Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společné komíny v bytových domech, 2. díl – Co si ověřit a jaké podklady shromáždit

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Kapitola 1. Je nutné problém s někým okamžitě konzultovat?

1.1 – Na začátku

V okamžiku, kdy padne rozhodnutí o výměně spotřebičů a rekonstrukci odvodu spalin, je z hlediska vlastníka/vlastníků nemovitosti třeba postupovat tak, aby byla zaručena především objektivita a nestrannost spolupracujících odborníků a jednak optimalizovány finanční náklady. Je překvapivé, že počáteční kroky, včetně základního posouzení, je možno provést v podstatě bez nutnosti přizvání externího zpracovatele nebo poradce, a tedy bez přímých nákladů.

Největší chybou se naopak stává snaha sehnat „odborníka“, který vše vyřeší a navrhne jakési optimální a všem zúčastněným vyhovující řešení. Tato chyba bývá draze zaplacena, a to zejména v případě, kdy je v tomto kroku oslovena osoba, která nemá v principu zájem hledat optimální řešení, ale naopak má zájem prodat řešení své.

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 1. díl – Proč postupovat metodicky? Přečíst článek

Když už v úplných počátcích s někým konzultovat, tak lze doporučit veřejnou správu, oborové svazy majitelů bytových domů nebo správcovské firmy.

Patrně nejelegantnějším řešením je využít bezplatné energetické poradenství EKIS. Energetická konzultační informační střediska jsou zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu a najdete je po celé republice
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/ekis
Na problematiku spalinových cest se specializuje středisko 1023 EKIS Kamenice.


Současně je třeba si uvědomit, že jakákoli seriózní rada může být odborně podána až v rámci realizace.

Máte-li tuto publikaci, nemusíte hned s někým konzultovat Jedním z hlavních cílů této publikace je, umožnit vlastníku bytového domu učinit si představu o možnostech řešení problému, a to bez nutnosti okamžitého zadání řešení třetí osobě.

 

1.2 – Všechny naráz, nebo postupně? Kombinovat TURBO kotle a kondenzační kotle?

Na tuto otázku se obvykle narazí hned z počátku řešení problému, a je zároveň velice záludná.

Její „záludnost“ spočívá především v tom, že odpovědi se mohou různit. Neexistuje totiž relevantní právní dokument, který by kombinaci nízkoteplotních TURBO kotlů a kondenzačních kotlů zakazoval, ale ani aby ji povoloval, nebo stanovil nějaké provozní podmínky. Tato situace nahrává různým „odborníkům“, aby prezentovali řešení směrující především k tomu prodat své vlastní zboží, aniž by je další osud jakkoliv zajímal. Výhodou je, že toto neseriózní jednání lze snadno odhalit. Mezi často používaná klišé patří zejména: „Tak se to dělá normálně …“, „Tak to dělají všichni …“, „To je odsouhlasené výrobcem …“, „Takových realizací mám spoustu …“, „Všichni ostatní tomu nerozumí …“, a když vše selže, tak oblíbené: „To mám doma a funguje to skvěle …“. Nicméně, ať už je úvod jakýkoliv, závěr je vždy stejný: Nebude provedena revizní zpráva spalinové cesty.

Zdůvodnění typu: „To není potřeba …“, „To se nedělá nikdy …“, „To vystaví kominík …“ apod., jasně naznačují, že dotyčná osoba nejedná seriózně. Takovému jednání nahrává i fakt, že za zpracování revizní zprávy spalinové cesty odpovídá stavebník, nikoliv dodavatel (viz § 152 odst. 1. Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění).

Pro ověření serióznosti obvykle zcela postačí požadavek na uzavření písemné smlouvy o dílo s požadavkem přenesení odpovědnosti za zpracování revize spalinové cesty na dodavatele.

V době, kdy byly kondenzační spotřebiče novinkou, soudilo se obecně, že kombinace s původními kotli je možná, při splnění určitých podmínek. Za ty bylo považováno osazení jednocestných klapek na kouřovody a současné limitní zvýšení přetlaku nebo deklarace komínu jako komínu s přirozeným tahem a tlakovým vyrovnáním. Postupně se však ukazovalo, že tlakové, teplotní a vlhkostní poměry se ve společných komínech s kombinací spotřebičů TURBO a kondenzačních změnily natolik, že docházelo k omezení funkčnosti a poškození některých spotřebičů. Provedené výpočty dle ČSN EN 13 384-2 rovněž ukázaly, že při kombinaci spotřebičů s různými provozními stavy záleží nejen na jejich aktuálním poměru, ale i na jejich vzájemném umístění. Konfliktní může být i nepoměr systémů řízení a regulace.

V současné době proto většina odborníku doporučuje, v rámci náhrady nízkoteplotních TURBO kotlů kotli kondenzačními, vyměnit všechny spotřebiče současně a vyhnout se tak potenciálním problémům, a to jak současným, tak budoucím.

To se týká i situace, kdy je sestava konkrétní společné spalinové cesty ověřena výpočtem dle ČSN EN 13384-2.

Kombinaci suchého a mokrého (s kondenzačními spotřebiči) provozu komínu totiž uvedená norma nezakazuje ani nepovoluje, a tudíž ani používané výpočtové programy na konfliktní situaci neupozorní, ale pracují prostě se zadanými veličinami. Na zhotoviteli je potom technicky zajistit, aby byly tyto podmínky splněny, přičemž zejména teoretické 100% oddělení suchého a mokrého provozu lze v praxi zajistit jen velice stěží.

Vyhněte se proto kombinaci TURBO kotlů s kondenzačními kotli. Do společného komínu je doporučeno zaústit vždy jen plynové spotřebiče stejných provozních parametrů, tedy buď všechny TURBO nebo všechny kondenzační a nezahrávat si s jakoukoliv jejich společnou kombinací.

Kapitola 2. Podklady

Jak máme prakticky začít, aniž by to nutně vyžadovalo finanční náklady? Jaké podklady pro začátek potřebujeme?

Především je třeba sehnat všechny dostupné podklady o stávajícím provedení připojení spotřebičů a odvodů spalin, které jsou k dispozici. Nejedná se tedy o zpracování podkladů nových, ale shánění podkladů z období výstavby a kolaudace domu a jeho provozu v minulých letech.

V této souvislosti by měly být k dispozici nebo dohledatelné následující doklady:

  • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby. Ta by správně měla být archivována u vlastníka stavby, a to v podstatě po celou dobu životnosti stavby. Alternativně by měla být v archivu stavebního úřadu, který budovu kolaudoval.
  • Revizní zpráva spalinové cesty. Povinnost zpracovat revizi spalinové cesty při kolaudaci objektu, respektive při zprovoznění spalinové cesty, je legislativně dána již minimálně od osmdesátých let minulého století. U objektů kolaudovaných v posledních cca třiceti letech by měla být revizní zpráva spalinové cesty součástí dokumentace předkládané vlastníkem při kolaudaci objektu. Název dokumentu muže být odlišný, např. revize, revizní zpráva, posouzení komínu a podobně.
  • Zprávy o kontrolách a čištění spalinových cest. Povinnost provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest je legislativně dána opět již od osmdesátých let minulého století. Velký důraz na pravidelné kontroly a čištění je kladen od roku 2016, kdy byla vyhláškou č. 34/2016 Sb. předepsána povinnost periodické kontroly komínu, a to pro komíny od plynových TURBO kotlů 1× ročně. Z této kontroly musí oprávněná osoba (kominík) vyhotovit zápis, který musí vlastník objektu archivovat, minimálně do příští kontroly. Tyto zprávy by proto pro všechny komíny v bytových domech měly být k dispozici, a to minimálně od roku 2016 až dodnes.
  • Pasport komínu. Jedná se o zprávu, která není legislativně vyžadována, ale v některých případech může být k dispozici, a to zejména u objektů, kde je více komínů. Pasportizace popisuje právě situaci s umístěním spalinových cest (komínů) a spotřebičů v případě větších objektů, kde by z revizní nebo kontrolní zprávy nemusely být přesně jasné vazby a umístění komínů v dané budově nebo lokalitě.

Obecně platí, že čím více dokladů je k dispozici a čím lépe jsou zpracovány, tím jednodušší a lacinější budou další kroky. V praxi zřejmě nelze očekávat, že se podaří získat všechny uvedené doklady, a v maximální kvalitě. Cílem však musí být sehnat maximum možného.

Pokud není k dispozici reálná projektová dokumentace, ani revizní zpráva, ani pasport komínu, musí být k dispozici alespoň „Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty“. V případě projektové dokumentace a revizní zprávy spalinové cesty se jedná o dokumenty, které jsou legislativně požadovány při uvádění spalinové cesty a připojených spotřebičů do provozu, což obvykle proběhlo jednak při kolaudaci objektu, a jednak by mělo proběhnout při výměnách spotřebičů, rekonstrukcích bytových jednotek a podobně. Předpisy vyžadující uvedené dokumenty, jakož i jejich předepsaný rozsah, obsah a podmínky archivace, se postupem času měnily, což zejména u starších objektů může způsobit situaci, že tyto dokumenty buď nelze dohledat, nebo je jejich obsah nedostatečně vypovídající. To ovšem neplatí o provádění kontrol a čištění spalinových cest, které jsou legislativně předepsány jako povinná podmínka provozu a u plynových nekondenzačních spotřebičů musí být prováděny 1× ročně, minimálně od roku 2016. Každý vlastník / správce / pronajímatel / nájemce musí mít v roce 2021 k dispozici nejméně čtyři tyto zprávy z let 2016 až 2020.

Vzhledem k povinnému rozsahu kontroly by správně provedená kontrola měla zajistit poměrně značné množství dat, a to i v případě, že všechna nejsou v listinné podobě zprávy zapsána. Osoba provádějící kontrolu musí tedy, na žádost objednatele, další data případně dodat. Samozřejmě, pokud se jedná o doplnění do rozsahu předepsaného vyhláškou, mělo by toto být provedeno zdarma.

Pokud při provozu nebo správě bytového domu došlo k situaci, že kontroly a čištění nebyly prováděny, je bezpodmínečně nutné ihned jejich provedení objednat a dohlédnout na to, aby rozsah zpracování v maximální možné míře odpovídal § 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. Totéž platí v situaci, kdy kontroly sice prováděny byly, ale zprávy jsou nedostatečné a osoby, které je vystavily, jsou reálně nedostupné. V obou případech se vyplatí vybrat pro provedení kontroly seriózní, prověřenou firmu, a to i za cenu úměrně zvýšených nákladů.

Obr. Příklad vyplnění zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty. V popisu komínu zdůrazněno zapsání materiálového zatřídění.
Obr. Příklad vyplnění zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty. V popisu komínu zdůrazněno zapsání materiálového zatřídění.
Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 3. díl – Komín, materiál a provozní parametry Přečíst článek

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Pokračování příště: Komín, materiál a provozní parametry.

 
 
Reklama