Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Instalační systém ALPEX-GAS vstoupil do třetího roku praktické realizace v ČR

Systém ALPEX-GAS je zásadní změnou v rozvodech plynu v budovách. Investoři oceňují nebývale vysoké bezpečnostní standarty a možnost mít kontinuální přehled o stavu domovního plynovodu. Rovněž pozitivně vnímají možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích, zejména podlahách.

Dne 1. 10. 2009 vstoupilo v platnost TPG 704 03 „Domovní plynovody z vícevrstvých trubek, navrhování a stavba“. K tomuto datu byly splněny všechny legislativní podmínky pro uvedení dlouho očekávaného instalačního systému ALPEX-GAS pro domovní rozvody plynu do praxe v České republice.

Systém ALPEX-GAS pro domovní rozvody plynu se však svojí novou podstatou i nutností úpravy legislativních předpokladů použití v ČR vymyká standardním inovacím či obměně produktů, tak jak je známe z nabídek obchodních společností. Jednalo se totiž o podstatný zásah do konzervativního chápání „bezpečných“ rozvodů plynu v budovách některými státními orgány, ale i dalšími institucemi a organizacemi, ať již jejich motivace byla jakákoliv.

Tomuto pokrokovému záměru ze strany společnosti IVAR CS nepřál ani fakt, že se v té době jednalo o první počin s uplatňováním vícevrstvého potrubí pro domovní rozvod plynu ve státech střední a východní Evropy, což vzbuzovalo u zainteresovaných subjektů opatrnické a alibistické tendence, které byly podporovány lobbistickými zájmy zástupců „tradičního“ řešení domovních rozvodů plynu.

Tímto stručným úvodem do problematiky uplatňování nových technologií pro rozvod plynu nechceme vyvolávat nějaké historické reminescence, ale pouze připomínáme všeobecně známou zkušenost, že nové věci a nová řešení se prosazují velmi těžce, zvláště nejsou-li na ně dostatečně připraveni ti, kteří z titulů svých funkcí a pravomocí mohou tuto snahu buď podpořit, nebo také negativně ovlivňovat, komplikovat a zdržovat.

Nyní máme již téměř tři roky tuto náročnou a drahou byrokratickou fázi prosazování instalačního systému ALPEX-GAS za sebou, a můžeme se tedy s odbornouveřejností podělit o získané zkušenosti, jak z pohledu dodavatele systému, tak z pohledu realizačních firem v tuzemských podmínkách.

Necelé tři roky realizace systému ALPEX-GAS je poměrně krátká doba, ale určité zkušenosti podpořené fakty již mohou celkem objektivně vypovídat o životaschopnosti a oprávněnosti používání toho kterého výrobku či zavedení technologie do realizační praxe.

Několik faktografických údajů, které podporují náš předpoklad o opodstatněnosti systému ALPEX-GAS, jako alternativním řešení pro domovní rozvody plynu vůči tradičnímu ocelovému a měděnému potrubí:

  • Od vydání Podmínkové technické normy PTN 704 05 „Použití vícevrstvých trubek ALPEX-GAS pro rozvody plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar.“, probíhá kontinuálně proškolování zájemců o tento progresivní montážní systém. Osvědčení o proškolení, jako základní podmínku pro projektování a montáž tohoto systému v souladu s TPG 704 03 již získalo 1638 zájemců.
  • Za tuto dobu bylo dodáno na český trh více jak 70 tisíc metrů vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS pro domovní rozvody plynu s odpovídajícím množstvím PRESS tvarovek a protipožárních armatur, aniž byla uplatněna jediná reklamace dodaných systémových prvků rozvodu plynu.
  • Od počátku používání není znám případ, kdy by vinou systémových komponentů tvořících potrubní instalaci ALPEX-GAS došlo k úniku plynu, či jinému ohrožení života nebo majetku investorů.

Z uvedeného je zřejmé, že systém rozvodu plynu vícevrstvými trubkami je i v ČR životaschopný a bezpečný, čímž se potvrzují i čtrnáctileté obdobné zahraniční zkušenosti. Tento druh potrubního rozvodu plynu se plně v dlouhodobé praxi osvědčuje, a představuje tak atraktivní alternativu k tradičním materiálům pro naprostou většinu montážních potřeb domovní instalace.

Tento instalační systém našel primárně uplatnění zejména u plynofikace individuální rodinné výstavby, odhad činí 60 % až 70 % spotřebovaného objemu. Postupně se o jeho výhody a přednosti čím dál více zajímají projektanti a investoři bytových domů, několik zakázek tohoto typu bylo již v loňském roce úspěšně realizováno, další jsou rozpracovány. Neocenitelné služby rovněž poskytuje systém ALPEX-GAS od samého začátku uvedení do praxe realizačním firmám při rekonstrukcích původních rozvodů plynu, plynofikaci různých přístaveb a dostaveb apod. Vzhledem k přetrvávajícímu konzervatismu v plynofikaci výrobních a provozních objektů se zde s tímto systémem setkáváme bohužel spíše sporadicky.

Za uplynulé období lze již poměrně objektivně zhodnocovat motivaci a zkušenosti těch, kterým je tento nový systém rozvodu plynu určen především. Tedy realizačním firmám a investorům.

Z pohledu realizačních firem je oceňována především dostupnost systémových komponentů ALPEX-GAS v obchodní síti, podrobná propracovanost jejich použití v realizační praxi dle PTN 704 05, doposud nepoznaná variabilita možností potrubního vedení plynu od HUP až po koncový spotřebič bez neopodstatněných omezení a překážek v montážní praxi. V neposlední řadě oceňují nebývale vysokou flexibilitu montáže s důrazem na bezpečnostní aspekty provozu, vyšší produktivitu práce, i nižší pořizovací náklady.

Obr. 1
Obr. 1 – Použití chráničky pro vnější vedení domovního plynovodu v duté konstrukci
Obr. 2
Obr. 2 – Provedení vnějšího domovního plynovodu v zemi je standardním řešením
Obr. 3
Obr. 3 – Příklad vedení domovního plynovodu v bytovém domě před instalací stropní konstrukce

Obr. 4
Obr. 4 – Využití systému ALPEX-GAS pro plynofikaci rekonstruovaného bytového domu
Obr. 5
Obr. 5 – Příklad samostatného napojení plynových spotřebičů v bytě, vedení v podlahové konstrukci

Obr. 6
Obr. 6 – Kompletní domovní instalace systému ALPEX-GAS, detail chráničky (jeden konec neutěsněn) s možností kontinuální kontroly těsnosti plynovodu
Obr. 7
Obr. 7 – Ukončení domovního plynovodu podomítkovou nástěnkou, vedení v chráničce dle zásady jeden konec utěsněn – druhý neutěsněn, umožňuje mít celou domovní instalaci pod neustálou kontrolou
Obr. 8
Obr. 8 – Instalace domovního plynovodu v podlaze ke dvěma spotřebičům, detail propojení chrániček k zachování jejich bezpečnostně kontrolní funkce

Z pohledu investorů je oceňována technologie montáže, která upřednostňuje nebývale vysoké bezpečnostní standarty používáním nerozebíratelných tvarovek typu IVAR.PRESS, využíváním bezpečnostně – kontrolní funkce „chráničky“, která jednoduše umožňuje mít kontinuální přehled o stavu domovního plynovodu. Rovněž pozitivně je vnímána možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích, zejména podlahách, což přispívá k estetické čistotě interiérů. Používání bezpečnostních prvků rozvodu plynu, je-li to vzhledem k montážní situaci potřebné, např. protipožárních armatur, je vnímáno pozitivně, jako nadstandardní opatření k ochraně osob a majetku.

Řešení specifických problémů při praktické realizaci tohoto systému nad rámec PTN 704 05 je spíše vyjímečné. Každý takový problém s kterým se na dodavatele obrátí realizační firma, nebo projektant je řešen zodpovědně a individuálně, většinou po konzultaci s odbornou autoritou , tedy ČSTZ. Vždy se akcentuje především požadavek maximální bezpečnosti takového řešení, neboť ten je prioritní a zároveň předpokladem životaschopnosti všech nových systémů v konkurenčním prostředí.

Bohužel v této souvislosti nelze v současné době nevidět u některých výrobců (dodavatelů) snahu marketingově využít dosaženou odbornou úroveň systému ALPEX-GAS a zájem o něj ve svůj prospěch, a uplatnit na českém trhu „podobný“ produkt, ale bez uceleného systémového řešení problematiky domovních rozvodů plynu.

V konkurenčním prostředí tržního hospodářství ČR to nemůže již nikoho překvapit, ani naši společnost to nepřekvapuje co se obchodních zájmů týče.

Velmi nás však udivuje, a podobné signály máme i od některých odborných autorit v oboru plynových zařízení, že tyto obchodní snahy nejsou plnohodnotně podpořeny splněním ani základních atributů pro bezpečnou montáž a provoz takového domovního rozvodu plynu.

Absence důvěryhodné tuzemské certifikace nového systému jako celku, plnohodnotného návodu, nebo podnikové technické normy na použití konkrétního rozvodu z vícevrstvých trubek odporuje českým zákonům a zejména TPG 704 03, kde jsou mimo jiné i specifikována kritéria jednotlivých montážních situací, včetně montáže zabezpečovacích armatur, i kritéria školení a odbornosti realizačních firem, apod. Obdobná, ne-li rizikovější je snaha některých dodavatelů uvádět na český trh produkty typu C-STEEL pro domovní rozvody plynu o jejichž nepřipravenosti platí rovněž výše uvedené.

Vedeni snahou o udržení vysokých standardů, které byly nastaveny v procesu schvalování podmínek pro bezpečné použití a provoz vícevrstvých trubek pro rozvod plynu v budovách v ČR, sdílíme spolu s odbornou veřejností vážné bezpečnostní obavy z nerespektování či nedodržování stanovených postupů a zásad, na jejichž tvorbě se, mimo jiné, podíleli zástupci MMR ČR, MV MZS ČR, ITC, GAS, ČSTZ, PAVUS a mnoho dalších autorit v oboru.

Nabízení „podobného systému“ do obchodní sítě bez splnění všech výše zmíněných, českou legislativou požadovaných podmínek, vidíme jako bezpečnostní riziko a matení realizačních firem, které nabývají dojmu, že dříve uplatňované a vyžadované podmínky a zásady pro tuto specifickou technologii rozvodu plynu jsou překonané, a není třeba se jimi řídit, opak však je pravdou. V tom vidíme vážné ohrožení požadavku na profesionalitu montážních aplikací ze strany realizačních firem a potenciální ohrožení bezpečnosti osob i majetku.

Věříme, že státní orgány pověřené kontrolními funkcemi na tomto úseku budou přijímat adekvátní opatření při zjištění těchto nedostatků. Rovněž odborné autority a zájmová sdružení mohou přispět svým dílem k dodržování závazných podmínek pro všechny obchodní subjekty bez rozdílu. To zvýší nejenom odbornou prestiž zainteresovaných subjektů, ale především bezpečnost plynových instalací o kterou musí jít všem především.

Položíme-li si na závěr otázku, co přispívá k bezpečnosti a důvěryhodnosti domovních rozvodů z vícevrstvého potrubí nejvíce, tak je to na základě dosavadních zkušeností jednoznačně používání chráničky z korugovaných trubek. Je to nový fenomén, který je-li správně realizován a používán podle zásady jeden konec utěsněn – druhý neutěsněn, pak plní kontinuálně neocenitelnou bezpečnostní funkci pro ochranu osob a majetku s téměř 100% účinností a přitom snadnou aplikací a cenovou dostupností. Doporučujeme kompetentním orgánům v rámci iniciace novelizace oborových norem a předpisů tento nový způsob zvyšování bezpečnosti domovních rozvodů preferovat i u ostatních potrubních rozvodů domovních plynovodů.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...