Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 2. část

Nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových spotřebičů kategorie B nemá i přes zvyšující se technické provedení těchto spotřebičů klesající tendenci. Jaká je odpovědnost výrobců, provozovatelů, montážních a servisních firem, revizních techniků a občanů – uživatelů při provozu plynových spotřebičů v případě otravy?

Pokusme se jednotlivé vlivy na tento nepříznivý trend otrav, který mohou výrazně ovlivnit jednotlivé subjekty podílející se na realizaci zařízení a jeho provozu, blíže specifikovat:

a) Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž je instalován spotřebič, který má jednak zásadní vliv na kvalitu spalování plynu a jednak na porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost–spotřebič“, případně „přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru instalace spotřebiče. Platí zde jednoduchá zásada z fyzikálního principu, tj. že objemové množství vzduchu a spalin, které bude odváděno při spalování komínem, musí být nahrazeno stejným objemovým množstvím vzduchu, který bude do prostoru instalace přiveden. Pokud není tato podmínka splněna, dojde postupně ke zmenšení až k postupnému zastavení toku spalin v kouřovodu a komíně podle schématu na obr. 3.

b) Nedostatečný prostor v místě instalace, bez propojovacích otvorů do dalších prostor, který má přímý vliv na rychlost pronikání spalin do prostoru

Obr. 3 Schematické znázornění funkce komína ve vazbě na přívod vzduchu
Obr. 3 Schematické znázornění funkce komína ve vazbě na přívod vzduchu
 
Obr. 4 Přehledné znázornění vlivů na bezpečný provoz plynového spotřebiče kategorie B
Obr. 4 Přehledné znázornění vlivů na bezpečný provoz plynového spotřebiče kategorie B

c) Ostatní vlivy mající vliv na průnik spalin do prostoru instalace spotřebiče:

 • propojení prostor uvnitř bytu
 • velikost akumulačního prostoru
 • propojení prostor s prostory mimo byt
 • otvory do větracích šachet apod.
 • krby a krbová kamna
 • digestoře
 • větrací zařízení

Celkově lze jednotlivé související vlivy znázornit na schématu na obr. 4.

 
Obr. 5 Jednotlivé fáze při provozu plynového spotřebiče kategorie B z hlediska toku spalin s neprůchodným výměníkem
Obr. 5 Jednotlivé fáze při provozu plynového spotřebiče kategorie B z hlediska toku spalin s neprůchodným výměníkem

d) Provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce. Jde o jeden z významných vlivů na provozní bezpečnost, neboť má přímý vliv na tvorbu oxidu uhelnatého ve spalinách. Je třeba si uvědomit, že plynový spotřebič kategorie B při svém provozu funguje v podstatě na principu jakéhosi vysavače, který nasává vzduch z prostoru, a to se všemi prachovými a jinými částicemi, zejména organického původu (prachové částice z praní a sušení prádla v bytě, chlupy z domácích zvířat apod.). Tyto látky za provozu spotřebiče při průchodu výměníkem se za vysokých teplot připalují na stěny výměníku a postupně tak zhoršují jeho průchodnost pro spaliny. Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do v nitřního prostoru bytu podle schématu na obr. 5.

Z provedeného rozboru předpisové situace jednoznačně vyplývá, že jedním z nejdůležitějších aspektů na zajištění bezpečného provozu je dodržení podmínek výrobců spotřebičů uvedených v Návodu pro instalaci a užívání spotřebiče.

Po podrobném rozboru požadavků těchto návodů výrobců je však možné konstatovat, že naprostá většina těchto návodů nesplňuje požadavky právních předpisů platných pro plynové spotřebiče a v případě řešení právních sporů bude velmi problematické prokázat pochybení na straně provozovatele-občana nesplnění požadavků na bezpečný provoz stanovený výrobcem.

 

Proveďme si stručný rozbor požadavků předpisů pro plynové spotřebiče.

Základním předpisem je Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

§ 1 odst. 5 písm. a):
Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče považovány za běžně používané, pokud jsou správně instalovány a pravidelně udržovány podle návodu k použití,
§ 2 odst. 2:
Spotřebič a vybavení musí vyhovovat technickým požadavkům podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují (dále jen „základní požadavky“).

V Příloze 1 jsou stanoveny povinnosti vyplývající ze základních požadavků na spotřebiče plynných paliv v části 1 takto:

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1.1 Spotřebiče musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí a hospodářská zvířata nebo majetek při běžném užívání, jak je definováno v § 1, odst. 5 tohoto nařízení.
1.2 Všechny spotřebiče, při uvedení na trh, musí
a) být vybaveny technickými návody určenými pro pracovníka provádějícího instalaci,
b) být vybaveny návodem k použití a údržbě určeným pro uživatele,
1.2.2 Návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání.

Zásadním z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti je požadavek uvedený v ustanovení bodu 1.2.2, který požaduje v části určené pro uživatele uvedení veškerých informací pro bezpečné používání spotřebiče a uvedení veškerých upozornění pro uživatele z hlediska jakýchkoliv omezení při používání.

Obr. 6 Přehled závazných a nezávazných předpisů a dokumentů
Obr. 6 Přehled závazných a nezávazných předpisů a dokumentů

Návod k instalaci a užívání má charakter závazného předpisu pro veškeré subjekty, které budou instalací a provozem spotřebiče dotčeny. Tento požadavek je logický ve vztahu k legislativě o odpovědnosti výrobce za výrobek, neboť pokud nebudou v řetězci instalace a užívání výrobku dodrženy veškeré požadavky stanovené výrobcem, není možné dovozovat odpovědnost výrobce z titulu takto instalovaných a provozovaných spotřebičů.

Závaznost návodů výrobců vyplývá ze schématu na obr. 6.

 

jaká je skutečnost s uvedením těchto požadavků na bezpečnou instalaci a užívání spotřebičů se pokusím dokumentovat na několika příkladech Návodů dosud instalovaných a provozovaných spotřebičů. Protože není možné provést rozbor všech dokumentů spotřebičů na současném trhu, provedu označení těchto dokumentů čísly, tak aby nemohlo dojít k diskriminaci některých výrobců.

Vzhledem k narůstajícímu počtu otrav, zejména smrtelných, zaměřím pozornost na požadavky, které výrobce stanoví směrem k uživatelům spotřebičů:

1.1 Důležité pokyny a upozornění

 • Obsluhu ohřívače smí provádět pouze osoby poučené podle pokynů tohoto návodu
 • Pro zajištění bezpečného provozu ohřívače a jeho dlouhé životnosti je nutno zajistit pravidelné roční prohlídky spojené s údržbou

2.11 Běžná údržba
Údržba ohřívače vyžaduje odborné znalosti, proto jeho údržbu svěřte odborným servisním pracovníkům. Doporučujeme pravidelnou údržbu alespoň v ročních intervalech. Nepodceňujte její význam, neboť šetří náklady na případné opravy vzniklé zanedbáním údržby a navíc prodlužuje životnost ohřívače.

U naprosté většiny návodů se nelze spokojit s jeho obsahem zejména ve vztahu ke stanovení jasných a adresných požadavků směrem k jeho uživateli, a to zejména z následujících aspektů:

 • Požadavky stanovené směrem k uživateli nejsou na jednom místě v tomto dokumentu, který by měl jasné určení k povinnostem uživatele
 • Požadavek není jasně formulován a objasněn ve vztahu k bezpečnému užívání spotřebiče
 • Uživateli spotřebiče není srozumitelným způsobem vysvětlen tento nezbytný úkon, který je nutný realizovat, aby spotřebič nemohl způsobit nebezpečný stav spojený s otravou spalinami
 • Chybí vysvětlení mechanismu otravy spalinami
 • Zcela chybí přehled všech rizikových stavů, které mohou za provozu spotřebiče způsobit nebezpečnou situaci jako je např. nedostatečný přívod vzduchu (plastová okna, výměna dveří s otvorem pro přívod vzduchu za nové dveře bez potřebných otvorů), vliv zařízení vytvářejících podtlak, které mohou svým provozem nepříznivě ovlivnit tah v komíně a tak ve svém důsledku i pronikání spalin do prostoru instalace plynového spotřebiče (digestoře, větrací otvory do šachet)

Závěr

Pokud Návod k instalaci a užívání neobsahuje závazná ustanovení o nutnosti provádění konkrétních úkonů k zajištění bezpečnosti provozu, nemůže být po provozovateli vyžadováno plnění doporučených úkonů.

Za závazná ustanovení se považují ustanovení formulovaná:

 1. dikce s oznamovacím způsobem
 2. slovem musí

Za nezávazná ustanovení se považují ustanovení formulovaná:

 1. doporučením
 2. slovy má, mělo by se, bylo by účelné apod.
English Synopsis
Responsibility for the operation of gas appliances in case of poisoning - part 2

The unfavorable trend in the development of carbon monoxide poisoning in the operation of gas appliances category B hasn’t, despite increasing technical performance of these appliances, downward trend. What is the responsibility of manufacturers, operators, assembly and service companies, engineering inspectors and citizens - users in the operation of gas appliances in case of poisoning?