Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny v pasivních domech a dřevostavbách

Směřování evropského stavebnictví přináší v souvislosti s povinností snižování energetické náročnosti zcela nové požadavky na jednotlivé profese zapojené do procesu výstavby. To se týká i kominíků, kontrolujících odvody spalin ze spalovacích zdrojů.

Pod záštitou Moravského kominického společenstva (MKS) Brno, Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a Centra pasivního domu (CPD) se ve dnech 19. a 20. dubna 2017 konala specializovaná konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“. Na akci, kterou organizačně zajistilo MKS Brno společně s firmou MESSY s.r.o., přijelo do Brna 36 členů MKS Brno a 8 přednášejících. Účastníky školení byli revizní technici spalinových cest a kominíci.

První ročník konference reagoval na nové podmínky výstavby domů s téměř nulovou potřebou energie a byl současně prvním krokem k vytvoření základny proškolených kominických odborníků v oblasti kontrol, revizí, návrhů a začleňování spalinových cest v pasivních a nízkoenergetických domech a dřevostavbách. Na tuto konferenci budou navazovat, další školení, již zaměřená na konkrétní témata spjatá s problematikou začleňování komínů do těchto typů staveb.

Co se týká komínů a kominické činnosti, současná legislativa ani kominická norma dostatečně nereflektuje trend, kterým se výstavba ubírá, což vyvolává mnoho nejasností. V tomto směru by bylo vhodné se zamyslet nad efektivními změnami v normách a legislativě, jak potvrdila i přednáška pana Luboše Czyže, soudního znalce v oboru komíny.

Na potřebu kvalitních řemeslníků a dobře odvedené práce upozornil ve své přednášce odborný poradce Centra pasivního domu Ing. Libor Hrubý, který během své přednášky podrobně objasnil základní principy výstavby pasivních domů a možnosti jejich vytápění.

Tak, jako je potřeba umět se vypořádat s komíny v pasivních domech, tak je nutno zaujmout správný postoj také ke komínům v dřevostavbách, protože počet postavených dřevostaveb na českém trhu stále roste a v roce 2016 tvořil podíl dřevostaveb již 14 %, jak o tom informoval ve své přednášce předseda Asociace dodavatelů montovaných domů Ing. Vratislav Blaha CSc. V této oblasti se ukazuje, že je nutná intenzivní osvěta, protože u některých kominíků je stále zakořeněna jakási „panika“ z komínů umístěných v dřevostavbách.

V průběhu konference byly nejčastěji zmiňovanými problémy absence projektové dokumentace i výpočtů spalinových cest a koordinace návaznosti jednotlivých profesí. Kominíci se velice často zapojují do celého procesu až v úplném závěru, v okamžiku, kdy mají vystavit revizní zprávu na spalinovou cestu. Na tyto problémy ve svých přednáškových blocích poukázali soudní znalec Ing. Valtr Sodomka a výpočtová specialistka Veronika Buková z firmy MESSY s.r.o., kteří se dlouhodobě zabývají navrhováním a začleňováním komínů do pasivních domů a dřevostaveb.

Úzce souvisícím a podstatným tématem je i větrání budov, které na konferenci prezentoval, doc. Ing. Petr Horák PhD. z Ústavu TZB, VUT Brno. Ve své přednášce představil systémy větrání budov a upozornil na problémy přívodu vzduchu ke spotřebičům typu „B“ a otevřeným spotřebičům, a to zejména v interakci se systémem řízené výměny vzduchu.

Do sborníku konference přispěl svým článkem také přední odborník na požární bezpečnost staveb doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ze Stavební fakulty, ČVUT v Praze.

Dvoudenní program vyplnily nejen přednášky, ale i odpolední workshop, na kterém se podílelo Střední odborné učiliště Bosonohy. Workshop se uskutečnil v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách a posluchači tak měli příležitost si prohlédnout rozsáhlé vybavení RVC. Stěžejními tématy workshopu bylo použití a zapojení plynových spotřebičů, alternativních zdrojů vytápění a spotřebičů spalujících biomasu. Vzhledem k tomu, že se na každém stanovišti pracovalo v malé skupině, byl zde prostor nejen pro poskytnutí vyčerpávajících informací ze strany přednášejících, ale rovněž se v každém kroužku rozproudila živá diskuze na dané téma.

Všichni zúčastnění se shodli, že tato konference byla velkým přínosem. Vzdělávání v tomto odvětví musí nadále pokračovat a rozvíjet se, což shrnul ve svém závěrečném vystoupení také místopředseda MKS Brno Ing. Jaroslav Šikula.

Specializované konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ v Brně se zúčastnilo 36 členů MKS, revizních techniků spalinových cest a kominíků. Všichni účastníci školení obdrželi Certifikát o absolvování školení.
Specializované konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ v Brně se zúčastnilo 36 členů MKS, revizních techniků spalinových cest a kominíků. Všichni účastníci školení obdrželi Certifikát o absolvování školení.
Na workshop, který proběhl v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách, se účastnící rozdělili do tří menších skupin.
Na workshop, který proběhl v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách, se účastnící rozdělili do tří menších skupin.


Komíny - MESSY s.r.o.
logo Komíny - MESSY s.r.o.

Provádíme komplexní realizace spalinových cest. Specializujeme se na montáže komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných staveb. Požárně-bezpečnostní řešení průchodu komínu dřevěnými konstrukcemi zajišťujeme použitím systému SAVE ENERGY. Zákazníkům ...