Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky lisováním? Díl 1. – Materiály, těsnění, způsoby lisování

Lisované spoje potrubí jsou běžnou technologií a vhodné pro nejrůznější účely. Osvěžte si základní znalosti – jaké jsou druhy spojů, těsnění podle použití nebo kombinace materiálů.


Příklad radiálního lisovaní spoje (Zdroj: IVAR CS)

Možnosti spojování potrubí

Potrubí je možné spojovat rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji. Lisováním a pájením je možné spojovat trubky v širokém spektru průměrů i tlakových řad. Tyto způsoby spojování potrubí jsou v současné době pro řadu jejich výhod velmi používané. Je však třeba vždy dodržovat pokyny výrobců trubek a tvarovek, výrobců spojovacího nářadí, bezpečnost při práci a také různých předpisů.

Podle ČSN EN 806-4 [1] „Všechny spoje musí být provedeny podle příslušných norem a pokynů výrobce. Jestliže jsou na konci trubky patrné rýhy, praskliny nebo jakákoliv nečistota, měl by se takový konec trubky odříznout, aby se tyto vady odstranily. Všechny spoje musí být trvale vodotěsné. Spoje potrubí smí být trvale zakryté omítkou nebo jiným způsobem až po provedení tlakové zkoušky potrubí“.

Spojování potrubí lisováním

Podle ČSN EN 1775 ed. 2 [2] je lisovaný spoj definován takto: „Lisovaný spoj je spoj vytvořený za pomocí speciálního nářadí buď stlačením tvarovky, nebo naopak roztažením trubky.“

Lisovaný spoj pro měděné trubky je podle ČSN EN 1775 ed. 2 definován takto: „Je to spoj vytvořený radiální deformací konce tvarovky na trubce; těsnost spoje zajišťuje elastomerový O-kroužek.“

Oblast použití

Spojování potrubí z mědi a ušlechtilé oceli lisováním se využívá především v těchto aplikacích: vytápění, stlačený vzduch, voda, technické plyny a média s obsahem oleje. Kombinaci spojení různých materiálů vymezuje norma ČSN EN 806-4 [1] a doporučují ji také výrobci trubek a tvarovek různých materiálů.

Možnosti spojení podle ČSN EN 806-4 [1] ukazuje tab. 1.

Tab. 1 Kombinace trubek a tvarovek
Trubka
Tvarovka
Korozivzdorná ocelŽárově pozinkovaná ocelMěď
Korozivzdorná ocelanopodle doporučení výrobceano
Žárově pozinkovaná ocelneanone
Měďanopodle doporučení výrobceano
Slitiny mědianoanoano

Podle ČSN EN 1717 [3] „Materiály používané ve vnitřním vodovodu, včetně materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, musí vyhovovat příslušným evropským normám a národním předpisům. Materiály se nesmí ovlivňovat navzájem a ani s dodávanou vodou a s tekutinami nebo látkami, které s nimi mohou přijít do styku“.

Norma ČSN EN 1057 [4] uvádí „Složení mědi musí odpovídat požadavkům: Cu + Ag: min 99,90 %, 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %. Tato třída mědi je označena buď Cu-DHP, nebo CW024A“.

Pokud jsou spojované trubky použity pro teplovodní otopnou soustavu, pak podle ČSN EN 12828+A1 [5] platí „Složení vody v otopné soustavě musí být takové, že zachová správnou funkčnost součástí soustavy tak, aby byl garantován bezpečný a ekonomický provoz“.

Kombinace různých materiálů musí být v souladu s ČSN EN 806-4 [1] a EN 12502 [6]. Při kombinaci materiálů pozinkovaná ocel/měď musí téct voda z trubky z pozinkované oceli do trubky z mědi.

Předpisy pro spojování trubek lisováním

Spojování trubek je vázáno různými předpisy, nejčastěji ČSN EN. Ty nejdůležitější jsou uvedeny v seznamu použité a doporučené literatury v posledním dílu seriálu článků. Dále je u nás uplatňována řada německých technických předpisů vztahujících se ke spojování trubek lisováním. Předpokladem vytvoření kvalitních lisovaných spojů na potrubí je důsledné dodržování dotčených norem, předpisů a doporučení výrobců trubek, tvarovek a lisovacího nářadí.

Teplotní a tlaková odolnost těsnicích prvků pro lisované spoje

Tlaková a teplotní odolnost potrubních rozvodů je dána především odolností použitých těsnicích prvků ve spojích. V kovových instalačních systémech mohou být jako těsnicí prvky používány 4 druhy elastomerů. Jejich použití je dáno teplotou a tlakem dopravovaného média. Jsou to těsnicí materiály vedené pod zkratkami NBR, HNBR, EPDM a FKM.

NBR (nitrilbutadien kaučuk) se používá pouze na studenou vodu, v chladicích zařízeních a u systémů domovních přípojek uložených v zemi.
HNBR (akrylnitrilbutadien kaučuk) se vyznačuje velmi dobrou elasticitou zastudena, proto je vhodný zejména při instalacích plynu.
EPDM (ethylenpropylendien kaučuk) je vysoce odolný proti stárnutí, ozónu, slunečnímu záření, vlivům klimatu a okolního prostředí, alkalickým roztokům a chemikáliím. Jeho použití je často v systémech topení a pitné vody. EPDM je materiál s mechanickými vlastnostmi pryže odolávající mnoha chemikáliím. Není odolný proti uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu a benzinu.
FKM (fluorelastomer, chlorkaučuková pryž) splňuje nejvyšší požadavky na vysoké provozní teploty, které nastávají např. u solárních zařízení s trubkovými kolektory.

Instalatéři se nejčastěji setkávají s těsněním z HNBR, EPDM a FKM, proto je uvedena v následujících tabulkách maximální provozní teplota a tlak v následujících tabulkách právě pro tyto materiály.

Tab. 2 Oblast použití těsnicího prvku HNBR
Oblast použitíPlyn
veškeré rozvody
Topný olej
veškeré rozvody
Motorová nafta
Max. teplota [°C]707070
Max. tlak [bar]555
Tab. 3 Oblast použití těsnicího prvku EPDM
Oblast použitíStlačený vzduch
veškeré rozvody
Pitná voda
veškeré rozvody
Topení
teplovodní
Max. teplota [°C]60110110
Max. tlak [bar]161616

Poznámka: Pokud má voda hodnotu pH < 7,0, tak se měděné trubky pro pitnou vodu nesmí používat.

Tab. 4 Oblast použití těsnicího prvku FKM
Oblast použitíStlačený vzduch
veškeré rozvody
Topení
dálkové
Solární zařízení
veškeré solární okruhy
Horká voda
průmyslové rozvody
Max. teplota [°C]60140140140
Max. tlak [bar]1616616

Poznámka: U topení se jedná o zařízení pro dálkové zásobování teplem za průchodkou vnější stěnou a nízkotlaké parní systémy ≤ 120 °C a < 0,1 MPa. Těsnicí prvky FKM se nesmí používat v rozvodech plynu a rozvodech pitné vody.

Lisování radiální a axiální

Obr. Příklad radiálního lisování (Zdroj: Rems)
Obr. Příklad axiálního lisování (Zdroj: Rems)

Obr. Příklad radiálního (vlevo) a axiálního (vpravo) lisování (Zdroj: Rems)

Radiální lisování spočívá v sevření tvarového kusu silou vyvolanou lisovacím nástrojem kolmo k ose tvarovky (trubky). Axiální lisování spočívá v sevření tvarového kusu silou vyvolanou lisovacím nástrojem ve směru osy tvarovky (trubky). V současné době se používá častěji radiální lisování.

 
 
Reklama