Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky lisováním? Díl 3. – Spoje vytvořené axiálním lisováním. Vlastnosti lisovaných spojů

Vedle spojů vytvořených radiálním lisováním se uplatňují i spoje vytvořené axiálním lisováním. Ve stručném přehledu je uveden postup tvorby spoje, nářadí, lisovací hlavy. A také životnost lisovaných spojů, nároky na montáž a údržba lisů.


Obr. Příklad axiálního lisovaní spoje (Zdroj: Rehau)

Postup při vytváření lisovaného spoje axiálním lisováním

Jedná se opět o vytvoření nerozebíratelného spoje za pomocí lisovacího nářadí. Postup je podobný jako při vytváření lisovaného spoje radiálním lisováním, tvarovky nejsou opatřeny drážkou pro těsnicí kroužek. Podrobný návod pro správné lisování přikládají výrobci nářadí ke svým výrobkům. Je přitom třeba dodržovat také všechna nařízení a doporučení příslušných předpisů a výrobců tvarových kusů určených pro lisování a lisovacího nářadí.

Lisovací nářadí pro axiální lisování

Pro axiální lisování se používají ruční lisy nebo aku lisy. Ručními lisy se spojují trubky do DN 32, pro větší průměry a zvýšení produktivity práce je vhodnější akumulační nářadí.

Obr. Ruční lis pro axiální lisování (Zdroj: Rems)
Obr. Ruční lis pro axiální lisování (Zdroj: Rems)
Obr. Aku lis pro axiální lisování trubek svislých (Zdroj: Rems)Obr. Aku lis pro axiální lisování trubek ležatých (Zdroj: Rems)Obr. Aku lisy pro axiální lisování trubek svislých a ležatých (Zdroj: Rems)

Lisovací hlavy pro axiální lisování

Podobně jako pro radiální lisování, tak i pro axiální lisování se vyrábí velké množství lisovacích hlav a dalších potřebných doplňků. Velký sortiment těchto hlav a doplňků umožňuje vytváření lisovaných spojů pro široký rozsah dimenzí potrubí běžně instalovaného v budovách.

Společně o radiálně nebo axiálně vytvořených spojích

Lisované spoje plastových trubek

Často se instalují potrubní rozvody ze zesíťovaných trubek (PEX) nebo vícevrstvých trubek (např. PEX/Al/PEX trubky). Pro spojování potrubního systému mohou být použity pouze tvarovky poskytnuté nebo specifikované výrobcem. Postup lisování je podobný jako u trubek kovových. Provádí se stlačením plastové trubky ke kovové tvarovce příslušným lisovacím nástrojem, nebo dočasným roztažením trubky a jejím následným smrštěním na kovovou tvarovku.

Životnost trubních spojů

Životnost používaných materiálů v domovních rozvodech činí při běžném používání více než 50 let. Trubní spoje mají při správném provedení stejnou délku životnosti jako trubky nebo delší. Během doby používání trubních rozvodů (při dodržení všech pokynů výrobců trubek a použití správného těsnění) dochází ke „stárnutí“ materiálů, nikoliv však k poškození. Proces stárnutí se může vlivem vyšších dávek dezinfekčních prostředků do vody v potrubí urychlit a dokonce i způsobit poruchu. Toto vysoké dávkování dezinfekčních prostředků probíhá pouze v případě havárie, což je zřídka.

Montážní čas

Produktivita práce je důležitým ukazatelem hospodárnosti řemeslníka. Čím je kratší doba práce, tím může být práce za určitou dobu vykonáno více a hospodaření OSVČ či firmy se může výrazně zlepšit. Zájemcům o podrobnosti montážních časů při spojování potrubí doporučuji článek: Srovnání času montáží na https://voda.tzb-info.cz [7].

Závěr článku ukazuje, že lisováním lze ušetřit montážní čas následovně:

  • 78 % ušetřeného času v porovnání se svařenými spoji,
  • 60 % ušetřeného času v porovnání se závitovými spoji.

Lisování se provádí různým nářadím a i použití správného nářadí má vliv na délku montážního času. Nejnovější lithium-iontová technologie umožňuje menší akumulátory při stejné kapacitě jako starší typy li-ion. Tato nová technologie umožňuje lepší výkon i při nižších teplotách. Rychlejší nárůst síly lisování zkracuje dobu zalisování v závislosti na rozměru trubky na 3 až 4 sekundy.

Montážní pracovníci

Práce s lisovacím nářadím mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby. Nemusí to být vyučení instalatéři, ale musí umět práci dobře provádět a hlavně dodržovat požadavky na bezpečnost práce a pokyny dané výrobcem lisovacího nářadí. Jedná se tedy o osoby řádně vycvičené a zaškolené např. výrobcem nářadí nebo školicím technikem montážní firmy nebo osoby odborně způsobilé.

Lisování plynovodů mohou podle ČSN EN 1775 ed. 2 [2] provádět „Osoby se vzděláním, praxí a osvědčením k provádění činností na plynových rozvodech nebo domovních plynovodech“. Osoba pověřená je podle této normy odborně způsobilá a pověřená k provádění určitých činností na plynovodech. Mají být kvalifikováni podle příslušných postupů danými národními kvalifikačními orgány.

Řada větších montážních firem má svého zaškolovacího technika nebo si jej pro zaučení nových pracovníků domluví. Montážní pracovníci, kteří splní požadavky na správné a bezpečné používání lisovacího zařízení, obvykle dostávají Certifikát, který je opravňuje k této práci. Tento certifikát může být časově omezen, o délce jeho platnosti může rozhodnout montážní firma.

Údržba lisovacího nářadí prováděná montážní firmou

Lisovací nástroje po provedené práci si každý vlastník udržuje v řádném stavu zejména ze dvou důvodů: bezpečnost práce a spolehlivost nářadí při práci. Přestože údržba je jednoduchá, často se provádí dost pozdě, většinou až nářadí správně nefunguje. Stačí přitom jen po každé práci nářadí dobře očistit a utřít hadrem dosucha. K čištění se nesmí používat benzín, terpentýnový olej, ředidlo nebo podobné výrobky k čištění plastových dílů. Čištění se má provádět pouze přípravky, které doporučuje výrobce daného nářadí. Pohyblivé díly (čepy a lisovací válečky) je třeba podle potřeby naolejovat. Kontury lisovacích čelistí a nástavců se čistí pomocí jemné ocelové vaty nebo čisticího rouna a čisté se naolejují. Skladování nepoužívaného nářadí má být vždy v suchém a čistém prostředí.

Servis lisovacího nářadí v servisních střediscích

Řádnou funkčnost lisovacích prstenců a lisovacích čelistí je možné zajistit v servisních střediscích. V nich se provádí celková kontrola všech dílů lisovacích zařízení a vymění se opotřebované součástky, opraví se lisovací kontury a znovu se seřídí lisovací čelist. Výrobci lisovacího zařízení určují intervaly údržby svých výrobků. Tyto termíny uvádějí u každého druhu lisovacího zařízení samostatně. Jako příklad je uvedena tabulka firmy Viega. Jiní výrobci zveřejňují své termíny servisu podobně.

Tab. 7 Příklad doporučené údržby nářadí pro lisování u výrobků firmy Viega

Tab. 7 Příklad doporučené údržba nářadí pro lisování u výrobků firmy Viega
 

Pro doplnění je třeba uvést porovnání akumulačních lisovacích zařízení s různými bateriemi:

  • aku lisy s lithium-iontovou technologií: servis po 42 000 lisovacích cyklech,
  • aku lisy s li-ion technologií: servis po 32 000 lisovacích cyklech.

Firmy, které se starají o servis a správný chod lisovacích zařízení, mají na svých výrobcích nalepen štítek s informací o příští kontrole zařízení.

Obr. Příklad štítku s uvedením data příští kontroly lisovacího zařízení (Zdroj: Viega)
Obr. Příklad štítku s uvedením data příští kontroly lisovacího zařízení (Zdroj: Viega)
 
 
Reklama