Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Péče o bezpečný a spolehlivý provoz/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech

Ucelené přehledné zpracování článku pomůže k lepší orientaci v problematice domovních plynovodů. Výčet povinností, výklad pojmů, povinné revize a související předpisy je tématem nejen pro odbornou veřejnost.

Nejčastěji provozovanými, respektive občanskou veřejností užívanými plynovými zařízeními jsou bezesporu domovní plynovody a spotřebiče zemního plynu s jednotlivými výkony nižšími než 50kW. Zemní plyn jako nejrozšířenější plynné palivo kromě svých příznivých energetických vlastností, minimálních dopadů na životní prostředí při spalování přináší s sebou při provozování/užívání již zmíněných plynových zařízení i rizika ohrožení životů, zdraví a v neposlední řadě i majetku.

Je proto namístě nutnost péče o jejich bezpečný a spolehlivý provoz/užívání. Jen tak jsou pak plynová zařízení dobrým pomocníkem. Základní zákonnou normou, která vytváří legislativní předpoklady k zajištění nezbytné péče o předmětná plynová zařízení je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění energetického zákona (dále jen EZ) je uvedeno v částce 26/2005 Sbírky zákonů ČR pod č. 91.

Pro orientaci v předmětné problematice je třeba připomenout, že domovní plynovody a spotřebiče zemního plynu patří mezi odběrná plynová zařízení - viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 EZ. Jimi jsou v podstatě všechna zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím však měřicí zařízení - plynoměr.

EZ má mimo jiné na mysli i ochranu veřejného zájmu, zde v daném případě bezpečnost a spolehlivost odběrných plynových zařízení u odběratelů plynu - konečných zákazníků. Citujeme doslovné znění relevantních paragrafů EZ pro konečné (oprávněné a chráněné) zákazníky:

Oprávněný zákazník je povinen (§ 62 odst. 2 písm. g) EZ)

 • udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

Chráněný zákazník je povinen (§ 63 odst. 2 písm. b) EZ)

 • udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

Stejné povinnosti ukládá EZ i vlastníkům dotčených povinností. Pro příklad uvádíme text § 63 odst. 3 písm. b) EZ.

 • udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit,

Současně je nutné připomenout, že odběrná plynová zařízení jsou i vyhrazenými plynovými zařízeními, které určuje vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V daném případě je domovní plynovod zařízením pro rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel, vařič, průtokový ohřívač) pak zařízením pro spotřebu plynu spalováním.

I v předpisech bývalého ČÚBP je pamatováno na bezpečnost plynových zařízení. Doplníme k již citované vyhlášce i další vyhlášku ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Nutné je však uvést, že citované vyhlášky neplatí pro fyzické nepodnikající osoby - občany, a to narozdíl od zmiňovaného energetického zákona.

Jaké úkony preventivní péče o bezpečnost domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu uvádí vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Jsou jimi kontrola a revize. Tato vyhláška ČÚBP řeší i provádění zkoušek. U plynových zařízení se mají na mysli vždy zkoušky před jejich uvedením do provozu/užíváním. Úspěšnost zkoušky, tj. že její výsledek vyjadřuje optimální předpoklady bezpečnosti a spolehlivosti plynového zařízení před jeho uvedením do provozu, je základním předpokladem spolu s výchozí revizí, a to rovněž s úspěšným výsledkem pro bezpečný a spolehlivý provoz/užívání. Doklady o zkouškách (protokol - zápis) a výchozích revizí (zprávy o výchozích revizích) je povinna předat provozovateli (uživateli) domovního plynovodu a spotřebiče zemního plynu montážní firma. Na rozdíl od provozovatelských subjektů (právnická nebo podnikající fyzická osoba) nemá fyzická osoba - občan povinnost následně provádět provozní revize ani kontroly. Lze však tyto úkony uživatelům domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu jen doporučit - vzpomeňme jejich povinnost z titulu energetického zákona.

Kontrola zařízení

 1. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.
 2. Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.
 3. O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:
  1. jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
  2. datum kontroly,
  3. rozsah kontroly,
  4. zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
  5. podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
 4. Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok - v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.

Revize zařízení

 1. Revize zařízení jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
 2. Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. 1) Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
 3. Pro provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.
 4. V odůvodněných případech může stanovit inspektorát provedení mimořádné revize.

1) Např. ČSN 33 1500 Revize el. zařízení

Výchozí revize

 1. Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.
 2. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.
 3. Při výchozí revizi se prověří zejména:
  1. úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,
  2. zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
  3. zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
  4. zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
  5. kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
  6. zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
  7. kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
  8. zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
  9. jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

Provozní revize

 1. na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.
 2. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy 2) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
 3. Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:
  1. změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
  2. dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,
  3. úplnost a správnost provozní technické dokumentace,
  4. funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
  5. funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,
  6. těsnost zařízení,
  7. vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,
  8. stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
  9. zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
  10. úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,
  11. jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

2) ČSN 38 6904, ČSN 38 6420

Zpráva o revizi

O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi provedl, zprávu o revizi, která obsahuje:

 1. název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,
 2. datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,
 3. druh revize (provozní, výchozí),
 4. označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
 5. údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,
 6. zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,
 7. návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
 8. údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,
 9. celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,
 10. podpis a otisk razítka revizního technika,
 11. v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění

Závěrem uvádíme pro informaci některé používané pojmy z relevantních normativních dokumentů, kterými jsou ČSN EN 1775 a TPG 70401.

Domovní plynovod
- plynovod od předávacího místa plynu (např. hlavní uzávěr plynu) k uzávěrům spotřebičů

Hlavní uzávěr plynu (dále jen "HUP")
- uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

Vnější domovní plynovod (dále jen "vnější plynovod")
- část domovního plynovodu umístěná mimo budovu, začínající hlavním uzávěrem plynu a končící na počátku prostupu plynovodu vnější obvodovou zdí (stěnou) budovy.

Vnitřní domovní plynovod (dále jen "vnitřní plynovod")
- část domovního plynovodu, začínající jeho prostupem obvodovou zdí (stěnou) do budovy a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

Domovní rozvod
- část domovního plynovodu začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určenými pro obchodní styk.

Spotřební rozvod
- část domovního plynovodu začínající uzávěry před měřícím zařízením (plynoměry pro obchodní styk) a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

Rozdělovací potrubí
- obvykle vodorovná část domovního plynovodu, na kterou je napojeno jedno nebo více stoupacích vedení.

Prostup domovního plynovodu
- část domovního plynovodu prostupující obvodovou zdí (stěnou) budovy, vnitřními stěnami, stropy apod.

 
 
Reklama