Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Sortiment REFLEX pro udržování tlaku, odplyňování a automatické doplňování

REFLEX to je dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků v oblasti udržování tlaku, odplyňování a automatického doplňování - Reflexomat - kompresorový expanzní automat, Variomat - čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním, Gigamat - čerpadlový expanzní automat a další.

Reflexomat - kompresorový expanzní automat

Slouží k vyrovnávání objemových změn soustavy. Při zvýšení teploty v soustavě se část objemu "natlačí" do nádoby expanzního automatu a při chladnutí soustavy se vrátí zpět pomocí tlaku vyvolaného kompresorem. Nádoba reflexomatu je tlaková, automat umí udržovat tlak a je možné pomocí elektromagnetického doplňovacího ventilu rozšířit jeho funkci o automatické doplňování a případně i o podtlakové odplyňování.

V nádobě je vak, ve kterém je uskladněna voda, stlačený vzduch je v prostoru mezi stěnou nádoby a stěnou vaku. Soustava i s expanzním zařízením je uzavřená, vzdušný kyslík se k vodě soustavy nedostane.

Variomat - čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním

Výsledek dlouholetého vývoje, podložený výsledky měření, prováděných na desítkách soustav v úzké spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech. K vyrovnávání objemových změn dochází pomocí přepouštění do beztlaké nádoby expanzního automatu a vracení zpět do soustavy pomocí čerpadla. Tady začíná náš boj s rozpuštěným plynem ve vodě cirkulující v otopných a chladicích soustavách. Rozpustnost plynů ve vodě roste úměrně s tlakem a klesá s rostoucí teplotou. Při zvýšení teploty a poklesu tlaku, např. ve vyšších místech soustavy, se přebytečný plyn vyloučí ve formě bublinek a to především:

  • na horkých stěnách - např. v kotli,
  • na místech s nízkým tlakem - v nejvyšších místech soustavy a obzvlášť potom "zlobí" v radiátorech.

Uvolněné bublinky jsou příčinou nejen poruch při cirkulaci, ale také hluku. Bublinky jsou dokonce schopné "smirkovat" vnitřní plochy potrubí a uvolňovat ze stěny potrubí to, co svou přítomností ve vodě způsobil kyslík, tedy důsledky koroze. Výsledkem je kal, který se usazuje v nejnižších místech na teplosměnných plochách, kde zhoršuje přestup tepla a je příčinou poruch armatur a tím omezení možnosti řízení tepelných soustav.

Variomat problém vyřeší, jeho nádoba je místo s nejnižším tlakem v celé soustavě a tady dojde k odplynění oběhové vody. Oběhová voda je ve vaku bez možnosti, aby se dostala do kontaktu se vzduchem. To je důležité, protože jinak by si voda ze vzduchu doplnila to, co se z ní v soustavě vyloučilo, tedy kyslík (způsobil korozi) a dusík (vyloučil se ve formě volných bublinek). Do soustavy se vrací s množstvím rozpuštěného plynu odpovídajícímu barometrickému tlaku v nádobě, v soustavě se postupně snižuje koncentrace rozpuštěného plynu až nastane stav, kdy v ní není žádný volný plyn a koncentrace rozpuštěného plynu v oběhové vodě je tak nízká, že ani v nejvyšším místě při přetlaku, který tam naše zařízení udržuje, se žádný neuvolňuje. Jednotlivé typy jsou určeny pro různé výkony a statické výšky, maximálně se variomat dokáže postarat o soustavy s výkonem 8 MW a statickou výškou 130 m.

Gigamat - čerpadlový expanzní automat pro soustavy 8 až 30 MW

Pracuje na stejném principu jako variomat, existuje několik kombinací hydraulických modulů a řídicích modulů podle požadavků na výkon, statickou výšku a stupeň řízení.

Servitec - podtlakový odplyňovací automat s doplňováním

Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňovací trubka servitecu je místo, kde se dosahuje téměř vakua. Podtlak v trubce je vytvářen dýzou, rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že "nestačí" čerpadlu, které přečerpává již odplyněnou vodu zpět do soustavy. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Servitecem můžeme soustavu již plnit a odstranit tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku obsaženého v povrchové vodě za barometrického tlaku. Rovněž všechna doplňovací voda projde tímto podtlakovým odplyněním.Toto zařízení může spolupracovat s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku v soustavě a je velice vhodné pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou do objemu 200 m3, větší soustavy řešíme individuálně.

Elektronické moduly Reflex - naše příprava pro budoucnost

Požadavky v budoucnu budou vždy na zařízení komplexní. Prosadí se inteligentní sítě, optimalizované systémy a propojení s centrální datovou komunikací. Proto má Reflex již dnes vyvinuta zařízení schopná využít tento systém. Každý expanzní nebo odplyňovací automat Reflex je vybaven mikroprocesorovým řízením, vyhovujícím nejvyšším nárokům. Zařízení variomat, reflexomat a gigamat je možné navíc propojit elektronickými moduly Reflex mezi sebou, ale současně tak, že mohou komunikovat i se svými nadřízenými systémy.

Rozšiřující modul

Standardně obsahuje dva beznapěťové reléové výstupy pro přenos souhrnné poruchy a minimální hladiny vody. V případě zapojení rozšiřujícího modulu přes datové rozhraní RS-485 na mikroprocesorové řízení je dohromady k dispozici šest dalších beznapěťových reléových výstupů, tři digitální vstupy pro 24 V DC, tři digitální vstupy pro 230 V AC a dva analogové výstupy.

Komunikační modul

Ne vždy můžeme zařízení umístit tak, aby byla možná přímá kontrola na displeji řízení. Komunikační modul nabízí řešení. Tento modul má stejnou skříňku jako je skříňka řízení automatů Reflex a dovoluje dohled na zařízení do vzdálenosti 1000 m od vlastního zařízení. Připojení do řízení automatu Reflex je třížilovým kabelem na rozhraní RS-485.

Sdružené řízení I

Na principu Master-Slave pro inteligentní společné řízení až 10 podřízených, hydraulicky propojených zařízení reflexomat, variomat nebo gigamat na vzdálenost větší než 1000 m.

Sdružené řízení II

Pro zvýšení výkonu s paralelním zapojením dvou hydraulicky přímo propojených zařízení gigamat.

Bus-moduly

Řízení automatů reflexomat, variomat, gigamat a servitec se dodává sériově s datovým rozhraním RS-485. Přes něj je možná výměna dat s ostatními přístroji. Rozhraní RS-485 je základem použitých protokolů, avšak není vhodné pro přímou výměnu dat s podobnými zařízeními. Pro tyto aplikace je potřebný Bus-modul s rozhraním RS-485 a RS-232, to je vhodné rozhraní např. pro napojení PC. Tam potom mohou být k dispozici provozní data a další provozní údaje z řídicí jednotky expanzního automatu. Protokol rozhraní je v provozním manuálu zařízení dokumentován a musí být v řídicím počítači odpovídajícím způsobem naprogramován. Vývoj tohoto software nepatří do výrobního programu firmy Reflex.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...