (PZKO), a to včetně podpory na pořízení plánů udržitelné městské mobility a zavádění nízkoemisních zón tam, kde je to efektivní, a také podpora zajištění nadstandardního čištění komunikací v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tyto aktivity je plánována jedna výzva s celkovou alokací 130 mil. Kč. Dále se mezi podporované aktivity řadí další rozvoj environmentálního vzdělávání předškolních dětí a žáků základních škol prostřednictvím rekonstrukcí a vybavení učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (přírodní zahrady), kdy se počítá s jednou výzvou s alokací 150 mil. Kč. Tato částka umožní realizovat více než 300 nových přírodních zahrad u mateřských či základních škol.

Pro odvrácení akutních rizik je podporována sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů tam, kde původce havarijního stavu není znám či neexistuje, případně existuje, avšak nekoná. Na tuto aktivitu je připravena dlouhodobá kontinuální výzva s vyčleněnou alokací 200 mil. Kč, která pomůže vyřešit až 10 problémových lokalit.

Pro obce ležící na území národních parků je každoročně naplánována výzva s alokací 100 mil. Kč, ve které je podporováno široké spektrum opatření od snížení světelného znečištění prostřednictvím rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení po budování obecní a návštěvnické infrastruktury. Speciální je v této výzvě možnost získat podporu na spolufinancování projektů primárně financovaných z OPŽP.

V rámci tohoto prioritního tématu je dále podporováno zavádění vybraných dobrovolných nástrojů – např. Paktu starostů (dvě výzvy s celkovou alokací 10 mil. Kč) či ocenění v soutěži Zelená stuha (každoroční ocenění všech vítězů za uplynulý rok – celková alokace 21 mil. Kč). Pro děti z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je připravena podpora ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem (jedna výzva s alokací 40 mil. Kč, tj. pětidenní pobyt až pro 20 000 dětí).

Obce ležící v chráněných krajinných oblastech mohou získat podporu na snížení světelného znečištění prostřednictvím modernizace soustavy veřejného osvětlení. Pro tuto aktivitu se počítá s jednou výzvou s celkovou alokací 50 mil. Kč.

Mimoto jsou podporovány také věcně související neinvestiční projekty zaměřené zejména na kampaně a osvětu, které vhodně navážou na investiční podporu v tomto segmentu.

Snížení emisí ze stacionárních zdrojů

Podporována jsou opatření napříč různými oblastmi, zvláštní důraz je však věnován zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím snižování emisí ze stacionárních zdrojů se třemi výzvami za celkem 90 mil. Kč, což umožní snížit emise zápachu či těžkých kovů u cca 30 větších zdrojů znečištění.

Nízkoemisní zóny

Důležitou součástí celkové koncepce je podpora realizace programů na zlepšování kvality ovzduší (PZKO), a to včetně podpory na pořízení plánů udržitelné městské mobility a zavádění nízkoemisních zón tam, kde je to efektivní, a také podpora zajištění nadstandardního čištění komunikací v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tyto aktivity je plánována jedna výzva s celkovou alokací 130 mil. Kč.

Environmentální vzdělávání

Dále se mezi podporované aktivity řadí další rozvoj environmentálního vzdělávání předškolních dětí a žáků základních škol prostřednictvím rekonstrukcí a vybavení učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (přírodní zahrady), kdy se počítá s jednou výzvou s alokací 150 mil. Kč. Tato částka umožní realizovat více než 300 nových přírodních zahrad u mateřských či základních škol.

Snížení světelného znečištění

Pro obce ležící na území národních parků je každoročně naplánována výzva s alokací 100 mil. Kč, ve které je podporováno široké spektrum opatření od snížení světelného znečištění prostřednictvím rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení po budování obecní a návštěvnické infrastruktury. Speciální je v této výzvě možnost získat podporu na spolufinancování projektů primárně financovaných z OPŽP.

Obce ležící v chráněných krajinných oblastech mohou získat podporu na snížení světelného znečištění prostřednictvím modernizace soustavy veřejného osvětlení. Pro tuto aktivitu se počítá s jednou výzvou s celkovou alokací 50 mil. Kč.

Pakt starostů

V rámci tohoto prioritního tématu je dále podporováno zavádění vybraných dobrovolných nástrojů – např. Paktu starostů (dvě výzvy s celkovou alokací 10 mil. Kč) či ocenění v soutěži Zelená stuha (každoroční ocenění všech vítězů za uplynulý rok – celková alokace 21 mil. Kč).

Pro děti z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je připravena podpora ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem (jedna výzva s alokací 40 mil. Kč, tj. pětidenní pobyt až pro 20 000 dětí).

Kampaně a osvěta

Mimoto jsou podporovány také věcně související neinvestiční projekty zaměřené zejména na kampaně a osvětu, které vhodně navážou na investiční podporu v tomto segmentu:

Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Snižování emisí ze stacionárních zdrojů: Zlepšení kvality ovzduší tam, kde jsou překračovány imisní limity, a udržení jeho kvality tam, kde je dobrá. Podpora zejména snižování emisí těžkých kovů a pachových látek30 mil. Kč3Q 2018
30 mil. Kč3Q 2019
30 mil. Kč3Q 2020
Čisté ovzduší ve městech a obcích: Zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích prostřednictvím podpory pořízení plánů udržitelné městské mobility a realizace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO), a to včetně zavádění nízkoemisních zón (NEZ) a zajištění nadstandardního čištění komunikací.4Q 2018 130 mil. Kč
Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Obce v národních parcích: Podpora různých aktivit v obcích ležících na území národních parků. 100 mil. Kč3Q 2018
100 mil. Kč3Q 2019
100 mil. Kč 3Q 2020
Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Světelné znečištění: Podpora výměny veřejného osvětlení s primárním cílem snížit světelné znečištění v obcích ležících na území chráněných krajinných oblastí (CHKO). 50 mil. Kč3Q 2018
Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii: Podpora zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů a primátorů pro klima a energii zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu. 5 mil. Kč1Q 2019
5 mil. Kč 4Q 2020
Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Tematicky zaměřené kampaně: Kampaně zaměřené na problematiku životního prostředí v lidských sídlech, zejména na problematiku kvality ovzduší a čisté mobility. Ve výzvě plánované na rok 2018 se navíc počítá s podporou projektů spojených s problematikou ekoznačení se samostatnou alokací ve výši 7 mil. Kč.12 mil. Kč 2Q 2018
5 mil. Kč 2Q 2019
5 mil. Kč 2Q 2020

B. Prioritní téma: Ekoinovace

Prioritní téma Ekoinovace je zaměřeno na vyhledání a podporu inovativních projektů, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí. Cílem je zejména identifikovat a dále rozvést vhodné typy projektů, které by následně – pokud se osvědčí – mohly být rozšířeny do běžné praxe. V celkem dvou výzvách je připraveno 200 mil. Kč.

Podporovaná aktivita Předpokládaná alokace Předpokládaný termín vyhlášení
Ekoinovace: Podpora inovativních projektů. 100 mil. Kč2Q 2018
100 mil. Kč 1Q 2020

C. Ostatní podporované aktivity

Na ostatní podporované aktivity, které nejsou přímo zahrnuty do některého z prioritních témat, avšak představují nedílnou součást NPŽP, je vyčleněna plánovaná alokace 275 mil. Kč.

Jedná se o podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zejména pro děti v předškolním věku, žáky a studenty s přihlédnutím k aktuálním tématům. Plánovány jsou dvě výzvy s celkovou alokací 55 mil. Kč (40 mil. Kč „Pilíře EVVO“ a 15 mil. Kč „Národní síť EVVO“).

Dále se jedná o podporu systému pro zpracování autovraků s jednou výzvou za 40 mil. Kč, která zajistí ekologickou likvidaci v průměru 80 000 autovraků.

Podpořeny budou také výkupy pozemků ležících ve zvláště chráněných územích. V rámci tří výzev s celkovou alokací 150 mil. Kč může stát vykoupit až 750 ha pozemků.

Rámec počítá také s podporou aktivit vedoucích k ochraně ozónové vrstvy Země s plánovanou alokací 30 mil. Kč, která je určena zejména na likvidaci halonů, které byly dříve využívány v protipožární ochraně, a na vybudování národního školicího centra pro nakládání s látkami ohrožujícími ozónovou vrstvu Země (zejména s chladivy).

Podporovaná aktivitaPředpokládaná alokacePředpokládaný termín vyhlášení
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 40 mil. Kč 2Q 2018
15 mil. Kč 2Q 2018
Ochrana ozónové vrstvy Země: Podpora systému zpětného sběru, ukládání a likvidace regulovaných látek a chladiv poškozujících ozónovou vrstvu Země spolu s vybudováním národního školicího střediska pro nakládání s regulovanými a dalšími látkami. 30 mil. Kč 4Q 2018
 
 
Reklama