Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čerpadla Grundfos TP a TPE – nejširší program In-line čerpadel na světě

Firma Grundfos je jeden z největších dodavatelů čerpací techniky na světě. Z tohoto důvodu velkou měrou ovlivňuje technologickou a technickou úroveň čerpadel. Pro uspokojení potřeb zákazníků v oblasti TZB vyvinula firma Grundfos nejširší a nejucelenější řadu In-line čerpadel na světě - neregulovaná čerpadla TP a elektronicky regulovaná čerpadla TPE.

Tyto řady ucpávkových odstředivých čerpadel poskytují uživatelům energeticky velmi účinná, spolehlivá a uživatelsky přívětivá řešení pro oblast vytápění, chlazení a větrání (včetně dálkového vytápění a chlazení), stejně tak jako pro oblast transportu kapalin v průmyslových aplikacích.

Široký výrobní program

Výrobní program čerpadel TP a TPE umožňuje přizpůsobit daný typ a velikost požadavkům zákazníků širokým výběrem motorů (včetně certifikátu ATEX), ucpávek, materiálového provedení. Čerpadla jsou k dispozici rovněž ve zdvojeném provedení TPD a TPED.

 • 2, 4 a 6-pólové motory do velikosti až 630 kW
 • 2 a 4-pólové motory od 1,1 do 90 kW v nejvyšší třídě účinnosti EFF1 resp. IE2
 • 50 Hz a 60 Hz
 • DN 25 až DN 400
 • -25°C až +150°C
 • PN 6, 10, 16 a 25
 • Q až do 4500 m3/h.
 • H až do 170 m

Provoz velkých čerpadel je spojen s velkou spotřebou elektrické energie - podíl spotřeby el. energie na celkových nákladech spojených s vlastnictvím čerpadla dosahuje až 90%. Proto je u čerpadel TP a TPE kladen velký důraz na spotřebu elektrické energie - jejího snížení během provozu čerpadel lze dosáhnout několika způsoby.

Zvyšování hydraulické účinnosti

Ke ztrátám energie dochází na více místech čerpadla, zejména potom kvůli zpětnému proudění kapaliny v důsledku velké mezery mezi oběžným kolem a tělesem čerpadla. Zvýšení hydraulické účinnosti dosáhl Grundfos zejména optimalizací tvaru a velikosti oběžných kol (s využitím 3D simulací a moderních počítačových programů) a používání nejmodernějších výrobních technologií zaručujících vyšší přesnost výroby zejména oběžného kola a tělesa čerpadla.

Nejúčinnější EFF1 motory

Všechna čerpadla TP jsou standardně dodávána s motory nejvyšší účinnosti EFF1. Kategorie EFF1 označuje nejúčinnější motory dle standardu CEMEP, který byl zaveden v Evropské unii na základě dohody mezi Evropskou komisí a asociací CEMEP - platí pro asynchronní, třífázové, 2- a 4-pólové motory s kotvou nakrátko, vzduchem chlazené (ventilátorem), o výkonu 1.1 až 90 kW. Motory EFF1 kromě velkých finančních úspor při provozu čerpadel přinášejí i další výhody pro uživatele, které vyplývají z menšího vývinu tepla těchto motorů:

 • nižší hlučnost (možnost používání menších ventilátorů motorů v důsledku menší potřeby chlazení těchto motorů),
 • prodloužení mazacích intervalů ložisek,
 • prodloužení životnosti ložisek,
 • prodloužení životnosti izolace statorového vinutí,
 • možnost použití čerpadel při vyšších teplotách okolí (až do +60 °C).

Třída účinnosti EFF1 odpovídá v nové kategorizaci dle IEC (International Electrotechnical Commission) třídě IE2 - dle Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 pro elektrické motory musí splňovat všechny motory od 16.6.2011 požadavky standardu IE2.

Povrchová úprava

Používaná speciální kataforézní úprava zmenšuje drsnost povrchu a tím snižuje tření kapaliny, čímž dochází ke zlepšení hydraulické účinností o 1-2%. Této povrchové úpravě předchází proces pozinkování, který zvyšuje adhezi elektrolyticky nanášeného povlaku a současně zvyšuje korozní odolnost povrchu.

Úspory el. energie zvýšením hydraulické a el. účinnosti čerpadel TP

Použitím výše uvedených metod (zejména používáním nejúčinnějších motorů EFF1 resp. IE2) vedlo k významnému zvýšení celkové účinnosti čerpadel Grundfos TP, která nahradila dříve vyráběná čerpadla typové řady LP, LM a CLM, a tím k velkým energetickým a finančním úsporám - viz příklad s roční úsporou cca 14 tis. kWh:

Úspory el. energie plynoucí z otáčkové regulace čerpadel TPE

Otáčkově regulovaná čerpadla přispívají významnou měrou k optimalizaci soustav, které se vyznačují změnou průtoku média v čase. Umožňují dosahování nemalých energetických úspor a díky tomu také velice rychlou návratnost vložených investičních prostředků.

Otáčkově regulovaná čerpadla kromě poskytovaného komfortu, řešení problémů zvýšené hlučnosti soustavy a rozsáhlých možností komunikace (dálkové ovládání čerpadel) s sebou přináší výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie, které jsou založeny na využití rovnice afinity

P1/P2=(n1/n2)3,

kde Q ... průtok, H ... dopravní výška, P ... el. příkon, n ... otáčky

Vzhledem k tomu, že jen po malou část provozních hodin během roku je nutno provozovat čerpadla na maximální otáčky, je možné v průměru dosáhnout cca 50%-ní úspory spotřeby el. energie při použití otáčkově regulovaných čerpadel ve srovnání s neregulovanými čerpadly.

Grundfos má ve svém výrobním programu dva typy otáčkově regulovaných čerpadel TPE s integrovaným frekvenčním měničem (do velikosti motoru 22 kW včetně):

TPE se snímačem (Série 2000)

Tato otáčkově regulovaná čerpadla TPE (někdy označovaná jako TPE série 2000) mají vestavěný frekvenční měnič a jsou vybavena z výroby snímačem diferenčního tlaku. Umožňují volbu mezi 2 způsoby regulace diferenčního tlaku v závislosti na průtoku : konstantní diferenční tlak nebo proporcionální diferenční tlak (nastaveno z výroby, doporučuje se pro soustavy s velkými tlakovými ztrátami). Vybavenost čerpadla snímačem je v názvu čerpadla vyznačena písmenem "S" (např. TPE 32-30/4-S).

TPE bez snímače (Série 1000)

Tato otáčkově regulovaná čerpadla TPE (někdy označovaná jako TPE série 1000) mají vestavěný frekvenční měnič a nejsou z výroby vybavena žádným snímačem. Ten si volí zákazník sám podle aplikace a je potom možno podle typu snímače regulovat čerpadlo např. na konstantní tlak, konstantní teplotu nebo konstantní průtok (je možno použít pouze 1 způsob regulace, není možno použít proporcionální regulaci jako u předchozího čerpadla TPE se snímačem). V názvu čerpadla není použito písmeno "S" (např. TPE 32-30/4).

Řešení s externím frekvenčním měničem CUE

V případě požadavku na otáčkovou regulaci čerpadel s motorem nad 22 kW je možno otáčky standardního neregulovaného čerpadla TP řídit externím frekvenčním měničem Grundfos CUE, a to až do výkonu motoru 250 kW včetně.

Výpočtový program Grundfos WinCAPS/WebCAPS

K získání podrobných údajů o čerpadlech TP a TPE i ke stanovení energetické spotřeby (resp. celkových nákladů spojených s vlastnictvím čerpadla) jednotlivých čerpadel lze využít výpočtové programy Grundfos WinCAPS na DVD-ROM nebo WebCAPS (on-line verze na webové stránce www.grundfos.cz, která ve srovnání s WinCAPS umožňuje navíc i stažení technické dokumentace a obrázků CAD). Tento software tak umožňuje správnou volbu čerpadla nejen ve vztahu k dané aplikaci, ale i z hlediska finančních prostředků vynakládaných na provoz daného čerpadla po dobu jeho životnosti.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...