Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Odlučování vzduchu a kalu pro otopné, chladicí a solární soustavy

Zařízení Reflex Extop rychle a bezpečně odvádí vzduch z nejvyšších nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných míst. Používá se pro odvzdušnění při plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur a nejvyšších míst. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.

Automatické průmyslové odvzdušňovače

ÚVOD

Aby teplonosné médium obsažené v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést plynové bubliny. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných zařízení, nebo lepším způsobem automaticky. U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především nevykazovala netěsnosti. Podle této zásady bylo zařízení reflex "extop" vyvinuto. Zajišťuje automatické odvádění vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolní atmosféry. Procesy plnění a vypouštění u prvního či opakovaného plnění např. vytápěcích, solárních nebo chladicích soustav lze uskutečňovat bez obtíží. Pomocí zařízení reflex "extop" je vzduch nashromážděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosféry.

POUŽITÍ

Automatický odvzdušňovací ventil reflex "extop" se používá pro odvzdušňování při procesech plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur, nejvýše položených bodů a míst, kde se shromažďuje vzduch. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.

KONSTRUKCE

 • těleso z mosazi
 • pro svislou montáž
 • připojení na soustavu Rp 1/2" a připojovacím závitem na odvzdušňovacím ventilu G 1/2"
 • použití do 110 resp. 180 °C a 10 barů přetlaku

FUNKCE

V prostoru pro shromažďování vzduchu odvzdušňovače reflex extop je umístěn plovákem řízený odvzdušňovací ventil. Ztratí-li volně se vznášející plovák v důsledku nahromaděného vzduchu svůj vztlak, poklesne a otevře přitom odvzdušňovací ventil. Plovák má dostatečné místo k volnému pohybu i tehdy, usadí-li se v prostoru pro shromažďování vzduchu nečistoty.

Specifická konstrukce odvzdušňovacího ventilu zajišťuje bezporuchovou funkci i za obtížných podmínek.

VÝHODY

 • vysoká odvzdušňovací kapacita
 • stabilní mosazná konstrukce
 • navrženo pro zavzdušňování a odvzdušňování systému s konstantně vysokou spolehlivostí
 • bezpečná funkce i při znečištění média
 • sortiment pro různé teploty resp. oblasti použití.

NÁVRH

viz Dimenzování

INSTALACE


extop a odvzdušňovací nádoba pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění
 
extop pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Odlučovače mikrobublin

ÚVOD

Volné plynové bublinky při oběhu zapříčiňují hluk, brání cirkulaci teplonosného média, rozrušují usazeniny v potrubí a narušují tak bezvadnou funkci soustav, které jsou naplněny vodou či směsí vody s glykolem. Aby bylo možné tyto plynové bubliny shromáždit a cíleně je přivést na určité místo, ze kterého mohou být odvedeny, je většinou zapotřebí speciálních zařízení. Pokud by se tak nestalo, byly by unášeny prouděním a usazovaly by se na nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí atd.). Za účelem spolehlivého odlučování plynových bublin, a to i mikrobublin, nacházejících se v oběhové vodě, byl vyvinut odlučovač reflex "exair". Zvlášť účinný je tento odlučovač v soustavách s malými statickými výškami (půdní uspořádání kotelen) zejména v místech, v nichž mohou v důsledku termického odplyňování vznikat volné plynové bubliny.

POUŽITÍ

Armatury reflex "exair" se používají pro topné a solární soustavy s malými nebo žádnými statickými výškovými rozdíly nad odlučovačem (např. půdní uspořádání kotelen), s omezením systémy chladicí vody. Slouží pro odvzdušnění po procesech plnění po vypouštění nebo nové montáži a pro provozní odvzdušnění v nejvyšších bodech, místech shromažďování vzduchu a úsecích s termickým odplyňováním.

KONSTRUKCE

 • rozměrově závislá provedení
 • s integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex "extop"
 • těleso z mosazi, oceli
 • montážní poloha vodorovná, svislá
 • varianty připojení: závit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo
 • max. provozní tlak: 10 bar
 • provozní teplota: 110 °C / 180 °C

FUNKCE

Oproti připojovacím rozměrům je průřez v armatuře reflex "exair" zvětšen. Tím se významně sníží průtoková rychlost teplonosného média (voda, směs vody s glykolem). Speciální drátěné pletivo současně slouží díky zvláštnímu vedení proudění k zachycování nejmenších volných plynových bublin. Ty se zvětšují a stoupají do výše položeného sběrného prostoru. Odtud jsou integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex "extop" automaticky a bezpečně odstraněny a odvedeny do okolního prostředí.

VÝHODY

 • odstraňuje cirkulující volné vzduchové a plynové bubliny
 • možnost výrazně rychlejšího hydraulického vyvážení po procesech plnění
 • minimální, konstantní úbytek tlaku
 • připojovací průměr Rp 3/4 až DN 300
 • kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům, teplotám a materiálům
 • k dispozici solární varianta provedení

NÁVRH

viz Dimenzování

INSTALACE

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Další provedení a dimenze viz Ceník D, je k dispozici na www.reflexcz.cz, nebo jej na vyžádání zašleme.

Odlučovače kalů

ÚVOD

V soustavách, které jsou za účelem přepravy tepla plněny vodou nebo směsí vody s glykolem, narušují v oběhu přítomné volné suspendované látky, jako jsou korozní produkty, částečky nečistot z montážních prací a oprav nebo uvolňující se usazeniny vápníku, často bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů nebo podobně citlivých dílů. Nezřídka takové nečistoty zapříčiňují i závady těchto dílů. Za účelem minimalizace rizika uvolňování usazenin nečistot je nutné kaly a nečistoty shromažďovat a cíleně je přivádět na místo, z něhož pak mohou být ze soustavy odvedeny. V tomto ohledu dosahuje zařízení reflex "exdirt" vynikajících výsledků. Zabraňuje tomu, aby nečistoty byly strhávány proudem a usazovaly se v nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí, zdroje tepla, armatury atd.).

POUŽITÍ

Armatury reflex "exdirt" se používají ve zpátečce před zdroji tepla a tepelnými výměníky a před armaturami a úseky potrubí citlivými na nečistoty

KONSTRUKCE

 • rozměrově závislá provedení
 • těleso z mosazi, oceli
 • montážní poloha vodorovná, svislá
 • varianty připojení: závit, svěrný kroužek, příruba, navařené hrdlo
 • max. provozní tlak: 10 barů
 • provozní teplota: 110 °C
 • revizní otvor

FUNKCE

Kalové odlučovače reflex "exdirt" se od klasických filtrů odlišují. Mají stejný princip funkce jako odlučovače mikrobublin reflex "exair". Rovněž odlučování kalů se uskutečňuje ve dvou fázích. V té první jsou částečky kalů strhávány proudem a ve druhé fázi jsou díky unikátnímu účinku trubice z drátěného pletiva ve spojení se snížením rychlosti odlučovány a shromažďovány v zachycovacím úseku. Tento zachycovací úsek lze jednoduchým způsobem pravidelně prostřednictvím vypouštěcího kohoutu vyprazdňovat, zatímco zařízení zůstává v provozu. Frekvence vypouštění je navíc díky velkoryse dimenzované zachycovací kapacitě minimální. Alternativně lze shromažďovací a odlučovací prostor za účelem revize kompletně otevřít.

VÝHODY

 • plně automatický trvalý provoz
 • údržba za pouhých 5 sekund
 • vhodné pro velká i malá zařízení
 • připojovací průměr Rp 3/4" až DN 300
 • trvale volný plný průřez pro průtok vody
 • odstraňuje i velmi malé částečky kalů od 5 μm (= 0,005 mm)
 • možnost odkalování během provozu zařízení
 • nejsou nutné uzavírací ventily, ani obtoková potrubí
 • minimální, konstantní pokles tlaku
 • kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům a materiálům

NÁVRH

viz Dimenzování

INSTALACE

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Dimenzování

Dimenzování zařízení Reflex
exair, exdirt a extwin

Systémově řešená konstrukce odlučovačů vzduchu a kalů značky Reflex velmi usnadňuje i dimenzování. Je zcela lhostejné, pro jakou variantu se rozhodnete, protože rozměr závisí na rychlosti proudění kapaliny. Objemový proud, který je maximálně možný pro určitou velikost, lze odečíst z grafu nebo z tabulky.


Výše uvedený text je výběr z příručky Praktický rádce REFLEX
(po kliknutí na obrázek je možné si příručku prohlédnout v elektronické podobě)


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...