Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Význam návodů pro instalaci a provoz zařízení TZB

© Lukassek - Fotolia.com
© Lukassek - Fotolia.com

Návody výrobců pro instalaci výrobků a jejich provoz jsou velmi důležitými dokumenty. Nejen z pohledu získání záruky na výrobek, která je podmíněna dodržením v návodu předepsaných podmínek, ale obecně i z pohledu zákonných povinností majitele výrobku. Oblast TZB obsahuje mnoho výrobků, zařízení, s různou složitostí, s různými vazbami na ostatní části staveb, s možností ohrozit bezpečnost stavby a zdraví nebo život lidí, a podle toho se určuje povinnost doplňovat výrobky informacemi a jejich rozsah, závaznost. U některých výrobků jde o ohrožení života lidí úrazem elektrickým proudem, požárem, otravami oxidem uhelnatým aj. Přesto se v praxi poměrně často pozorné čtení návodu k instalaci a provozu přehlíží, odkládá na pozdější dobu. Případné následky chybného provozu pak mohou vést až ke ztrátě lidského života nebo trestní odpovědnosti.

Je nutno poznamenat, že návod je někdy výrobcem zpracován nekvalitně, nepřesně a ne zcela jasně ve vztahu ke stanovení jasných a adresných požadavků směrem k jeho uživateli. To nás však nevyviní z odpovědnosti v případě mimořádné události.

Stanovený stavební výrobek

Nutnost použití návodů výrobce při instalaci a provozu zařízení, které jsou stanovenými stavebními výrobky, vyplývá z celého souboru předpisů. Pokusíme se objasnit, které to jsou a jaká je mezi nimi vazba.


Stavebním výrobkem se ve smyslu nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) (viz čl. 2 odst. 1) rozumí výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. Trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací.

Stavebním výrobkem podle NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb. je každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací.

V příloze 2 k tomuto nařízení je uvedeno 12 skupin výrobků, které jsou dále členěny na konkrétní výrobek. Viz např.: http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody


Blíže se podíváme např. na skupinu výrobků 10. Technická zařízení staveb:

Poř. čísloNázev skupiny výrobků Postup posuzování shody
1 Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů §6
2Komínové hlavy§8
3Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)§5a
4Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod poř. číslem 1 v tab. 8§5
5Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla§7
6Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva.
 1. v budovách
 2. pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
  A11, A21, B1, C 1
  A12, A22, B2, C2, D, E
  (A1 až E)3, F
 
§7
 
§5a
§7
§8
7Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie
 1. v budovách
 2. pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
  A11, A21, B1, C1
  A12, A22, B2, C2, D, E
  (A1 až E)3, F
 
§7
 
§5a
§7
§8
8Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky§7
9Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
 1. pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
 2. pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.
 
§5a
§8
10Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky
 1. pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
 2. pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.
 
§5a
§8
11Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody
 1. vody určené pro lidskou spotřebu,
 2. kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu
 
§5a
§7
12Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny§5a
13Elektrické kabely, domovní zásuvky a vidlice§7
14Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
 1. na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
 2. na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
 
§7
§5a
15Elektrické a optické kabely:
 1. s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
 2. s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
 
§5
§7
16Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru§5a
17Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§5a

Pro účely tohoto příspěvku není nutné další třídění jednotlivých pořadových čísel. To je možné povést s využitím např. http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody

Nařízení vlády uvádí v § 4 Technická dokumentace:

Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje …
e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

Stavební výrobky s vazbou na požární bezpečnost

Pro část výrobků, které jsou stavebními výrobky s vazbou na požární bezpečnost, platí Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.:

… § 1 Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
k) průvodní dokumentací - montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,

§ 16 Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
(3)
a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií [§ 15 odst. 2 písm. c)], zjištění množství látek a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro detekci a signalizaci technologických stavů; porovnání zjištěných skutečností se stavem žádoucím podle příslušné dokumentace (např. příslušné technické předpisy, ověřená projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců) a vyhodnocení rozdílů,

§ 38 Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

§ 42 Tepelné spotřebiče
(1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

Povinnost dodržovat technické podmínky a návody

Povinnost dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, uvádí Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

… § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob
(1) Fyzická osoba je povinna
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

§ 76
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

§ 78
(1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

Z výše uvedené citace zákona je zřejmé, že technické podmínky a návody jsou dokumenty, jejichž nedodržením se dopouští provozovatel přestupku na úseku požární ochrany s možnou sankcí.

Bezpečnost výrobku

Bezpečnost výrobku je dána nejen vlastnostmi vloženými do jeho konstrukce, ale i způsobem jeho zabudování od stavby a provozu, který musí výrobce přesně určit. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje:


§ 3 Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
(1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,

Z dikce zákona můžeme dovodit, že výrobek bez jasného a srozumitelného návodu a vymezení jeho užití není bezpečným výrobkem.

Ochrana spotřebitele

Zásadní význam informací, které musí být připojeny k výrobku, potvrzuje i Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:


Informační povinnosti
§ 9
(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
§ 10
(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

I zákon o ochraně spotřebitele pamatuje na to, aby u některých výrobků byl přiložen písemný návod.

Závěr

Z přehledu citací z legislativy je zřejmé, že význam návodů je zásadní, neboť jde o dokumenty, o kterých hovoří nejvyšší právní předpisy našeho státu. Nejde jen o ochranu spotřebitele, uživatele či provozovatele daného výrobku, ale i ochranu ostatních lidí a cizího majetku. Ten, kdo se návodem neřídí, porušuje nejen pokyny, které výrobce spojil s bezpečnou instalací výrobku a jeho užíváním, provozem, ale porušuje rovněž zákon, který dodržení pokynů v návodu přikazuje. Nedržením pokynů uvedených v návodu tak na sebe daná osoba přebírá velkou odpovědnost. Je třeba, aby si tohoto faktu byl každý plně vědom.

Téměř vše, co bylo uvedeno výše, platí i pro jiné než stavební výrobky.