Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společenstvo kominíků ČR projednalo aktuální úkoly a otázky svého řemesla

Bez souhlasu revizního technika spalinových cest nelze provozovat spalovací zdroj tepla a bezpečnost provozu preventivně prověřují povinné kontroly prováděné kominíky.

Úvod – Ing. Zdeněk Lyčka, APTT

V malebném prostředí hotelu Jezerka u Sečské přehrady se počátkem května konala valná hromada Společenstva kominíků ČR, které sdružuje významnou část držitelů živnostenského oprávnění v oboru Kominictví, kterých bylo mimo jiné na počátku roku 2024 u nás vydáno 3 441. Společenstvo v loňském roce oslavilo 30 let od svého založení, patří tak k nejstarším profesním sdružením u nás. Historie kominického řemesla však sahá o několik století zpět, a na samotné valné hromadě to bylo také znát především z nepřehlédnutelné hrdosti přítomných k příslušnosti ke kominickému stavu. Význam Společenstva bezesporu podtrhuje fakt, že jeho prezident Ing. Jaroslav Schön je členem představenstva Hospodářské komory ČR a potvrdila jej také účast množství významných domácích i zahraničních hostů na valné hromadě. Čisté, a tedy i funkční a bezpečné spalinové cesty jsou, a bezesporu nadále také budou nedílnou součástí stávajících i nově budovaných budov. A to snad i navzdory přání některých progresivistických skupin, které by rády viděly budoucnost evropských domácností bez spalovacích zdrojů, a tedy i bez komínů. Doufejme tedy, že zvítězí zdravý rozum, a kominíci budou nosit štěstí do našich domovů domovů i po další desetiletí.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Z jednání SKČR – Ivo Havlík, šéfredaktor Kominického věstníku

Členové Společenstva kominíků České republiky se 14. května sešli na valné hromadě v Kongresovém centru Jezerka v Seči.

Výroční shromáždění začalo příchodem praporečníků Jaroslava Laibla, cechmistra Plzeňského kraje, a Karla Vejdovského, cechmistra Středočeského kraje, kteří do konferenčního sálu přinesli a vztyčili v něm spolkový prapor. Na rubu praporu je pod heslem „V jednotě je síla“ a portrétem sv. Floriána vyšito, že Společenstvo kominíků ČR bylo založeno v roce 1990, patří tedy k vůbec nejstarším spolkům řemeslníků, které svoji profesní pospolitost obnovili po listopadu 1989.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Prezident SKČR Jaroslav Schön v úvodním vystoupení mimo jiné zdůraznil, že prosperita státu závisí na prosperitě každého jednotlivce. I cestu k tak potřebným cílům, jako je ochrana klimatu, či zajištění lidských práv, se nekompetentními regulacemi politikům podařilo zkomplikovat natolik, že evropské firmy už dnes silně zaostávají za zbytkem světa. Zásadou každého podnikání by měla být především odbornost, profesionalita a poctivost. K udržitelnosti řemesla mimo jiné přispívá odborná erudice, poctivá práce a celoživotní vzdělávání každého jednotlivého řemeslníka. A jsou to hlavně profesní cechy, spolky a společenstva, kdo dbají na odbornou úroveň a poctivost. Jen v loňském roce odhalilo 75 členů SKČR 6221 závad spalinových cest, z nichž 51% tvořily závady spalinových cest pro plynná paliva. Nesouhlasně se vyjádřil k návrhům některých ekonomů (především z řad NERV)k plošnému snižování požadavků na požární bezpečnost staveb z důvodu úspor a následnému zvýšení výběru daní díky zlevnění výstavby.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Rovněž jako každý rok, bylo opětovně odhaleno 200 až 250 zadehtovaných komínů, což hasičům ročně ušetří stejný počet výjezdů k hořícím komínům.

Jaroslav Schön rovněž informoval, že po několika letech práce se podařilo dokončit zásadní část projektu, který v rámci plánu rozvoje technické normalizace vypsala Česká agentura pro standardizaci. Na plnění úkolů projektu pracovali společně odborníci z SKČR, HZS ČR a ČKAIT. Podařilo se jim dokončit návrhy změn a doplnit národní technické normy, zejména pak ČSN 734201, o požadavky na požární bezpečnost při zabudování spalinových cest do staveb.

Problematika je to široká a díky nesrovnalostem v evropských i národních normách velice složitá a nepřehledná. V rámci projektu proto bylo nutno provést i celou řadu zkoušek, výpočtů a počítačových simulací. Dobré dílo se nakonec povedlo a účastníci celoživotního vzdělávání SKČR byli na letošních seminářích s problematikou seznámeni. Další semináře se chystají pro členy HZS ČR a ČKAIT. V rámci projektu rovněž spatří světlo světa komentované znění uvedené ČSN a odborná publikace, především pro projektanty.

Závěrem svého vystoupení prezident SKČR poděkoval všem hostům za účast na veřejné části valné hromady a všem členům SKČR, kteří svou prací a odborností přispívají k šíření dobrého jména kominického řemesla. A hlavně těm, kteří k jeho rozvoji a udržitelnosti pomáhají pravidelným hlášením zjištěných závad spalinových cest.

Jako první host na výročním jednání kominíků promluvil poslanec Parlamentu ČR generálporučík Drahoslav Ryba, který byl v letech 2011 až 2021 generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR. Odsoudil tlaky na snižování nároků na požární bezpečnost nových staveb pro finanční úspory. Takové šetření není podle něj na místě.

Aktuální úkoly Hasičského záchranného sboru ČR představil náměstek generálního ředitele plukovník František Vavera, který uvedl, že profesionální hasiči nyní mají více technických zásahů a ve velké míře asistují u přibývajících automobilových havárií. Požárů sice mírně ubylo, ale naopak škody jimi způsobené jsou oproti minulosti vyšší.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Trvale je nemálo požárů způsobených závadami na spalinových cestách. Vedení HZS ČR usiluje o zvýšení počtu tzv. mokrých hasičů na úkor tzv. suchých, tedy kancelářských. K nepromyšlenému a neodůvodněnému snižování nároků na požadavky požární bezpečnosti staveb z důvodu snižování nákladů na výstavbu uvedl, že podobný hazard s majetkem a zejména životy lidí nelze připustit. Závěrem svého vystoupení poděkoval za vzájemnou a velice užitečnou spolupráci, zejména v oblasti vzdělávání, a informoval o tom, že mezi SKČR a GŘ HZS ČR byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci, kterou před nedávnem podepsali prezident SKČR Jaroslav Schön a generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček.

Jménem 362 tisíc členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kominíky pozdravil 1. náměstek starostky Josef Bidmon, poděkoval za spolupráci v protipožární prevenci. Spolu s čestným starostou SH ČMS Janem Slámečkou prezidentovi SKČR Jaroslavu Schönovi a emeritnímu prezidentovi Emilu Morávkovi spolu s čestným starostou SH ČMS Janem Slámečkou předal pamětní medaile ke 160. výročí dobrovolných hasičů 1864–2024.

Josef Bidmon jako současný starosta Sdružení hasičů Pardubického kraje zvláště poděkoval prezidentovi SKČR za jeho osobní přínos při obnovení odborné spolupráce mezi SKČR a SH ČMS. Ocenil přednášky viceprezidenta SKČR Jana Leksy, které pořádá pro dobrovolné hasiče kraje, tyto přednášky se pro odborný obsah a přitažlivou formu těší velkému ohlasu a žádají si je další sbory.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Nejen s formálně pozdravnými projevy vystoupila řada čestných hostů – ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Žanet Hadžič, předseda správní rady České agentury pro standardizaci Karel Novotný, ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb a zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Lubomír Keim, prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka, viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer, 1. viceprezident Cechu kamnářů ČR Vít Pešek, zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů Střední odborné školy Jarov Vilém Kodíček. Všichni ocenili profesní i lidské vazby na Společenstvo kominíků ČR.

České, moravské a slezské kolegy pozdravili viceprezident Komory kominárov Slovenské republiky Gabriel Klotton a prezident Korporace polských kominíků Waldemar Drozdiol.

Foto: Ivo Havlík
Foto: Ivo Havlík

Vyznamenání „Za propagaci kominického řemesla” převzal kominík Patrik Volše z městyse Štoky v okrese Havlíčkův Brod. Dalším byl Jiří Flajšman z Velkého meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou, který z důvodu nemoci ocenění nemohl převzít. Příslušný cechmistr mu je předá při jiné vhodné příležitosti.

Našemu prvnímu kominickému muzeu, které v Zářičí v okrese Tábor založili manželé Eva a Josef Bažantovi, předal cechmistr Středočeského kraje Karel Vejdovský finanční dar ve výši 20 000 korun s přáním, aby peníze pomohly rozšířit cenné památky na pětisetletou historii našeho „černého“ řemesla.

Moderní techniku, bez níž se dnes kvalifikovaný kominík nemůže obejít, představily české i zahraniční firmy.

V září letošního roku se do Prahy sjedou zástupci sdružení kominíků z mnoha zemí, aby na mezinárodním kongresu Evropské federace kominických mistrů (za účasti zástupců kominíků z USA a Anglie) projednali nejen aktuální otázky perspektivy svého řemesla v době radikálního omezování spalování uhlí, dřeva, ropy a zemního plynu. Mezinárodní organizace ESCHFOE si právě v Praze připomene 70. výročí svého zrodu.


 
 
Reklama