Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Špičkovací stanice, elektrické vytápění: z tiskové konference Fenix Group

Elektrické vytápění

Fenix je značka velmi úzce propojená s výrobky produkujícími tepelnou energii přeměnou z elektrické energie. Se snižováním potřebného výkonu tepelného zdroje na pokrytí tepelných ztrát domů roste popularita takových výrobků, neboť na rozdíl od teplovodních soustav mají velmi snadnou instalaci, jejich výkon je velmi rychle regulovatelný od plynulé regulace k on-off, mají velmi nízkou tepelnou setrvačnost, dokáží nejrychleji reagovat na vnitřní tepelné zisky, a tedy je maximálně využívat a v neposlední řadě mají velmi nízký poměr výše investice na instalovanou jednotku výkonu. Zásadní změny, které se těchto výrobků týkají, přijdou od 1.1.2018 a to na poli regulací.

Směrnice 2005/32/EC (Ecodesign lokálních topidel) začne být účinná od 1. 1. 2018

  • Směrnice nařizuje například povinné vybavování oblíbených elektrických přímotopných těles poměrně sofistikovanou regulací. Tento proces způsobí postupné zdražování těchto výrobků. I tam, kde budou tato tělesa používána jen krátkodobě, budou muset být vybavena patřičnou regulací s minimálním vlivem na celkovou úsporu.
  • Podle platné verze směrnice budou elektrická topidla v kategorii „slave heater“ ze známkování zcela vyňata, neboť tato topidla jsou řízena nadřazenou regulací.
  • Otázkou je, jak budou vykládána další doplňující opatření týkající se regulace elektrických topných systémů vybavených vlastní regulací s možností řízení dálkovým signálem, např. v Česku dobře zavedeným a osvědčeným HDO.

Vše pravděpodobně povede k omezení nabídky výrobků. Pro výrobce dojde ke zvýšení byrokratické zátěže při jejich uvádění na trh.

Pro český trh lze předpokládat, že během větší části roku 2018 bude zásoben výrobky splňujícími požadavky předchozích směrnic ze skladových zásob prodejců v souběhu s nabídkou výrobků nových splňujících požadavky nové směrnice. U výrobků, přímotopných těles, olejových radiátorů atp., které jsou určeny k napojení na elektrickou síť běžnou zásuvkou, je jejich budoucnost dána jen v plném vybavení sofistikovanou regulací. Otázkou je, zda výrobci budou umět nabídnout některé z těchto výrobků i v kategorii „slave heater“, tedy vyžadující instalaci odborným elektrikářem a napojených na centrální regulaci. Toto řešení by bylo variantou k „slave heater“ řešenému elektrickému podlahovému vytápění.

Obr. Cyril Svozil, ředitel společnosti Fenix Group mimo jiné uvedl, že i při velmi aktivním využívání akumulačních baterií nabíjených cca 4 hodiny denně fotovoltaickými panely lze vhodným systémem řízení při zapojení do elektrického hospodářství administrativní budovy dosáhnout životnosti baterií přibližující se třiceti letům. Kateřina Jezerská, členka správní rady, komentovala některé prestižní zahraniční reference a mimo jiné upozornila na nový výrobek značky FENIX, a to programovatelný termostat.
Obr. Cyril Svozil, ředitel společnosti Fenix Group mimo jiné uvedl, že i při velmi aktivním využívání akumulačních baterií nabíjených cca 4 hodiny denně fotovoltaickými panely lze vhodným systémem řízení při zapojení do elektrického hospodářství administrativní budovy dosáhnout životnosti baterií přibližující se třiceti letům. Kateřina Jezerská, členka správní rady, komentovala některé prestižní zahraniční reference a mimo jiné upozornila na nový výrobek značky FENIX, a to programovatelný termostat.
Obr. Administrativní budova Fenix Group byla jako jeden z 10 oficiálních exponátů představena v české expozici na letošní světové výstavě v Astaně , Kazachstán, jejímž mottem jsou úspory energie  a energetická účinnost
Obr. Administrativní budova Fenix Group byla jako jeden z 10 oficiálních exponátů představena v české expozici na letošní světové výstavě v Astaně , Kazachstán, jejímž mottem jsou úspory energie a energetická účinnost

Probíhají jednání ohledně revize Vyhlášky 78/2013 Sb., zejména revize tzv. koeficientu elektrické energie. Zvyšující se podíl OZE na výrobě elektrické energie ukazuje na nynější neoprávněnost původně stanovených koeficientů, například v Německu ve výši 2,3, na Slovensku 2,8 a v Česku na 3,0. Vzhledem k tomu, že změna koeficientů není jen věcí technicko administrativní, ale i politickou, lze případnou změnu očekávat až od nové vlády po jejím ustanovení na základě výsledků voleb v říjnu. Logický krok, který by vycházel jen ze statistických údajů o výrobě a přenosu elektrické energie, by otevřel dveře pro uplatnění elektrických topných systémů v novostavbách bez dalších, výstavbu domů zdražujících opatření, která v následné praxi často ani nejsou využívána tak, jak by měla.

Doplněk redakce TZB-info k faktoru neobnovitelné elektrické energie:

Pro zvážení oprávněnosti velikosti faktoru neobnovitelné elektrické energie jsou k dispozici například tyto statistické údaje. V roce 2015 přesáhla výroba elektrické energie v Evropské unii 3 072 tis. GWh. Spalováním paliv bylo vyrobeno 48,1 % evropské elektřiny. 6 % z celkové výroby elektřiny pocházelo ze spalování biopaliv. To je typické hlavně pro státy severní Evropy (Finsko, Dánsko, pobaltské státy). Jaderná energie byla zdrojem pro 26,4 % výroby elektřiny. Převažujícím zdrojem se stala v Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku a také ve Francii, kde její podíl činil přes 76 %. Vodní elektrárny jsou v kontextu Evropské unie sice méně významné (11,9 % výroby elektřiny), ale v Rakousku, Chorvatsku, Lucembursku a Švédsku byly převažujícím zdrojem elektřiny. Atypické je Dánsko, v němž polovina produkce pocházela z větrné energie. V EU podíl větrné energie činil 9,7 %, menší význam pak měla už jen solární energie (3,5 %) a ostatní energie (0,4 %). Z obnovitelných zdrojů pocházelo celkově 31 % elektrické energie.

V ČR má hlavní podíl elektřina vyrobená spalováním paliv (59,4 %) a z jaderné energie (32,9 %). Elektřina z vodních, solárních a větrných elektráren tvoří dohromady 7,6 %.

Vývoj energetické závislosti 1990 až 2015 (v %)

Vývoj energetické závislosti 1990 až 2015 (v %)
Pramen: Statistika&My, měsíčník ČSÚ

U elektřiny v propojených rozvodných sítích se ztrácí přehled o tom, od kterého výrobce konkrétně elektřina pochází, ze kterého území. Přesná čísla jsou o objemu výroby od konkrétních výrobců, o použitých palivech a jiných zdrojích energie, ale nikoliv již o místě spotřeby konkrétní elektřiny. V rámci vyrovnávání odběrových diagramů, přeshraničních dodávek, dochází k obousměrným tokům elektrické energie mezi státy, mezi propojenými sítěmi a tyto toky elektrické energie s různým původem přispívají na straně spotřeby k většímu přibližování stavu v jednotlivých státech k průměrnému podílu OZE na výrobě elektřiny v celé EU.

Obr. Robotizovaná pracoviště, podobně jako vyobrazené v závodě Fenix Group, vyžadují spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie.
Obr. Robotizovaná pracoviště, podobně jako vyobrazené v závodě Fenix Group, vyžadují spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie.

Pro Česko to zcela jistě znamená zvýšenou spotřebu elektřiny vyrobené z větrných elektráren v severní části Evropy. V médiích se zásadně uvádí, že tato elektřina přes nás putuje do Rakouska, do jižních částí Německa, ale takto odděleně to fyzikálně nefunguje. Lze hovořit o tom, že do Rakouska a Německa teče velké množství elektřiny od nás, vyrobené spalováním hnědého uhlí, a u nás se spotřebuje část elektřiny vyrobené z větru na severu Evropy, protože přes Česko neexistuje samostatné elektrické vedení odpojené od domácí spotřeby. Elektřina si ke spotřebiteli hledá cestu nejmenšího elektrického odporu, tedy většinou i co nejkratší cestu ke spotřebiteli. Uváděná čísla o podílu OZE na elektřině v jednotlivých státech je nutné chápat jen jako čísla ve vztahu k výrobě, nikoliv ke spotřebě. Pro přesnou specifikaci požadavků na spotřebiče elektrické energie, respektive na energetickou náročnost budov, na stanovení parametrů NZEB domů, je nutné zohlednit nikoliv jen čísla o výrobě elektřiny, ale i o přetocích mezi jednotlivými výrobci, státy. Výsledek by měl být exaktně doložitelný, dlouhodobě sledovatelný a s jednoduchým pravidlem například každoroční úpravy koeficientu podle dosažené skutečnosti, aby nezávisel na rozhodování politické scény. Tak, jako ČSÚ sleduje a vyhlašuje výši inflace, podobně by mohl být vyhlašován i konverzní koeficient elektrické energie.

Špičkovací stanice

Fenix Group posiluje své aktivity v oblasti využívání elektrické energie. Budoucnost elektrické energie vidí jednak v maximalizaci využití fotovoltaicky vyrobené energie bez přetoků do sítě a jednak ve vyrovnávání odběrového diagramu elektrické energie ze sítě. Obě tyto cesty se opírají o bateriová úložiště, jejichž provoz musí být optimálně řízen s ohledem na aktuální cenu elektrické energie (včetně rezervovaného výkonu, penále za překročení aj.), ale také s ohledem na životnost baterií, zjednodušeně řečeno počet nabíjecích cyklů.

Ve spolupráci s firmou AERS s.r.o, do které se Fenix Group ve formě „StartUp“ zapojil, se připravuje výstavba tzv. špičkovací stanice o úložné kapacitě 640 kWh elektrické energie ve výrobním závodě Fenix Group. Cílem je:

Obr. O problematice akumulace elektrické energie hovořil jeden z jednatelů společnosti AERS s.r.o., Bc. TADEÁŠ TESAŘ.
Obr. O problematice akumulace elektrické energie hovořil jeden z jednatelů společnosti AERS s.r.o., Bc. TADEÁŠ TESAŘ.
  • Snížení sjednaného maxima odběru o cca 30 %. Výrobní technologie při ranním náběhu vyžadují zvýšený příkon. Ten musí být rezervován a placen, i když jde o krátkodobou potřebu.
  • Zajištění bezproblémového průběhu tzv. ¼ hod maxim odběru elektrické energie. Některé výrobní stoje mají nárazově větší, krátkodobé odběrové špičky, a i ty je možné vyrovnat.
  • Zálohování činnosti důležitých technologických celků výrobního závodu. Nasazení robotických pracovišť vyžaduje nepřerušovanou a kvalitní dodávku elektrické energie. Při snížení kvality nebo i krátkodobém výpadku v dodávce elektrické energie se odstaví počítačové řízení a než je obnoveno, dochází ke ztrátám výrobní kapacity nehledě na možné ztráty materiálové, mzdové z pohledu nevyužití pracovní doby aj.

Investice do špičkovací stanice dosáhne cca 13 mil. Kč. Podobně jako provoz nového admistrativního sídla firmy i tento projekt bude monitorován odborným a prestižním pracovištěm UCEEB pražského ČVUT. Výsledky budou po roce sledování zveřejněny.

 
 
Reklama