Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Programy Modernizačního fondu podpoří 150 miliardami Kč. Termín do 1. února 2021!

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které již lze hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150miliardového Modernizačního fondu.

Prosincový newsletter Priorita vydávaný SFŽP přinesl podrobnější informace k Modernizačnímu programu, který hýbe „energetickou společností.“

V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Modernizační fond je členěn do těchto programů:

 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
  Využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění.
 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice
  Nové nepalivové obnovitelné zdroje energie.
 3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu v EU ETS
  Zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.
 4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
  Opatření pro zlepšení energetické účinnosti v podnikání (mimo zařízení EU ETS).
 5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
  Nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejná infrastruktura v podnikání.
 6. Modernizace veřejné dopravy
  Pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu.
 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
  Komplexní opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.
 8. Komunitní energetika
  Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb.
 9. Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Podpora rekonstrukcí a modernizací soustav veřejného osvětlení.

Financování projektů z Modernizačního fondu bude od příštího roku probíhat prostřednictvím výše uvedených oblastí podpory. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních tří programů zaměřených na modernizace soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Podrobné informace najdete na webu www.modernizacni-fond.cz.

Nevíte si rady?

Kontaktujte zástupce z Oddělení pro Modernizační a Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů:

Oldřich Mužík, Ph.D., vedoucí oddělení, e-mail: oldrich.muzik@sfzp.cz, tel. 267 994 614
Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D., projektový manažer specializovaný na Modernizační fond, e-mail: jaroslav.blazek@sfzp.cz, tel. 267 994 434

Nepřehlédněte!

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu.

Termín končí již 1. února 2021.

Na závěr

Vzhledem k předpokládanému harmonogramu otevírání jednotlivých programů, kde „komunitní energetika“ s podporou otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb je až na předposledním místě, je otázkou, jak bude možné rozvíjet komunitní energetiku, pokud v dané oblasti bude schválen nebo dokonce již realizován první podprogram Modernizace soustav zásobování tepelnou energií. Neboť komunitní energetika primárně směřuje k samozásobitelství, k decentralizaci, a to znamená zásadní omezení odběru nejen elektřiny, jak se všeobecně předpokládá, ale i dalších energonositelů, kam patří i otopná voda nesoucí teplo ze soustav zásobování teplem. Zájmy dotčených subjektů se střetávají, konkurují si. Soustavy zásobování teplem získávají modernizační časový náskok. Předpokládám, že komunitní energetika by se měla týkat nejen nové výstavby, ale i stávající oblasti budov zatížené tradicí.

Pro rozvoj komunitní energetiky je zásadní probíhající zpracování novely energetického zákona, upevnění právního postavení tzv. aktivního zákazníka, energetického společenství. To, v jakém znění bude novela energetického zákona schválena, zásadně ovlivní možnost vzniku energetických společenství, jejich působení, a tedy i možnost čerpání finanční podpory z Modernizačního programu. Energetická společenství tedy mají zatím smůlu, musí čekat. Přitom právě ony by se měly stát inovačními centry, pilotními projekty, které nebude financovat stát, ale jejich účastníci z vlastních prostředků.

Hodně se mluví o modernizaci uhelných zdrojů tepla přechodem na zemní plyn s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Stejně tak si lze představit komunitní energetické společenství několika blízkých budov, které například zkombinuje fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm jako primárním zdrojem elektřiny, který doplní špičkovým zdrojem ve formě zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, jehož úkolem bude doplňovat chybějící elektřinu, což bude v souběhu s narůstající elektromobilitou stále důležitější. A přitom se všechno odpadní teplo využije v rámci společenství. A pouze v případě, kdy toto teplo nebude využitelné, bude odebírána elektřina z elektrické sítě. A pouze v případě, že z kogenerace nebude dost tepla, doplní ho plynový kondenzační kotel.

Uvidíme, jaká řešení se prosadí v budoucnosti, nicméně nyní by k prosazování budoucích netradičních řešení neměly být vytvořeny překážky.

 
 
Reklama