Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komfortní teplovodní podlahové vytápění IVAR

Systémy teplovodního podlahového vytápění patří dlouhodobě mezi nejžádanější způsoby vytápění, a to nejen obytných prostor, ale i prostor komerčních, jako jsou sportoviště, výrobní a skladovací haly, autosalóny nebo administrativní budovy.

Vysoká ekonomie provozu umocněná kombinací s nízkoteplotními zdroji vytápění, tepelnými čerpadly, kondenzačními kotly nebo solárními systémy z něj činí nejprogresivnější způsob vytápění, který se stává stále častější volbou.

Nespornou výhodou je i rovnoměrné a ideální rozložení teploty v prostoru, která je docílena fyzikálním procesem přenosu tepla, a to sáláním, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření prostřednictvím naakumulované topné desky a další významnou mírou se podílí na ekonomii provozu. Proces sálání zabezpečí rovnoměrné rozložení teploty nejen po celé ploše topné desky, ale i v celém prostoru.

Využitím procesu sálání lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2–3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem, a to při stejném pocitu tepelné pohody.

U procesu sálání se předpokládá roční úspora energií okolo 10–13 %. V posledním období stále více klientů požaduje nejen estetickou čistotu interiérů bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů, ale zohledňuje i hygienickou stránku, neboť provozováním teplovodního podlahového vytápění je významně snížena i prašnost ve vytápěném prostoru. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů vyplívajících z normy ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější topný systém s předpokládanou roční úsporou energií řádově mezi 10–15 %.

Společnost IVAR CS nabízí teplovodní podlahové vytápění jako ucelený soubor jednotlivých komponent v několika variantách a v závislosti na použitém typu rozdělovací sestavy, systémové desky nebo plastové trubky. Poskytovaná záruka na ucelený systém je 10 let na použitý materiál.

Proč směšovací rozdělovače netopí?

Pro nás překvapujícím a nemilým zjištěním je, že se stále ještě setkáváme s projekčními návrhy nebo instalacemi směšovacích rozdělovačů pro podlahové vytápění, které jsou zcela nevhodné v kombinaci s danými typy zdrojů tepla.

V minulosti již bylo mnohokrát řečeno i napsáno, že s nárůstem zájmu ze strany investorů o nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle, jsou zcela nevhodné klasické směšovací rozdělovače, které jsou svým principem použití určeny do vysokoteplotních systémů, kde pracují na principu dotápění – přimíchávání.

V praxi to znamená, že ochlazená voda vracející se z topných smyček je dotápěna na původní teplotu, nastavenou na termostatické hlavici, ostrou topnou vodou od zdroje přes termostatický ventil instalovaný na vstupu do směšovacího rozdělovače. Množství této vody je řízeno termostatickou hlavicí s ponorným čidlem umístěným na vstupu do systému. Jelikož termostatický ventil je odporová armatura s nízkou hodnotou průtoku Kv, je nutné, aby přimíchávaná topná voda od zdroje měla z důvodu malého objemu dostatečně vysokou teplotu, doporučený teplotní spád je +75 °C/+65 °C. Pokud nebude garantována dostatečně vysoká teplota na vstupu do směšovacího rozdělovače, dojde zcela jistě ke dvěma situacím.

  1. značně se prodlouží doba pro nahřátí topné desky a vytopení prostoru
  2. směšovací rozdělovač nebude funkční a s ním nebude funkční ani celý topný systém

Je nutné si uvědomit, že požadované teploty není většina nízkoteplotních zdrojů schopna ani vyrobit a pokud ano, tak ve velice krátkém období zimy, kdy jsou extrémní klimatické podmínky. Doufat, že klasické směšovací rozdělovače nějak fungovat budou, je hazard s důvěrou investorů.

Proč směšovací sestava IVAR.UNIMIX?


Pro případy, kdy jsou navrhovány nebo instalovány nízkoteplotní zdroje vytápění a nejen ty, vyvinula společnost IVAR technickým řešením zcela ojedinělý typ směšovací rozdělovací sestavy pro podlahové vytápění IVAR.UNIMIX pracující na zcela jiném principu přípravy otopné vody. Tento sofistikovaný výrobek je námi již mnoho let doporučován, jako technicky bezkonkurenční výrobek, který splní i ty nejnáročnější požadavky projektantů, realizačních firem a investorů.

Svou konstrukcí je určen pro univerzální teplotní spád a lze ho tedy použít v kombinaci s jakýmkoliv zdrojem vytápění od uhelného kotle až po tepelné čerpadlo. Příprava otopné vody u IVAR.UNIMIX je na principu ochlazení ostré topné vody přiváděné od zdroje na požadovanou teplotu nastavenou na termostatické hlavici s ponorným čidlem a instalovanou na vstupu do rozdělovače.

Armatura instalovaná na vstupu do rozdělovací sestavy ovládaná touto termostatickou hlavicí, pracuje na principu třícestného směšovacího ventilu a svojí konstrukcí nabízí zcela nové hydraulické řešení.

Mísení otopné vody pro systém teplovodního podlahového vytápění na principu ochlazení je následující. Oběhové čerpadlo mísí ostrou topnou vodu od zdroje a ochlazenou vodu vracející se ze smyček topného systému tak, že převažuje objem topné vody od zdroje, která je zchlazována menším objemem topné vody vracející se z topných smyček. Zbylý objem topné vody vracející se z topných smyček, který není potřebný ke zchlazení, odchází zpět ke zdroji k opětovnému ohřátí. Jelikož převažuje objem topné vody od zdroje, který je zchlazován, není již potřebná její vysoká teplota, jako u klasických směšovacích rozdělovačů.


Výhod, které nabízí uvedená směšovací sestava, je více. Integrovaná třícestná směšovací armatura je vybavena dalšími dvěma regulačními prvky, kterými ji lze přednastavit i pro vysokoteplotní zdroje, jako jsou plynové kotle, peletkové kotle, elektrokotle nebo uhelné kotle. Pokud se investor již v prvotní fázi realizace rozhodne pro použití směšovací sestavy IVAR.UNIMIX v kombinaci s vysokoteplotním zdrojem vytápění, nemusí do budoucnosti v případě změny zdroje za nízkoteplotní provádět žádné finančně ani technicky náročné zásahy do topného systému, sestavu pouze jinak zareguluje.

Další nespornou výhodou je, že vzhledem k principu přípravy otopné vody na vstupu zchlazením na předem nastavenou hodnotu (např. 40 °C), jde do topného systému od prvotního požadavku teplota nastavená, takže je významným způsobem urychleno natápění topné desky a zajištěna větší pružnost celého systému.


Jelikož mnoho projektantů, ale i investorů požaduje nadřazený způsob přípravy otopné vody než jen na pevnou teplotu řízenou termostatickou hlavicí s ponorným čidlem, lze třícestnou směšovací armaturu sestavy IVAR.UNIMIX dovybavit elektrickým servopohonem IVAR.SSA 31 nebo elektrotermickou hlavicí IVAR.TE 3061, které je možné následně řídit ekvitermním regulátorem kotlovým nebo externím. Teplota vody pro topný systém je poté připravována modulárně v závislosti na klimatických podmínkách. V kombinaci s uvedenými ovládacími prvky se ze sestavy IVAR.UNIMIX stává ekvitermně směšovaná sestava.

V případech, kdy je potřeba řešit připojení otopných těles v jiném (vyšším) teplotním režimu než je systém teplovodního podlahového vytápění, lze použít doplňkový modul primárního okruhu IVAR.UNIMIX RS. Jedná se o třícestný rozdělovač/sběrač vybavený diferenčním ventilem.

Směšovací sestava IVAR.UNIMIX je v základním setu vybavena integrovanou třícestnou směšovací armaturou s termostatickou hlavicí s ponorným čidlem, rozdělovačem s integrovanými průtokoměry, sběračem s integrovanými uzavíracími ventily, oběhovým čerpadlem, instalační skříní, diferenčním ventilem, kulovými uzávěry, teploměry, vypouštěcími ventily, automatickým a ručními odvzdušňovacími ventily, havarijním čidlem a konzolemi.

Jsme přesvědčeni, že investice spojená s nárůstem ceny řádově o 3 000 Kč oproti klasickým směšovacím rozdělovačům je vzhledem k technickým parametrům a šíři použití investice, která se pro budoucnost rozhodně vyplatí.
podrobné informace o mísících sestavách Unimix


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...