Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Předepisování technických zásad výrobků a zařízení v konstrukční, technické prováděcí i provozní dokumentaci

S každým výrobkem, technickým zařízením, stavbou je spojeno mnoho povinností, které musí splnit jak výrobce, tak provozovatel. Zásadním úkolem je správně porozumět přepisům a v nich používaným pojmům a následně nařízeným postupům.

Projekce

Projekce komplexní stavby – je zpracována autorizovaným projektantem s oprávněním ČKAIT podle technických zásad uvedených v právně-technických předpisech a technických výrobkových normách. V projektu je zpracována technická bezpečnost a doporučená (stanovená) životnost výrobku nebo zařízení, bezpečnostní zásady pro jejich provoz, ekologické zásady pro jejich provoz, stanovené podmínky zabezpečení pracovního prostředí, podmínky jejich provozu, prováděných oprav a údržby, repasí i rekonstrukcí a jejich ekologické likvidace po skončení provozu.

Konstrukční návrh

Konstrukční návrh výrobku a zařízení – konstrukční návrh se provádí dle technických výrobkových norem a požadavků právně-technických předpisů, technických pravidel a zkušeností z provozu při navrhování obdobných výrobků nebo zařízení. Z hlediska požadavku vyšší technické bezpečnosti a koeficientů bezpečnosti při návrhu, se používají nové a osvědčené konstrukční programy se simulací napěťových stavů (polí) v exponovaných částech výrobků, ev. i teplotních stavů (polí) při jejich provozu.

Dimenze

Dimenze výrobku a zařízení – pro výpočet namáhaných částí se používají speciální programy se simulací napěťových stavů (včetně víceosého (prostorového) namáhání i kombinovaných druhů namáhání) a teplotních stavů (střídání teplot, dilatace) i provozních podmínek (teplota, tlak, kavitace, eroze, abraze aj.), typů namáhání (statické, dynamické, cyklické aj.), včetně úvahy o zatěžování seizmicitou, větrem, sněhem, ledem, sluncem, vlhkem, vibrací přenášených od dalších částí zařízení (výrobku), působení radiace, působení koroze aj. Při dimenzi se musí počítat s heterogenitou použitých konstrukčních materiálů, svarových spojů, šroubových spojů aj., musí být dílce i součásti doloženy věrohodnými dokumenty kontroly tzv. atesty (dle EN 10204 – 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2). Výrobky i zařízení a jejich konstrukce se musí konstrukčně zatřídit dle skutečného namáhání při jejich provozu /EXC1 až EXC4 (PC1, PC2, SC1, SC2, CC1 až CC3) dle EN 1090 část 1, 2 a 3, kategorie 0, I až III pro tlaková potrubí (výměníky tepla), kategorie I a IV pro tlakové nádoby dle EN 13445-1 až 5 i energetické kotle dle EN 12952-1 až 6 (vodotrubné) a EN 12952-1 až 6 (válcové)/, tj. dle typu a způsobu namáhání i parametrů (PN, PS, DN, V), musí se volit správné a osvědčené (odzkoušené) bezpečnostní součinitele konstrukce nebo zařízení (dle použitého kovového materiálu 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 a 6 aj.), včetně bezpečnostního součinitele svaru (podle typu mechanického provozního namáhání k=1,4 až k=3,3) a koeficientu svaru (v=0,65, v=0,70, v=0,75, v=0,85 a v=1) dle možných přípustných vad v těchto spojích při jejich technologickém zhotovování danou metodou svařování, ev. prováděných způsobem svařování ručním, mechanizovaným, automatizovaným a robotizovaným (dle EN ISO 9606-1 až 5, EN ISO 14732 aj.).

Výrobní realizace

Výrobní realizace výrobku a zařízení – doporučují se nové a osvědčené výrobní technologie. Používají se kvalifikované a ověřené (odzkoušené) postupy výroby i technologické postupy pro tváření, odlévání, svařování, pájení, lepení, obrábění, tepelné zpracování i povrchové úpravy. Výrobu provádí kvalifikovaný výrobní i technický personál. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná výrobní i technologická zařízení a měřidla i zkušební zařízení.

Montáž

Montáž výrobku a zařízení – na montáž výrobků i zařízení se vztahují stejné kvalitativní i technické požadavky jako na výrobu. Používají se osvědčené (ověřené) montážní postupy a technologické postupy. Montáž provádí kvalifikovaní pracovníci a technici. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná výrobní i technologická zařízení a měřidla i zkušební zařízení.

Kontroly

Kontroly – rozsahy a druhy kontrol /NDT – VT, PT, MT, základních i připojovacích (instalačních)/ rozměrů a tlouštěk stěn výrobku i tlouštěk a celistvosti povlaků povrchových úprav výrobků, povrchová celistvost po tepelném zpracování aj.), vychází z  požadavků technických norem, právně-technických požadavků, zkušeností a obecných platných technických i technologických pravidel. Kontrola se provádí před zahájením, v průběhu i po skončení výroby nebo montáže. Kontrolu provádí kvalifikovaní pracovníci a technici. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná kontrolní měřidla a zařízení. Provádí se kontrola povrchu, úchylek tvaru, polohy, deformací a úchylek rozměrů i tolerancí (dle EN ISO 8015, EN ISO 13920, EN ISO 2768-1 a 2, ISO 129-1 a 2, ISO 1101, EN ISO 286-1 a 2, EN ISO 8062-1 až 4, EN ISO 9013 aj.). Jsou odvislé od kategorie provozního namáhání, ev. kategorie zařízení, druhu (typu) konstrukčního materiálu, spojovacího materiálu (šroubů, nýtů aj.), koeficientu bezpečnosti výrobku, součinitele svarového spoje aj. Zpracovávají se tzv. plány kontrol a zkoušek (PKZ) dle kterých se kontroly materiálů a výrobků (zařízení) provádí.

Zkoušky

Zkoušky – rozsahy a druhy NDT i DT zkoušek výrobků, jejich dílců a součástí nebo zařízení vychází z požadavků technických výrobkových a souvisejících norem, právně-technických požadavků, zkušeností a obecných platných technických i technologických pravidel. Zkoušky NDT (PT, MT aj.) a částečně i některé DT (makrostruktury, tvrdosti aj.) se provádí před zahájením, v průběhu i po skončení výroby nebo montáže. Kontrolu provádí kvalifikovaní pracovníci i technici a inspektoři NDT a DT i svářečské dozory – koordinátoři – inspektoři (dle EN ISO 9712, EN ISO 14731 aj.). Používají se kvalitní, ověřená, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná zkušební zařízení. Provádí se pro ověření technické bezpečnosti nedestruktivní (NDT – UT, RT, AT, ET aj.) zkoušky vnitřní celistvosti výrobků i zařízení (dílců, částí zařízení) a také mechanické – destruktivní zkoušky (DT – tahem, tvrdosti, vrubové houževnatosti – rázem v ohybu, lámavosti, mikro a makrostruktury materiálů a svarů aj.) zkoušky výrobků, jejich dílců a součástí nebo částí zařízení, zatěžovací zkoušky násobkem provozního zatížení i v obdobných pracovních podmínkách, za kterých budou pracovat. Zpracovávají se tzv. plány kontrol a zkoušek (PKZ), dle kterých se materiály i výrobky (zařízení) testují (zkouší).

Inspekce

Inspekce – tato se provádí dle inspekčního plánu a dle zásad i pravidel (systému řízení kvality i výroby) uvedených v pravidle a normě ČSN EN ISO/IEC 17020. Inspekce se provádí kontrolou a dohledem od projekce, v rámci konstrukčního, technologického, výrobního, kontrolního i zkušebního řešení, včetně montáže a uvedení do provozu. Inspekční orgán /IO, oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) uvedená v systému EU NANDO/, provádí posuzování shody, že se dodržují zásady a pravidla daná právně-technickými předpisy a technickými výrobkovými a souvisejícími normami. Výsledkem posuzování je inspekční zpráva, doporučení a neshody v ní uvedené, včetně závěru a konstatování, zda je výrobek (zařízení) z hlediska jeho technické bezpečnosti, ekologických zásad i pracovních podmínek (prostředí) vhodný pro stanovený provoz podle návodu na provoz, údržbu a kontrolu (diagnostiku) zpracovaného výrobcem (konstruktérem) po dobu jeho stanovené životnosti, uvedené ve zpracované technické i provozní dokumentaci k výrobku (zařízení). Jako doklad k posouzení shody se vystavuje tzv. Inspekční certifikát. Inspekce využívá kontrol a zkoušek k ověření stavu výrobku (zařízení) k jeho stanovenému (předepsanému, danému) provozu.

Certifikace

Certifikace – je to ověřování technické bezpečnosti výrobku (zařízení), jeho vlastností a provozních stavů podle pravidla a normy ČSN EN ISO/IEC 17065 (pro systém kvality i výroby). Certifikace je ověření shody o chování a vlastnostech výrobku (zařízení) při jejich technickém provozu a za daných (určených) provozních podmínek. Dokladem je certifikační zpráva a Certifikát výrobku (zařízení) podle dané výrobkové normy, který vystavuje certifikační orgán (COV) nebo podle harmonizované normy a právně-technického předpisu EU (CE) Certifikát výrobku (zařízení), který vystavuje oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) uvedená v EU databázi (systému) NANDO.

Posuzování shody

Posuzování shody – je proces u výrobce, který provádí certifikační (COV) nebo inspekční orgán (IO), ev. oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) v rámci schvalování výrobků a zařízení pro jejich stanovený provoz dle technických výrobkových norem a právně-technických předpisů, projekční, konstrukční, technické i provozní dokumentace.

Prohlášení shody

Prohlášení shody – je proces, který provádí výrobce dle jemu uděleného výrobkového, ev. inspekčního certifikátu (certifikace/inspekce) výrobku (zařízení). Vystavuje si výrobce dle provedené certifikace nebo inspekce výrobku (zařízení) dle právně-technického předpisu a výrobkové harmonizované normy (např. pro tlaková, strojní zařízení aj.).

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě vlastností výrobku – je proces, který provádí výrobce dle jemu uděleného výrobkového, ev. inspekčního certifikátu (certifikace/inspekce) výrobku (zařízení). Vystavuje si výrobce dle provedené certifikace nebo inspekce výrobku (zařízení) dle právně-technického předpisu a výrobkové harmonizované normy (např. pro stavební výrobky a jejich dílce).

Provoz

Provoz výrobku a zařízení – stanovení předepsaného (daného) provozu výrobku (zařízení) provádí konstruktér s výrobcem. Zpracovává se provozní návod (řád) pro reálný provoz (parametry) a předepsané (dané) pracovní podmínky.

Diagnostika

Diagnostika provozovaného výrobku a zařízení – je součástí provozního návodu výrobku (zařízení). Jsou to pravidelné prohlídky, revize, kontroly (NDT) – celistvost, korozní úbytky, deformace aj. a provozní zkoušky (tlakové, těsnostní, teplotní, statické, cyklické, dynamické, termodynamické, zatěžovací, korozní aj.) i inspekce provozu (kontrola, dohled) výrobku (zařízení). Po dobu provozu a stanovené (předepsané) životnosti výrobku (zařízení) se kontroluje a zkouší technická bezpečnost a zbytková životnost výrobku (zařízení), ev. stav ekologického provozu v průběhu provozu.

Údržba, oprava, repase, rekonstrukce a modernizace

Údržba, oprava, repase, rekonstrukce a modernizace výrobku i zařízení – údržba je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení výrobku (zařízení, stavby). Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba je považována za prevenci vzniku vady na výrobku nebo zařízení. Cílem údržby je prodloužení a optimální využití doby životnosti výrobků i zařízení, zlepšení jejich provozní bezpečnosti, zvýšení připravenosti zařízení plnit požadovanou funkci, optimalizace jejich provozu, snížení počtu poruch a plánování nákladů na provoz zařízení. Údržbu můžeme rozdělit na dohled, inspekci, údržbu a vylepšení stavu. Oprava je technologický postup nebo soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená část výrobku (zařízení, stavby) se vrátí do původního stavu, resp. do použitelného stavu. Oprava je výměna nebo vylepšení stávajícího stavu, tj. výměna poškozených součástí, přidání nových součástí nebo obnovení uspořádání součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením aj.). Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení do provozuschopného stavu. Při opravě se používají náhradní díly a součástí. Repase (oprava, renovace) se provádí z hlediska opotřebení dílců, částí výrobků i zařízení při jejich provozu pro prodloužení jejich životnosti a pro vyšší bezpečnost, spolehlivost. Rekonstrukce výrobku (zařízení, stavby) se provádí jako výměna části výrobku (zařízení, stavby) pro modernizaci, vylepšení technické i bezpečnostní úrovně a ekologické úrovně provozu i pro prodloužení životnosti výrobku (zařízení, stavby). Modernizace je rozšíření použitelnosti nebo vybavenosti výrobku (zařízení, stavby). Provádí se za účelem zvýšení i rozšíření kvalitativních znaků.

Likvidace

Likvidace výrobků a zařízení po době předepsaného provozu (uplynulé zbytkové životnosti), recyklace materiálů výrobků (zařízení) – likvidace je ekologické a účelné znehodnocení i rozebrání, ev. recyklace materiálu výrobku (zařízení). Recyklace je proces s nakládáním s materiálem, který vede k jeho dalšímu využití. V procesu recyklace jde tedy o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět, jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Kovové nebo plastové částí výrobků lze využít recyklací pro výrobu jiných výrobků (zařízení). Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí. Recyklací je materiál znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely. Vytřídění materiálu nastává před jeho recyklací. Odpady jsou již nevyužitelné materiály pro další zpracování na výrobky (zařízení). Nejlepším způsobem omezení odpadů je předcházení jejich vzniku. Toho lze dosáhnout například snížením množství materiálu, který se využívá při výrobě, zajištěním jeho opětovné využitelnosti, prodloužením jejich životnosti a také tzv. znovu-využitím nebo také tzv. znovu-uvedením do oběhu (přes recyklaci). Pokud nelze již materiál již využít, musí být ekologicky odstraněn (zlikvidován). Zde platí právně-technické předpisy pro recyklaci, likvidaci i životní prostředí, např. spalováním nebo uložením na řízených skládkách odpadů. Recyklované materiály však nemohou poškozovat životní a pracovní prostředí při jejich využití na výrobku (zařízení). Výrobce proto vystavuje prohlášení o shodě (strojní, zdvihací, tlaková aj. zařízení) nebo prohlášení o shodě vlastností (stavební výrobky). V těchto uvádí všechny důležité údaje, splnění požadavků a garance své odpovědnosti za provedený výrobek (zařízení).

Obory a předpisy

Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 1. 7. 2013 dle NEPR č. 305/2011 /(CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES, EHS, NEPR, NKPP, CPR/.

Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).

Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 320/2017 Sb., č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).

Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., Nařízení EU č. 2016/426, č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnice 92/42/EHS).

Elektrická zařízení používána v určitých mezích napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb.). Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (dle NV č. 116/2016 Sb.). Tj. dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU).

Související předpisy a normy

Zák. č. 265/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Nařízení EPR 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Směrnice EU PED 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.), o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Evropská směrnice 2006/42/ES (2009/127/ES, 2012/32/EU), NV č. 320/2017 Sb., č. 176/2008 Sb., ve znění č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.

Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 88/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zák. č. 262/20016 Sb. ve znění zák. č. 585/2006 Sb., zákoník práce a pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání.

Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů.

Zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhl. č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 97/1982 Sb., vyhl. č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 118/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 395/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality. Požadavky.

ČSN ISO 45001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.

ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN 13445-1 až 5 – Netopené tlakové nádoby.

ČSN EN 13480-1 až 5 – Kovová průmyslová potrubí.

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1090-3 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na hliníkové konstrukce.

ČSN EN 1090-4 – Provádění ocelových konstrukcí. Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů.

ČSN EN 1090-5 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách.

ČSN P EN 1090-6 – Provádění ocelových konstrukcí. Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.

 
 
Reklama