Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekt EPC v Národním divadle

Cílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění, přípravu TV, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla i v budově Nové scény cestou instalace moderních technologií s efektivní regulací a s maximálním využitím odpadní energie.

Dodavatel garantuje, že veškeré náklady projektu budou za dobu smlouvy splaceny výhradně z úspor a že ani náklady na energii zahrnující splátky projektu nepřevýší v žádném roce smlouvy náklady na energii odpovídající stavu před realizací projektu. Předmětných úspor bude dosaženo jak úsporami energetických, tak i provozních nákladů. Největší podíl na úsporách energií bude mít snížení spotřeby plynu a užitkové vody.

Projekt se dále vyvíjí a během platnosti smlouvy mohou být uskutečňována další opatření. Vše bude záležet na vývoji a cenách nových technologií například v oblasti úsporného osvětlení, fotovoltaiky, pokročilých způsobů regulace a řízení spotřeby energie atd. Prvním takovým realizovaným opatřením je instalace multifunkční hydroizolace na střechu provozní budovy s integrovanými fotovoltaickými články. Dalšími dodatečně realizovanými opatřeními bylo rozšíření multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými články i na střechu budovy Nové scény, instalace úsporného osvětlení a instalace systému dochlazení zpětné vody pro kondenzační kotle s využitím získaného tepla v topném systému.

Účastníci projektu a financování

Dodavatel: Sdružení firem ENESA a.s., Praha a EVČ s.r.o., Pardubice
Objednatel: Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Financování: zdroje dodavatele + 2,5 mil. Kč dotace divadla na rekonstrukci střechy

Časové údaje

Uzavření smlouvy o energetických službách: listopad 2006
Realizace první etapy opatření: leden - prosinec 2007
Instalace střešní hydroizolace s fotovoltaickými články na administrativní budovu a modifikace
dalších opatření:
září - listopad 2008
Instalace střešní hydroizolace s fotovoltaickými články na budovu Nové scény a modifikace
dalších opatření (osvětlení a pitná voda):
září - listopad 2009
Vývoj a implementace ICT v rámci evropského projektu BEST Energy: 2009 - 2012
Ukončení splácení a poskytování garancí za úspory: prosinec 2017

Ekonomické parametry projektu ke konci roku 2008

Náklady na zajištění energetických potřeb před realizací projektu: 18,7 mil. Kč bez DPH
Investice zhotovitelů do základních energeticky úsporných opatření: 24,8 mil. Kč bez DPH
Investice do hydroizolace s fotovoltaickými moduly: 6,5 mil. Kč bez DPH
Celková úspora garantovaná za dobu smlouvy: 49,9 mil. Kč bez DPH

Dosažené úspory odpovídají 26,7 % původních nákladů na energii. Těchto úspor je dosahováno zejména:

 • vyšší účinností výroby tepla,
 • vyšší účinností klimatizace,
 • zpětným získáváním odpadního tepla,
 • účinnou regulací,
 • frekvenční regulací čerpacího výkonu,
 • energetickým řízením.

Základní údaje o projektu

Energie před rekonstrukcí:

 • 11 191 895 kWh/rok spotřebovaného plynu
 • 29 323 m3/rok spotřebované pitné vody pro chlazení
 • 6 372 500 kWh/rok spotřebované elektrické energie

Garantované spotřeby energie po rekonstrukci:

 • 6 765 221 kWh/rok spotřebovaného plynu
 • 0 m3/rok spotřebované pitné vody pro chlazení
 • 18 500 kWh/rok nebude odebráno díky vlastní výrobě na fotovoltaických článcích

Rozsah poskytovaných služeb:

 • rekonstrukce, dozor nad provozem a údržbou energetického hospodářství - topné systémy, vzduchotechnika, chlazení, TV, regulace
 • energetický management

Realizovaná opatření

 • chlazení oleje hydraulické tlakové stanice jevištní technologie s využitím získané tepelné energie pro předehřev TV
 • výměna stávající chladicí jednotky klimatizace za novou reversní chladicí jednotku, která umožňuje provoz za vyšší teploty v kondenzátoru, využití vody ohřáté při výrobě chladu pro vytápění objektů a přípravu TV
 • využití tepelné energie ze vzduchu odváděného do ovzduší z klimatizovaných prostorů objektů ND (odvod z historické budovy a do Divadelní ulice)
 • v době mimo topnou sezónu zajištění přípravy TV reverzní chladicí jednotkou a rekuperovaným teplem z jevištní technologie
 • rekonstrukce centrální kotelny vč. aplikace dvou nových vysoce účinných kondenzačních kotlů
 • modernizace systému M+R za účelem zajištění vyšší efektivity provozu energetických zařízení ND ve vazbě na centrální dispečink ND
 • instalace frekvenčních měničů pro čerpadla vltavské vody (řízení otáček v závislosti na teplotě vody)
 • instalace frekvenčních měničů pro čerpadla chladicí vody
 • rekonstrukce střechy provozní budovy a instalace multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely; plocha rekonstruované střechy je 876 m2, z toho fotovoltaické moduly zaujímají 550 m?
 • rekonstrukce střechy budovy Nové scény a instalace multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely; fotovoltaické moduly zaujímají 577 m2 (realizace 2009)
 • instalace úsporného osvětlení (realizace 2009)
 • instalace zařízení pro dochlazení zpětné vody do kondenzačních kotlů pro snížení komínové ztráty; teplo je odváděno pomocí tepelných čerpadel instalovaných v rámci jiných opatření do topného systému (realizace 2009)

Smluvně garantované ekonomické přínosy projektu

(V nákladech jsou zahrnuty pouze náklady na plyn a technickou vodu, v grafu nejsou zahrnuty náklady na elektrickou energii)

Úspory dosažené v roce 2008

Za rok 2008 byla v Národním divadle podle projektu očekávána úspora 4 138 000,- Kč bez DPH, to je 22,2% z původních celkových energetických nákladů. Skutečně dosažená úspora za rok 2008 však byla 6 193 747,- Kč bez DPH, což je 33,2% z původních celkových energetických nákladů. Dosažená úspora překračuje původní předpoklad o 2 055 747,-Kč bez DPH. Toto navýšení představuje čistý finanční přínos projektu pro Národní divadlo. V dalších letech bude vlivem realizace dalších etap hodnota garantované úspory narůstat, například v roce 2011 už garantovaná úspora přesahuje částku 9 mil. Kč.


Úspora ve spotřebě plynu 2008


Úspora 2008 ve finančním vyjádření

Související videa (projekt EPC a projekt šetrného osvětlení v Národním divadle)

English Synopsis

The project aims to reduce the costs of particularly heating, hot water and air conditioning at the National Theater - the historical building and the New Stage building. It means installation of modern technology with effective control and maximum use of waste energy.

 
 
Reklama