Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotelny se zařízením na plynná paliva (revize ČSN 07 0703 - konečný návrh)

Pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s kotli s hořáky spalujícími plynné palivo platí již od roku 1985 ČSN 07 0703 Plynové kotelny. Tato ČSN doznala již 6 změn a v současné době je technickou veřejností hodnocena jako zastaralá, už jenom pro řadu změn obecně závazných právních předpisů a ČSN relevantních k problematice plynových kotelen.

Především z těchto důvodů GAS s.r.o. po dohodě s ČSNI a za úzké odborné spolupráce s TNK č. 90 Kotle pro ústřední vytápění a TNK č. 101 Vyhrazené kotle zpracoval revizi této ČSN a připravil k vydání revidovanou ČSN 07 0703 s názvem, který vystihuje zaměření této české technické normy "Kotelny se zařízením na plynná paliva".

Reálný předpoklad nabytí účinnosti této revidované ČSN je IV. Q 2004.

V konečném návrhu jsou zapracovány připomínky a náměty z jednání TNK č. 90 Kotle pro ústřední vytápění a TNK č. 101 Vyhrazené kotle, které se konalo 28.7.2004 v zasedací místnosti GAS s.r.o., Říčany. Též písemné připomínky účastníků připomínkového řízení, kteří neúčast na jednání TNK řádně omluvili.

A nyní k hlavním aspektům této ČSN

1) ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva nahradí ČSN 07 0703 Plynové kotelny z 23.7.1985.
2) Revidovaná ČSN obsahuje:

 1. Předmět normy
 2. Normativní odkazy
 3. Termíny a definice
 4. Všeobecné požadavky
 5. Rozdělení kotelen
 6. Zásady větrání kotelen
 7. Umístění a vybavení
 8. Nouzové osvětlení
 9. Požadavky na rozvody plynu
 10. Regulační a měřicí zařízení
 11. Zařízení kotlů
 12. Projektová dokumentace kotelny. Dokumentace kotle
 13. Uvádění do provozu a provoz
 14. Odstavení kotlů z provozu
 15. Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
 16. Bibliografie

3) Proti předchozí normě byla upřesněna terminologie, byly upřesněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu kotelen s kotli na plynná paliva, poznatků techniky a zabezpečovacích zařízení k zajištění bezpečného provozu těchto kotelen.

4) Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), která jsou při teplotě 15° C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.
Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním tlakem plynného paliva do 1,0 MPa.
Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak.
Pro účely této ČSN se za kotle považují i ohřívače vody.

5) Pro účely této normy jsou použity termíny uvedené v ČSN EN 1775 a dále tyto termíny a definice:

kotelna - samostatná budova, stavební objekt, zvláštní přístavek či místnost nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů se zařízením nezbytným k jeho bezpečnému provozu

kotelna pod úrovní terénu - kotelna, která nemá podlahu ani z jedné strany v úrovni nebo nad úrovní terénu

zařízení kotelny - soubor zařízení začínající hlavním uzávěrem kotelny (HUK) a končící kotlem vytápěným plynným palivem nebo vytápěným plynným palivem v kombinaci s jiným palivem

samočinný uzávěr plynného paliva - uzávěr instalovaný před vstupem plynovodu do kotelny, který při aktivaci zabezpečovacího zařízení uzavírá přívod plynného paliva do kotelny

hlavní uzávěr kotelny (HUK) - uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynného paliva do kotelny, zpravidla je jím hlavní uzávěr plynu (HUP)

hlavní uzávěr kotle - ručně ovladatelný uzávěr na konci přívodu plynného paliva před kotlem, případně před regulačním, zabezpečovacím, pojistným a měřicím zařízením, umístěným na přívodu plynného paliva pro jednotlivé kotle

provozní přetlak (OP) - tlak v plynovodu za běžných provozních podmínek

nejvyšší provozní přetlak (MOP) - nejvyšší tlak, při kterém je možno provozovat rozvod plynného paliva za běžných provozních podmínek

větraný prostor kotelny - prostor, který je trvale propojen otvory, vzduchovody nebo větracími šachtami pro přirozené větrání s venkovním prostředím nebo ve kterém je zabudováno větrací zařízení pro nucené větrání

větrání kotelny - výměna vzduchu v kotelně za vzduch z venkovního prostředí

intenzita větrání kotelny (1/h) - poměr průtoku vzduchu přiváděného z venkovního prostředí k objemu prostoru kotelny

přirozené větrání - větrání otvory pro přivádění a odvádění vzduchu, které je zajištěno rozdílem tlaku vzduchu uvnitř kotelny a ve venkovním prostředí (vlivem rozdílných teplot vzduchu uvnitř kotelny a ve venkovním prostředí, působením větru na otvory pro přirozené větrání, případně spalovacím procesem v kotli i činností přerušovače tahu)

nucené větrání - větrání pomocí mechanického větracího zařízení (větracími jednotkami, ventilátory)

sdružené větrání - kombinace větrání přirozeného a nuceného

havarijní větrání - větrání, kterým se zajišťuje v případě havárie intenzivní výměna vzduchu v kotelně

6) ČSN 07 0703 ve svých všeobecných požadavcích uvádí zásadu, že se v kotelně instalují pouze kotle, u nichž byla posouzena shoda podle nař. vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. např. nař. vlády č. 163/2002 Sb., nař. vlády č. 25/2003 Sb., nař. vlády č. 26/2003 Sb. a nař. vlády č. 22/2003 Sb.
Dále pak, že montáž a opravy zařízení kotelny může provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění, a to odborně způsobilými zaměstnanci.
Mají se na mysli oprávnění a osvědčení vydávaná ITI Praha a orgány státní báňské správy k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

7) Zařízení kotelny lze uvést do provozu jen po provedení zkoušek a výchozích revizí s vyhovujícími výsledky.

8) Pro účely této normy jsou kotelny s kotli na plynná paliva rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

 1. kotelny III. kategorie - kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně,
 2. kotelny II. kategorie - kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně,
 3. kotelny I. kategorie - kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW.

9) ČSN 07 0703 stanoví zásady větrání kotelen a to jak zásady obecné, tak zásady "přirozeného větrání" a "nuceného větrání" a to s důrazem na skutečnost, že:

 1. prostory kotelen a prostory související s jejich provozem (déle jen "prostory") musí být účinně větrány za všech provozních režimů. Do prostorů, ve kterých jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování popř. k vyrovnání komínového tahu a pro požadovanou výměnu vzduchu. Způsob větrání nesmí negativně ovlivnit funkci hořáků a odvádění spalin,
 2. výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů současně s výpočtem účinného větrání prostorů musí obsahovat projektová dokumentace kotelny. K výpočtu lze použít TPG 908 02,
 3. v kotelnách musí být zajištěn patřičný průtok větracího vzduchu s minimální intenzitou větrání 0,5 1/h, tj. poloviční násobek intenzity vzduchu za hodinu.

10) ČSN 07 0703 obsahuje zásadní požadavky na umístění a vybavení kotelen, přičemž stěžejní zásady jsou:

 1. umístění a stavební řešení kotelny musí být v souladu s ČSN 73 0802 popř. ČSN 73 0804 a souvisejících ČSN.
  Kotelna III. kategorie může být umístěna ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné místnosti stavby.
  Kotelna II. kategorie se umísťuje v samostatném stavebním objektu nebo v jeho části, která plní vymezenou účelovou funkci.
  Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.
 2. kotelny II. a I. kategorie musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň - blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele. Detekční systém v kotelnách III. kategorie může být jednostupňový s blokovacími funkcemi při dosažení hodnot 1. stupně.
  Poznámka: Zabezpečovací zařízení kotelen pod úrovní terénu, ve kterých se spaluje plynné palivo s relativní hustotou vyšší než vzduch, se řeší podle TPG 800 02.
 3. kotelna I. kategorie se umísťuje v samostatném objektu nebo skříňovém objektu a lze ji umístit i v části stavebního objektu, který plní vymezenou účelovou funkci (je kotelnou) a tvoří samostatný požární úsek.

11) ČSN 07 0703 stanoví požadavky na rozvody plynného paliva a to jak na přívod plynného paliva do kotelny, tak i rozvody v budovách. Dále pak požadavky na regulační a měřicí zařízení, které musí být provedeno podle provozního přetlaku na vstupní straně a provozního přetlaku hořáků a dále tak, aby plně pokrylo součtový příkon všech připojených hořáků i při nejnižším přípustném vstupním přetlaku plynu. Do prostoru, ve kterém je umístěno regulační a měřicí zařízení kotelny, je možno umístit i jiné regulační a měřicí zařízení pro jiné odběrné zařízení. Regulační a měřicí zařízení kotelny může být nahrazeno regulační stanicí podle ČSN EN 12186 nebo regulačním zařízením podle ČSN EN 12279 a ČSN EN 334, případně ČSN 38 6462.

12) V závěrečných textech předmětné ČSN jsou stanoveny požadavky na:

 • projektovou dokumentaci kotelny. Dokumentaci kotle
 • uvádění do provozu a provoz
 • odstavení kotlů z provozu
 • zajištění bezpečného a spolehlivého provozu

13) Bibliografie obsahuje výčet souvisejících technických pravidel G:

Související technická pravidla

TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
TPG 605 01 Regulační stanice plynu umístěné pod úrovní terénu
TPG 605 02 Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu
TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TDG 919 01 Revizní kniha plynových spotřebičů
TD 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

 
 
Reklama