Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyjádření APTT k vypořádání připomínek k zákazu prodeje kotlů na uhlí

APTT je jasné, že doba spalování uhlí v malých zdrojích tepla se pomalu blíží ke konci, ale nelze měnit pravidla prakticky ze dne na den, navíc se zjevným porušováním pravidel jednotného trhu EU, který je garantován Smlouvou o fungování EU.

Vyjádření APTT k vypořádání připomínek k zákazu prodeje kotlů na uhlí

Ministerstvo životního prostředí v první fázi mezirezortního připomínkového řízení k novele zákona o ochraně ovzduší odmítlo všechny připomínky týkající se zákazu prodeje kotlů na tuhá fosilní paliva od roku 2025. Oprávněnost zákazu (nekonfliktnost s legislativou EU) opírá o výklad rozhodnutí Komise (EU) 2020/654. Tvrzení, že zákaz prodeje bude mít na obyvatelstvo minimální dopad opírá o tvrzení, že prodeje kotlů na uhlí trvale klesají a o spalování uhlí již není mezi obyvatelstvem zájem.

Nesouhlasíme s vypořádáním:

Údajné vysvětlení se opírá o zcela mylný výklad rozhodnutí Komise (EU) 2020/654. Bod 1.2 tohoto rozhodnutí se netýká omezení prodeje kotlů, splňujících harmonizované podmínky dle ekodesignu, ale pouze potvrdilo možnost, že lze vnitrostátní legislativou omezit použitelná paliva při provozování těchto kotlů, protože požadavky na kvalitu paliva nejsou harmonizovaným požadavkem na výrobek. Naopak zákaz prodeje kotlů na uhlí, splňujících podmínky ekodesignu, by byl v rozporu s pravidlem volného pohybu zboží, tedy fungování vnitřního trhu EU, který je garantován články 26, 34 a 36 SFEU, což MŽP nijak nevyvrátilo.

Dle navrženého zákazu prodeje kotlů na uhlí by nebylo možné uvádět na trh kombinované kotle certifikované na spalování uhlí i biomasy (jedná se o kotle určené ke spalování pevných fosilních paliv). Tyto kotle by přitom svým provozovatelům měly umožnit v budoucnu bezproblémové vytápění i v případě postupného omezování dostupnosti uhelných paliv. Musíme jednoznačně odmítnout tvrzení, že prodej kotlů určených ke spalování uhelných paliv neustále klesá, a tudíž by byl dopad případného zákazu prodeje pro domácí výrobce, prodejce, ale i domácnosti minimální. Dle dat Asociace podniků topenářské techniky a MPO naopak prodeje kotlů schopných spalovat také uhelná paliva již druhým rokem výrazně rostou. Většina malých kotlů na pevná paliva uváděných na trh v ČR umožňuje spalování více druhů paliv, včetně uhelných, jejich zákazem prodeje by došlo k významnému omezení dostupnosti levných kotlů na pevná paliva, určených zvláště pro sociálně slabší domácnosti.

APTT je jasné, že doba spalování uhlí v malých zdrojích tepla se pomalu blíží ke konci, nicméně k omezení spalování uhlí především sociálně nejslabšími spoluobčany je nutné přistupovat systematicky a citlivě. Nelze měnit pravidla prakticky ze dne na den, navíc se zjevným porušováním pravidel jednotného trhu EU, který je garantován Smlouvou o fungování EU.

Přečtěte si také Je zákaz prodeje kotlů na uhlí v rozporu s legislativou EU? Přečíst článek

K výkladu bodu 1.2 rozhodnutí Komise (EU) 2020/654:
Ve zmíněném Rozhodnutí je posuzován německý vnitrostátní předpis 1. BImSchV, který obsahuje taxativní seznam paliv, která se smějí používat ve spalovacích zdrojích. Obdobná praxe je již mimochodem zavedena i v naší legislativě platným zněním zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, konkrétně v §17 odst. 1 písm. c) a § 17 odst.5 (zde je taxativní seznam zakázaných paliv). Německý předpis v žádném případě neomezuje uvádění spalovacích zdrojů na trh, pouze ve vybraných případech omezuje jejich provozování tím, že v nich nelze spalovat některá paliva. Například v kotlích na dřevo nelze spalovat dřevo o vlhkosti vyšší jak 25 % nebo v případě uhelných paliv nelze spalovat paliva s obsahem síry vyšším jak 1 % surové látky. Německý předpis ovšem nezakazuje v Německu uvádět na trh kotle spalující vlhké dřevo, čímž by došlo v rozporu s předpisy EU k omezení uvádění výrobků na trh, pouze na území Německa nelze v těchto kotlích vlhké dřevo spalovat. Naopak MŽP navržený zákaz uvádění na trh v ČR kotlů určených ke spalování pevných fosilních paliv jednoznačně striktně omezuje uvádění na trh výrobků, splňujících podmínky ekodesignu, což je v rozporu s články č.26, 34 a 36 SFEU. Bylo by tak například znemožněno uvedení na trh kotle, který je certifikovaného pro spalování uhlí i biomasy.


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...