Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Je zákaz prodeje kotlů na uhlí v rozporu s legislativou EU?

Omezit uvedení na trh a do provozu výrobky, které splňují evropské nařízení o ekodesignu, je v rozporu se Směrnicí 2009/125/EU o ekodesignu, konstatovalo v září 2021 Ministerstvo životního prostředí.

Je zákaz prodeje kotlů na uhlí v rozporu s legislativou EU? Ilustrační foto redakce
Je zákaz prodeje kotlů na uhlí v rozporu s legislativou EU? Ilustrační foto redakce

Připravovaná novela zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhlo zařadit do připravované novely zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (dále jen zákon) ustanovení o tom, že od 1.1.2025 nebude možné uvádět na trh v ČR kotle na pevná fosilní paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW. Nicméně nadále by bylo možné uvádět kotle této kategorie do provozu v případě, že byly uvedeny na trh v zahraničí a spalovat v nich uhlí.

Přečtěte si také Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025 Přečíst článek

Kotle na uhlí patří mezi stanovené energetické spotřebiče, na které se vztahuje evropská legislativa

Kotle na uhlí patří mezi stanovené energetické spotřebiče, na jejichž uvádění na trh se vztahuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES ze dne 21. října 2009, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Směrnice o ekodesignu).
Prováděcím opatřením k této Směrnici o ekodesignu, která se týká kotlů na pevná paliva, je NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. V článku 6 Směrnice o ekodesignu je uvedeno, že „…Členské státy na svém území nezakážou, neomezí ani neztíží uvádění na trh nebo do provozu výrobku, který vyhovuje všem příslušným ustanovením použitelného prováděcího opatření a který nese označení CE…“.

Politika ochrany klimatu (POK) z 2015

V říjnu 2021 schválila vláda ČR materiál „Vyhodnocení Politiky ochrany klimatu“, který jí byl předložen MŽP. Dokument Politika ochrany klimatu (POK) v roce 2015 stanovil národní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů pro roky 2020 a 2030. Mimo jiné zde byl stanoven cíl omezit dostupnost spalovacích zdrojů na uhlí o jmenovitém příkonu do 300 kW. Ve zmíněném vyhodnocení POK z roku 2021 bylo k tomuto cíli přímo uvedeno, že „…není možné omezit umisťování na trh a do provozu výrobků, které splňují evropské nařízení o ekodesignu. Specifický zákaz prodeje kotlů pouze na konkrétní palivo by tak musel být řešen přímo v relevantním prováděcím nařízení k ekodesignu kotlů na pevná paliva.“

Ovšem v důvodové zprávě k chystané novele zákona je uvedeno, že výše popsaný „přístup“ byl revidován na základě analýzy rozhodnutí Komise (EU) 2020/654 ze dne 13. května 2020, týkajícího se vnitrostátních předpisů pro malá a střední spalovací zařízení, oznámených Německem. Nicméně toto rozhodnutí se týkalo omezení spalování vybraných paliv ve vybraných zdrojích (například pevných paliv s absolutní vlhkostí nad 25 %) v německé legislativě (spalovat uhlí a výrobky z něj je zde povoleno). Rozhodnutí 2020/654 se v žádném případě netýkalo omezení uvádění na trh vybraných druhů spotřebičů podle paliv.

Pokud je v navržené novele zákona zakázán pouze prodej spalovacích zdrojů na uhlí na území ČR, ale je možné si stejný kotel koupit například u prodejce s živností v Polsku a především, pokud není zakázáno spalování uhlí, pak jde dle mého názoru jednoznačně o porušení Směrnice o ekodesignu, jejíž aplikace má mimo jiné zabránit tomu, aby vnitrostátní předpisy vytvářely překážky obchodu a nekalé hospodářské soutěže na trhu EU (což omezení dostupnosti kotlů na uhlí pouze na trhu ČR bezesporu vytváří).

Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...