Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspory při rozvodu tepla neznamenají jen snížení tepelné ztráty

Předizolované plastové potrubí pro rozvod tepla a teplé vody má zejména nízkou tepelnou ztrátu. Neméně významné jsou však i úspory vyplývající z ohebnosti potrubí, snížení počtu spojů, nižšího objemu zemních prací aj., jak je uvedeno v rozhovoru.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Před třiceti lety předizolované potrubí téměř nikdo neznal. V současnosti jde o výrobek osvědčený a často používaný. Základem je jedna nebo dvě trubky vedoucí nejčastěji teplou nebo otopnou vodu ve společném plášti. Prostor mezi trubkami a pláštěm je při výrobě vyplněn tepelně izolační pěnou, zpravidla na bázi PUR.  Na otázky redakce TZB-info, co vše se skrývá pod úsporami při rozvodu tepla, jejichž základem je použití předizolovaného potrubí, odpověděl Mgr. Pavel Hejtmánek, obchodně technický zástupce společnosti NRG flex s.r.o.

Jak dlouho působí společnost NRG flex v oboru předizolovaných potrubí?

Společnost je na trhu 10 let a má za sebou více než 300 aplikací, jak na Slovensku, tak v Česku. V poslední době naše společnost dodávala plastová potrubí na rozvody tepla například z bioplynových stanic, kde si tak zvyšovali prodejem tepla ekonomiku. Obecně šlo o aplikace s provozní teplotou do 95 °C a tlakem do 6 bar.

Předizolovaná potrubí jsou buď z oceli, plastů nebo kombinují plast a ocel. Na jaké druhy předizolovaného potrubí z hlediska jejich materiálového složení se vaše společnost zaměřila?

Jsme dodavatelem ocelových potrubí od dvou výrobců z Itálie a Polska. Především se však zaměřujeme na plast. V tomto sektoru zastupujeme dva výrobce z Rakouska.

Již název společnosti NRG flex napovídá, že se zaměřujete na flexibilitu. I při použití zesíťovaného vysoko hustotního polyetylénu PE-Xa pro aplikace v teplárenství, kde jsou požadovány vyšší provozní tlaky, však vycházejí stěny trubek extrémně silné, i nad 10 mm. A tato tloušťka flexibilitu potrubí omezuje a znesnadňuje manipulaci. Existuje předizolované potrubí, které by tento nedostatek nemělo?

Ano, existuje. Nazývá se FibreFlex, případně FibreFlex Pro. Jeho základem je na dané tlakové poměry poměrně tenkostěnná trubka z PE-Xa, která je potažena při výrobě hustou síťkou z aramidových vláken. Toto konstrukční řešení má několik výhod.

Stěna trubky pro teplonosnou látku nemusí být tak silná, a proto je s ní lehčí manipulace, je dostatečně ohebná při běžných venkovních instalačních poměrech.

Trubka má lepší vlastnosti i co se týká provozní teploty a tlaku. Trvalý provoz je možný při teplotě teplonosné látky, zpravidla otopné vody, až 115 °C a s tlakem až 16 bar.

Aramidová síťka na trubce z PE-Xa zvyšuje její odolnost nejen z pohledu teploty a tlaku, ale trubka pak má i menší teplotní dilataci. Při změnách teplot otopné vody se dilatacemi, nebo-li svou teplotní roztažností, blíží ocelovému potrubí.

Jaké jsou tedy fyzikální limity pro použití potrubí FibreFlex, případně FibreFlex Pro z PE-Xa s aramidovou síťkou?

Potrubí je vhodné jak pro rozvod teplé vody, tak pro vytápění s teplotou otopné vody 115 °C a tlakem až 16 bar. Přitom lze potrubí instalovat například i do betonového kanálu při záměně za staré ocelové, neboť poloměr ohybu trubky se podle dimenze trubky pohybuje mezi 0,5 až 1,6 m, a tak prochází i místy, kde byla na ocelovém potrubí navařována kolena.

Určitým fyzikálním limitem je délka návinu. Ta může být v závislosti na dimenzi trubky 80 až 150 metrů a omezení je dáno především rozměry návinu a jeho hmotností pro manipulaci při dopravě a na stavbě. Délkový limit nemusí být přesně dodržen. Zákazníci často využívají zhotovení kratšího návinu, a to na požadovanou délku s dopravou na stavbu. Nevznikají jim pak zbytky.

Intenzita zájmu o výrobek je dána i tím, jak zajímavý je pro jednotlivé stupně činností výstavby rozvodů tepla. Tedy rozhoduje nejen samotná výroba, ale i projektování, trasování, instalace a končí se až využitím provozovatelem.

To, že se tato nová potrubí prosazují dokazuje, že splňují nároky jak u projektantů, realizátorů, investorů a provozovatelů, a to přes velký tlak na všech úrovních na efektivitu a úspory.

Proč by se měl investor zajímat o vylepšené předizolované potrubí ze síťovaného polyetylénu s aramidovou zpevňující sítkou?

Pro každého dobrého hospodáře jsou velmi důležité náklady na pořízení rozvodu, ale neméně důležité jsou i další provozní náklady po dobu životnosti rozvodu.

Z pohledu ceny stavby jde o cenu za projekt, cenu za materiál a cenu za zhotovení. Cena za zhotovení u ocelového potrubí je obvykle kalkulována okolo 100 % ceny za materiál i více. U plastového potrubí jde o 10 až 15 % podíl z ceny materiálu.

Z pohledu provozních nákladů mají naše plastová předizolovaná potrubí na trhu nejnižší tepelné ztráty. Rovněž jsou velmi nízké náklady na případné opravy nebo havárie, ve srovnání s ocelí.

Každé zařízení, i předizolované potrubí se může porouchat. Jaké jsou typické vady, které se na předizolovaném potrubí vyskytují a jsou rozdíly, mezi ocelovým a plastovým potrubím?

Ocelová předizolovaná potrubí jsou dodávána v tyčích o maximální délce 12 metrů. Je tedy nutné je svařovat. Pokud se vyskytne porucha, tak bývá v 99 % případů ve spojích u kolen a T kusů. Příčinou může být nekvalitně provedený svar, práce probíhají ve výkopu. Porucha může vzniknout i tepelnou dilatací a tlakem roztahujícího se nebo naopak smršťujícího se ocelového potrubí, pokud není vše správně navrženo a provedeno.

U plastů je situace odlišná. Podle dimenze potrubí se pokládá vcelku 80 až 150 metrů potrubí a spojů je řádově méně. Tlaky vyvolané dilatacemi jsou navíc výrazně nižší.

U ocelového potrubí se vzhledem k velkému počtu spojů používají tzv. alarm systémy. V podstatě jde o vodiče vložené při výrobě potrubí podélně do izolace potrubí. Během provozu se pak musí elektronickými přístroji vyhodnocovat elektrický odpor mezi vodiči nebo vodičem a ocelovou trubkou a z údajů se usuzuje na porušení těsnosti vnějšího pláště potrubí nebo těsnosti ocelové trubky. U plastových rozvodů tepla taková akutní potřeba alarmu není, neboť mají výrazně méně spojů.

Zejména tam, kde je hustší výskyt nejrůznějších kabelů a potrubí uložených v zemi, může při zemních pracích vlivem nedbalého zaměření dojít k poškození předizolovaného potrubí. Je oprava rychlá?

Pokud dojde k faktickému přerušení potrubí je oprava běžná. Pokud dojde jen k narušení vnějšího izolačního pláště, nehrozí akutní nebezpečí koroze jako u potrubí ocelových.

Předizolované potrubí nemusí být jen záležitost rozsáhlých tepelných sítí. Existují i malé areály, kde se rozhodují, zda bude výhodnější centrální zdroj tepla a jeho rozvod potrubím, nebo více decentralizovaných zdrojů. Realizovali jste dodávku potrubí i pro takovou akci?

Ano. Realizovali jsme například rozvody tepla v areálu tiskárny. Běžné jsou realizace v zemědělských podnicích včetně rozvodu po obci, typicky třeba z do obecního úřadu, základní a mateřské školy atd.

Tématem rozhovoru jsou úspory při rozvodech tepla. V rozhovoru jste již několikrát zdůraznil, že nejde jen náklady na pokrytí tepelných ztrát nebo prostou cenu materiálu. Že jde i o řadu souvisících nákladů i během výstavby. A co třeba objem výkopových prací, trasování?

I zde má použití flexibilních plastových předizolovaných potrubí přednosti proti potrubí ocelovému. Například objem výkopových prací. Pro každý spoj ocelového potrubí se musí udělat dostatečně velký výkop tak, aby se v něm mohl pohybovat svářeč. Navíc kde dnes seženete kvalitního svářeče, který by chtěl pracovat venku? Plastové potrubí se spojuje mechanicky v mnohem užším výkopu. Nebo trasování. Plastové potrubí nepotřebuje oblouky o předefinované úhlové velikosti, takže umožňuje flexibilně řešit mírné nepřesnosti, které na stavbě vznikají.

Můžete na závěr rozhovoru uvést příklad technicky nejzajímavějších aplikací z poslední doby?

V letošním roce se bude realizovat zajímavý projekt v obci Dukovany. Velmi zajímavé je řešení v obci Kněžice známé svým ekologickým přístupem k zásobování teplem. Několik velmi zajímavých projektů se připravuje i na Slovensku.

TZB-info:
Děkujeme za rozhovor.

Zaujal vás rozhovor?

Podívejte se na další videa redakcí TZB-info a ESTAV.cz z veletrhu Aquatherm 2020, nebo na videa na našem Youtube kanálu.

 
 
Reklama