Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky pájením? Díl 2.: Kvalita spojů, pájky, tavidla

Předpokladem vysoké kvality spoje je použití doporučených tavidel a pájek. Spojované místo musí být správně připraveno.

Kvalita pájených spojů

Je ovlivněna několika faktory. Nejdůležitějšími jsou správná teplota plamene, délka ohřevu, čistota pájených ploch, tloušťka štěrbiny pro zatečení pájky, použití správné pájky a tavidla. Nedodržením pravidel správného pájení mohou vznikat tyto chyby:

  • přehřátí spoje, důsledek vysoké teploty, kdy se zvyšuje vnitřní pnutí a nebezpečí koroze;
  • studený spoj, důsledek nízké teploty, kdy pájka nemusí zatéct po celé ploše spoje;
  • nesmáčená místa pájkou, v důsledku nečistých pájených ploch, použitím nevhodného tavidla;
  • spoj nedostatečně vyplněný pájkou, může vzniknout krátkou dobou pájení, nízkou pájecí teplotou, nevhodnou štěrbinou nebo množstvím pájky.

Pájky pro měkké pájení

Obr. Pájka pro měkké pájení ve formě drátu (Zdroj: Rems)
Obr. Pájka pro měkké pájení ve formě drátu (Zdroj: Rems)

K běžně používaným patří pájky označené Sn97Cu3 nebo Sn97Ag3. Práce s pájkou s obsahem stříbra Sn97Ag3 je lehčí, pájka lépe zatéká a pájení zvládne i méně zkušený pracovník. Pájky se vyrábí obalené tavidlem, nebo holé + tavidlo. Měkké pájky se dodávají ve formě drátu průměru 1,2 a 3 mm v balení 100 g, 200 g a 250 g.

Většina pájek vyhovuje pro všechny měděné trubní rozvody v instalatérství, chlazení a klimatizaci dle pracovních listů DVGW GW 2 a GW 7. Montážní pracovník si však musí správnou pájku pro danou práci vybrat.

Pájky pro tvrdé pájení

Obr. Příklad balení pájky obalené tavidlem pro tvrdé pájení (Zdroj: Rems)
Obr. Příklad balení pájky obalené tavidlem pro tvrdé pájení (Zdroj: Rems)

Jsou to pájky s označením Ag5P nebo Ag15P. Pájky ve složení měď – fosfor bez tavidla (kde se pájí měď s mědí) nebo měď – fosfor s přídavkem stříbra 0–5 %. Pro podlahové topení a tepelná čerpadla se doporučuje pájka s 2 % nebo 5 % stříbra.

Tab. 6 Doporučené druhy pájek při pájení mědi
pro různé druhy dopravované látky
Médiumměď/měď
plynL-Ag2P (CP105), L-Ag5P (CP104)
chladivoL-Ag5P (CP104), L-Ag15P (CP102)

Tavidla pro měkké pájení

Tavidlo podporuje smáčení. Umožňuje tak přídavnému materiálu, pájce, téci po spojovaných kovových dílech. Současně odstraňuje oxidy, aby se přídavný materiál na kovové díly pevněji navázal. Je dodáváno ve formě prášku, pasty nebo tekutiny.

Tavidla jsou dána normou EN ISO 9454-2 [3] Tavidla pro měkké pájení – klasifikace a požadavky – Část 2: požadavky na provedení. Tato norma charakterizuje tavidlo takto:

Obr. Tavidlo pro měkké pájení (Zdroj: archiv autora)
Obr. Tavidlo pro měkké pájení (Zdroj: archiv autora)

„Tavidlo je chemická látka v takovém provedení, že napomáhá roztavené pájce ke smáčení kovových povrchů, které se mají spojit, odstraněním oxidů a dalších nečistot látky. Tekuté tavidlo je roztok tavidla ve vhodném tekutém rozpouštědle. Pastovité tavidlo je roztok nebo stejnorodá disperze tavidla ve vhodném viskózním mediu.“

Tavidla mohou být částečným bezpečnostním rizikem. Výrobci a prodejci uvádějí k jejich bezpečnému používání a skladování tyto informace:

Informace o nebezpečnosti (klasifikace H)
(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny (klasifikace P)
(P103) Před použitím je třeba přečíst údaje na štítku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obr. Tavidlo pro tvrdé pájení (Zdroj: archiv autora)
Obr. Tavidlo pro tvrdé pájení (Zdroj: archiv autora)

Tavidla pro tvrdé pájení

Pro tavidla určená k tvrdému pájení platí norma EN 1045 [4] Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické podmínky. Použití tavidla určuje norma následovně:

„Pro pájení mědi se používají tavidla třídy FH. Označení je od FH 10 do FH 40. Čím je číslo vyšší, tím má tavidlo vyšší účinné teplotní pásmo.
Bezpečnostní opatření:
Pro práci s tavidly je třeba upozornit na následující:
Musí se předejít kontaktu s kůží. Pracoviště musí být přiměřeně odvětráváno. Je nutno věnovat zvláštní pozornost předpisům, které platí pro dopravu, skladování, používání a zacházení s tavidly.
Při pájení měď/měď s pájkami na bázi měď-fosfor není třeba tavidlo, protože fosfor působí jako tavidlo.“

Obr. Pájecí pasta pro měkké pájení (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Pájecí pasta pro měkké pájení (Zdroj: Rothenberger)

Pasty

Pasta pro měkké pájení obsahuje měkkou pájku (v prášku) a tavidlo, a dále pojivo. Tato pasta musí obsahovat nejméně 60 % hmotnosti pájky. Požadavkům na kvalitu pájky musí odpovídat její složení, teplotní oblast působení a max. teplota přehřátí.

Zbytky tavidla obsažené v pájecí pastě jsou 100% rozpustné ve vodě.

 
 
Reklama