Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

IX. sympozium Green way

IX. sympozium Green way navázalo na tradici setkávání odborníků prosazujících moderní způsoby řešení problematiky techniky prostředí a technických zařízení budov. S jejich úsilím je spojeno překonávání nejen technických překážek, ale i překážek vyplývajících z nedokonalých smluvních ujednání zhotovitel - zadavatel, překážek tvořených zadávacími podmínkami výběrových řízení, kupodivu občas i legislativou aj. Stěžejní technickou oblastí sympozia byla tradičně problematika spojená s úpravou parametrů vzduchu, ale významně posílily i další aspekty, jak dochází k prolínání technických řešení při integrovaném projektování budov. V článku jsou zachyceny základní postřehy ze sympozia.


Letošní termín Green way, 22. až 23. října, tradičního místa setkávání odborníků, kteří se musí umět vypořádat s aktuálními výzvami kladenými na obor techniky prostředí a technických zařízení budov, a kteří hledají nová řešení s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí a snižování spotřeb všech druhů energie v oblasti staveb, byl velmi úzce spojen s oslavami 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí existence samostatné České republiky. I proto tuto významnou celostátní akci spojila Společnost pro techniku prostředí, která ji organizuje, s vydáním a předáním pamětních plaket významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj oboru. O tomto aktu včetně přehledu oceněných informovalo TZB-info v samostatném článku.

Odborný program sympozia byl tematicky dělen do více, souběžně probíhajících sekcí.

První den sympozia, pondělí 22.10., po zahajovacím projevu odborného garanta sympozia a nositele jeho myšlenky, Ing. Jiřího Petlacha, se k aktuálním výzvám oboru vyjádřili zástupce ČKAIT, STP a hlavních sponzorů sympozia.

Obr. Ing. Jiří Petlach při zahájení XI. sympozia Green way 2018
Obr. Ing. Jiří Petlach při zahájení XI. sympozia Green way 2018

První den sympozia, pondělí, byl zaměřen na témata:

 • Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi, kde se hovořilo souvislostech s uplatněním tepelných čerpadel jak pro vytápění, tak chlazení, uplatnění nových chladiv s nízkým faktorem GWP vytváření skleníkového efektu, zpětného získávání tepla ze vzduchu, rekuperace znečištěného vzduchu. Možnosti nabízí adiabatické chlazení, nabídka tepelných čerpadel s velkými výkony, nové regulace
 • Energetická efektivnost budov SR zahrnovala přednášky orientované na legislativu a praktické příklady ze Slovenské republiky
 • Zdravé prostředí ve školách, prostorech pro vzdělávání a rezidenčních objektech, kde byly prezentovány inovativní přístupy k řešení větrání s důrazem na vlhkost vnitřního prostřední, ale i problematika projektování, realizace a životnosti rozvodů vody v současné praxi
 • BIM - Implementace, kde byla dokumentována nikoliv již jen příprava na tento moderní způsob projektování zahrnující propojení 3D vizualizace a kompletní datová základny použitých konstrukčních prvků, ale především konkrétní použití BIM včetně jeho přínosu pro následnou správu budov, byl zmíněn i nově zprovozněný portál www.koncepceBIM.cz pro zapojení co nejširší odborné veřejnosti pro efektivní obousměrnou komunikaci, kde je přehledně odkaz např. na terminologický slovník BIM
 • Projektování a honoráře, je tradiční téma a mimo jiné odhaluje příčiny realizace nekvalitních projektů vznikajících jen na základě maximalizace významu kritéria nejnižší ceny
 • Technika pro administrativní budovy, která klade nové požadavky na regulační systémy i zdroje tepla a chladu a občas přináší i zásadní rozpory mezi projektem navrženou situací a reálnou skutečností, o nových možnostech použití dříve osvědčených zařízení, například FCU
 • Požární ochrana budov, která nesouvisí jen se vzduchotechnikou, ale i prostupy různých potrubí a kabelů přes hranice požárních úseků
 • Právní prostředí ovlivňují vztahy mezi zhotoviteli a zadavateli prací, kde se například ukazuje, že Nový občanský zákoník na jedné straně zavedl větší ochranu zákazníků, platnost smluv i tam, kde neodpovídají zákonem doporučeným formám, ale nejdou proti němu, na druhé straně se však objevují případy, které zákon jednoznačně neřeší, a protože nejsou k dispozici vzorová rozhodnutí soudu v podobných případech, tak jsou obě smluvní strany vystavovány nejistotě. V přednášce zaznělo doporučení dokumentovat a ukládat všechny relevantní kroky vedoucí k uzavření smluv a následných prací, neboť se posléze, v případě sporu, mohou ukázat jako významné. Zásadní je ústní dohody podkládat následným zápisem, ze kterého může být odvozeno jak to, že dohoda - smlouva byla sjednána, ale též její smysl, význam, pohled na to, jak smluvní strany směřovaly k sjednocení názorů, což může být u soudu rovněž velmi významné, pokud je napadnut výsledek smlouvy jako celek.
 • Energetická náročnost a kvalita prostředí budov, které ukazuje, že cesta snižování spotřeby energie není vždy v souladu s vytvářením lepšího prostředí pro lidi v budovách. Člověk není robot, jde o živý organismus, jehož reakce na některá technická řešení neodpovídá očekávání těch, kteří sledují jen snížení nákladů za energie. Významně se to týká větrání, ale i způsobů distribuce tepla a chladu. Rozdíl je mezi energetickou náročností budov vypočtenou podle standardizovaného postupu a skutečnou spotřebou a na zmenšování tohoto rozdíl se pracuje.

Druhý den sympozia, v úterý, navázala tato témata:

 • Chladiva, která rozhodují nejen o energetických a účinnostních parametrech chladicích strojů včetně tepelných čerpadel, ale i parametrech ekologických. Mnoho dnes provozovaných zařízení bude muset posléze přejít na jiné, více ekologické, náhradní chladivo, ale to může být spojeno s menší nebo i větší změnou výkonových parametrů. Odpovědní výrobci svá zařízení na provoz s náhradními chladivy testují, a tak jsou k dispozici žádané údaje.
 • Facility management, jehož význam a současně i rozsah záběru roste s růstem složitosti systémů v budovách. Základem je precizní právní ošetření smluv, ze kterých musí vyplývat odpovědnost tak, aby nemohlo docházet ke sporům v případě záruk. Povrchní a všeobecná ustanovení ve smlouvách nejsou k tomu dobrou cestou. I v rámci FM se uplatňují měření parametrů, o která lze opřít právní aspekty. A to platí nejen pro firmu zajišťující služby FM, ale i pro zadavatele těchto služeb. Ten musí určit, co chce garantovat, a FM firma rozhodne, co umí a co je mimo její možnosti. Stále více jde o dodržení technických parametrů spojených se spotřebou energií, s kvalitou vnitřního prostředí, takže nestačí jen správné právní formulace, ale je nutné technické parametry přesně specifikovat.
 • Snižování hluku a vibrací. Toto téma je stále aktuálnější. Roste používání nejrůznějších zařízení, která emitují hluk jak do vnitřního prostoru staveb. Stejně tak i do venkovního, kde se emitovaný hluk setkává s oprávněnými požadavky na jeho snížení. Typicky jde o hluk emitovaný z kotelen, který do venkovního prostředí prochází skrz větrací otvory, komíny, hluk z ventilátorů tepelných čerpadel vzduch-voda, z nasávání a odvodu vzduchu vzduchotechnických jednotek, ale i hluk způsobený nevhodným návrhem větracích vyústek v místnostech atp. V mnoha případech lze emise hluku snížit i na již instalovaném zařízení, ale tento proces přináší významné zvýšení nákladů. Často se tak řeší nově instalovaná zařízení, bohužel někdy i s násobně vyššími náklady, než kdyby byla protihluková opatření řešena preventivně. Jde například o instalace tepelných čerpadel, vzduchotechnik v domovních dvorcích, kde se hluk odráží od protilehlých stěn atp.
  V praxi při rozhodování o tom, jaká opatření bude nutné realizovat, je důležité postupovat od nařízení zákona 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění, přes Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění, k technickým normám ČSN, které zákon stanovil jako závazné a dalším dokumentům s nižším právním významem. Stává se, že v projektu se tvůrci opřou jen o ustanovení právně nižšího předpisu a dostávají se do rozporu s předpisem vyšší právní síly.
  Velmi často dochází k omylu v tom, co musí řešit orgány ochrany veřejného zdraví, hygienické stanice, co je v jejich kompetenci. Stěžovatelé se svými problémy týkajícími se hluku, jsou pak nepříjemně překvapeni, když u hygienických stanic nenachází pochopení.
 • Dotace a státní podpora pro úspory energie, které pomohly realizovat stovky projektů nejen velkým podnikatelským subjektům, ale i středním a malým.
  V současné době se vyhodnocuje již ukončená druhá výzva týkající se fotovoltaiky a bateriových úložišť. S vyhlášením nové se uvažuje v roce 2019, v závislosti na získaných zkušenostech.
  V rámci operačního programu OPIK 2014 - 2020, Úspory energie, je stále možnost přihlásit nové projekty. Došlo ke úpravě podmínek programu, který se tak více otevřel malým podnikům. Aktuální je SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru IV. Výzva Programu ÚSPORY ENERGIE, s datem vyhlášení 29.6. 2018, kde příjem žádostí o podporu probíhá a bude ukončen 29.4. 2019. Snížení minimální výše dotace na 0,3 mil Kč se otevřel prostor i pro malé podniky, u nich je max. podíl dotace nastaven na 50 %, tzn., že by šlo o projekt s celkovou výší uznatelných nákladů 0,6 mil Kč. Není omezen počet žádostí na jeden subjekt. To vytváří možnost rozsáhlý projekt strukturovat do více menších projektů a tím zvýšit pravděpodobnost zvýšení získání dotace alespoň na samostatné části rozsáhlého projektu, který by vcelku nemusel projít. Pro malý podnik může být zajímavá podpora až 80 % na zpracování energetického posudku.
  V projektech sledujících navýšení využití OZE je zásadní, že za úsporu nebude považována energie získaná z OZE, která uspoří nakupovanou energii pro vlastní spotřebu.
  Žádost se hodnotí bodově v několika kritériích, takže částečnou ztrátu bodů v některém z nich může nahradit maximální zisk bodů v jiném.
  Při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci úsporného opatření v případě dodávek ze soustavy zásobování tepelnou energií se minimálně uvede, pokud není možné pracovat s údaji přímo od výrobce, z jaké cenové lokality je teplo dodávané včetně uvedení procentuálního zastoupení paliv podílejících se na výrobě tepelné energie z této cenové lokality. Zároveň se ve všech případech uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. Tyto presumpční údaje musí být uvedeny v kapitole energetického posudku týkající se ekologického vyhodnocení.
 • Ekodesign 2018 a úspory energie, má vliv na účinnost používaných zařízení. Zajímavá řešení umožňuje správná práce s koeficienty sezónní účinnosti VRF systémů, které výrobci zdokonalují a rozšířili možnosti jejich použití i na velké objekty s desítkami samostatných místností, ve kterých je nutné parametry vnitřního prostředí řešit individuálně, někdy i protisměrně z hlediska dodávání nebo odebírání tepelné energie.
Obr. Součástí sympozia Green way byla i soutěž studentských prací, která probíhala v pondělí v 5. patře Autoklubu, ve Sky klubu
Obr. Součástí sympozia Green way byla i soutěž studentských prací, která probíhala v pondělí v 5. patře Autoklubu, ve Sky klubu
 
 
Reklama