Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře?

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.


Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Koho se kontroly kotlů týkají

Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.

Kdo kontroly kotlů může provést

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba (topenář) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat provozovateli kotle při kontrole. Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam vlastních kontrolorů na svých webových stránkách.


„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobou. Řada domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma. Například:

Existují však i jiné seznamy, kde je možné revizního technika najít:

Jak probíhá kontrola kotle v praxi


Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají revizní technici povinnost poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu. Může se jednat o typy zlepšující fungování otopné soustavy a snižující náklady na palivo, eliminaci škodlivých emisí, modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, popř. akumulační nádobu, apod.

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1500 Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti revizního technika. Na základě proběhlé revize vystaví technik na místě doklad o kontrole.
JAK VYPADÁ DOKLAD O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU KOTLE? .

Co se při revizi kotlů kontroluje

Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu věnuje revizní technik pozornost především níže uvedeným stavům a skutečnostem:

  • Spalovací stacionární zdroj by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního vytápění tak, aby byla zajištěna hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce k dosažení deklarované účinnosti a emisních parametrů. Pokud je instalace akumulační nádoby nutná k dosažení parametrů 3. nebo vyšší třídy podle ČSN-EN 303-5, avšak zdroj je i bez ní schopen splnit požadavky této normy, uvede se tato skutečnost v dokladu o kontrole. Spalovací stacionární zdroj by dále měl být vybaven směšovacím prvkem instalovaným na topnou resp. vratnou větev pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle (předepisuje-li jej výrobce zdroje o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 50 kW) a regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní či požadované vnitřní teploty.
  • Spalovací stacionární zdroj musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci úniku odpadního plynu do interiéru a dosažení požadovaného tahu v souladu s pokyny výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními předpisy.
    Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory, hořáku, zatápěcí klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvodu odpadního plynu ze zdroje do spalinových cest, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje a součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby byl zajištěn řádný provoz stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a návodem výrobce a aby byly v maximální možné míře dosahovány provozní a emisní parametry deklarované výrobcem stacionárního zdroje dle technických norem. Do spalovacího stacionárního zdroje musí být zajištěn přívod odpovídajícího množství spalovacího vzduchu a paliva, aby nedocházelo ke zvýšené kouřivosti.
  • Dále se v dokladu o kontrole uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá minimálním emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární zdroj splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022.
  • Ve spalovacím stacionárním zdroji mohou být spalována pouze paliva o požadované kvalitě, splňující požadavky na kvalitu paliv stanovené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), a jen paliva určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být skladována tak, aby bylo zajištěno uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o obsah vody.
  • Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů výrobce tohoto zdroje, zejména provádí v předepsaných intervalech jeho údržbu.
  • Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje tak, aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného) provozu.

Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

English Synopsis
The deadline for mandatory inspections of solid fuel boilers is coming, where to find heating technician?

With the end of the year approached the deadline for mandatory inspections of boilers for solid fuels. Each owner respectively. operator of solid fuel boilers is obligated by the end of 2016 to let inspect the condition of the boiler. Checks and inspections of boilers may only be performed by a qualified person trained by the manufacturer of the boiler.

 
 
Reklama