Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 2. část

Datum: 17.12.2012  |  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.  |  Recenzent: Ing. Miroslav Burišin

Nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových spotřebičů kategorie B nemá i přes zvyšující se technické provedení těchto spotřebičů klesající tendenci. Jaká je odpovědnost výrobců, provozovatelů, montážních a servisních firem, revizních techniků a občanů – uživatelů při provozu plynových spotřebičů v případě otravy?

Pokusme se jednotlivé vlivy na tento nepříznivý trend otrav, který mohou výrazně ovlivnit jednotlivé subjekty podílející se na realizaci zařízení a jeho provozu, blíže specifikovat:

a) Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž je instalován spotřebič, který má jednak zásadní vliv na kvalitu spalování plynu a jednak na porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost–spotřebič“, případně „přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru instalace spotřebiče. Platí zde jednoduchá zásada z fyzikálního principu, tj. že objemové množství vzduchu a spalin, které bude odváděno při spalování komínem, musí být nahrazeno stejným objemovým množstvím vzduchu, který bude do prostoru instalace přiveden. Pokud není tato podmínka splněna, dojde postupně ke zmenšení až k postupnému zastavení toku spalin v kouřovodu a komíně podle schématu na obr. 3.

b) Nedostatečný prostor v místě instalace, bez propojovacích otvorů do dalších prostor, který má přímý vliv na rychlost pronikání spalin do prostoru

Obr. 3 Schematické znázornění funkce komína ve vazbě na přívod vzduchu
Obr. 3 Schematické znázornění funkce komína ve vazbě na přívod vzduchu
 
Obr. 4 Přehledné znázornění vlivů na bezpečný provoz plynového spotřebiče kategorie B
Obr. 4 Přehledné znázornění vlivů na bezpečný provoz plynového spotřebiče kategorie B

c) Ostatní vlivy mající vliv na průnik spalin do prostoru instalace spotřebiče:

 • propojení prostor uvnitř bytu
 • velikost akumulačního prostoru
 • propojení prostor s prostory mimo byt
 • otvory do větracích šachet apod.
 • krby a krbová kamna
 • digestoře
 • větrací zařízení

Celkově lze jednotlivé související vlivy znázornit na schématu na obr. 4.

 
Obr. 5 Jednotlivé fáze při provozu plynového spotřebiče kategorie B z hlediska toku spalin s neprůchodným výměníkem
Obr. 5 Jednotlivé fáze při provozu plynového spotřebiče kategorie B z hlediska toku spalin s neprůchodným výměníkem

d) Provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce. Jde o jeden z významných vlivů na provozní bezpečnost, neboť má přímý vliv na tvorbu oxidu uhelnatého ve spalinách. Je třeba si uvědomit, že plynový spotřebič kategorie B při svém provozu funguje v podstatě na principu jakéhosi vysavače, který nasává vzduch z prostoru, a to se všemi prachovými a jinými částicemi, zejména organického původu (prachové částice z praní a sušení prádla v bytě, chlupy z domácích zvířat apod.). Tyto látky za provozu spotřebiče při průchodu výměníkem se za vysokých teplot připalují na stěny výměníku a postupně tak zhoršují jeho průchodnost pro spaliny. Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do v nitřního prostoru bytu podle schématu na obr. 5.

Z provedeného rozboru předpisové situace jednoznačně vyplývá, že jedním z nejdůležitějších aspektů na zajištění bezpečného provozu je dodržení podmínek výrobců spotřebičů uvedených v Návodu pro instalaci a užívání spotřebiče.

Po podrobném rozboru požadavků těchto návodů výrobců je však možné konstatovat, že naprostá většina těchto návodů nesplňuje požadavky právních předpisů platných pro plynové spotřebiče a v případě řešení právních sporů bude velmi problematické prokázat pochybení na straně provozovatele-občana nesplnění požadavků na bezpečný provoz stanovený výrobcem.

 

Proveďme si stručný rozbor požadavků předpisů pro plynové spotřebiče.

Základním předpisem je Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

§ 1 odst. 5 písm. a):
Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče považovány za běžně používané, pokud jsou správně instalovány a pravidelně udržovány podle návodu k použití,
§ 2 odst. 2:
Spotřebič a vybavení musí vyhovovat technickým požadavkům podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují (dále jen „základní požadavky“).

V Příloze 1 jsou stanoveny povinnosti vyplývající ze základních požadavků na spotřebiče plynných paliv v části 1 takto:

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1.1 Spotřebiče musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí a hospodářská zvířata nebo majetek při běžném užívání, jak je definováno v § 1, odst. 5 tohoto nařízení.
1.2 Všechny spotřebiče, při uvedení na trh, musí
a) být vybaveny technickými návody určenými pro pracovníka provádějícího instalaci,
b) být vybaveny návodem k použití a údržbě určeným pro uživatele,
1.2.2 Návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání.

Zásadním z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti je požadavek uvedený v ustanovení bodu 1.2.2, který požaduje v části určené pro uživatele uvedení veškerých informací pro bezpečné používání spotřebiče a uvedení veškerých upozornění pro uživatele z hlediska jakýchkoliv omezení při používání.

Obr. 6 Přehled závazných a nezávazných předpisů a dokumentů
Obr. 6 Přehled závazných a nezávazných předpisů a dokumentů

Návod k instalaci a užívání má charakter závazného předpisu pro veškeré subjekty, které budou instalací a provozem spotřebiče dotčeny. Tento požadavek je logický ve vztahu k legislativě o odpovědnosti výrobce za výrobek, neboť pokud nebudou v řetězci instalace a užívání výrobku dodrženy veškeré požadavky stanovené výrobcem, není možné dovozovat odpovědnost výrobce z titulu takto instalovaných a provozovaných spotřebičů.

Závaznost návodů výrobců vyplývá ze schématu na obr. 6.

 

jaká je skutečnost s uvedením těchto požadavků na bezpečnou instalaci a užívání spotřebičů se pokusím dokumentovat na několika příkladech Návodů dosud instalovaných a provozovaných spotřebičů. Protože není možné provést rozbor všech dokumentů spotřebičů na současném trhu, provedu označení těchto dokumentů čísly, tak aby nemohlo dojít k diskriminaci některých výrobců.

Vzhledem k narůstajícímu počtu otrav, zejména smrtelných, zaměřím pozornost na požadavky, které výrobce stanoví směrem k uživatelům spotřebičů:

1.1 Důležité pokyny a upozornění

 • Obsluhu ohřívače smí provádět pouze osoby poučené podle pokynů tohoto návodu
 • Pro zajištění bezpečného provozu ohřívače a jeho dlouhé životnosti je nutno zajistit pravidelné roční prohlídky spojené s údržbou

2.11 Běžná údržba
Údržba ohřívače vyžaduje odborné znalosti, proto jeho údržbu svěřte odborným servisním pracovníkům. Doporučujeme pravidelnou údržbu alespoň v ročních intervalech. Nepodceňujte její význam, neboť šetří náklady na případné opravy vzniklé zanedbáním údržby a navíc prodlužuje životnost ohřívače.

U naprosté většiny návodů se nelze spokojit s jeho obsahem zejména ve vztahu ke stanovení jasných a adresných požadavků směrem k jeho uživateli, a to zejména z následujících aspektů:

 • Požadavky stanovené směrem k uživateli nejsou na jednom místě v tomto dokumentu, který by měl jasné určení k povinnostem uživatele
 • Požadavek není jasně formulován a objasněn ve vztahu k bezpečnému užívání spotřebiče
 • Uživateli spotřebiče není srozumitelným způsobem vysvětlen tento nezbytný úkon, který je nutný realizovat, aby spotřebič nemohl způsobit nebezpečný stav spojený s otravou spalinami
 • Chybí vysvětlení mechanismu otravy spalinami
 • Zcela chybí přehled všech rizikových stavů, které mohou za provozu spotřebiče způsobit nebezpečnou situaci jako je např. nedostatečný přívod vzduchu (plastová okna, výměna dveří s otvorem pro přívod vzduchu za nové dveře bez potřebných otvorů), vliv zařízení vytvářejících podtlak, které mohou svým provozem nepříznivě ovlivnit tah v komíně a tak ve svém důsledku i pronikání spalin do prostoru instalace plynového spotřebiče (digestoře, větrací otvory do šachet)

Závěr

Pokud Návod k instalaci a užívání neobsahuje závazná ustanovení o nutnosti provádění konkrétních úkonů k zajištění bezpečnosti provozu, nemůže být po provozovateli vyžadováno plnění doporučených úkonů.

Za závazná ustanovení se považují ustanovení formulovaná:

 1. dikce s oznamovacím způsobem
 2. slovem musí

Za nezávazná ustanovení se považují ustanovení formulovaná:

 1. doporučením
 2. slovy má, mělo by se, bylo by účelné apod.
 
English Synopsis
Responsibility for the operation of gas appliances in case of poisoning - part 2

The unfavorable trend in the development of carbon monoxide poisoning in the operation of gas appliances category B hasn’t, despite increasing technical performance of these appliances, downward trend. What is the responsibility of manufacturers, operators, assembly and service companies, engineering inspectors and citizens - users in the operation of gas appliances in case of poisoning?

 

Hodnotit:  

Datum: 17.12.2012
Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.   všechny články autora
Recenzent: Ing. Miroslav BurišinSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Vytápění

logo FV PLAST
logo DANFOSS
logo THERMONA
logo GEMINOX
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czZávěsné tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM je výhodné pro nízkoenergetické domyŘímské rolety – dokonale zastíní a oživí váš interiérOkapy SATJAM Niagara za příznivou cenu a nově i z hliníkuHotel v Brně nabízí pokoj speciálně pro alergiky. Jaká má specifika?