Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a ohřívače vody s atmosférickými hořáky, je odebírán spalovací vzduch pro spotřebič z prostoru místnosti. Do místnosti se spalovací vzduch dostává tahem spalinové cesty, tj. spalinovodem a komínem, která vytváří v místnosti podtlak. V příspěvku jsou uvedeny vztahy jednak pro stanovení průtokových množství spalovacího a větracího vzduchu, jednak pro dimenzování průřezů vzduchové a spalinové cesty.

1. Úvod

U tohoto typu spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a ohřívače vody s atmosférickými hořáky, je odebírán spalovací vzduch pro kotel z prostoru místnosti (obr. 1). Do místnosti se spalovací vzduch dostává tahem spalinové cesty, tj. spalinovodem a komínem, která vytváří v místnosti podtlak. Při dimenzování spalinové cesty se nesmí zapomenout, že část jejího tahu musí být rezervována pro přívod spalovacího vzduchu. I proto se celá cesta nazývá vzduchospalinová cesta.

Při klidu spotřebiče musí být zajištěno větrání místnosti nejlépe přirozeným tahem, tzv. aerací. Při ní je průtok větracího vzduchu způsobován rozdílem hustot venkovního a vnitřního vzduchu o rozdílných teplotách a výškou mezi horním otvorem pro odvod vzduchu a dolním otvorem pro přívod vzduchu.

Při chodu spotřebiče je do místnosti nasáván spalovací vzduch, který samozřejmě zajišťuje v tu dobu i větrání místnosti. Pro přívod spalovacího vzduchu se využívají oba otvory pro větrání.


Obr. 1 - Schéma vzduchospalinové cesty

2. Potřebné průtokové množství spalovacího vzduchu

Potřebný průtok spalovacího vzduchu (m3.h-1) pro plynový spotřebič je dán vztahem

kde

Vp - objemový průtok plynu (m3.h-1)
na - poměrné teoretické objemové množství vzduchu vztažené k objemovému množství plynu = 10 (-)
λ - součinitel přebytku vzduchu (-)
Q1 - tepelný příkon spotřebiče (kW)
bh - spalné teplo plynu = 11 (kWh.m-3).

Pro spálení 1 m3 plynu je totiž zapotřebí objemové množství kyslíku O2 (m3) ve výši OO2 = 2 m3, což představuje přibližně 10 m3 vzduchu, protože podíl objemu kyslíku ve vzduchu je přibližně pětinový. Součinitel přebytku vzduchu λ = 1 platí pro tzv. teoretické spalování, tj. bez přebytku vzduchu. Pro spotřebiče typu B s atmosférickými hořáky je λ = 1,6 až 2,2.

Hodnotu součinitele přebytku vzduchu λ (-) lze stanovit ze vztahu

kde

fco2max - maximální objemová koncentrace CO2 ve spalinách zemního plynu = 12 (%)
fco2 - objemová koncentrace CO2 ve spalinách, uváděná v podkladech spotřebiče (%).

3. Potřebné průtokové množství větracího vzduchu

Potřebný průtok větracího vzduchu (m3.h-1) pro prostor s plynovým spotřebičem je dán vztahem

kde

Om - objem místnosti (m3)
nm - intenzita výměny vzduchu v místnosti = 0,5 (h-1).

4. Zajištění větracího vzduchu přirozeným tahem

Pokud je pro místnost s plynovým spotřebičem požadován určitý objemový průtok větracího vzduchu, který má být zajištěn přirozeným tahem, musí být v místnosti provedeny dva větrací otvory do vnějšího prostředí. Jeden pod stropem, druhý nad podlahou (obr. 2). Shodné průřezy těchto otvorů budou stanoveny podle následujících vztahů.


Obr. 2 - Schéma přirozeného větrání v místnosti

Předběžný průřez větracích otvorů (m2) se vypočítá ze vztahu

kde

Vav - požadovaný objemový průtok větracího vzduchu (m3.s-1)
vav - předběžná rychlost větracího vzduchu ve větracích otvorech; volí se ve výši 0,5 (m.s-1).

Přirozený tah (Pa) je dán vztahem

kde

h - svislá vzdálenost mezi středy větracích otvorů (m)
g - zemské zrychlení = 9,81 (m.s-2)
ρe - hustota vnějšího vzduchu při 15 °C = 1,18 (kg.m-3)
ρi - hustota vnitřního vzduchu při 25 °C = 1,14 (kg.m-3).

Tlaková ztráta (Pa) při proudění větracího vzduchu

kde

ζc - součet součinitelů místních odporů = 3 (-).

Pokud z výsledků výpočtů vyplývá, že tah je větší nebo roven tlakové ztrátě, jsou průřezy větracích otvorů dostatečné. Jinak musí být průřezy větracích otvorů zvětšeny a výpočet tlakové ztráty musí být opakován.

Když pro přívod nebo odvod větracího vzduchu bude použit vzduchovod nebo větrací šachta, bude výpočet tlakové ztráty odlišný.

Příklad na dimenzování větracích otvorů

Zadání

Má být určen průřez větracích otvorů pro místnost s plynovým spotřebičem. Přirozeným tahem má být zajištěn požadovaný objemový průtok větracího vzduchu Va = 175 m3.h-1 = 135 / 3600 = = 0,049 m3.s-1. Svislá vzdálenost mezi středy větracích otvorů h = 2 m.

Řešení

Předběžný průřez větracích otvorů, při zvolené rychlosti větracího vzduchu ve větracích otvorech va1 = 0,5 m.s-1, bude podle (4)

A1 = 0,049 / 0,5 = 0,098 m2.

Přirozený tah bude podle (15)

Δpt = 2 . 9,81 . (1,18 - 1,14) = 0,8 Pa.

Tlaková ztráta při proudění větracího vzduchu, při volbě součtu součinitelů místních odporů ζc = 3, bude podle (6)

Δpz = 3 . 0,52 . 1,18 / 2 = 0,44 Pa.

Protože Δpt ≥ Δpz, je průřez větracích otvorů A1 = 0,098 m2 dostatečný. Rozměry mohou být např. 310 x 310 mm.

5. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu

V místnostech s plynovým spotřebičem jsou pro potřebu větrání vždy provedeny dva větrací otvory do vnějšího prostředí. Jeden pod stropem, druhý nad podlahou (obr. 2). Průřezy otvorů, které lze použít i pro přívod spalovacího vzduchu, musí být zkontrolovány podle následujících vztahů.

Průřez jednoho z otvorů (m2)

kde

Vas - objemový průtok spalovacího vzduchu (m3.s-1)
vas - rychlost spalovacího vzduchu v otvoru; volí se 1 (m.s-1).

Tlaková ztráta (Pa) při průtoku spalovacího vzduchu jedním přívodním otvorem

kde

ζ - součinitel místního odporu otvoru = 1 (-)
ρe - hustota venkovního vzduchu (kg.m-3).

Tato tlaková ztráta musí být menší než část tahu spalinové cesty vyhrazená pro přívod spalovacího vzduchu.

Příklad na dimenzování otvorů pro přívod spalovacího vzduchu

Zadání

Má být určen průřez otvorů pro přívod spalovacího vzduchu pro plynový teplovodní kotel o tepelném příkonu 30 kW, u kterého je součinitel přebytku vzduchu λ = 2.

Řešení

Potřebný průtok spalovacího vzduchu podle (1)

Vas = 30 . 10 . 2 / 11 = 54,5 m3.h-1 = 0,015 m3.s-1.

Průřez každého z otvorů, při zvolené rychlosti spalovacího vzduchu v otvoru vas = 1 m.s-1, bude podle (7)

A1 = 0,5 . 0,015 / 1 = 0,0075 m2.

Tomu odpovídají otvory o rozměru přibližně 90 x 90 mm.

Tlaková ztráta při proudění spalovacího vzduchu otvorem bude podle (8)

Δpz = 1 . 12 . 1,18 / 2 = 0,6 Pa.

Pokud bude tlaková ztráta menší než menší než část tahu spalinové cesty vyhrazená pro přívod spalovacího vzduchu, je dimenzování otvorů pro přívod spalovacího vzduchu ukončené. Pro přívod spalovacího vzduchu lze využít větrací otvory v místnosti, mají-li dostatečný průřez.


Recenze článku Ing. Vladimíra Valenty "Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc

Problematika, která je v uvedeném článku řešena, je velice aktuální zvláště v současné době, kdy dochází k poměrně razantní výměně okem v objektech. V řadě objektů jsou totiž osazeny plynové spotřebiče uvedeného typu, které pro svůj provoz nutně potřebují přívod odpovídajícího množství spalovacího vzduchu. Autor článku na jednoduchých příkladech uvádí způsob stanovení množství spalovacího a větracího vzduchu. Jsou zde uvedeny příklady pro dimenzování přiváděcích otvorů pro přívod spalovacího vzduchu spolu se zřetelnými obrázky.

Článek je velmi instruktivní a jak již bylo výše uvedeno, je v současné době aktuální. Proto jej doporučuji zveřejnit.

English Synopsis
Combustion air and ventilation for Type B gas appliances

For gas appliances, which are usually hot-water boilers and water heaters with atmospheric burners, combustion air is drawn from room where the appliance is located. The room gets a draft combustion air and exhaust gas path, i.e., duct and chimney, which creates a vacuum. In the paper, relations are given first to determine the quantity of flow of combustion and ventilation air, both cross-sections for dimensioning of air and exhaust gas paths. When sizing the exhaust gas path it should not be forgotten that some of its draught must be reserved for the combustion air, and that is why the whole thing is called exhaust air path. The best natural ventilation draft, called aeration, must be provided for the rest of the appliances.

 
 
Reklama