Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak předávat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody?

Společnost ista odpovídá na otázky k nové legislativní povinnosti

Od 1. 1. 2024 budou mít uživatelé bytů dle novely zákona č. 67/2013 Sb. informace o své spotřebě tepla a teplé vody. Povinnost na poskytování informací je na straně poskytovatele služeb, kterým je například SVJ nebo BD. Tato novela tedy přináší z jejich strany spoustu dotazů. Ty nejčastější nám zodpoví paní Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika.

Od jakého termínu je tedy novela v platnosti?

JT:
Jedná se o novelu zákona o službách č. 67/2013 Sb. zákonem č. 424/2022 Sb. ze dne 1. 12. 2022 a účinnost této novely je od 1. 1. 2023. Zahrnuje Povinnost poskytovat informace o spotřebě tepla a TV jednou měsíčně s odloženou platností od 1. 1. 2024, což je tedy od začátku příštího roku. V novele zákona se jedná o paragraf 8a, který se věnuje pravidelnému informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody.

Jeden z častých dotazů ze strany předsedů SVJ je, zda je možné se v domě dohodnout na tom, že informace nebudou konečným uživatelům (příjemci služeb) vůbec předávat?

JT:
To možné není. Zákon ukládá povinnost poskytovateli služeb za předpokladu, že jsou instalována dálkově odečitatelná měřidla, RTN, TV, předávat měsíční informace o spotřebě tepla a TV. Zákonná povinnost se ukládá podmíněně. Nedoručí-li poskytovatel služeb příjemci služeb informaci o zjištěné spotřebě, porušuje tím zákonnou povinnost.

Kdy tedy může předseda SVJ/BD považovat povinnost za naplněnou?

JT:
Povinnost podle odstavce 1 nebo 2 paragrafu 8a se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb prokazatelně vyrozumí. Příjemce služeb však může písemně požádat poskytovatele služeb o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě po dobu aktuálního zúčtovacího období. V takovém případě je příjemce služeb povinen uhradit náklady s tím spojené a poskytovatel služeb může žádat zálohu na úhradu těchto nákladů. Například naše firma poskytuje Informace o měsíční spotřebě prostřednictvím přístupu do portálu ista24.

Tato nová legislativní povinnost přináší z pohledy SVJ i nové náklady. Kdo bude tedy hradit náklady za poskytování měsíčních informací, když je nelze zahrnout do nákladů na služby?

JT:
Důvodová zpráva k novele zákona k ustanovení uvádí, že nelze náklady o informování o spotřebě zahrnout do služeb, protože se jedná o činnost spojenou se správou domu. Tzn. že SVJ/BD může firmě uhradit náklady spojené s poskytováním měsíčních informací o spotřebě tepla a TV a může tento poplatek dále vyúčtovat jednotlivým vlastníkům jednotek/členům družstva, ovšem již ne jako náklad spojený s poskytováním tepla a TV, ale jako náklad na správu domu.

Hrozí poskytovateli služeb (SVJ, BD) pokuta za nesplnění dané povinnosti?

JT:
V zákoně sice není uvedena přímá sankce za nesplnění povinnosti, bude však možné aplikovat obecnou sankci § 13 odst. 1 zákona o službách, tj. pokuta za prodlení s nepeněžitým prodlením, a to ve výši max. 50 Kč za každý započatý den prodlení. V textu ustanovení je uveden demonstrativní výčet povinností, jejichž porušení vede ke vzniku nároku na zákonnou pokutu. To, že se jedná o demonstrativní výčet vyplývá ze slova „zejména“, právních komentářů k zákonu a judikatuře.

Existují výjimky, kdy není nutné informace o měsíční spotřebě předávat (např. DPS)?

JT:
Zákon žádné výjimky nedefinuje. Poskytovatel není povinen doručit příjemci služeb informaci o zjištěné spotřebě tepla, pokud v daném období nebylo teplo dodáváno.


ista Česká republika s.r.o.
logo ista Česká republika s.r.o.

ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio svých produktů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, ...