Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Značka kvality pro tepelná čerpadla

Objektivní a kvalifikované hodnocení kvality tepelných čerpadel je nezbytnou podmínkou pro výběr vhodného výrobku i projekci otopné soustavy. Zavedení mezinárodní značky kvality European Quality Label for Heat Pumps zajistí věrohodnost prezentovaných parametrů jednotlivých výrobků, zvýší důvěru investorů a dává reálnou možnost efektivnějšího využití finančních prostředků státních programů dotujících realizované úspory energie.

Od roku 2000 je v ČR patrný nárůst instalací tepelných čerpadel v bytové výstavbě. V této době zde byli i první tuzemští výrobci, avšak převážná část výrobků byla dovážena ze Švédska, Německa a Rakouska. Zhruba do roku 2005 nebyly u zahraničních ani domácích tepelných čerpadel problémy s jejich kvalitou. Spíše se vyskytovaly nedostatky v projekční dokumentaci a montáži otopných soustav s tepelnými čerpadly.

V souvislosti s rozvojem počtu instalací tepelných čerpadel v ČR vzrostla v posledních letech nebývale i jejich nabídka, podpořená významně i dotacemi v rámci programu "Zelená úsporám" vyhlášeném Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR). V současné době se odhaduje, že jsou na trh v ČR dodávána tepelná čerpadla od 80 různých výrobců z celého světa a v databázi oficiálního Seznamu výrobků a technologií (SFŽP) bylo zaregistrováno téměř 1600 více, nebo méně kvalitních výrobků, na které bylo možno získat státní dotaci. V tak velkém množství výrobků se velmi obtížně může orientovat i odborník. Navíc u výrazné většiny těchto výrobků neexistují korektní informace, které by objektivně vypovídaly o skutečných parametrech výrobku, podle nichž by se dala posuzovat jeho technická úroveň, kvalita a s tím související energetická efektivnost, která přímo souvisí s energetickými úsporami. Řada v seznamu evidovaných výrobků kritéria pro dotaci nesplňuje. Jedná se v podstatě o jednoduchá a levná klimatizační zařízení, která jsou prvotně určena pro chlazení a druhotně pro vytápění. Jejich prvotnímu určení odpovídají teploty a tlaky vypařování a kondenzace. Tato zařízení nemohou být efektivně využívána pro vytápění v klimatických podmínkách ČR. Měření podle EN 14511, jež jsou podmínkou pro zápis do oficiálního seznamu, byla prováděna i na pracovištích, která nebyla přístrojově a často ani personálně vybavena tak, aby zajistila pravdivé a objektivní výsledky. Tímto způsobem byly zájemcům o tepelná čerpadla předkládány v řadě případů nepravdivé a zavádějící informace, čímž byla hrubě narušena jejich důvěra. Zájemci pak v dobré víře, že vybírají z kvalitních, SFŽP ČR doporučených výrobků, nakupovali zařízení nevhodná pro klimatické podmínky ČR, často i zařízení nekvalitní. Cena těchto tepelných čerpadel byla někdy i nižší, než poskytovaná dotace.

Aby se dalo provádět objektivní hodnocení kvality tepelných čerpadel, byla po několikaleté práci předních evropských specialistů, pod organizačním zastřešením Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA), zpracována a sjednocena metodika. Tato specifikuje, jak objektivně a správně hodnotit tepelná čerpadla všech systémů tak, aby se dala porovnávat a klasifikovat. Pro přidělování značky kvality "European Quality Label for Heat Pumps" se převzal jako základ systém hodnocení označovaný D-A-CH (užívaný společně v zemích Německo - Rakousko - Švýcarsko již řadu let), který se sjednotil s hodnocením v jiných zemích EU, především ve Skandinávii a Francii. V současné době je tento mezinárodní systém hodnocení kvality tepelných čerpadel s elektrickým pohonem do výkonu 100 kW zaveden v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Švédsku, Francii, Belgii a také na Slovensku. Správnost a objektivnost měření je zajištěna v 10 významných, specializovaných evropských zkušebnách tepelných čerpadel (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Švýcarsko, Francie a V. Británie). Tyto zkušebny jsou technicky a personálně na vynikající úrovni. Výsledky, které prezentují v TEST REPORTECH, se považují za nezpochybnitelné. Zkušebny obdržely akreditaci od EHPA s tím, že pouze jejich výsledky jsou akceptovatelné pro další hodnocení. V současné době není v ČR, ale ani v žádné zemi bývalého "východního bloku" zkušebna, která by měla udělenu výše uvedenou akreditaci. Na pracovišti Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., ve Zkušebně tepelných a ekologických zařízení v Brně je v současné době realizováno pracoviště, které by výhledově, po ověření technickou komisí EHPA a udělení příslušné akreditace, mohlo technicky a personálně zajistilo tato měření na odpovídající úrovni.

Výrobci a dovozci, kteří mají zájem o přidělení prestižní značky kvality v ČR, si musí před podáním žádosti zajistit oficiální cestou a na vlastní náklady proměření příslušného výrobku jednou z 10 zkušeben akreditovaných EHPA a získat doklad o naměřených parametrech. Zkoušky a měření jsou prováděny dle EN 14511 a metodiky vypracované expertním týmem komise kvality při EHPA. Základní požadavky, které musí hodnocený výrobek splnit, jsou:

a) Shoda výrobku s mezinárodními a národními normami, předpisy a nařízeními.
b) Minimální hodnoty energetického efektu vyjádřené topným faktorem tepelného čerpadla (COP) definované pro jednotlivé systémy takto:

NZT - Médium OS Používané označení Teploty medií NZT/OS [°C] Hodnota COP [-]
Země - Voda B/W 0/35 4,3
Země1 - Voda E/W 4/35 4,3
Voda - Voda W/W 10/35 5,1
Vzduch - Voda A/W 2/35 3,1

V tabulce:

NZT - nízkopotenciální zdroj tepla přiváděný na výparník tepelného čerpadla
Médium OS - teplonosná látka otopné soustavy
Země1 - přímé odpařování pracovní látky tepelného čerpadla v zemním tepelném výměníku
A - vzduch; W - voda; B - půda, zemní masiv; E - pracovní látka tepelného čerpadla

c) Potvrzení energetických parametrů tepelného čerpadla akreditovanou zkušebnou EHPA.
d) Potvrzení technických parametrů týkajících se hlučnosti.
e) Existence prodejní a distribuční sítě, autorizovaného servisu. Provozní dokumenty v národním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.
f) Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 24 hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů.
g) Minimálně dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let.

Na základě naměřených výsledků a předložení výše uvedených dokladů pak zájemce může požádat Národní komisi pro přidělování značky kvality o její udělení. V České republice je garantem přidělování značky kvality Asociace pro využití tepelných čerpadel. Složení pracovní komise kvality bylo v roce 2010 schválené EHPA.

Všem významným dodavatelům tepelných čerpadel na český trh, ať již výrobcům, či dovozcům, byly zaslány informace o možnosti a podmínkách získání značky kvality a jsou již první výsledky. Po vyhodnocení předaných podkladů komise rozhodla o přidělení značky European Quality Label for Heat Pumps vybraným tepelným čerpadlům dodávaným na český trh těchto značek: DIMPLEX (Německo), NIBE (Švédsko) a PZP (Česká republika). Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 19. května 2011 a platí pro tepelná čerpadla v České republice. Současně probíhá u dalších uchazečů soustřeďování dokumentace nezbytné pro podání žádosti.

Tato forma hodnocení umožňuje zcela zásadní posun v informovanosti o kvalitě výrobků, což dosud nebylo prakticky možné. Nárůst počtu tepelných čerpadel, která se budou moci prokázat známkou kvality, usnadní prozíravým zájemcům výběr kvalitního výrobku a doufejme, že i vyřadí nevhodné a nekvalitní výrobky z našeho trhu. Investoři si také uvědomí, že v tomto případě může levné zboží být nejdražší. O dalším vývoji v oblasti přidělování značky kvality je možné se průběžně informovat na webových stránkách Asociace pro využití tepelných čerpadel: www.avtc.cz.


Recenze článku

Autoři článku: prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel.
Název článku: Hodnocení kvality tepelných čerpadel
Recenzent: Prof. dr hab. ing. Kazimierz Rutkowski, Faculty of Production and Power Engineering, University of Agriculture in Krakow.

V článku je kriticky hodnocena kvalita tepelných čerpadel dodávaných v České republice pro instalace v bytové výstavbě. Je zde specifikován význam udělování mezinárodní značky kvality tepelných čerpadel "European Quality Label for Heat Pumps". Autoři zdůrazňují, že získání tohoto kvalitativního ohodnocení výrobku na základě měření energetických parametrů podle EN 14511 a splnění dalších podmínek zajistí korektnost informací pro investory i projektanty a zvýší efektivnost využití finančních prostředků státních programů dotujících realizované úspory energie. Doporučuji článek k publikaci v plném znění.

English Synopsis
Quality rating of heat pumps

This paper describes the brief analysis of the quality of heat pumps offered in the Czech Republic. It specifies the importance of improving offer based on the evaluation of heat pumps according to the methodology of the European Heat Pumps Association (EHPA).This also includes the basic conditions for awarding the quality of the European Quality Label for Heat Pumps.