Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové předpisy pro vyústění odtahů plynových kotlů stěnou fasády

V letošním roce došlo k změnám v předpisech pro návrh vyústění odtahů spalin, namísto starších TPG 800 01 nyní platí ČSN 73 4201 z ledna 2008. Několik měsíců byly souběžně uveřejněné oba předpisy, ale návrh podle jednoho často odporoval druhému.

Úvod

Na fasádu se vyúsťují odtahy plynových spotřebičů v technicky zdůvodněných případech, kdy je jiný způsob problematický. Používá se buď pro spotřebiče v provedení B s nuceným přívodem vzduchu, spotřebiče v provedení B s nuceným odvodem spalin nebo spotřebiče v provedení C (tzv. "turbo" - nasávající vzduch potrubím přímo z vnějšího prostředí). Spaliny obsahují kromě vodní páry a CO2 i škodliviny, z nichž jsou nejvíce sledovány oxidy dusíku NOx, které mohou pronikat okny do interiéru. Také může docházet k poškozování fasády. Na vlastnosti ovzduší v okolí těchto odtahů má vliv několik faktorů: výkon spotřebiče, třída NOx (podle koncentrace NOx v mg/kWh), teplota spalin, rychlost spalin ve vyústění a rychlost větru. Výkonnější kotle a kotle s nižší třídou NOx (větší koncentrací škodlivin ve spalinách) přirozeně ohrožují větší plochu fasády a oken. Teplota spalin má vliv na poměr mezi šířkou a výškou zasažené části fasády, protože teplejší spaliny rychleji stoupají vzhůru, nešíří se sice tolik do stran, ale zasahují do větší výšky. U spalin s nízkou teplotou, zejména u vlhkých spalin kondenzačních kotlů se více spalin šíří do stran a část spalin se může šířit i na fasádu pod vyústěním. Malá výstupní rychlost spalin (např. z lokálních plynových topidel) způsobí proudění koncentrovaných spalin přímo po fasádě, zatímco vysoká rychlost transportuje spaliny dále od fasády a přímo u vyústění dochází k intenzivnímu promíchání spalin s okolním vzduchem. Nejhůře popsatelný faktor je vliv větru. Za bezvětří je spalinová vlečka prakticky neměnná a trvale zasahuje fasádu především svisle nad vyústěním. Vlivem větru se spaliny dostávají dále od svislého směru, ale díky poryvům nezatěžují tyto části fasády trvale.

Rozdílné požadavky návrhu vyústění

Donedávna se pro návrh vyústění spalin plynových spotřebičů kromě zákona o ochraně ovzduší používala pouze TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (dále jen "TPG"). Na platnost těchto pravidel bylo i u soudů přihlíženo jako na platnost technických norem a dodavatelé plynových kotlů je kromě svých doporučení uvádějí v montážních návodech. Nově upravuje odtah spalin stěnou fasády norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování a připojování spotřebičů paliv (dále jen "norma") z ledna 2008.

Výrazný rozdíl je v maximálním možném výkonu, v TPG byl možný jmenovitý výkon 50 kW, zatímco norma připouští 40 kW u průmyslových objektů (bez oken nad vyústěním) a 14 kW u rekonstrukcí bytových a rodinných domů. Takže v nové bytové výstavbě již nemohou být takto vyúsťovány prakticky žádné plynové kotle a u rekonstrukcí žádné kotle s průtokovým ohřevem teplé vody (ty mají výkon 18 kW a více). V samostatném odstavci normy je možnost použití spotřebičů do 7 kW, což jsou zpravidla lokální podokenní plynová topidla (lidově označované "vafky") a lze je poměrně benevolentně instalovat 0,3 m pod parapetem okna s tím, že další obdobný spotřebič nesmí být vyústěn blíže než 2,0 m horizontálně a 2,5 m vertikálně.

Ochranné pásmo vyústění, kde nesmějí být okna a jiné stavební otvory, u TPG nelogicky vůbec nezáviselo na výkonu ani na třídě NOx. V normě je naopak podrobná tabulka rozměrů ochranného pásma pro 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 kW dokonce s procentuálními korekcemi podle NOx tříd. Norma oproti TPG také udává určité ochranné pásmo pod vyústěním. Trochu překvapivý je ale tvar většinou rozhodující horní části ochranného pásma dle normy, nejexponovanější část pásma zde není svisle nad vyústěním, ale zhruba 25° od svislice na obě strany. Takže např. 12 kW kotel běžné třídy NOx 3 vyžaduje ve výšce 5 m nad vyústěním více než 6 m široký prostor bez oken. TPG předpokládala zatížení především ve svislém směru v pásu jen 1 m.


Obr. 1 - Příklady ochranného pásma pro různé výkony a srovnání pásem z TPG a z nové normy.

Dle normy nesmí být u spotřebiče s více než 7 kW vyústění pod balkónem a přesahující střechou bez žádné další specifikace, výškách nebo možných opatření. Takže výměna mnohých stávajících "turbokotlů" za nové bude problematická, protože přesahující střecha je velmi častá.

TPG požadovala výšku vyústění nad terénem nebo římsou 0,3 m (kvůli sněhu), na veřejných místech u spotřebičů s ventilátorem 2 m nad terénem (nad dýchací zónu člověka). Norma požaduje u bytových domů nejméně 4 m, jiné případy nezmiňuje.

TPG požadovala u spotřebičů nad 7 kW dodržení imisních limitů NOx a CO u oken obytných a pobytových místností ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. vyjma osamocených volně stojících staveb s jedním uživatelem, norma to požaduje bez výjimky. Norma požaduje, aby protilehlá nebo přilehlá fasáda k vyústění byla vzdálena minimálně 15 m v případě budovy s okny.

Co neřeší norma ani neřešila TPG, je těsnost oken, otevíratelnost a jejich skutečnou větrací funkci. Okna jsou definována jako stavební otvor, i když nemusí sloužit k větrání. V současnosti se rozšiřuje používání i malých bytových rekuperačních jednotek, okna v těchto případech jsou prakticky vzduchotěsná a v otopném období nejsou otvírána. Bude to trend následující po současném masivním zateplování, proto by se na okna v takových těsných budovách se vzduchotechnikou mělo pohlížet jinak.

Doplněk

O případný názor jsme požádali Ing. Františka Jiříka - zpracovatele nové normy a Ing. Burišina z ČSTZ. Ing. Jiřík nás upozornil na změnu platnosti a Ing. Burišin nám zaslal následující zpřesňující poznámky:

1) ČSN 73 4201 povoluje instalaci spotřebičů:

  • do 40 kW u průmyslových objektů
  • do 14 kW u bytových a rodinných domů,

kdežto TPG 800 01 stanovila požadavky na umísťování odtahů spalin od spotřebičů s jmenovitým tepelným výkonem nejvýše 50 kW. To znamená, že TPG neřešila spotřebiče nad 50 kW, avšak jejich použití nezakazovala. ČSN 73 4201 naopak použití spotřebičů s větším výkonem zakazuje.

2) Čl. 10.1.1 - požadavek na dodržení koncentrace NOx platí obecně pro všechny kotle v provedení C, bez ohledu na to, zda je odkouření vyvedeno nad střechu, nebo do fasády.

3) Omezení výkonu kotle u rodinného domu s jednou bytovou jednotkou nemá opodstatnění - vyvedením odkouření pod okno by majitel obtěžoval sám sebe.

 
 
Reklama