Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potrubí a press fitinky z nerez a uhlíkové oceli - základní technické informace k použití systému

V posledním období stále vzrůstá zájem nejenom ze strany podnikatelských subjektů, ale i ze strany soukromých investorů o kvalitnější průmyslové a sanitární rozvody. Důraz je kladen nejenom na spolehlivost, životnost, snadnou a rychlou montáž, ale i na zdravotní nezávadnost. Ideálním řešením pro splnění těchto náročných požadavků jsou rozvody v nerezové oceli. Své uplatnění nacházejí při instalacích pitné a průmyslové vody, tlakového vzduchu, plynů a mnoha dalších médií.

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM je systém rozvodů v lisované uhlíkové a nerezové oceli, který uvedené vysoké požadavky splňuje. Široká nabídka nerezových trubek v rozměrech od 15 do 108 mm ve dvou materiálových provedení IVAR.IVINT (AISI 316L) a IVAR.IVINT4 (AISI 304L) včetně lisovaných tvarovek je skladově okamžitě dostupná. Pro 100% bezpečné a kvalitní spojení trubky s lisovací tvarovkou se využívá systém lisování, pro který jsou realizačním firmám zapůjčována lisovací zařízení NOVOPRESS a lisovací čelisti typového označení M zdarma.

Pokládka a roztažnost potrubí

Kovové potrubí mění svou délku v závislosti na teplotě a materiálu, z kterého je vyrobeno. Pro zaručení bezpečné instalace musejí být během instalování potrubního systému dodržena tři pravidla:

 • ponechat dostatečný prostor pro roztažnost;
 • používat kompenzátory;
 • správně umístit fixační body a posuvné úchyty.

Pro výpočet délkové roztažnosti se používá následujícího vzorce:

ΔL = α . L . ΔT / 1000,
 

 

kde je

ΔL
– celkové prodloužení [mm];
α
– koeficient roztažnosti daného materiálu vyjádřený [mm/m . °C];
L
– délka potrubí [m];
ΔT
– povolený teplotní rozdíl (teplotní spád).
 

Tabulka 1 ukazuje koeficienty roztažnosti různých materiálů potrubí.

Obr. 1 Dilatace potrubí z nerez oceli – prodloužení trubky vlivem změny teploty
Obr. 1 Dilatace potrubí z nerez oceli – prodloužení trubky vlivem změny teploty
Tab. 1 Koeficienty
teplotní roztažnosti
MateriálKoeficient
teplotní roztažnosti
[mm/m . °C]
Nerez ocel16,5
Uhlíková ocel11

Pro praktický výpočet teplotní dilatace, na základě délky trubky a teplotního rozdílu, použijte graf na obr. 1, který se týká nerez oceli. Je také použitelný pro uhlíkovou ocel, ale v tomto případě musí být teplotní dilatace snížena o 1/3 (−33 %).

 

Příklad: Dilatace 20metrové trubky z nerezové oceli vystavené teplotnímu spádu 70 °C (např. −20 °C až +50 °C) se vypočítá následovně:

ΔL = 16,5 . 20 . 70 / 1000 = 23,1 mm
 

Stejný výsledek obdržíte také po odečtení z grafu na obrázku 1.

V případě potrubí z uhlíkové oceli bude výsledek:

ΔL = 11 . 20 . 70 / 1000 = 15,4 mm
 

Stejný výsledek může být také získán z grafu na obrázku 1, ale musí být ponížena o 1/3 (−7,7 mm) z dilatace pro nerez ocel.

Prostor pro dilataci

Při pokládce potrubí musí být ponechán prostor mezi:

 • vnějšími trubkami;
 • trubkami ve zdi;
 • trubkami pod plovoucí podlahou.

V případě vnějších trubek je dilatace absorbována elasticitou potrubí samotného, musí být však řádně upevněno.

Obr. 2 Potrubí ve zdi
Obr. 2 Potrubí ve zdi
Obr. 3 Potrubí pod plovoucí podlahou
Obr. 3 Potrubí pod plovoucí podlahou

V případě instalace potrubí pod omítku, nesmí být potrubí v přímém kontaktu s omítkou, ale musí být zabaleno do elastické návlekové izolace, jako je skelná vata nebo plastová pěna (obr. 2). Tímto způsobem budou uspokojeny také požadavky na odhlučnění.

V případě pokládky potrubí pod plovoucí podlahu, musí být potrubí uloženo do izolační vrstvy, aby se mohlo volně rozpínat (obr. 3). Vertikální výstupy musejí být obaleny v elastické návlekové izolaci. Stejný typ izolace musí být použit na potrubí procházející zdmi či stropem.

Kompenzace dilatace

Minimální roztažnost potrubí může být někdy kompenzována elasticitou potrubí samotného. Když toto není možné, je nutné použít kompenzátory dilatace.

Existuje několik typů:

 • kompenzátor axiální dilatace;
 • kompenzátor dilatace ve tvaru „U“;
 • kompenzátor dilatace ve tvaru „Z“.

Obr. 4 ukazuje uspořádání přírubového a závitového axiálního kompenzátoru, připojeného k IVAR.PRESS FITTING SYSTEM fitinku.

Obr.4 Kompenzátory axiální dilatace
Obr. 4 Kompenzátory axiální dilatace
 
Obr. 5 Kompenzace dilatace pomocí „U“ a) pomocí tvarovaného potrubí, b) pomocí press fitinků
Obr. 5 Kompenzace dilatace pomocí „U“
a) pomocí tvarovaného potrubí
b) pomocí press fitinků

Obr. 5 ukazuje kompenzaci prodloužení trubky kompenzačním obloukem (U), zatímco graf na obr. 6 umožňuje vypočítat změnu délky trubky na základě předpokládané roztažnosti nerezových trubek.

Obr. 6 Délka LU kompenzátoru U z nerez oceli
Obr. 6 Délka LU kompenzátoru U z nerez oceli
 
Obr. 7 Kompenzátory dilatace Z
Obr. 7 Kompenzátory dilatace Z
Obr. 8 Odbočka ve tvaru T
Obr. 8 Odbočka ve tvaru T

Podobně ukazuje obr. 7 kompenzaci roztažnosti pomocí ramene ve tvaru „Z“, zatímco graf na obr. 17 umožňuje výpočet změny délky trubky na základě předpokládané roztažnosti nerezových trubek. Tento posledně zmiňovaný graf může být také použit pro výpočet kompenzace ramenem „T“ (obr. 8).

Obr. 9 Délka LB kompenzátoru Z z nerezové a uhlíkové oceli
Obr. 9 Délka LB kompenzátoru Z z nerezové a uhlíkové oceli
 

Uchycení potrubí

Fixační body potrubí musejí splňovat dvě funkce:

 • upevnění potrubí ve správné pozici;
 • usměrnění dilatace potrubí způsobené teplotními výkyvy.

Existují dva typy uchycení či fixačních bodů:

 • pevné, které fixují potrubí napevno;
 • posuvné, které umožňují axiální pohyb potrubí.

Umístění fixačních bodů:

Obr. 10 Upevnění potrubí: přímé potrubí, pouze jeden pevný fixační bod: správné
Obr. 10 Upevnění potrubí: přímé potrubí, pouze jeden pevný fixační bod: správné

Potrubí bez jakýchkoli odboček či kompenzačních oblouků a ramen musí mít pouze jeden fixační bod (obr. 10). V případě dlouhého potrubí se doporučuje umístit tento fixační bod do středu úseku, aby byla dilatace umožněna oběma směry. Toto řešení je vhodné také zejména pro vertikální potrubí, které prochází několika podlažími, protože umožňuje roztažnost oběma směry, čímž snižuje namáhání na odbočky.

 
Obr. 11 Upevnění potrubí: posuvný bod v blízkosti fitinku: špatně
Obr. 11 Upevnění potrubí: posuvný bod v blízkosti fitinku: špatně
Obr. 12 Upevnění potrubí: fixační pevný bod na fitinku: špatně
Obr. 12 Upevnění potrubí: fixační pevný bod na fitinku: špatně

Bez vynechání potřebných dilatačních vývodů se pevné fixační body umisťují také poblíž komponentů a koncových zařízení, které nejsou vystaveny pohybům. Navíc pevné fixační body nesmí být umístěny na fitinky (obr. 12) a také posuvné fixační body nesmí být umístěny tak, aby se dostaly do kolize s fitinkem či narušily dilataci umožněnou posuvným bodem (obr. 11).

 

Poznámka: Nesprávná instalace fixačních bodů, která naruší dilataci potrubí, může způsobit extrémně nebezpečné pnutí a poškodit celý systém.

Minimální vzdálenosti:

Pro správnou instalaci potrubí je nutné dodržovat určité minimální rozměry, které závisí na několika různých faktorech:

 • Vzdálenost mezi fixačními body:

Fixační body musejí být umístěny v odpovídajících vzdálenostech od sebe. Pokud jsou příliš blízko u sebe, může to negativně ovlivnit kompenzaci dilatace, zatímco pokud jsou od sebe příliš daleko, může to zvyšovat vibrace a hlučnost systému. Vzdálenosti doporučované výrobcem jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2 Minimální vzdálenost mezi fixačními body
Ø trubky121518222835425476,188,9108
Vzdálenost [m]1,52,53,55
 • Prostor pro manipulaci s lisovacím nářadím:

V závislosti na velikosti lisovacího nářadí je třeba ponechat dostatečný prostor pro manipulaci s ním. Dát pryč veškeré překážky. Tabulka 3 ukazuje minimální prostor, který musí být dodržen.

Obr. k Tabulce 11
Tab. 3 Min. prostor pro zalisování
Ø trubky1518222835425476,188,9108
A [mm]25273535457686190210210
B [mm]7581818185120125200250250
C [mm]5660767676120125200250250
L [mm]24243232327888170170170
 
 • Vzdálenost mezi fitinky:

Dvě press fitinky příliš blízko u sebe mohou ohrozit perfektní těsnost spojů. Tabulka 4 ukazuje minimální vzdálenosti, které musejí být dodrženy.

Tab. 4 Min. vzdálenosti mezi fitinky
Ø trubkydmin [mm]
12–1510
1810
22–2810
3510
4220
5420
76,120
88,920
10820
Obr. k Tabulce 12
 

Použití v protipožárních (sprinklerových) systémech

Systémy z nerezové a uhlíkové oceli mohou být použity pro oblasti nebo budovy používané pro činnosti, které jsou dle normy VdS CEA 4001 klasifikovány jako „s nízkým rizikem“ (např. školy, kanceláře, hotely) a „se středním rizikem“ až do úrovně 3 (např. autosalony, kina, divadla, průmyslové objekty určitého typu). Dále musejí být použity pouze za stanicí s pojistným ventilem (alarm).

Je důležité zajistit, aby potrubí nebyla zatížena během normálních podmínek nebo v případě požáru.

V určitých systémech není dovoleno používat komponenty z různých materiálů.

Systémy z uhlíkové oceli nemohou být použity pro hlavní nebo sekundární rozvody vertikálních potrubí.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...