Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TEST: víte, co obsahuje doklad o kontrole teplovodního spalovacího zdroje na pevná paliva? Část 2. - řešení

Téma povinných kontrol kotlů na pevná paliva je aktuální i vzhledem k blížícímu se datu 1. září 2022 ukončení provozu některých kotlů. Výstupem z kontroly je Doklad o kontrole. Ověřte si, co víte o některých „záludnostech“ tohoto dokladu.

Otopná sezóna skončila, nicméně téma povinných kontrol kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší rezonuje stále více. A to mimo jiné také z toho důvodu, že se blíží datum 1. září 2022. Nedávno jsme zveřejnili „TEST: Víte vše o povinných kontrolách kotlů a kamen na pevná paliva?“, který se týkal obecných otázek spojených s kontrolami. Dnes se zaměříme přímo na výstup z kontroly. Tím je „Doklad o kontrole“ (dále jen „Doklad“), který musí technik provádějící kontrolu vyplnit a předat provozovateli zdroje. Pojďte si vyzkoušet, co víte o některých „záludnostech“ tohoto dokladu.

1) Proč souvisí téma povinných kontrol právě s datem 1. 9. 2022?

 1. od tohoto data začíná platit povinnost mít překontrolován teplovodní kotel na pevná paliva do jmenovitého tepelného příkonu 300 kW pouze pro fyzické osoby
 2. od tohoto data platí povinnost mít překontrolován každý teplovodní kotel na pevná paliva bez rozdílu výkonu, s výjimkou kotlů určených k vytápění rekreačních objektů
 3. od tohoto data je zakázáno provozovat teplovodní kotle na pevná paliva, nevyhovující požadavkům zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Odpověď:
od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat teplovodní kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který neplní přísné emisní požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. A právě „Doklad“ bude sloužit jako potvrzení pro provozovatele, že jeho zdroj plní tyto emisní požadavky, a může jej tedy provozovat i po uvedeném datu. Tištěný doklad musí mít provozovatel uschován u sebe, jeho elektronickou verzi pak musí technik provádějící kontrolu „zanést“ do integrovaného registru ISPOP.
Co se týče samotných kontrol spalovacích zdrojů na pevná paliva určených pro teplovodní vytápění, ty byly zavedeny zákonem o ochraně ovzduší již v roce 2012 s tím, že první kontrola musela proběhnout nejpozději do konce roku 2016. Tato povinnost se netýká pouze teplovodních kotlů, ale také lokálních topidel (krby, krbová kamna, sporáky) s teplovodním výměníkem o celkovém jmenovitém příkonu vyšším jak 10 kW.


2) V „Dokladu“ musí být zaškrtnut typ kontrolovaného stacionárního spalovacího zdroje. Co znamená typ zdroje „kotel automatický s rotačním roštem“?

 1. automatický kotel s otočnou retortou
 2. peletový kotel s rotačním hořákem
 3. spalovací stacionární zdroj na uhlí s bubnovým otočným roštem

Odpověď:
i když je toto označení typu zdroje trochu zavádějící, myšlen je jen a pouze automatický kotel na uhlí s bubnovým roštem. Toto technické řešení se objevuje například z kotlů typu Varimatik. Ostatně správná odpověď je přesnou definicí typu tohoto zdroje, která je uvedena ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. a měla by být uvedena také na „Dokladu“ (viz. příloha). Definice popisuje zásadního rozdíl mezi způsobem dávkování paliva na rošt u automatických kotlů. U automatických kotlů se šnekovým podavačem je palivo dávkováno palivovým potrubím, kdežto u bubnových roštů je „odebíráno“ otočným roštem přímo z násypky. Kotel s otočnou retortou je název technický nesmyslný, protože retorta je spodní částí hořáku, na které je umístěn rošt (otáčí se rošt, nikoliv retorta). Rotační rošty některých peletových hořáků jsou relativně novým technickým řešením. Nicméně retortové i peletové hořáky s otočným roštem jsou stále hořáky se šnekovým dopravníkem, což je odlišný typ zdroje.


3) V „Dokladu“ musí být uveden měsíc a rok instalace kontrolovaného zdroje tepla. Co se má vyplnit v případě, že není známo přesné datum instalace?

 1. stačí uvést NEZJIŠTĚNO
 2. uvede se 1. leden roku instalace, pokud není rok znám, uvede se 1. leden roku začátku provozu (nabytí) spalovacího zdroje současným provozovatelem
 3. uvede se datum revize spalinové cesty

Odpověď:
datum uvedení spalovacího zdroje do provozu musí být v dokladu uvedeno vždy. Ideální je vědět přesně měsíc a rok, pokud to není známo, je nutné postupovat podle odpovědi b). Zvláště pokud budova změnila i se zdrojem majitele (koupě, dědictví, …), je nutné stanovit datum podle roku nabytí zdroje do vlastnictví.


4) V „Dokladu“ je uveden rok výroby zdroje 1994 a třída kotle 3. Co to znamená?

 1. kotel byl vyroben podle staré normy ČSN 07 0240, tudíž dosáhl v té době nejvyšší možné emisní třídy
 2. kotel byl vyroben podle staré normy ČSN 07 0240, tudíž dosáhl v té době nejnižší možné emisní třídy
 3. že technik provádějící kontrolu buď záměrně nebo z neznalosti zapsal do „Dokladu“ špatný údaj

Odpověď:
třídy kotlů na pevná paliva byly zavedeny až v roce 2000 novou evropskou normou ČSN EN 303-5:2000. Do té doby platná ČSN 07 0240 (07 0245) neznala zařazení do tříd a u kotlů uvedených na trh před rokem 2000 se při certifikaci ani neověřovaly jejich emise (mimo emisí CO), takže není možné je do třídy zařadit ani dodatečně. Bohužel občas se řeší případy, kdy je i u starých kotlů vyrobených před rokem 2000 uvedena v „Dokladu“ jejich třída 3, čímž je v rozporu se zákonem deklarováno, že lze kotel provozovat i po 1. 9. 2022. Občas je to úmysl (pomoc známému, úplata), občas jen neznalost.


5) Kontrolována jsou krbová kamna s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu 12 kW. Jako určující technická norma byla zaškrtnuta EN 303-5 a třída kotle 3. Co to znamená?

 1. že kamna lze provozovat i po 1. 9. 2022
 2. že kamna lze provozovat pouze do 31. 12. 2025
 3. že technik provádějící kontrolu buď záměrně nebo z neznalosti zapsal do „Dokladu“ špatný údaj

Odpověď:
pokud jsou kontrolována krbová kamna s teplovodním výměníkem, nemohla být certifikována podle EN 303-5, což je norma určená pouze pro teplovodní kotle na pevná paliva. I když mají kamna teplovodní výměník, stále se jedná o zdroj tepla, který je současně určen také k vytápění místa své instalace (sáláním), tudíž je to stále lokální topidlo a nikoliv kotel. Také z tohoto důvodu nemůže být u kontrolovaného zdroje uvedena třída, protože se lokální topidla na pevná paliva do tříd nezařazují.


6) Při kontrole má být zjištěn i typ otopné soustavy, tedy zda se jedná o soustavu otevřenou, či soustavu uzavřenou. Z jakého důvodu se tak činí?

 1. od 1. 9. 2022 je zakázán provoz všech kotlů na pevná paliva napojených na otevřenou otopnou soustavou
 2. souvisí to s kontrolou existence a funkčnosti zařízení proti přetopení
 3. souvisí to s typem kontrolovaného zdroje, protože automatické kotle nelze napojit na otevřené otopné soustavy

Odpověď:
Určení způsobu řešení expanze otopné vody v otopné soustavě souvisí s kontrolou zařízení proti přetopení (tzv. dochlazovací smyčka). Toto zařízení musí být instalováno pouze u ručně přikládaných kotlů na pevná paliva, a to pouze v případě, že je kotel napojen na uzavřenou otopnou soustavu, tedy s uzavřenou expanzí. U otevřených expanzí je otopná soustava proti přetopení fyzikálně chráněna (přebytečné teplo může unikat ve formě páry do ovzduší) a „dochlazování“ není v tomto případě vyžadováno ani u ručně přikládaných kotlů. Z tohoto důvodu je vyžadováno uvedení typu expanze také v „Dokladu“.


7) Při kontrole bylo zjištěno, že v prohořívacím kotli jsou spalovány zbytky z dřevotřísky, které jsou uskladněny před budovou, aniž by byly chráněny proti povětrnostním vlivům. V části „Dokladu“ o palivovém hospodářství je uvedeno, že používané palivo „Vyhovuje“. Kdy tak lze učinit?

 1. nelze nikdy zaškrtnout „Vyhovuje“
 2. pouze v případě, že je vlhkoměrem ověřena vlhkost paliva a zaznamenána v „Dokladu“
 3. nelze, protože dřevotřísku lze skladovat pro spalování v malých domovních kotelnách pouze v uzavřených prostorech

Odpověď:
z pohledu legislativy je spalování dřevotřísky a odpadů z jejího zpracování v ručně přikládaných spalovacích zdrojích do 300 kW nepřípustné, jak je uvedeno v § 15 odst. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Spalování dřevotřísky v prohořívacím kotli je tedy v rozporu s touto legislativou a tudíž nepřípustné, i kdyby to náhodou výrobce ve svém kotli povoloval (což mi nepřipadá reálné).


8) Proč jsou v „Dokladu“ uvedeny zvlášť kolonky pro uvedení data poslední kontroly spalinových cest, a pro provedení čištění spalinových cest?

 1. kontrola spalinových cest je kontrola komínového průduchu, čištění spalinových cest je čištění pouze vnitřních cest, kudy proudí spaliny v samotném kotli
 2. kontrola spalinových cest se provádí při instalaci zdroje, nebo po jeho větší opravě, čištění pouze podle potřeby
 3. kontrola a čištění spalinové cesty jsou dva odlišné úkony, které mohou být prováděny nezávisle na sobě

Odpověď:
podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, jsou kontrola a čištění spalinové cesty (kouřovod, komín) dva odlišné úkony. Kontrola spalinové cesty je posouzením jejího technického stavu a bezpečné funkčnosti. Musí ji minimálně jednou ročně provádět vyučený kominík. Čištění spalinové cesty obsahuje odstranění pevných látek, usazenin a nečistot (tedy čištění) ze spalinové cesty (nikoliv ze samotného kotle), a u malých spalovacích zdrojů do 50 kW ji může provádět i provozovatel. Četnost čištění je uvedena ve zmíněné vyhlášce podle způsobu užívání zdroje, ale je to minimálně 2krát ročně.


9) Co to znamená, když je v „Dokladu“ uvedeno, že pro kontrolovaný spalovací zdroj NEJSOU RELEVANTNÍ emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.?

 1. jedná se o zdroj vyrobený a uvedený do provozu před rokem 2012, kdy začal platit zákon č. 201/2012 Sb.
 2. jedná se lokální topidlo s výměníkem
 3. požadavek platí pouze pro kotle na uhlí, tudíž jsou například pro kotle na biomasu nerelevantní

Odpověď:
Ve zmíněném zákoně o ochraně ovzduší je uvedeno, že příloha č. 11 zákona se netýká spalovacích zdrojů, které jsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace. Jinými slovy řečeno, zákaz provozu po 1. 9. 2022 se týká pouze nevyhovujících teplovodních kotlů, a nikoliv lokálních topidel s teplovodním výměníkem, a proto splnění emisních parametrů podle přílohy č. 11 pro tato topidla není relevantní.


10) Kdy musí být k „Dokladu“ přiložena kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě kontrolovaného typu zdroje?

 1. vždy
 2. pouze v případě, že technikovi provádějící kontrolu bylo toto oprávnění přiděleno
 3. pouze v případě, že oprávnění, které vlastní technik provádějící kontrolu, nemá své identifikační číslo a není zapsáno do systému ISPOP

Odpověď:
Kontrolu smí provádět pouze technik (dle zákona odborně způsobilá osoba), který má vystaveno od výrobce pro daný typ spalovacího zdroje oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Toto oprávnění musí mít vždy své identifikační číslo a musí být vždy zaevidováno v systému ISPOP. Kopie oprávnění musí být vždy součástí „Dokladu“.

 
 
Reklama