Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

REGULUS – OZE ve vztahu k dotacím a novinky

Některé poznatky z jarního cyklu přednášek společnosti REGULUS spol. s r.o., které organizovala Společnost pro techniku prostředí.

Stále probíhají Kotlíkové dotace, 2. vlna. Jak se naplňuje limit, tak kraje ukončují příjem žádostí, například již v krajích Hradec Králové, Pardubice a České Budějovice.

V rámci NZÚ lze rovněž žádat o podporu, dotační podpora oproti Kotlíkovým dotacím je zpravidla nižší. Cílem je vyměnit lokální zdroje tepla, elektrické přímotopy, akumulační kamna případně elektrický kotel. Elektrický kotel však není třeba vyhazovat, pokud se žádá o tepelné čerpadlo, kdy kotel plní funkci bivalentního zdroje.

Zajímavý může být i tzv. kombinační bonus ve výši 10 000 Kč, který lze uplatnit na instalaci s termickou solární soustavou.

REGULUS připravil několik kalkulačních nástrojů s cílem pomoci potenciálním žadatelům a ukázat jim, jak vysokou dotaci a z jakého programu mohou získat. Příkladem jsou tři základní kalkulace.

1. Vzor: Solární soustava jen pro přípravu teplé vody.

 • Pořizovací cena 75 000 Kč, dotace NZU 35 000 Kč, zaplatí se 40 000 Kč.

2. Vzor: V rámci kotlíkové dotace, instalace plynového kotle v kombinaci s termickou solární soustavou

 • Pořizovací cena kotle a soustavy: 130 000 Kč + 105 000 Kč
 • dotace 95 000 Kč. z kotlík. dotací na kotel
 • dotace 50 000 Kč z NZU na term. solární soustavu
 • dotace Kombinační bonus z NZU 10 000 Kč
 • Zaplatí se 80 000 Kč.

3. Vzor: TČ vzduch-voda a termická solární soustava

 • Pořizovací cena 300 000 Kč
 • dotace z kotlík dotací 120 000 Kč
 • dotace NZU 50 000 Kč
 • dotace Kombinační bonus 10 000 Kč
 • Zaplatí se 120 000 Kč.
Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)
Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Administrativní vyřízení žádostí je často základní příčinou, proč potenciální zájemci o dotace nežádají. Společnost REGULUS zaměstnává specialisty, kteří již mají s vyřizováním žádostí zkušenosti, a kteří jsou schopni vyhotovit potřebnou technickou dokumentaci, aby zájemci ulehčili práci, a navíc aby podklady k žádosti byly zpracovány tak, že je administrátor dotací nevyřadí.

Projektanti nebo energetičtí specialisté mohou získat od společnosti REGULUS technickou podporu nejen v projektové části, ale i v části zpracování průkazů ENB. Specialisté si tak mohou nechat za předem stanovených podmínek a ceny zpracovat projekt a sami udělat průkaz ENB a naopak projektanti si mohou sami udělat projekt a od společnosti REGULUS si nechat zpracovat průkaz ENB. Tím mohou zákazníkovi dodat kompletní podklady pro žádost, nebo žádost přímo pro zákazníka vyřídit.

Dotace Bytové domy

Zde běží programy NZÚ a IROP. Za poslední 2 roky se nepodařilo prakticky zrealizovat jediný samostatný zdroj! Výzvy probíhají, ale administrativní náročnost je vysoká. Například pro akci v investičním rozsahu do 500 000 Kč, kde je v IROPu možnost dotací na 30 % uznatelných nákladů, si externí agentura vyřizující dotace řekne i o 200 000 Kč. Tím samozřejmě zájem o akci končí. O něco lépe jsou na tom případy, kdy se kombinuje více energeticky úsporných řešení a jedná se o řádově vyšší investice. Řešením by byla kombinace - zvýšení podílu dotace a výrazné snížení administrativní náročnosti.

Dotace pro podnikatele

V tomto segmentu dotací nyní panuje nejistota, neboť bylo přerušeno vyhlašování nových výzev. Vzhledem k celkovému objemu dotací přes 140 mld. Kč jde o dost zásadní problém. Dotační specialisté společnosti REGULUS situaci sledují a jsou schopni pomoci s přípravou projektů tak, aby bylo je možné ihned po opětovném spuštění začít administrovat, opět většinou za pomoci externích agentur.

Dotace pro veřejné budovy

Cílem je snížení ENB a zvýšení využití OZE, kritéria nejsou dramaticky nesplnitelná, až 60 % nákladů je dotace. REGULUS udělá zákazníkovi technickou podporu, ale jinak využívá externí dotační agentury. Vše probíhá pod vlivem zákona o veřejných zakázkách, a i proto může mít v této fázi REGULUS jen roli poradní, kdy je možné např. představit potenciálním investorům z řad státní správy, nebo samospráv již zrealizované projekty podobné jejich záměru.

Akční sestavy

Na základě zkušeností nabízí REGULUS akční sestavy, které plní požadavky dotačních programů. Sestavy zahrnují nejjednodušší solární sestavy pouze pro solární přípravu TV až po složité systémy, vyžadující nejen vytápění, ale i sestavy pro přípravu TV s použitím kombinace teleného čerpadla a solárních systémů. Akčních sestav je přes třicet a jejich seznam je uveden na poslední straně ceníku. K sestavám je vždy k dispozici komplexní dokumentace. Tyto dokumenty reagují i na všechny dotazy montážních firem:

 • návody
 • stavební připravenost
 • technické listy
 • výkresy

Například stavební připravenost je vhodné si prostudovat dopředu, neboť ovlivňuje možné umístění a řešení potrubí, kabelů aj. Na ní pak naváže konkrétní řešení projektu.

Podpora projektů

Pro výkresy sestav s tepelnými čerpadly je pomůckou generátor schémat IR, který je dostupný on-line na webu www.regulus.cz. Tam lze vyhledat obvyklá schémata, nebo si sestavit vlastní, konkrétní. Na webu v sekci „Ke stažení“ přibývají v rámci podpory projektování DWG bloky, CAD značky. Tento proces je postupný. Přibývají podklady pro CADCOM+MEP (GRAITEC).

Od loňského roku má REGULUS datovou spolupráci s fy DEKSOFT, která svůj záběr rozšířila do energetiky a TZB. Podle zkušeností z technické podpory poskytované společností REGULUS je téměř polovina průkazů ENB zpracována v software DEKSOFT.

Jak GRAITEC, tak DEKSOFT vstupují do problematiky BIM a tlačí na výrobce, aby dodávali potřebné podklady. V praxi se zatím málo využívá, ale vývojáři software chtějí být připraveni, a to tedy nutí výrobce reagovat.

Něco ze sortimentu

EcoAir 406 až 420 umožňují provoz do -22 °C. V ČR tyto teploty sice nejsou běžné, ale takto nízký limit zaručuje spolehlivost při běžných výpočtových teplotách v ČR včetně horských oblastí.

Pozor na obsah a druh chladiva! Tato TČ nepodléhají povinnosti provádět kontroly těsnosti, a to vzhledem k druhu chladiva a jeho hmotnosti. Někteří dodavatelé zamlčují fakt, že povinnost kontroly má provozovatel, respektive jej v zájmu svého prosazení zamlčují, a toto není solidní postup.

EcoAir 520 jsou vhodná pro spolupráci s fotovoltaikou.

Tepelná centrála EcoZenith pro spolupráci s TČ je designově řešená a určená především pro použití v RD. Elektrický bivalentní zdroj je spínaný po 300 W a tím umožňuje jemnější ovládání. Obsahuje i snímač proudu, který umožňuje odpojení TČ, pokud je třeba krátkodobě provozovat jiný, momentálně důležitější spotřebič (například rychlovarná konvice) a došlo by k překročení limitu jističe. Tato centrála může pracovat i samostatně, v podstatě jako elektrokotel s řízením soustavy, neboť má dostatečný elektrický příkon. A také ve spolupráci s např. krbovými kamny s teplovodním výměníkem. Vlastní TČ pak lze za velmi příznivých podmínek doplnit později, neboť vše je pro jeho napojení již připraveno.

V primárních okruzích TČ země - voda se doporučuje instalace doplňovací nádržky. Ta je v podstatě obdobou otevřené expanzní nádoby v otopných soustavách. Přínosem je jednoduché doplňování nemrznoucí směsi do primárního okruhu. Nelze doplňovat jen vodu bez nemrznoucí příměsi, neboť se při tom nezaručí potřebné promíchání a potrubím kolující „vodní špunt“ může někde zamrznout a poškodit TČ. Není-li nádobka k dispozici, doplnění musí být provedeno plnicí soupravou vybavenou čerpadlem a předem připravenou nemrznoucí směsí.

Novinkou v sortimentu jsou zásobníky se sníženou výškou.

K dispozici je Nástroj pro předběžné dimenzování TČ má tři varianty:

 • z faktury za tuhá paliva, plyn nebo elektřinu
 • z potřeby energií stanovených v průkazu ENB
 • z vypočtených tepelných ztrát dle projektu

Nástroj je zpracován v Excelu a je k dispozici na vyžádání.

Kombinace TČ a fotovoltaické elektrárny

Při vyrovnávání výroby elektřiny s FVE a spotřeby elektřiny v domácnosti, by bylo ekonomicky neefektivní dodávat elektřinu do rozvodné sítě, proto jde Regulus cestou převedení elektřiny na teplo a jeho uložení do akumulační nádoby nebo do objektu pro pozdější použití.

Pomalé změny v produkci fotovoltaiky řeší regulace výkonu TČ a rychlé děje nad nimi řeší řízení přímotopné elektrické patrony. K vyrovnání poměru mezi výrobou a spotřebou pomáhá řízené přiměřené přetápění některých částí objektu. Vše je obsaženo v regulaci, set pro 3fázové řešení nebo 1fázové řešení. Využití vyžaduje instalaci tzv. smart meteru, který snímá toky elektřiny ve fázích na domovní přípojce za elektroměrem a podle nich řídí chod TČ i topné patrony. Pro kombinaci s třífázovou fotovoltaikou je možné použít sestavu EA 520 HSK PV s invertorovým tepelným čerpadlem.

Kombinace plynového kotle a TČ

Díky kotlíkovým dotacím a snaze doplnit soustavu o TČ je řešení tohoto požadavku poměrně časté. Snadno řešitelné je, pokud má kotel řízení OpenTherm, případně změnou řídicího napětí 0 až 10 Volt. Nejméně vhodné je řízení on-off. Vždy je nutné prověřit nebezpečí zvýšeného cyklování jak kotle, tak TČ. Pak se musí řešit ekonomický bod bivalence, tedy kdy zapnout kotel. Za současných cen u nízkoteplotních soustav prakticky neexistuje pro plynový kotel ekonomický výhodný stav. Existuje pro soustavy s vyššími provozními teplotami, a se pohybuje okolo -8°C a níž.