Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků...

...to je Reflex a jeho komplexní program, který nabízí řešení v oblastech

  • expanze topných a chladicích soustav s možností odstraňování rozpuštěných plynů a automatického doplňování,
  • expanze soustav ohřevu pitné a užitkové vody,
  • ohřev vody a její akumulace vč. možnosti využití solární energie,
  • separace mikrobublinek a kalu z topných a chladicích soustav.

Přesvěčte se o špičkové technické úrovni našich výrobků, o vysokém standardu našich technických podkladů, dokážeme vám, že je to technika pro budoucnost, a že jsme ti praví partneři pro společné řešení problémů ve vaší každodení práci.

Tlakové membránové expanzní nádoby pro topné, chladicí a solární soustavy

Tlakové membránové expanzní nádoby slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Vyrábíme je v řadách 6 a 10 barů s typovým označením reflex N (s nevyměnitelnou membránou), reflex F (ploché), reflex S (pro chlazení a solární soustavy) a reflex G (robusní s vyměnitelným vakem a přírubovým připojením) a objemech 2 až 5000 litrů. Dokážeme zabezpečit jak topnou soustavu ve vašem rodinném domě tak i veliké soustavy se statickou výškou až 85 metrů.

Jsou to univerzálně použitelné tlakové expanzní nádoby pro topné soustavy a systémy chladící vody, konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivé, fungující bez pomocné energie. Pracují na principu udržování konstantního tlaku v soustavě pomocí dusíkového "polštáře". Voda je nestlačitelná, při svém ohřevu zvětšuje objem a tento přebytečný objem se uskladní do expanzní nádoby. Tlak plynu se tím zvýší a při chladnutí vody ji vytlačuje zpět do soustavy. Prostor plynu a prostor vodní jsou od sebe navzájem odděleny membránou, která je odolná i glykolovým směsím. Tím se otevřel rozsah použití také pro solární a chladicí okruhy. Samozřejmě, že pomocí otevřené expanzní nádoby umístěné v nejvyšším místě soustavy je možné topnou soustavu také zabezpečit, musíte se ale postarat, aby v zimě nezamrzla (většinou bývá na půdě), a musíte počítat s tím, že přes otevřenou hladinu se do soustavy bude trvale dostávat vzduch, budete muset častěji odvzdušňovat, a potrubí, radiátory i kotel budou vystaveny působení kyslíku, který způsobuje korozi. Černá voda s jemným kalem, která bude po čase cirkulovat ve vaší soustavě povede ke snižování účinnosti na teplosměnných plochách kotle a radiátorů. A důsledkem je samozřejmě i zkrácení životnosti, takže budete muset sahnout o něco dříve do kapsy a opravovat, nebo vyměňovat.

Tlakové membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu

Tlakové membránové expanzní nádoby refix DT5 a DE jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu pitné a užitkové vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích soustavách. Všechny části nádoby, přicházející do styku s vodou, jsou s protikorozní ochranou, vnitřek nádoby je opatřen plastovým povlakem.

Refix DD s armaturou flowjet, která zajistí průtok nádobou jsou speciálně určeny pro kompenzaci zvětšeného objemu při ohřevu pitné vody v zásobníkových ohřívačích.

Základní dodávka je nádoba s T-kusem a pokud chceme řešení s ohledem na jednoduchou údržbu, vsadíme mezi T-kus a nádobu průtočnou armaturu flowjet, která zabezpečí i další funkce, uzavřít a vypustit vodu z nádoby. Teprve za těchto podmínek je možné provést kontrolu a správné nastavení tlaku plynu v nádobě. Průtočná expanzní nádoba zamezí tvorbě choroboplodných zárodků.

Zásobníkový ohřívač bez expanzní nádoby refix, bude při nahřátí na maximální teplotu nadměrně namáhán zvýšeným tlakem, bude u něho kapat pojistný ventil, na vnitřním smaltu mohou začít vznikat mikrotrhlinky, které povedou ke zkrácení životnosti

Automatické doplňování

Doplňovací zařízení control firmy Reflex zajistí optimální funkci tlakové expanzní nádoby. Každý topenář ví, že i v uzavřených topných nebo chladících soustavách bez zřetelných netěsností dochází k únikům vody. Příčinou je zejména difuse vodních par a malé netěsnosti v těsněních rozebíratelných spojů. Pokud úniky nejsou včas a v potřebném objemu nahrazovány, není zaručena správná funkce expanzního systému. Důsledkem je pronikání vzduchu do soustavy a následné problémy se zavzdušňováním. Doplňovací zařízení Reflex zajistí vždy dostatečnou zásobu vody v expanzní nádobě a tím i optimální tlak v soustavě.

Fillcontrol, je plněautomatické doplňovací zařízení určené pro rodinné domy a menší soustavy, které při poklesu tlaku v topné soustavě kontrolovaně doplní, zpravidla ze soustavy pitné vody. Na rozdíl od jiných běžných plnicích armatur odpovídá fillcontrol požadavkům na trvalé propojení topné nebo chladicí soustavy se soustavou pitné vody, ze které se doplňuje. Jedinečná v této cenové třídě je automatická kontrola doby a cyklů doplňování. Zařízení díky moderní regulaci bezpečně rozezná úbytky vody (například větší netěsnost), doplňování pomocí kulového kohoutu s motorovým pohonem uzavře a uživateli signalizuje poruchu.

Magcontrol pro střední a větší soustavy kontroluje počáteční tlak udržovaný expanzní nádobou a doplní v případě poklesu pod tuto hodnotu. Má automatickou kontrolu doby a cyklů doplňování. Zařízení díky moderní regulaci bezpečně rozezná úbytky vody (například větší netěsnost), doplňování pomocí elektromagnetického ventilu uzavře a přes benapěťový kontakt hlásí poruchu.

Doporučené příslušenství pro Magcontrol

Fillset je příslušenství pro přímé propojení topné soustavy s rozvodem pitné vody. Jeho součástí je systémový oddělovač, vodoměr, filtr, uzávěr a konzola pro uchycení na zeď. Fillset je dodáván ve variantách se standardním vodoměrem nebo s kontaktním vodoměrem.

Změkčování plnicí a doplňovací vody pro topné soustavy

Změkčovat topnou vodu? Nutnější než se zdá! Stále kompaktnější kotle s malými teplosměnnými plochami a vysokými teplotami vyžadují věnovat stále více pozornosti kvalitě plnicí a doplňovací vody. Předávací plochy v moderních tepelných kotlích jsou dimenzovány na velké tepelné jednotkové průtoky a musí vždy fungovat optimálně. Jestliže dojde např. kvůli vápenným usazeninám k poruchám při předávání tepla, dojde ke zvýšenému tepelnému a mechanickému namáhání tělesa kotle. Funkce a životnost kotle je tím výrazně omezena, protože důsledek je vznik trhlin na stěnách kotle, zarůstající topné potrubí a omezování funkčnosti termostatických a dalších regulačních armatur, způsobené následným odlupováním vápenných usazenin z teplosměnných ploch kotle. Výsledkem jsou tedy způsobené masivní škody a je tedy velmi důležité jim předcházet.

Fillsoft je armatura firmy Reflex určená pro změkčování plnicí a doplňovací vody topné soustavy. Zakládá se na lety prověřeném principu výměny iontů mezi pryskyřicí, která je obohacená sodíkem a vodou, ze které jsou odebírány ionty způsobující tvrdost, ionty vápníku a hořčíku. V kombinaci s praktickým pouzdrem máme k dispozici flexibilní systém, s jednoduchou instalací a údržbou. V pouzdře z plastické hmoty je patrona s pryskyřicí ve formě drobných kuliček. Jednoduchá armatura připomínající filtr je doplněna uzavíracím kulovým kohoutem s kontrolním ventilem a omezovačem průtoku. Hodnotu celkové tvrdosti vody v daném regionu zjistíte u místního distributora vody, nebo se nechá jednoduše stanovit sadou pro určení celkové tvrdosti, kterou firma Reflex dodává.

Odvzdušňování soustav, separace mikrobublinek a kalů

Extop, automatické průmyslové odvzdušňovače zajišťují automatické odváděni velkého množství vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolni atmosféry. Procesy plněni a vypouštěni u prvního či opakovaného plnění např. vytápěcích, solárních nebo chladicích soustav lze uskutečňovat bez obtíží. Pomocí armatury reflex 'extop' je vzduch nashromažděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosfery.

Exair jsou odlučovače mikrobublin. Pomocí armatury reflex 'exair' lze z oběhové vody cíleně shromažďovat a důsledně odstraňovat mikrobubliny. Pokud by se tak nestalo, byly by unášeny proudem a usazovaly by se na nežádoucích místech (topná tělesa, vodorovné useky potrubi atd.). Exair je zvlášť učinný v soustavách s malými statickými výškami (půdni uspořádání kotelen) zejména v místech, v nichž mohou v důsledku termického odplyňování vznikat volné plynové bubliny.

Exdirt jsou odlučovače nečistot a kalů. Armatura reflex 'exdirt' slouží k nepřetržitému odlučování nečistot z oběhovych soustav, kde narušují v oběhu přitomné volné suspendované látky, jako jsou korozní produkty, částečky nečistot z montážních prací a oprav nebo uvolňujicí se usazeniny vápniku, bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů nebo podobně citlivých dilů. Nezřídka takové nečistoty zapřičiňují i závady těchto dílů.

Expanzní automaty - zařízení určené pro větší topné a chladicí soustavy.

Reflexomat - kompresorový expanzní automat

Slouží k vyrovnávání objemových změn soustavy. Při nahřátí se část objemu "natlačí" do nádoby expanzního automatu a při chladnutí soustavy se vrátí zpět pomocí tlaku, vyvolaného kompresorem. Nádoba reflexomatu je tlaková, automat umí udržovat tlak a je možné pomocí elektromagnetického doplňovacího ventilu jeho funkci rozšířit o automatické doplňování a případně doplnit jeho funkci i o podtlakové odplyňování.

V nádobě je vak, ve kterém je uskladněna voda, stlačený vzduch je v prostoru mezi stěnou nádoby a stěnou vaku. Soustava i s expanzním zařízením je uzavřená, vzdušný kyslík se k vodě soutavy nedostane.

Variomat - čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním

Výsledek dlouholetého vývoje, podložený výsledky měření, protože probíhal v úzké spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech. K vyrovnávání objemových změn soustavy dochází pomocí přepouštění do beztlaké nádoby expanzního automatu a vracení zpět pomocí čerpadla. Tady začíná náš boj s rozpuštěným plynem ve vodě cirkulující v topných a chladicích soustavách. Rozpustnost plynů ve vodě roste úměrně s tlakem a klesá s rostoucí teplotou. V případě, že voda je přesycena a tlak poklesne, např. ve vyšších místech soustavy, vyloučí se přebytečný plyn ve formě bublinek a to především:

  • na horkých stěnách - např. v kotli
  • na místech s nízkým tlakem - v nejvyšších místech soustavy a obzvlášť potom "zlobí" v radiátorech, jsou příčinou nejen poruch při cirkulaci, ale také hluku. Bublinky vzduchu jsou dokonce schopné "smirkovat" vnitřní plochy potrubí a uvolňovat ze stěny potrubí to, co svou přítomností ve vodě způsobil kyslík, tedy důsledky koroze. Výsledkem je kal, který se usazuje v nejnižších místech, na teplosměnných plochách, kde zhoršuje přestup tepla a je příčinou poruch armatur a tím omezení možnosti řízení tepelných soustav.

Variomat problém vyřeší, jeho nádoba je místo, s nejnižším tlakem v celé sousta a tad dojde k odplynění oběhové vody. A když se takto odplyněná voda vrací do soustavy a postupně se snižuje koncentrace rozpuštěného plynu v soustavě až se soustava dostane do stavu, kdy v ní není žádný volný plyn a koncentrace rozpuštěného plynu je tak nízká, že ani v nejvyšším místě při přetlaku, který tam naše zařízení udržuje, se žádný neuvolňuje.

Propojení vnitřku nádoby s atmosferou je mezi stěnu nádoby a stěnu vaku a k hladině vody se nedostane žádný kyslík! Variomat se dokáže postarat o soustav do výkonu 8 MW a statické výšky 130 m.

Gigamat - čerpadlový expanzní automat pro soustavy 8 až 30 MW.

Pracuje na stejném principu jako variomat, existuje několik kombinací hydraulických modulů a řídících modulů, podle požadavků na výkon a stupeň řízení.

Odplyňovací a doplňovací automaty - určené pro nasazení v součinnosti s jakýmkoli expanzním zařízením

Servitec - podtlakový odplyňovací automat s doplňováním

Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňovací trubka servitecu je místo, kde se dosahuje téměř vakua. Podtlak v trubce je vytvářen dýzou, rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že "nestačí" čerpadlu, které přečerpává již odplyněnou vodu zpět do soustavy. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Velice důležité je to, že Servitecem můžeme soustavu již plnit a odstranit tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku, obsaženého v povrchové vodě za barometrického tlaku. Rovněž všechna doplňovací voda projde tímto podtlakovým odplyněním.Toto zařízení může spolupracovat s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku v soustavě a je velice vhodné pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou do objemu 200 m3, větší soustavy řešíme individuálně.

Elektronické moduly Reflex - naše příprava pro budoucnost

Požadavky v budoucnu budou vždy na komplexní zařízení. Prosadí se inteligentní sítě, optimalizované systémy a propojení s centrální datovou komunikací. Proto má Reflex již dnes vyvinuta zařízení schopná využít tento systém. Každý expanzní nebo odplyňovací automat Reflex je vybaven mikroprocesorovým řízením, vyhovujícím nejvyšším nárokům. Zařízení variomat, reflexomat a gigamat je možné navíc propojit elektronickými moduly Reflex mezi sebou, ale současně tak, že mohou komunikovat i se svými nadřízenými systémy.

Rozšiřující modul

Standardně obsahuje dva beznapěťové reléové výstupy pro přenos souhrné poruchy a minimální hladiny vody. V případě zapojení rozšiřujícího modulu přes datové rozhraní RS-485 na mikroprocesorové řízení je dohromady k dispozici šest dalších beznapěťových reléových výstupů, tři digitální vstupy pro 24 V DC, tři digitální vstupy pro 230 V AC a dva analogové výstupy.

Komunikační modul

Ne vždy můžeme zařízení umístit tak, aby byla možná přímá kontrola na displeji řízení. Komunikační modul nabízí řešení. Tento modul má stejnou skříňku jako je skříňka řízení automatů Reflex a dovoluje dohled na zařízení do vzdálenosti 1000 m od vlastního zařízení. Připojení do řízení automatu Reflex je třížilovým kabelem na rozhraní RS-485.

Sdružené řízení I

na principu Master-Slave pro inteligentní společné řízení až 10 podřízených, hydraulicky propojených zařízení reflexomat, variomat nebo gigamat na vzdálenost větší než 1000 m.

Sdružené řízení II

pro zvýšení výkonu s paralelním zapojením dvou hydraulicky přímo propojených zařízení gigamat.

Bus-moduly

Řízení automatů reflexomat, variomat, gigamat a servitec se dodává sériově s datovým rozhraním RS-485. Přes něj je možná výměna dat s ostatními přístroji. Rozhraní RS-485 je základem použitých protokolů, avšak není vhodné pro přímou výměnu dat s podobnými zařízeními. Pro tyto aplikace je potřebný Busmodul s rozhraním RS-485 a RS-232, to je vhodné rozhraní např. pro napojení PC. Tam potom mohou být k dispozici provozní data a další provozní údaje z řídící jednotky expanzního automatu. Protokol rozhraní je v provozním manuálu zařízení dokumentován a musí být v řídícím počítači odpovídajícím způsobem naprogramován. Vývoj software nepatří do výrobního programu firmy Reflex.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...