Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynárenský balíček přináší větší ochranu zákazníků i sektorová pravidla pro naplnění klimatických cílů EU

Plynárenský balíček vydaný Evropskou komisí potvrzuje význam plynů a plynárenské infrastruktury v transformaci energetiky. Přináší mimo jiné nová pravidla pro zavádění vodíku, ochranu spotřebitele a omezení emisí metanu.


Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí. Návrh obsahuje opatření, jejichž cílem je prostřednictvím revize stávající evropské legislativy poskytnout regulační rámec pro plynárenství k naplnění jeho role na cestě k dekarbonizaci EU. Nová pravidla mají také za cíl posílit ochranu zákazníků nebo snížit emise metanu v sektoru energetiky.

Plynárenský balíček do značné míry vychází z již existujících principů fungujících na trhu se zemním plynem. Navržená opatření, představovaná plynárenskou směrnicí a nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, modifikují stávající pravidla pro trh se zemním plynem a nově stanovují pravidla pro obnovitelné a dekarbonizované plyny, včetně vodíku, jehož významný rozvoj se očekává v ČR i EU.

Podporujeme cíl Unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030. Pokud budou vhodně zavedené potřebné pobídky, může být dekarbonizována do roku 2050 i česká a evropská dodávka plynu. Věříme, že plynárenství může významně přispět k přechodu na bezemisní ekonomiku. Vyvážený přístup opírající se o princip technologické neutrality je nezbytný k zajištění ekologicky udržitelné a zároveň sociálně přijatelné a cenově dostupné energetické transformace,“ říká výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Klíčovou součástí návrhů Komise je několik opatření, týkajících se spotřebitelů – jejich ochrana, posílení práv a jejich zapojení do fungování trhu. Nově budou moci spotřebitelé, podobně jako v elektroenergetickém sektoru, vytvářet občanské energetické komunity, díky kterým se budou moci podílet i na výrobě, distribuci, či skladování energie. Zvýšit by se také měla informovanost spotřebitelů prostřednictvím změn ve fakturování a v poskytování informací v jejich účtech za energie.

Návrh legislativy obsahuje rovněž specifické podmínky pro využití obnovitelných a dekarbonizovaných plynů, zejména vodíku, a obsahuje opatření, která mají přispět k rozvoji vodíkového hospodářství. Limit vodíku, který jsou provozovatelé přeshraniční přepravní infrastruktury povinni na hraničních bodech převzít, byl v návrhu Evropské komise stanoven na 5 % již od roku 2025, což je hranice, kterou české plynárenství vnímá jako dostatečně ambiciózní, ale zároveň na úrovni, která by neměla vést k neúčelně vynaloženým investicím provozovatelů přepravních soustav.

ČPS se však obává, že rozvoj budoucí vodíkové infrastruktury v EU může být zpomalen nově navrhovanými pravidly pro tzv. unbundling a neuplatňováním přeshraničních přepravních tarifů pro vodíkové sítě.

Návrh nové legislativy v oblasti emisí metanu v energetice je poslední součástí plynárenského balíčku. Jde ovšem pouze o první krok ve snižování těchto emisí. Pokud má dojít k zásadnějšímu pokroku, je nutné prosazovat opatření ve všech dotčených sektorech hospodářství, tedy nejen v energetice.

Emise metanu nejsou pro české plynárenství novým tématem. Provozovatelé plynárenské infrastruktury v ČR již několik let úspěšně ve svých zařízeních prostřednictvím povinných ale i dobrovolných schémat emise metanu snižují. Jsme přesvědčení, že mezi klíčové nástroje patří transparentní monitoring emisí, reportovací standardy a adekvátní nastavení regulatorních podmínek,“ uzavírá Lenka Kovačovská.

Členové ČPS podle ní budou také celý mnohasetstránkový balíček ještě podrobně analyzovat a zpřesňovat své postoje k jednotlivým bodům.